Thương mại điện tử trong kinh doanh thương mại

Chia sẻ: Honeyoop Honeyoop | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
318
lượt xem
118
download

Thương mại điện tử trong kinh doanh thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những tiến bộ của khoa học công nghệ đã làm sản sinh ra một thế giới hoàn toàn mới cho kinh doanh - thế giới ảo của thương mại điện tử. Tuy có lịch sử chưa phải lâu dài song thương mại điện tử đã có những bước phát triển chóng mặt và đem lại nhiều lợi ích to lớn cho các bên tham gia thương mại điện tử. ứng dụng thương mại điện tử là xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân trong nền kinh tế quốc tế. Với tỷ trọng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thương mại điện tử trong kinh doanh thương mại

  1. Kinh tế > Thương mại điện tử Thương mại điện tử với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam  Nhưng tiên bô cua khoa hoc công nghê đa lam san sinh ra môt thê giơi hoan toan mơi cho kinh doanh ­ thê giơi ao  ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ cua thương mai điên tư. Tuy co lich sư chưa phai lâu dai song thương mai điên tư đa co nhưng bươc phat triên  ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̃ ́ ̃ ́ ́ ̉ chong măt va đem lai nhiêu lơi ich to lơn cho cac bên tham gia thương mai điên tư. ưng dung thương mai điên tư la  ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ xu thê tât yêu cua tât ca cac quôc gia, doanh nghiêp va ca nhân trong nên kinh tê quôc tê. Vơi ty trong ap đao  ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̉ (87%) trên tông sô doanh nghiêp Viêt Nam, cac doanh nghiêp vưa va nho đong vai tro hêt sưc to lơn trong nên kinh  ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ tê đât nươc noi chung va tiên trinh ưng dung thương mai điên tư cua quôc gia noi riêng. Tham gia thương mai điên  ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̣ tư đoi hoi cac doanh nghiêp vưa va nho vươt qua nhiêu rao can va thach thưc, song cung mơ ra nhiêu thuân lơi và  ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̃ ̉ ̀ ̣ ̣ cơ hôi lơn đê canh tranh.  ̣ ́ ̉ ̣   Nhận thức về thương mại điện tử     Ứng dung Công nghê thông tin va Internet. ̣ ̣ ̀     Chât lương ưng dung thương mai điên tử ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣     Kho khăn của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia TMĐT ́     Thuân lơi trong việc ứng dụng mô hình kinh doanh điện tử ̣ ̣ Kinh tế > Thương mại điện tử Thương mại điện tử với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam    Nhận thức về thương mại điện tử     Ứng dung thương mai điên tư cua môt doanh nghiêp, không cư la doanh nghiêp vưa và nho, thương đươc chia    ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ lam 3 giai đoan:  ̀ ̣ • Chuân bi (readiness) ­ chuân bi ha tâng ky thuât, thương mai va xa hôi cho thương mai điên tư;  ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̃ ̣ ̣ ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ ̉ • Mức đô (intensity) ­ hiên trang thương mai điên tư, bao gôm quy mô va ban chât giao dich/doanh  ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ nghiêp;  ̣ • Ảnh hương (impacts) ­ thương mai điên tư tac đông đên hiêu qua va lơi nhuân như thê nao.  ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ Cac nha chuyên môn ơ Viêt Nam đêu khăng đinh chung ta vẫn đang ơ trong giai đoan chuân bi cho thương  ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ mai điên tư va giai đoan nay se con keo dai trong vòng vài năm tới.  ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ Nhân thưc vê thương mai điên tử  ̣ ́ ̀ ̣ ̣ Theo Ban điêu hanh Dư an Quôc gia “Ky thuât thương mai điên tư”, nhân thưc vê thương mai điên tư trong  ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ công đông doanh nghiêp Viêt Nam, nhât la cac doanh nghiêp vưa va nho, la rât khiêm tôn. Môt bao cao cua  ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ Dư an AAIEP ­ ESCAP/GTZ cung nhân xet : “Nhu câu vê dich vu va đao tao vê Công nghê thông tin cua cac  ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh nghiêp vưa va nho thâp môt cach đang ngac nhiên. Cơn lôc Thương mai điên tư ro rang la chưa đên vơi  ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̃ ̀ ̀ ́ ́ Viêt Nam.” Măc dâu vây, co thê chia cac doanh nghiêp Viêt Nam lam 3 nhom:  ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ 1. Nhom nhân thưc cao;  ́ ̣ ́ 2. Nhom nhân thưc trung binh;  ́ ̣ ́ ̀ 3. Nhom nhân thưc thâp.  ́ ̣ ́ ́ Nhom (1) bao gôm cac doanh nghiêp đa nhân thây đươc tiêm năng va lơi ich cua thương mai điên tư cho công  ́ ̀ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ viêc kinh doanh. Ho cung co nhưng kiên thưc nhât đinh vê vi tri, vai tro va xu thê cua Thương mai điên tư trên  ̣ ̣ ̃ ́ ̃ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉
  2. thê giơi va ơ Viêt Nam. Chinh vi thê, cac doanh nghiêp nay đa chu đông đâu tư xây dưng va triên khai kê  ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ hoach ưng dung thương mai điên tư. Môt sô trang web thương mai Viêt Nam đa đat đươc nhưng thanh công  ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̃ ̀ nhât đinh như www.quaviet.com, www.netvietco.com, www.viettravel­vn.com,... Thuôc nhom nay chu yêu la  ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ cac doanh nghiêp công nghê thông tin va doanh nghiêp xuât khâu vơi cac san phâm/dich vu như hang thu  ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ công my nghê, nông san, dich vu du lich va lư hanh. Tuy nhiên, sô cac doanh nghiêp co nhân thưc cao không  ̃ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ nhiêu, chi chiếm một phần nhỏ trong sô các doanh nghiêp vừa và nhỏ của Viêt Nam.  ̀ ̉ ́ ̣ ̣ Cac doanh nghiêp trong nhom (2) cung co biêt va băt đâu quan tâm đên thương mai điên tư. Tuy vây, ho chưa  ́ ̣ ́ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ thưc sư hiêu biêt vê nôi dung, lơi ich va xu thê phat triên cua thương mai điên tư. Sư băn khoăn, e ngai cua họ  ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ trươc thương mai điên tư phân nhiêu do ha tâng thương mai điên tư ơ Viêt Nam chưa phat triên, chi phi đâu tư  ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ban đâu va vân hanh thương mai điên tư cao trong khi năng lưc va trinh đô CNTT cua can bô nhân viên con  ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ nhiêu bât câp. Cac doanh nghiêp nay đa băt đâu nôi mang, lâp website nhưng it nhiêu con mang tinh hinh  ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ thưc, it câp nhât va không co kê hoach phat triên riêng.  ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ Các doanh nghiệp thuộc nhóm (3) không quan tâm va không co y đinh tham gia thương mai điên tư. Co doanh  ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ nghiêp không hiêu ro vê ban chât cung như xu hương hiên thơi cua thương mai điên tư, sô khac lai qua hoai  ̣ ̉ ̃ ̀ ̉ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ nghi kha năng ap dung tai Viêt Nam, sô khac nưa lai cho răng thi trương cua minh qua nho hep va không cân  ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ đên kha năng quôc tê cua thương mai điên tư, cung co doanh nghiêp lo sơ trươc kha năng phai thay đôi qua  ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ́ nhiêu tâp quan giao dich va lam viêc khi tham gia thương mai điên tư. Tât ca đêu không tin thương mai điên tư  ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ co thê đem lai ngay cho doanh nghiêp môt lơi ich lơn đê phai bo tiên ra đâu tư. Ho băng long vơi vi tri cua  ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ngươi ngoai cuôc, hay ngươi quan sat vi, vơi ho, thương mai điên tư chi la vân đê cua cac doanh nghiêp lơn va  ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ doanh nghiêp nươc ngoai.  ̣ ́ ̀ Tâm ly chơ đơi, nhin nhau, ngai thay đôi, sơ rui ro, thiêu tâm nhin vân con tôn tai trong công đông doanh  ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ nghiêp Viêt Nam. Cung cân phai thây răng trong sô nhưng doanh nghiêp hô hơi vơi thương mai điên tư cung có  ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̃ nhưng bât câp. Phân lơn vân cho răng thương mai điên tư chi la cac công viêc cua môt trang web chư chưa  ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ thây sư cân thiêt cua cac nô lưc liên tuc đê thay đôi quy trinh kinh doanh va tim kiêm cơ hôi mơi. Tuy thê, cung  ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̃ không thê phu nhân răng cac doanh nghiêp Viêt Nam, kê ca doanh nghiêp vưa va nho, đang co nhưng tiên bộ  ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̃ ́ nhât đinh trong nhân thưc va y thưc ưng dung Công nghê thông tin va cac phương tiên mơi cua Internet vao  ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ công viêc kinh doanh cua minh. ̣ ̉ ̀   Mục lục | Trang 1. Trang 2. Trang 3. Trang 4. Trang 5.  Kinh tế > Thương mại điện tử Thương mại điện tử với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam  Ứng dung Công nghê thông tin va Internet. ̣ ̣ ̀ Vê sơ hưu va sư dung may tinh: Phân lơn cac doanh nghiêp ơ thanh phô đêu co may tinh, trong đo nhiêu  ̀ ̉ ̃ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ nhât la ơ Thanh phô Hô Chi Minh vơi 80% doanh nghiêp sơ hưu may tinh. 2/3 sô công ty co 3­9 may tinh, đa  ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ́ phân la may đê ban va la sơ hưu riêng chư không phai đi thuê. Cac doanh nghiêp xây dưng, chê biên thưc  ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ phâm va du lich co nhiêu may tinh hơn cac doanh nghiêp khac do quy mô nhân sư lơn hơn. Cac phân mêm sử  ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ dung đa sô la cua Microsoft, ưng dung cho xư ly văn ban, bang tinh, quan ly dư liêu, kê toan, thư điên tư, hê  ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ điêu hanh may tinh va mang. Cac phân mêm chuyên biêt hâu như không co. Như thê, co thê noi cac doanh  ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ́
  3. nghiêp vưa va nho Viêt Nam không xa la vơi may tinh va cac phân mêm văn phong. Tuy thê, kiên thưc hâu như  ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ chi dưng lai ơ nhưng ky năng vân hanh đơn gian.  ̉ ̀ ̣ ̉ ̃ ̃ ̣ ̀ ̉ Vê kêt nôi mang trong doanh nghiêp: Gân 2/3 công ty không thưc hiên nôi mang. Điêu nay dê giai thich vi  ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ̉ ́ ̀ 81% doanh nghiêp co it hơn 9 may tinh. 38% doanh nghiêp đa nôi mang sư dung mang diên rông (WAN ­  ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ Wide Area Network). Cac doanh nghiêp Cân Thơ nôi mang it nhât: 75% doanh nghiêp duy tri sư dung cac may  ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ tinh đôc lâp. Trong khi đo, cac doanh nghiêp Thanh phô Hô Chi Minh co ty lê nôi mang cao nhât (trên 20% nôi  ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ mang diên rông). Co thê thây cac doanh nghiêp Thanh phô Hô Chi Minh luôn đi đâu trong viêc ưng dung cac  ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ công nghê mơi va se la khu vưc đông lưc cho thương mai điên tư Viêt Nam trong tương lai.  ̣ ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ Vê sư dung Internet: Khoang môt nưa sô doanh nghiêp co kêt nôi Internet. Đa sô cac doanh nghiêp kêt nôi  ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ Internet thuôc nganh may măc, giay da, dêt may (60% đa kêt nôi) va mưc thâp nhât la nganh công nghiêp xây  ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ dưng (39%) va công nghiêp chê biên (36%). Cac doanh nghiêp noi chung co 1­2 tai khoan truy câp Internet  ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ (Internet account), môi account co khoang 3 ngươi sư dung. Thơi gian sư dung Internet cua cac doanh nghiêp  ̃ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ vân con thâp, cac doanh nghiêp ơ Viêt Nam co thê đươc xem la nhưng ngươi sư dung tương đôi nho. Trung  ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̃ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ binh, cac công ty sư dung 12 giơ Internet môt tuân. Cac doanh nghiêp ơ thanh phô Hô Chi Minh thi sư dung  ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ Internet nhiêu hơn cac doanh nghiêp ơ Ha Nôi (13 giơ/tuân so vơi 10 giơ/tuân). Sô công ty sư dung Internet 20  ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ giơ/tuân chiêm chưa đây 17%. Quy mô doanh nghiêp va sô account Internet co thê không phai la nhân tô  ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ quyêt đinh thơi gian sư dung. ưng dung Internet phô biên nhât la thư điên tư phuc vu muc đich kinh doanh noi  ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ chung. Hâu hêt cac công ty co sư dung Internet la sư dung hê thông thư điên tư ngoai bô, 90% co đia chi e­ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ mail. 46% doanh nghiêp sư dung thư điên tư như môt phương tiên truyên tin va giao tiêp. Sô lương ngươi sư  ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ dung thư điên tư trung binh trong công ty la 4 va sô lương ngươi sư dung đia chi thư điên tư ca nhân la 2. Cac  ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ́ công ty ơ thanh phô Hô Chi Minh (11%) co mưc đô sư dung Internet cho muc đich kinh doanh gâp 3 lân so vơi  ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ Ha Nôi (4%).  ̀ ̣ Măc du mưc đô sư dung Internet la rât thâp nhưng trên 80% trong sô công ty đươc điêu tra coi viêc sư dung  ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ Internet cho kinh doanh la hêt sưc quan trong. Cac doanh nghiêp đêu thông nhât y kiên răng Internet la cach  ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ nhanh nhât va tiêt kiêm nhât đê liên lac va tim kiêm thông tin. Doanh nghiêp căt giam đươc phân lơn thơi gian  ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ va chi phi thông tin liên lac va co thê tiêp cân vơi thi trương quôc tê dê dang hơn nhơ Internet. Điêu nay chi ra  ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ răng nhu câu sư dung Internet la tương đôi lơn. Han chê vê kiên thưc va thơi gian chinh la nhưng nhân tô can  ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̉ trơ viêc sư dung Internet nhiêu hơn ca.  ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ Kêt qua phong vân trưc tiêp cho thây thai đô cua doanh nghiêp vưa va nho đôi vơi Internet la kha tich cưc.  ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ Thông qua Internet, doanh nghiêp mong muôn:  ̣ ́ • Tim hiêu thông tin về các khách hàng va nha cung câp tiềm năng của  ̀ ̉ ̀ ̀ ́ mình (ví dụ: tình trạng tài chính, các hoạt động kinh doanh,...). Những  thông tin này vốn chỉ có thể hỏi được một cách khó khăn từ hệ thống  ngân hàng,  • Liên hệ với các khách hàng/nhà cung câp mơi,  ́ ́ • Tim hiêu công nghệ/thiết kế mới,  ̀ ̉ • Thực hiện giao dịch trực tuyến và 
  4. • Tim được những nguồn tài chính mới.  ̀ Như vây, măc du cac con sô thông kê kha it oi, không thê phu nhân thiên chi cua cac doanh nghiêp vưa va nhỏ  ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ danh cho Internet va, dưa trên nhưng ưng dung đươc đê câp tơi, thương mai điên tư. Thai đô tich cưc ây, nêu  ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ đươc bô sung băng nhân thưc đây đu vê thương mai điên tư va nhưng cai biên trong môi trương chung, se giup  ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̃ ̉ ́ ̀ ̃ ́ cac doanh nghiêp vưa va nho thay đôi suy nghi vê thương mai điên tư va tư đo co thê tham gia tich cưc hơn. ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̃ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ Mục lục | Trang 1. Trang 2. Trang 3. Trang 4. Trang 5.  Kinh tế > Thương mại điện tử Thương mại điện tử với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam  Chât lương ưng dung thương mai điên tử ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ Vê sô lương, tư hai website ban hang qua mang đâu tiên la Vietnam CyberMall cua VASC va Siêu thi May tinh  ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ Bluesky (www.bluesky.com.vn) cua Công ty TNHH Nhât Quang, đên nay chung ta đa co khoang 1.500­2.000  ̉ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̉ website thương mai. Con sô nay qua la khiêm tôn so với con sô hơn 100.000 doanh nghiêp vừa và nhỏ kinh  ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ doanh trên toan quôc.  ̀ ́ Kinh doanh trưc tuyên chuyên sư chu y tư B2C sang B2B. Cung trong năm nay đa dân xuât hiên cac nha cung  ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̀ câp dich vu va giai phap thương mai điên tư chuyên nghiêp như B2VN cua FPT, YES cua Công ty thương mai  ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ điên tư Hôi đông Doanh nghiêp Tre, Vietnamthink cua Công ty Tri thưc Viêt Nam,... Chinh ho đa tao nên môt  ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ luông gio mơi cho thương mai điên tư Viêt Nam, tao điêu kiên cho cac doanh nghiêp vôn bi han chê nhiêu bơi  ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ kiên thưc va tai chinh co thê mơ ra môt kênh liên lac, tiêp thi va phân phôi mơi trên mang Internet. Cac mang  ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ thông tin, sư ra đơi cua nhiêu tơ bao điên tư va sư tham gia cua cac cơ quan Chinh phu đa lam cho mang  ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̃ ̀ ̣ Internet va thương mai điên tư dân trơ nên quen thuôc hơn vơi công đông doanh nghiêp.  ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ Vê chât lương, trong linh vưc kinh doanh Internet, tiêu chuân đanh gia website thương mai thương dưa trên môt  ̀ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ mô hinh ich lơi khach hang nôi tiêng: mô hinh ICET (ICE­T). Theo mô hinh nay, cach thưc ngươi dung Internet  ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ tiêp cân vơi nha cung câp trưc tuyên co 4 thuôc tinh:  ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ • Thu thập thông tin (Information gathering), • Liên lạc (Communication), • Giải trí (Entertainment), • Giao dich (Transactions). Xet theo mô hinh nay, hâu hêt cac doanh nghiêp vưa va nho chi mơi tham gia thương mai điên tư ơ mưc đô xuc  ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ tiên thương mai. Cac website mang tinh thông tin nhiêu hơn la giao dich.  ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ 1. Nụ?i dung thụng tin cu~ng co`n nhiờ`u diờ?m bõ´t cõ?p vi` dụi chụ~ kha´ so sa`i, don diờ?u va` i´t cõ?p nhõ?t. Thụng tin vờ` doanh nghiờ?p thuo`ng chi? du`ng la?i o? mụ?t sụ´ do`ng gio´i thiờ?u va` di?a chi? liờn hờ?. Khụng pha?i cụng ty na`o cu~ng dua ca´c kờ´t qua? kinh doanh, li?ch su? hoa?t dụ?ng, thụng tin nhõn su? va` ca´c hoa?t dụ? ng thuo`ng nga`y lờn ma?ng. Thụng tin sa?n phõ?m/di?ch vu? thuo`ng
  5. chi? dưng lại ơ danh mục và 01 ảnh tĩnh, ít có mô tả chi tiết, giá bán và các điều kiện thanh toán và giao hàng. Có nghia la cac doanh nghiệp chỉ coi trang Web như một trang quảng cáo trên báo chí. Như thế là đã lãng phí mất công cụ ưu việt nhất của web là multimedia và tính cập nhật. 2. Hinh thưc liên lạc phổ biến nhất qua trang web là e-mail va trang web gửi thông tin yêu cầu. Người dùng ít nhận đươc nhưng hương dẫn trưc tuyến tưc thời như các vấn đề thường gặp (FAQ - Frequently Asked Questions). Không có doanh nghiệp nào sử dụng mailing list như một kênh chia sẻ thông tin liên tục vơi khách hàng. Chỉ có một vài site có tham khảo ý kiến trưc tuyến (Online Survey) hay bộ đếm lươt truy nhập. Như vậy, doanh nghiệp chưa mấy chú trọng đến thông tin khách hàng để có thể cải tiến website, sản phẩm/dịch vụ và các công việc kinh doanh khác tốt hơn. 3. Về hình thưc, các website chưa thật bắt mắt và chưa có độ sâu. Phần lơn trang web là tĩnh, thiết kế đơn giản và ít trang. Thật ra, không phải các nhà thiết kế Việt Nam không có tài, bằng chưng là nhiều sản phẩm của họ rất đẹp và tiện dụng. Lý do chủ yếu có lẽ là tốc độ đường truyền của chúng ta quá thấp, nếu tích hơp các tính năng hấp dẫn như hình động, âm thanh hay công nghệ hiện thưc ảo (virtual reality) thì tải một trang web sẽ rất chậm, gây khó khăn cho người dùng. Trong thưc tế, các site Việt Nam rất khó tải tư một máy tính ơ nươc ngoài. Điều này ảnh hương rất lơn tơi hiệu quả ưng dụng thương mại điện tử. 4. Cac giao dich trưc tuyến rất ít có. Điều này thưc ra nằm ngoài tầm vơi của các doanh nghiệp vì ngay cả khi đã có một biểu mẫu đặt hàng trưc tuyến thì các khâu khác của một hơp đồng cũng khó mà thưc hiện trưc tuyến. Các dịch vụ thương mại điện tử cần thiết như bảo hiểm, giao nhận, tín dụng, thanh toán,... vẫn còn lâu nưa mơi có thể thưc hiện đầy đủ trên Internet Việt Nam. Ngoài ra, công tác xúc tiến cho hoạt động thương mại điện tử chưa đươc chú trọng đầy đủ. Không ít doanh nghiệp vưa và nhỏ sau khi đã lưa chọn dịch vụ thương mại điện tử của một nhà chuyên nghiệp chỉ đưa tên mình lên mạng một lần mà không có ý thưc cập nhật, cải tiến và tận dụng cơ hội thương mại điện tử của mình. Rất nhiều địa chỉ website xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng song lại không thể tìm thấy trên mạng. Điều này sẽ ảnh hương không tốt đến uy tín của bản thân doanh nghiệp. Noi tom lai, ưng dung thương mai điên tư ơ cac doanh nghiêp vưa va nho Viêt Nam hiên mơi chi ơ giai đoan  ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ đâu tiên. Điêu nay chu yêu la do nhân thưc chưa đây đu, môt phân khac do cơ sơ ha tâng con kha thiêu thôn  ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́
  6. cua chung ta. Trong môt tương lai không xa, khi cac yêu tô môi trương trơ nên thuân lơi hơn, cac doanh nghiêp  ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ vưa va nho se co thê vươt qua nhiêu thach thưc trươc măt đê tân dung nhưng cơ hôi lâu dai ma thương mai  ̀ ̀ ̉ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ điên tư co thê mang lai.  ̣ ̉ ́ ̉ ̣ Mục lục | Trang 1. Trang 2. Trang 3. Trang 4. Trang 5.  Kinh tế > Thương mại điện tử Thương mại điện tử với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam  Kho khăn của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia TMĐT ́ Trong giai đoan thư nghiêm va hinh thanh thương mai điên tư ơ Viêt Nam hiên nay, rât cân khuyên khich sư  ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ tham gia cua cac doanh nghiêp vưa va nho. Du vây, đê ưng dung thương mai điên tư môt cach đây đu, cac  ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ doanh nghiêp vưa va nho Viêt Nam phai vươt qua rât nhiêu rao can.  ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ Kho khăn cơ ban nhât đôi vơi cac doanh nghiêp la chi phi nôi mang va sư dung mang cơ sơ. Đâu tư ban đâu  ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ cho viêc ap dung môt công nghê mơi co thê năng hơn cho môt doanh nghiêp nho so vơi môt doanh nghiêp lơn  ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ (xet ty lê vơi quy mô cac nguôn lưc). Công nghê mơi co thê đoi hoi chi phi cô đinh cao, chưa kê đên chi phi truy  ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ câp mang va chi phi hô trơ ky thuât Công nghê thông tin. Đôi vơi đa sô công ty vưa va nho, chi phi nôi mang là  ̣ ̣ ̀ ́ ̃ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ qua cao va không hơp ly. Mặc dù cước phí nối mạng đã được giảm nhiều lần nhưng giá cả vẫn cao hơn so với  ́ ̀ ̣ ́ các nước khác trong vùng.  Bên cạnh yếu tố khách quan là yếu tố chủ quan. Hâu hêt cac doanh nghiêp vưa va nho không co nhân thưc  ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ đây đu vê môi trương trên mang. Ho không muôn ap dung thương mai điên tư vi nhân thưc chưa tôt vê lơi ich  ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ tiêm tang cua thương mai điên tư. Nhiêu doanh nghiêp chưa biêt đên Internet. So vơi cac doanh nghiêp lơn, sự  ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ kho khăn trong đo lương lơi ich va tac đông mơi lam doanh nghiêp vưa va nho cân trong hơn trong đâu tư, thay  ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ đôi văn hoa va tô chưc nêu đên vơi thương mai điên tư. Thiêu nhân lưc sư dung va quan ly cac phương tiên kỹ  ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ thuât cua thương mai điên tư la môt rao can nưa. Cac doanh nghiêp vưa va nho lai bi han chê nhiêu nguôn lưc  ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ (tai chinh, thơi gian, nhân sư thay thê) đê tô chưc đao tao. Đa phân cac công ty chi cư nhân viên đi hoc cac  ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ́ khoa ngăn han va tâp trung vao bô phân kê toan chư chưa tim kiêm môt giai phap tông thê cho toan doanh  ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ nghiêp. Nêu như nhân viên không năm vưng cac cơ chê vân hanh thi kha năng rui ro rât cao, va viêc mơi cac  ̣ ́ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ chuyên viên bên ngoai đên tư vân va khăc phuc sư cô vưa tôn kem lai không an toan bao mât.  ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ Nhiêu doanh nghiêp vưa va nho, nhât la doanh nghiêp ơ cac đô thi nho va vung nông thôn, se găp kho khăn  ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ lơn vơi cac trang web băng tiêng Anh. Nhiêu cơ hôi giao thương va cac hơp đông mua ban bo lơ chi vi không  ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̃ ̉ ̀ hiêu hay không biêt nhu câu cua khach hang. Bât đông ngôn ngư cung can trơ nhiêu doanh nghiêp tim kiêm  ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ̃ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ đôi tac trên mang. Rao can ngôn ngư cung tao ra môt thư chi phi mơi ­ chi phi phiên dich va thiêt lâp website  ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̃ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ song ngư Anh­Viêt.  ̃ ̣ Cac doanh nghiêp vưa va nho đêu mong muôn co đươc nên tang phap ly vưng chăc cho thương mai điên tử  ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̃ ́ ̣ ̣ (tinh phap ly cua cac hơp đông va giao dich, trach nhiêm phap ly cua cac bên, chê đô thuê, sơ hưu tri tuê, bao  ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ vê ngươi tiêu dung, chông ăn căp ban quyên va cac vân đê thu tuc) ­ điêu con chưa co ơ Viêt Nam.  ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ Giao dich trưc tuyên tuy rât hâp dân nhưng kho co thê đam bao an ninh va bao mât. An toan cho thanh toan va  ̣ ̣ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ dư liêu riêng cung la vân đê quan trong vơi doanh nghiêp vưa va nho vi ho it co kha năng đương đâu vơi rui ro  ̃ ̣ ̃ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̉ hơn. Nhiêu doanh nghiêp thưc sư lo lăng va lung tung khi truy câp Internet bơi cam thây minh bi lac giưa rât  ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̃ ́
  7. nhiêu thông tin “thưc nhưng ao” rât kho xac đinh đô tin cây ma luât phap lai chưa đu chăt che đê bao vê cho họ  ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̃ ̉ ̉ ̣ khi sư cô xay ra. Chi phi liên quan đên bao mât va giam thiêu rui ro quan trong vơi doanh nghiêp vưa va nhỏ  ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ nhiêu hơn vơi doanh nghiêp lơn.  ̀ ́ ̣ ́ Cac doanh nghiêp vưa va nho cân tiêp cân vơi môt hê thông thanh toan an toan va tin cây đê thưc hiên thanh  ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ công công viêc kinh doanh trên mang. Trong khi đo chung ta lai thiêu cac phương thưc thanh toan thuân lơi.  ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ Thoi quen sư dung tiên măt vân ap đao the tin dung, sec điên tư, the thông minh. Tai khoan ca nhân chưa phổ  ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ biên trong khi thanh toan điên tư qua ngân hang la điêu kiên cơ ban cho giao dich mua ban trưc tuyên. Thi  ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ trương chưng khoan va cac hoat đông giao dich tiên tê mơi chi đang ơ giai đoan thư nghiêm. Đông tiên Viêt  ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ Nam lai không co gia tri thanh toan quôc tê, buôc cac doanh nghiêp phai sư dung ngoai tê manh trong quan hê  ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ kinh doanh vơi đôi tac nươc ngoai.  ́ ́ ́ ́ ̀ Hâu hêt cac doanh nghiêp vưa va nho đêu it nhiêu nghi ngơ môi trương thương mai điên tư. Nêu chinh phu  ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉ không tao ưu tiên câp quôc gia cho thương mai điên tư va cac đôi tac cua doanh nghiêp (khach hang, nhà  ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̀ cung câp) đêu không co măt trên mang thi doanh nghiêp cung không co ly do tham gia kinh doanh trên mang.  ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̣ Như vây, cân phat triên môt môi trương săn sang cho thương mai điên tư, bao gôm ca cac thanh phân khac  ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ngoai doanh nghiêp vưa va nho đê it nhât ho co đươc môt lương khach hang tiêm năng nhât đinh. Thêm nưa,  ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̃ cac doanh nghiêp thương nghi vê ban le B2C ma it quan tâm đên thương mai điên tư B2B ­ linh vưc năng đông  ́ ̣ ̀ ̃ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̃ ̣ ̣ va co mưc lơi nhuân lơn hơn nhiêu.  ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ Thach thưc cho cac doanh nghiêp vưa va nho con năm ơ chô ho phai ap dung đung luc cac công nghê thương  ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ̃ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ mai điên tư va, quan trong hơn, la nên tang chiên lươc năm sau sư ap dung cua ho va cach sư dung cac công  ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ nghê ây. Lơi thê cua ngươi đi trươc, xu thê tâp trung cua cac chuôi cung câp trong môt sô phân đoan thi trương  ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ khi xuât hiên sư thông tri cua môt sô doanh nghiêp lơn hay mô hinh kinh doanh mơi, nhu câu co danh tiêng tôt  ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ hơn trong thi trương trưc tuyên la tât ca cac nhân tô co thê lam giam sư tham gia cua doanh nghiêp vưa va nhỏ  ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ vao thi trương thương mai điên tư toan câu. Sư phat triên cac chiên lươc thương mai điên tư hiêu qua đong vai  ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ tro quan trong cho thanh công trên ca thi trương nôi đia va quôc tê.  ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ Mục lục | Trang 1. Trang 2. Trang 3. Trang 4. Trang 5.  Kinh tế > Thương mại điện tử Thương mại điện tử với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam  Thuân lơi trong việc ứng dụng mô hình kinh doanh điện tử ̣ ̣ Co thê thây hâu hêt cac rao can đôi vơi doanh nghiêp vưa va nho không mang tinh dai han. Vươt qua chung  ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ đoi hoi nô lưc lơn không chi tư phia doanh nghiêp nhưng chăc chăn la điêu co thê lam đươc. Trong khi đo,  ̀ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ doanh nghiêp vưa va nho tham gia thương mai điên tư co thê co nhưng thuân lơi hơn doanh nghiêp co quy mô  ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ lơn hơn va co nhiêu cơ hôi đang đê đâu tư.  ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ Nhin chung, cac doanh nghiêp tham gia thi trương điên tư hoăc la cac công ty Internet vơi mô hinh đăc thu để  ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ hoat đông trên mang, hoăc la cac doanh nghiêp đa co hoat đông truyên thông chuyên sang thương mai điên  ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ tư. Thi trương Internet tao cho cac công ty nho nhưng thuân lơi ma ngay ca cac doanh nghiêp lơn cung mong  ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̃ muôn: mơ rông khach hang va giao dich. Điêu nay co thê rât hưu ich đôi vơi cac doanh nghiêp nho giau sưc  ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̃ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ sang tao.  ́ ̣
  8. Lan song Internet cung đang giup mơ rông thi trương đia ly va thi trương nganh. Rao can phân phôi va  ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ marketing vân ngăn trơ cac doanh nghiêp nho tham gia thi trương quôc tê nay vươt qua đươc nhơ thương mai  ̃ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ điên tư. Cac doanh nghiêp nho co thê hương lơi rât nhiêu tư thương mai điên tư. Ho it bi troi trong công nghệ  ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ hơn doanh nghiêp lơn, không bi đe năng bơi cac môi quan hê va kênh phân phôi truyên thông. Vi thê, doanh  ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ nghiêp vưa va nho co thê ưng dung môt mô hinh buôc cac đôi thu lơn phai canh tranh vơi minh trong nhưng  ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̃ linh vưc mơi băng cach tao ra cac san phâm va dich vu mơi.  ̃ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ Cac ưng dung thương mai điên tư thuc đây cac doanh nghiêp xem xet cac chiên lươc canh tranh cua minh  ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ băng cach cai tiên cac chưc năng va ky năng. Toan bô cac quy trinh kinh doanh se bi anh hương, tư lâp kế  ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ hoach san xuât, dư trư va vân chuyên đên cac thanh tô gia tri gia tăng. Kha năng linh hoat, sang tao, dê thich  ̣ ̉ ́ ̃ ̃ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̃ ́ nghi vơi thay đôi nhanh chong cua doanh nghiêp vưa va nho co nghia la ho đa đươc đăt đung chô đê tân dung  ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̃ ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̃ ̉ ̣ ̣ lơi thê cua cac cơ hôi nay. Cơ câu tô chưc it tâng lơp cua doanh nghiêp vưa va nho cung rât phu hơp vơi xu thê  ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̃ ́ ̀ ̣ ́ ́ giam câp bâc trong tô chưc va câu truc san xuât va lao đông theo chiêu ngang (co sư tham gia cua ca khach  ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ hang va nha cung câp) hiên nay.  ̀ ̀ ̀ ́ ̣ Măt khac, tham gia vao thương mai điên tư B2B hay B2C đêu đoi hoi cac doanh nghiêp nho tăng cương kiêm  ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ soat tô chưc cac qua trinh kinh doanh. Cac thu tuc kinh doanh trươc đây đươc tiên hanh it nhiêu tuy tiên nay  ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ đươc hơp ly hoa va thê chê hoa, nghia la thông tin trơ nên “mơ” hơn đôi vơi nhân viên ơ nhiêu vi tri khac nhau.  ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̃ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ Đông lưc ap dung cac mô hinh đươc câu truc va tô chưc quy cu hơn cua thương mai điên tư co thê giup doanh  ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ nghiêp vưa va nho tăng sưc canh tranh trên thi trương quôc tê va tăng trương nhanh hơn. Cac nghiên cưu đa  ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̃ cho thây cac anh hương tich cưc cua lam viêc theo mang (networking) va công tac kinh doanh (partnership) lên  ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ cơ câu tô chưc cua doanh nghiêp điêu kiên canh tranh ngay môt tăng như hiên nay.  ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ Lam viêc theo mang lươi, chia se cac chưc năng, điên hinh la phân nhanh (cluster) va công tac (partnership),  ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ cho phep cac doanh nghiêp khuêch đai nhưng lơi ich co đươc tư thương mai điên tư. Cac cơ hôi mơi danh cho  ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ doanh nghiêp vưa va nho khi tich hơp vao cac chuôi cung va câu băng cac liên kêt theo chiêu rông giưa cac  ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ́ nha cung câp va khach hang va tao ra cac nhanh san phâm mơi. Cac kiêu tô chưc công nghiêp nay cho phep  ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ́ doanh nghiêp vưa va nho co thê chia se thông tin va tương tac vơi cac đôi tac. Như thê, cac vân đê như thiêu  ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ nguôn lưc va công nghê cua doanh nghiêp vưa va nho co thê đươc giai quyêt băng viêc khuyên khich chuyên  ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ giao kiên thưc trong cac quy trinh tich hơp hay tương tac trong ca hê thông (nha san xuât­ngươi dung, liên  ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ minh, dich vu mua ngoai, liên kêt vơi cac công đông khoa hoc).  ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ Cac doanh nghiêp vưa va nho con co môt lơi thê lơn ma doanh nghiêp lơn không co đươc: hoat đông hô trợ  ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ cua chinh phu va cac tô chưc khac. Trong môt vai năm trơ lai đây, co rât nhiêu dư an hô trơ tai chinh, đao tao,  ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ tư vân va thông tin danh cho doanh nghiêp ra đơi va phat triên. Cac tô chưc quôc tê cung co nhiêu chương  ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ trinh danh cho doanh nghiêp vưa va nho tham gia thương mai điên tư. Co thê tim thây trên mang Internet rât  ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ nhiêu đia chi cung câp cac dich vu thông tin, ky thuât va giai phap thương mai điên tư chi phi thâp, thâm chi  ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ miên phi, cho doanh nghiêp vưa va nho.  ̃ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ Mưc đô sư dung công cu thương mai điên tư đên đâu tuy thuôc vao ky năng, chuyên môn va tinh sang tao cua  ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̉ doanh nghiêp. Do ca quy mô va cach thưc ưng dung thương mai điên tư đêu đang kê như nhau, môt chiên lươc  ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̣ thương mai điên tư nghiêm tuc la chia khoa dân đên thanh công. Cac chiên lươc khac nhau tuy theo phan ưng  ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ cua cac công ty trươc canh tranh toan câu. Doanh nghiêp vưa va nho co thê phat triên cac công cu thương mai  ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ điên tư hiêu qua va sư dung chung môt cach năng đông như la môt phân cua chiên lươc kinh doanh chung để  ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣
  9. nâng cao sưc canh tranh trên thi trương quôc tê.  ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ Noi tom lai, Internet va thương mai điên tư đang lam thay đôi bô măt cua nên kinh tê toan câu. Đê không năm  ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ngoai xu thê chung ây, Viêt Nam đang băt đâu thưc hiên qua trinh đon nhân va tich hơp thương mai điên tư vao  ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ nên kinh tê cua minh. Công đông doanh nghiêp vưa va nho, môt thanh phân quan trong cua nên kinh tê quôc  ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ́ dân, du con nhiêu bât câp va rao can cung đa tưng bươc ưng dung thương mai điên tư ơ mưc đô con nhiêu dè  ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̃ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ dăt.  ̣ Thương mai điên tư mơ ra rât nhiêu cơ hôi cho doanh nghiêp vưa va nho, nhât la ơ khia canh tiêp cân san  ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ phâm/dich vu mơi va thi trương quôc tê. Vi thê, vân đê đăt ra cho doanh nghiêp hiên nay la phai tim đươc  ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ hương đi đung trong thương mai điên tư ­ nhưng mô hinh kinh doanh phu hơp. Cac mô hinh đo vưa phai thich  ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ hơp vơi san phâm/dich vu, nganh nghê kinh doanh cua doanh nghiêp vưa phai giai quyêt đươc cac rao can tai  ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ chinh, nhân thưc va nhưng thiêu thôn cua môi trương thương mai điên tư sơ khai cua Viêt Nam.  ́ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ Mục lục | Trang 1. Trang 2. Trang 3. Trang 4. Trang 5. 
Đồng bộ tài khoản