thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
187
lượt xem
99
download

thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui trình công ngệ gia công cụm chi tiết vành răng định tinh và bánh xích Z18 A .Chi tiết vành răng định tinh Yêu cầu kỹ thuật khi gia công Đây là chi tiết dạng đĩa có răng trong lỗ để truyền động ,đường kính ngoài 440-0,12,độ đảo mặt đầu B so với đ-ờng kính lỗ sai lệch không quá 0,048mm BTrịnh tự các nguyên công - Nguyên công 1 : Tiện ngoài đạt kích thước 222 mm Tiện lỗ đạt kích thước 200 mm Tiện lỗ đạt kích thước 185,2 mm Tiện mặt đầu đạt kích thước 68,3 mm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 1

  1. Néi dung thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y Chương 1:Qui tr×nh c«ng ngÖ gia c«ng côm chi tiÕt vµnh r¨ng ®Þnh tinh vµ b¸nh xÝch Z18 A .Chi tiÕt vµnh r¨ng ®Þnh tinh Yªu cÇu kü thuËt khi gia c«ng §©y lµ chi tiÕt d¹ng ®Üa cã r¨ng trong lç ®Ó truyÒn ®éng ,®-êng kÝnh ngoµi 440-0,12,®é ®¶o mÆt ®Çu B so víi ®-êng kÝnh lç sai lÖch kh«ng qu¸ 0,048mm B.Tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng - Nguyªn c«ng 1 : TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th-íc 222 mm TiÖn lç ®¹t kÝch th-íc 200 mm TiÖn lç ®¹t kÝch th-íc 185,2 mm TiÖn mÆt ®Çu ®¹t kÝch th-íc 68,3 mm - Nguyªn c«ng 2 : TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th-íc 247 mm TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th-íc 222 mm TiÖn lç ®¹t kÝch th-íc 188 mm TiÖn r½ng tho¸t dao TiÖn mÆt ®Çu cßn l¹i ®¹t kÝch th-íc 67 mm - Nguyªn c«ng 3 : TiÖn tinh ngoµi ®¹t kÝch th-íc 220 mm TiÖn tinh lç ®¹t kÝch th-íc 187,2 mm
  2. TiÖn tinh mÆt ®Çu ®¹t kÝch th-íc 66,3 mm TiÖn v¸t mÐp - Nguyªn c«ng 4 : TiÖn tinh ngoµi ®¹t kÝch th-íc 220 mm TiÖn tinh mÆt ®Çu cßn l¹i ®¹t kÝch th-íc 65,6 mm TiÖn v¸t mÐp - Nguyªn c«ng 5 : Gia c«ng r¨ng b»ng ph-¬ng ph¸p xäc r¨ng m3; Z64 - Nguyªn c«ng 6 : Phay 4lç 20 - Nguyªn c«ng : NhiÖt luyÖn V.2. ThiÕt kÕ c¸c nguyªn c«ng cô thÓ: 1. Nguyªn c«ng 1A: TiÖn th« a. M¸y : 1K62 Cã c¸c th«ng sè kü thuËt + §-êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng trªn th©n m¸y : 620 mm + Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mòi t©m : 1400 mm + KÝch th-íc lín nhÊt cña chi tiÕt trªn bµn dao : 350 mm + Sè tèc ®é trôc chÝnh : 22 + Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : 10  1250 (vßng /phót ) + §é c«n trôc chÝnh : N8 + §-êng kÝnh l«x trôc chÝnh : 70 + Ph¹m vi b-íc tiÕn däc : 0,064  1,025
  3. ngang : 0,026  0,378 + KÝch th-íc dao ( réng x cao ) : 30 x 40 ( mm x mm ) + C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh : 13 ( kW ) + Khèi l-îng m¸y : 5000 Kg + KÝch th-íc phñ b× m¸y ( dµi x réng x cao ) : 4950 x 1690 x 1420 b. Dông cô : Dao tiÖn ®Çu cong kho¶ mÆt ®Çu g¾n m¶nh T15K6 Dao tiÖn lç. c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ trªm m©m cÆp 3 chÊu tr¸i tù ®Þnh t©m vµo ®-êng kÝnh ngoµi ®Þnh vÞ 5 bËc tù do. H×nh vÏ trang bªn . d. C¸c b-íc gia c«ng vµ l-îng d- gia c«ng : 1- TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th-íc 222 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 13,8mm 2- TiÖn lç ®¹t kÝch th-íc 200 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 7,4mm 3- TiÖn lç ®¹t kÝch th-íc 185,2 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 1,3mm 4- TiÖn mÆt ®Çu ®¹t kÝch th-íc 68,3 mm; L-îng d- gia c«ng lµ Zb = 1,3mm e. ChÕ ®é c¾t :  ChÕ ®é c¾t cña tiÖn mÆt ®Çu vµ tiÖn lç 185,2 + ChiÒu s©u c¾t : t = 1,3 mm
  4. + L-îng ch¹y dao : S = 0,34mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 186 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  171,12 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v 1 1000 * 171,12 nt    294,1 ( vßng/phót )  *D  *185,2 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 315 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 315 *  * 185,2 vtt    183,3 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 3,4 kW.  ChÕ ®é c¾t cña tiÖn ngoµi  200 mm, l-îng d- gia c«ng Zb = 7,4mm + ChiÒu s©u c¾t : c¾t lµm 3 lÇn t1 = t2 = 2,5 mm; t3 = 2,4 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,34mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 182 m/phót. Tèc ®é c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh : vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  167,5 ( m/phót )
  5. + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 167,5 nt    266,6 ( vßng/phót )  *D  * 200 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 250 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 250 *  * 200 vtt    157,1 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 2,9 kW.  ChÕ ®é c¾t cña tiÖn ngoµi  222 mm, l-îng d- gia c«ng Zb = 13,8 mm + ChiÒu s©u c¾t : c¾t lµm 5 lÇn t1 = t2 = t3 = t 4= 2,8 mm; t5 = 2,6 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,78 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 128 m/phót. Tèc ®é c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh : vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  117,8 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v 1 1000 * 117,8 nt    169 ( vßng/phót )  *D  * 222 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 160 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 160 *  * 220 vtt    110,6 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 7 kW.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản