thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
215
lượt xem
85
download

thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiện mặt đầu, tiện thô trụ trong Lập sơ đồ gá đặt: Đây là nguyên công tiện các mặt làm chuẩn tinh ,đảm bảo độ đồng tâm ,độ đảo không quá 0,03mm do đó ta định vị và kẹp chặt chi tiết lên mâm cặp ba chấu trái tự định tâm Kẹp chặt: Sau khi ta định vị bằng mâm cặp ba chấu tự định tâm ta kẹp chặt chi tiết cũng bằng mâm cặp ba chấu nhờ lực xiết từ ba chấu kẹp. Chọn máy: Máy tiện 1K62. Công suất động cơ Nm = 10kW Thông số máy: Chiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 4

 1. Chương 4: Qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt b¸nh xÝch . 1. Nguyªn c«ng IB : TiÖn mÆt ®Çu, tiÖn th« trô trong LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: §©y lµ nguyªn c«ng tiÖn c¸c mÆt lµm chuÈn tinh ,®¶m b¶o ®é ®ång t©m ,®é ®¶o kh«ng qu¸ 0,03mm do ®ã ta ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt chi tiÕt lªn m©m cÆp ba chÊu tr¸i tù ®Þnh t©m KÑp chÆt: Sau khi ta ®Þnh vÞ b»ng m©m cÆp ba chÊu tù ®Þnh t©m ta kÑp chÆt chi tiÕt còng b»ng m©m cÆp ba chÊu nhê lùc xiÕt tõ ba chÊu kÑp. Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt ®éng c¬ Nm = 10kW Th«ng sè m¸y: ChiÒu cao t©m 200mm.Sè vßng quay trôc chÝnh 12,5..2000 vßng /phót,b-íc tiÕn dao däc 0,07…4,15, b-íc tiÕn dao ngang 0,035…2,08 Chän dao: Dao tiÖn lç trong ta dïng dao ba g¾n m¶nh hîp kim T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi ®Ó kho¶ th¼ng mÆt ®Çu HKC T15K6 ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L-îng d- gia c«ng: TiÖn th« víi l-îng d- tiÖn th« bÒ mÆt ngoµi Zb1 = 2 mm vµ l-îng d- tiÖn th« mÆt ®Çu Zb2 =2,5 mm,tiÖn lç Zb3 = 2 mm C¸c b-íc gia c«ng : 1/TiÖn kho¶ mÆt ®Çu M 2/TiÖn trô ngoµi 190 3/TiÖn lç 160 4/TiÖn th« trô 315 ChÕ ®é c¾t: B-íc 1 : TiÖn kho¶ mÆt ®Çu M ®¹t kÝch th-íc 165mm
 2. ChiÒu s©u c¾t t = 2.5 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 70m/phót(tra b¶ng 5-29 Sæ Tay CNCTM) . C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 70.0,9.0,6.0,75 = 28,35 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.28,35  47,5 vßng/phót  .d 3,14.190 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 50 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.190.50  29,8 m/phót. 1000 1000 Tra b¶ng 5-68 N=1,2Kw ,m¸y tiÖn hoµn toµn tho¶ m·n c«ng suÊt c¾t ®ã. B-íc 2 : TiÖn trô ngoµi ®¹t kÝch th-íc 191 ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 120m/phót (Tra b¶ng 5-29 sè tay CNCTM ). C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 120.0,9.0,6.0,75 = 48,6 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.48,6  81,4 vßng/phót  .d 3,14.190
 3. Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 80 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.190.80  47,7 m/phót. 1000 1000 C«ng suÊt ®éng c¬ tra theo chÕ ®é c¾t N =1,7 Kw B-íc 3 : TiÖn lç ®¹t kÝch th-íc 159mm ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 110m/phót (tra b¶ng 5-29 sá tay CNCTM) . C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 110.0,9.0,75.0,85 = 63 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.63  105,5 vßng/phót  .d 3,14.190 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.160.125  62,8 m/phót. 1000 1000 C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =2,9 kw B-íc 4 : TiÖn trô ngoµi ®¹t kÝch th-íc 315,5 ChiÒu s©u c¾t t = 2,5 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 110m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85.
 4. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 110.0,9.0,75.0,85 = 63 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.63  105,5 vßng/phót  .d 3,14.190 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.160.125  62,8 m/phót. 1000 1000 C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =2,9Kw(tra b¶ng 5-67 StCNCTM tËp 2) 2. Nguyªn c«ng IIB: §¶o ®Çu tiÖn th« mÆt ®Çu, v¸t mÐp ,trô ngoµi, tiÖn sÊn r·nh,v¸t mÐp LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Ta ®Þnh vÞ chi tiÕt trªn m©m cÆp ba chÊu .§Ó ®¶m b¶o ®é ®¶o cña mÆt ngoµi vµ mÆt ®Çu so víi trô trong kh«ng qu¸ 0,03 mm .Ta cÆp chÊu tr¸i vµo lç 160 tiÖn ®ång thêi c¸c mÆt trªn mét lÇn g¸. KÑp chÆt: M©m cÆp ba chÊu võa ®Þnh vÞ võa kÑp chÆt chi tiÕt . Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt ®éng c¬ Nm = 10kW Th«ng sè m¸y: ChiÒu cao t©m 200mm.Sè vßng quay trôc chÝnh 12,5..2000 vßng /phót,b-íc tiÕn dao däc 0,07…4,15, b-íc tiÕn dao ngang 0,035…2,08 Chän dao: Dao tiÖn ngoµi cã =45o g¾n m¶nh hîp kim cøng T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi ®Ó kho¶ th¼ng mÆt ®Çu HKC T15K6 ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L-îng d- gia c«ng: TiÖn th« víi l-îng d- tiÖn th« bÒ mÆt ngoµi Zb1 = 2,5 mm vµ l-îng d- tiÖn th« mÆt ®Çu Zb2 =2 mm C¸c b-íc gia c«ng : 1/TiÖn kho¶ mÆt ®Çu M 2/TiÖn trô ngoµi 180 3/TiÖn th« trô 315 4/TiÖn sÊn r·nh,vÊt mÐp
 5. ChÕ ®é c¾t: B-íc 1 : TiÖn kho¶ mÆt ®Çu M ®¹t kÝch th-íc 163 ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 70m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 70.0,9.0,6.0,75 = 28,35 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.28,35  47,5 vßng/phót  .d 3,14.190 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 50 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.190.50  29,8 m/phót. 1000 1000 C«ng suÊt c¾t yªu cÇu cña m¸y N =1,2 Kw B-íc 2 : TiÖn trô ngoµi ®¹t kÝch th-íc 181 ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 120m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 120.0,9.0,6.0,75 = 48,6 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ:
 6. 1000. v t 1000.48,6 nt =   85,9 vßng/phót .d 3,14.180 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm =80 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: .d.n m 3,14.180.100 Vtt =   56,52 m/phót. 1000 1000 C«ng suÊt x¾t yªu cÇu N =2,4 Kw B-íc 3 : TiÖn trô ®¹t kÝch th-íc 315,5mm ChiÒu s©u c¾t t = 2,5 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 110m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 110.0,9.0,75.0,85 = 63 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.63  105,5 vßng/phót  .d 3,14.190 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.160.125  62,8 m/phót. 1000 1000 C«ng suÊt c¨t yªu cÇu N =2,9 Kw B-íc 4 : TiÖn sÊn r·nh t¹o hai vµnh r¨ng dµy 29 mm ,s©u 48 mm ChÕ ®é c¾t: Tr-íc khi sÊn r·nh ta chèng t©m vµo ®Çu cßn l¹i ®Ó t¨ng cøng v÷ng. ChiÒu s©u c¾t t = 2mm, l-îng ch¹y dao S = 0,36 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 23m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh:
 7. K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 1,35. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 23.0,9.0,6.1,35 = 16,76 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.16,76  16,94 vßng/phót  .d 3,14.315 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 20 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.315.20  19,8 m/phót. 1000 1000 C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =1,4Kw B-íc 2 : V¸t mÐp hai vµnh r¨ng 3. Nguyªn c«ng IIIB: TiÖn tinh lç 160, mÆt ®Çu M , 190, 315 LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Ta ®Þnh vÞ ,kÑp chÆt chi tiÕt trªn m©m cÆp ba chÊu Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt cña m¸y Nm = 10kW Th«ng sè m¸y: ChiÒu cao t©m 200mm.Sè vßng quay trôc chÝnh 12,5..2000 vßng /phót,b-íc tiÕn dao däc 0,07…4,15, b-íc tiÕn dao ngang 0,035…2,08 Chän dao: Dao tiÖn trong cã ®Çu hîp kim cøng :T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi ®Ó tiÖn tinh mÆt ®Çu HKC T15K6 ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L-îng d- gia c«ng: TiÖn tinh víi l-îng d- tiÖn tinh bÒ mÆt ngoµi Zb1 = 0,4 mm vµ l-îng d- tiÖn tinh mÆt ®Çu Zb2 =0,3 mm, l-îng d- lç Zb3 =0,5 mm ,ta cßn ®Ó l¹i nguyªn c«ng tiÖn tinh lÇn cuèi
 8. C¸c b-íc gia c«ng :1/TiÖn tinh lç trô trong ®¹t kÝc th-íc 160-0,3 2/TiÖn tinh mÆt ®Çu M ®¹t kÝch th-íc 162,5 3/TiÖn tinh trô ®¹t kÝch th-íc 190 4/TiÖn tinh 315 ChÕ ®é c¾t: B-íc 1 : TiÖn tinh lç 160 ChiÒu s©u c¾t t = 0,5 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.64,8  128,9 vßng/phót  .d 3,14.160 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 160 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.160.160  80m/phót. 1000 1000 C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =3,4 Kw B-íc 2 : TiÖn tinh mÆt ®Çu M ChiÒu s©u c¾t t = 0,3 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9
 9. K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.64,8  108,5 vßng/phót  .d 3,14.190 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.190.125  74,6m/phót. 1000 1000 B-íc 3 : TiÖn tinh trô 190 ChiÒu s©u c¾t t = 0,4 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,75.0,85 = 91,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.91,8  153,79 vßng/phót  .d 3,14.190 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 160 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.190.160  95,5m/phót. 1000 1000 B-íc 4 : TiÖn tinh vµnh r¨ng ngoµi 315
 10. ChiÒu s©u c¾t t = 0,5 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.64,8  65,4 vßng/phót  .d 3,14.315 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 80 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.315.80  80m/phót. 1000 1000 4. Nguyªn c«ng IVB: TiÖn tinh mÆt ®Çu N , trô ngoµi 180 LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Ta ®Þnh vÞ ,kÑp chÆt chi tiÕt trªn èng kÑp ®µn håi. Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt cña m¸y Nm = 10kW Th«ng sè m¸y: ChiÒu cao t©m 200mm.Sè vßng quay trôc chÝnh 12,5..2000 vßng /phót,b-íc tiÕn dao däc 0,07…4,15, b-íc tiÕn dao ngang 0,035…2,08 Chän dao: Dao tiÖn trong cã ®Çu hîp kim cøng :T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi cã gãc  = 45o ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L-îng d- gia c«ng: TiÖn tinh l-îng d- tiÖn tinh mÆt ®Çu Zb2 =0,3 mm, l-îng d- trô 180 ,Zb3 =0,5 mm ,ta cßn ®Ó l¹i nguyªn c«ng tiÖn tinh lÇn cuèi C¸c b-íc gia c«ng : B-íc 1 :TiÖn tinh mÆt ®Çu M
 11. ChiÒu s©u c¾t t = 0,3 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.64,8  108,5 vßng/phót  .d 3,14.190 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.190.125  74,6m/phót. 1000 1000 C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N = 4,1 Kw B-íc 2 : TiÖn tinh trô 180 ChiÒu s©u c¾t t = 0,4 mm, l-îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,75.0,85 = 91,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.v t  1000.91,8  153,79 vßng/phót .d 3,14.180
 12. Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 160 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.190.160  95,5m/phót. 1000 1000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản