thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
205
lượt xem
85
download

thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dao tiện đầu cong khoả mặt đầu gắn mảnh T15K6. Dao tiện lỗ. c. Sơ đồ gá đặt : Gá trêm mâm cặp 3 chấu trái tự định tâm vào đ-ờng kính ngoài định vị 5 bậc tự do. Hình vẽ trang bên . d. Các bước gia công và lượng dư gia công: 1- Tiện ngoài đạt kích thước 247 mm; Lượng dư gia công là Zb = 1,3mm 2- Tiện ngoài đạt kích thước 220 mm; Lượng dư gia công là Zb = 11,5mm 3- Tiện lỗ đạt kích thước 188 mm; Lượng dư gia công là Zb =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 2

  1. Chương 2: Nguyªn c«ng 2A - TiÖn th« a. M¸y : 1K62 b. Dông cô : Dao tiÖn ®Çu cong kho¶ mÆt ®Çu g¾n m¶nh T15K6. Dao tiÖn lç. c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ trªm m©m cÆp 3 chÊu tr¸i tù ®Þnh t©m vµo ®-êng kÝnh ngoµi ®Þnh vÞ 5 bËc tù do. H×nh vÏ trang bªn . d. C¸c b-íc gia c«ng vµ l-îng d- gia c«ng: 1- TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th-íc 247 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 1,3mm 2- TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th-íc 220 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 11,5mm 3- TiÖn lç ®¹t kÝch th-íc 188 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 1,4 mm 4- TiÖn r·ng ; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 6 mm 5- TiÖn mÆt ®Çu ®¹t kÝch th-íc 67 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 1,3mm e. ChÕ ®é c¾t :  ChÕ ®é c¾t cña tiÖn r·ng, l-îng d- gia c«ng lµ Zb = 6 mm
  2. + ChiÒu s©u c¾t : tiÖn lµm 2 lÇn t1 = t2= 3 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,3 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 165 m/phót. Tèc ®ä c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  151,8 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 151,8 nt    258,1 ( vßng/phót )  *D  *187,2 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 250 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 250 *  * 187,2 vtt    147 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn r·ng : N = 4,1 kW.  ChÕ ®é c¾t khi tiÖn ngoµi  247, l-îng d- gia c«ng lµ Zb = 1,3 mm + ChiÒu s©u c¾t : t1 = 1,3 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,78 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 144 m/phót. Tèc ®ä c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  132,5 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 132,5 nt    170,1 ( vßng/phót )  *D  * 247
  3. Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 200 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 200 *  * 247 vtt    155,2 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn r·ng : N = 5,8 kW.  ChÕ ®é c¾t cña tiÖn ngoµi  220 mm, l-îng d- gia c«ng lµ Zb = 11,5 mm + ChiÒu s©u c¾t : tiÖn lµm 4 lÇn t1 = t2= t3 = 2,9 mm t4 = 2,8 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,78 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 128 m/phót. Tèc ®ä c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  117,8 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v 1 1000 * 117,8 nt    170,4 ( vßng/phót )  *D  * 220 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 200 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 200 *  * 220 vtt    138,2 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn r·ng : N = 8,3 kW. 3. Nguyªn c«ng 3A : TiÖn tinh a. M¸y : 1K62 b. Dông cô : Dao tiÖn ®Çu cong kho¶ mÆt ®Çu g¾n m¶nh T15K6
  4. Dao tiÖn lç. c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ trªm m©m cÆp 3 chÊu tr¸i tù ®Þnh t©m vµo ®-êng kÝnh ngoµi ®Þnh vÞ 5 bËc tù do. H×nh vÏ trang bªn . d. C¸c b-íc gia c«ng vµ l-îng d- gia c«ng : 1- TiÖn tinh ngoµi ®¹t kÝch th-íc 220 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 1mm 2- TiÖn tinh lç ®¹t kÝch th-íc 187,2 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 1 mm 3- TiÖn mÆt ®Çu ®¹t kÝch th-íc 66,3 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 0,7mm 4- V¸t mÐp e. ChÕ ®é c¾t :  TiÖn tinh ngoµi ®-êng kÝnh  220 mm + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,5 mm. + B¸n kÝnh ®Ønh dao r = 1 mm. + L-îng ch¹y dao : S = 0,25mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 205 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 0,85 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1
  5. vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  150,9 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 150,9 nt    256,6 ( vßng/phót )  *D  * 220 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 250 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 250 *  * 220 vtt    147 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 2,9 kW. 4. Nguyªn c«ng 4A : TiÖn tinh lai c¸c bÒ mÆt. a. M¸y : 1K62 b. Dông cô : Dao tiÖn mÆt ®Çu g¾n m¶nh T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong c. S¬ ®å g¸ ®Æt : §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu ®é ®¶o mÆt ®Çu B vµ lç. Ta dïng lß xo ®Üa g¸ ®Æt vµo lç vµ mÆt ®Çu ®Ó tiÖn tinh ®-êng kÝnh ngoµi vµ mÆt ®Çu ®èi diÖn. H×nh vÏ trang bªn . d. C¸c b-íc gia c«ng : 1- TiÖn ®-êng kÝnh ngoµi  220-0,09 mm 2- TiÖn tho¶ mÆt ®Çu ( ®¹t kÝch th-íc 65,6 mm ). 3- V¸t mÐp. e. L-îng d- gia c«ng :
  6. TiÖn 1 lÇn víi l-îng d- gia c«ng + TiÖn ®-êng kÝnh ngoµi  220-0,09 mm víi l-îng d- gia c«ng Zb = 1 mm + TiÖn tho¶ mÆt ®Çu ®èi diÖn víi l-îng d- gia c«ng Zb = 0,7 mm 2- ChÕ ®é c¾t :  TiÖn tinh mÆt ®Çu + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,7 mm. + B¸n kÝnh ®Ønh dao r = 1 mm. + L-îng ch¹y dao : S = 0,25mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 255 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 0,85 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  199,41 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v 1 1000 * 199,41 nt    288,5 ( vßng/phót )  *D  * 220 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 315 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 315 *  * 220 vtt    217,7 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 3,4 kW.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản