Thuốc điều trị đau thắt ngực

Chia sẻ: Nguyễn đình Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
147
lượt xem
15
download

Thuốc điều trị đau thắt ngực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ tim chỉ chiếm 0,5% trọng lợng cơ thể, nhng khi nghỉ ngơi cũng lu giữ 5% lu lợng tim. Cơ tim lấy 80- 90% oxy của dòng máu qua cơ tim. Khi cố gắng, khi xúc động hoặc dùng catecholamin, tim phải lμm việc tăng, nhu cầu oxy chỉ đợc thoả mãn bằng tăng lợng máu cung cấp cho tim.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc điều trị đau thắt ngực

  1. Lo¹i “ t¸c dông ng¾n” Lo¹i “ t¸c dông dµi”
  2. Ghi chó: Thang ®iÓm cho tõ 0 (kh«ng t¸c dông) ®Õn 5 (t¸c dông m¹nh n hÊt).
  3. 1. Tr×nh bµy c¬ chÕ bÖnh sinh cña c¬n ®au th¾t ngùc vµ nh÷ng yªu cÇu cña 1 thuèc ch÷a c¬n ®au th¾t ngùc tèt. 2. Tr×nh bµy c¬ chÕ t¸c dông cña thuèc lo¹i nitrit. 3. Ph©n tÝch d­îc ®éng häc vµ c¸ch dïng cña lo¹i nitrit t¸c dông ng¾n vµ n itrit t¸c dông dµi. Cho thÝ dô tõng lo¹i. Ph©n tÝch c¬ chÕ thuèc chÑn kªnh calci ®Ó lùa chän thuèc cho tim m¹ch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản