Thuyết trình về BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Chia sẻ: Van Thuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
298
lượt xem
69
download

Thuyết trình về BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp dụng cho việc thiết lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán,…. Xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của luồng tiền trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình về BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 1. VAS 24 – IAS 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Thực hiện: Nhóm 17
 2. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 3. NỘI DUNG CHÍNH QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 4. QUY ĐỊNH CHUNG  Áp dụng cho việc thiết lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán,…  Xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của luồng tiền trong tương lai. VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 5. QUY ĐỊNH CHUNG Tiền tại quỹ, tiền đang Các khoản đầu tư ngắn  Một số thuật ngữ: chuyển Hohạn,ộng tạo raổdoanh ạt đ chuyển đ i thành và các khoản tiền ủửidoanh thuền ủễ ếu c gvà ít rủi ro ti ch d yhạn a + Tiền không kì dàng nghiệp. + Tương o ra sự thay đổi về quy Tạ đương tiền mô và kết cấu của vốn + Luồng tiềở hữu và vốn vay. n chủ s Luồng vào và luồng ra + Hoạt động kinh doanh của tiền và tương đương tiền + Hoạt động đầu tư + Hoạt động tài chính Hoạt động mua sắm xây dựng, thanh lí, nhượng bán VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 6. NỘI DUNG CHÍNH QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 7. NỘI DUNG CHUẨN MỰC Trình bày báo cáo LCTT Báo cáo luồng tiền Phương pháp lập VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 8. TRÌNH BÀY BÁO CÁO LCTT  Luồng tiền từ hoạt động kinh động kinh doanh - Tiền thu được từ bán hàng, cung cấp dịch vụ - Tiền thu được từ doanh thu khác - Tiền chi trả cho nhà cung cấp - Tiền chi trả cho người lao động - Tiền chi trả lãi vay - Tiền chi nộp thuế TNDN - Luồng tiền liên quan đến mua bán chứng khoán - V.v… VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 9. TRÌNH BÀY BÁO CÁO LCTT  Luồng tiền từ hoạt động đầu tư - Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ. - Tiền thu được từ thanh lí, nhượng bán TSCĐ. - Tiền chi cho vay, tiền thu hồi cho vay (trừ tiền chi cho vay, thu hồi cho vay của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng). - Tiền chi mua và thu do bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác. - Tiền chi đầu tư góp vốn, tiền thu hồi đầu tư góp vốn. - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận. VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 10. TRÌNH BÀY BÁO CÁO LCTT  Luồng tiền từ hoạt động tài chính - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp. - Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chính DN đã phát hành. - Tiền thu từ các khoản đi vay ngắn hạn, dài hạn. - Tiền chi trả các khoản nợ gốc đã vay. - Tiền chi trả nợ thuê tài chính. - Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu. VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 11. PHƯƠNG PHÁP LẬP BC LCTT Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu chi theo từng nội dung thu chi Luồng tiền từ HĐKD Doanh nghiệp báo cáo riêng biệt các luồng tiền vào, ra từ HĐ đầu PhAdd Your Textc ương pháp trự tư và HĐ tài chính (trừ đoạn tiếp 18,19 trong ều chnnh ực này)thu, giá vốn hàng bán Đi chuẩ ỉ m doanh Add Your Text và các khoản mục khác trong báo cáo Phương pháp gián KQHĐKD cho: tiếp + Các thay đổi trong kì của hàng tồn kho, Luồng tiền từ HĐĐT và HĐTC ản phải thu, phải trả các kho + Các khoản mục không phải bằng tiền khác + Các luồng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 12. BÁO CÁO CÁC LUỒNG TIỀN TRÊN CƠ SỞ THUẦN Ngân hàng, tổ chức tín Hoạt động kinh doanh, dụng, tổ chức tài chính đầu tư, tài chính (a) Thu tiền và chi trả tiền hộ (a) Nhận và trả các khoản tiền gửi có kỳ hạn với ngày đáo hạn khách hàng: cố định (b) Thu tiền và chi tiền đối với (b) Gửi tiền và rút tiền gửi từ các các khoản có vòng quay nhanh, tổ chức tín dụng và tổ chức tài thời gian đáo hạn ngắn: chính khác (c) Cho vay và thanh toán các khoản cho vay đó với KH VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 13. CÁC LUỒNG TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI TỆ  Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch đó.  Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện phát sinh từ thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán không phải là các luồng tiền và được trình bày riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 14. CÁC LUỒNG TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LÃI, CỔ TỨC VÀ LỢI NHUẬN  Đối với các doanh nghiệp Các luồng tiền liên quan đến tiền lãi vay Hoạt động đã trả được Kinh doanh Luồng Các luồng tiền liên quan đến tiền lãi cho Hoạt động vay, cổ tức và lợi nhuận thu được tiền đầu tư Các luồng tiền liên quan đến cổ tức và lợi Hoạt động nhuận đã trả được tài chính VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 15. CÁC LUỒNG TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LÃI, CỔ TỨC VÀ LỢI NHUẬN  Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính Tiền lãi đã trả, tiền lãi đã thu (trừ tiền lãi Hoạt động đã thu được xác định rõ ràng là luồng tiền Kinh doanh từ hoạt động đầu tư Luồng Hoạt động Cổ tức và lợi nhuận đã thu tiền đầu tư Hoạt động Cổ tức và lợi nhuận đã trả tài chính VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 16. CÁC LUỒNG TIỀN KHÁC  Các luồng tiền liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp  Các luồng tiền liên quan đến mua và thanh lý các công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh khác  Các giao dịch không bằng tiền  Các khoản mục của tiền và tương đương tiền  Các thuyết minh khác VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 17. NỘI DUNG CHÍNH QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 18. SO SÁNH VAS 24 & IAS 07  Giống nhau: - Khái niệm "tương đương tiền": Là các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị. - Báo cáo luồng tiền từ hoạt động kinh doanh: Theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. - Báo cáo luồng tiền trên cơ sở thuần: Được phép báo cáo luồng tiền trên cơ sở thuần trong một số trường hợp đặc biệt được quy định trong chuẩn mực. VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 19. SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 Phân loại các luồng tiền IAS 07 VAS 24 VAS 24 Không đề cập đến Có Không đề nập tiết hướng dẫc chi vấn đề này. về đếệcvphân ề này vi n ấn đ loại luồng tiền từ hoạt động kinh doanh cho các ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, và các công ty bảo hiểm VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền
 20. SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 Sử dụng tỷ giá hối đoái IAS 07 VAS 24 VAS 24 Sử dụng tỷ giá tại SửKhôngtỷề cậhối dụng đ giá p ngày lập Báo cáo lưu đoáiếạivthờiđđiểm phát đ t n ấn ề này chuyển tiền tệ. Có sinh giao dịch thể sử dụng tỷ giá trung bình xấp xỉ bằng tỷ giá thực tế như tỷ giá bình quân gia quyền trong kỳ VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản