Tiếng việt - ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( TIẾT 30 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
95
lượt xem
6
download

Tiếng việt - ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( TIẾT 30 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hệ thống các kiến thức và củng cố lại các từ loại : danh từ , động từ , tính từ. -Ôn lại nghĩa của các từ theo chủ đề : ý chí và nghị lực và biết viết một đoạn văn ngắn về một người có ý chí ,nghị lực -Ôn tập về câu hỏi, các từ nghi vấn. và đặt câu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt - ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( TIẾT 30 )

  1. TI NG VI T ÔN LUY N T VÀ CÂU ( TI T 30 ) I- M c tiêu: - H th ng các ki n th c và c ng c l i các t lo i : danh t , ng t , tính t . -Ôn l i nghĩa c a các t theo ch : ý chí và ngh l c và bi t vi t m t o n văn ng n v m t ngư i có ý chí ,ngh l c -Ôn t p v câu h i, các t nghi v n. và t câu. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u : -Gv nêu m c tiêu và ghi lên b ng. 2- Hư ng d n hs ôn luy n dư i các - Hs l ng nghe. d ng bài t p sau: Bài t p 1: Tìm danh t , ng t , tính t trong kh thơ sau: Thuy n ta ch m ch m vào Ba B .
  2. Núi d ng cheo leo h l ng im. Lá r ng v i gió ngân se s Ho ti ng lòng ta v i ti ng chim. -Y/c hs c y/c . H i : -Danh t là gì? - ng t là gì? -1 Hs c y/c bài t p 1, l p c th m theo và tr l i câu h i. -Tính t là gì? -Cho hs ho t ng nhóm 4, th o lu n v tìm các t lo i theo t ng c t. -Dán k t qu lên b ng, i di n nhóm -Hs ho t ng nhóm 4 . lên - i di n nhóm lên trình bày. c k t qu . -L p nh n xét. -L p nh n xét – gv nh n xét , hgi i m Danh t ng t Tính t Thuy n , Ba B , d ng , ngân,ho . ch m ch m , cheo núi , h , leo, l ng im, se s . lá ,r ng , gió, ti ng , lòng,ti ng chim.
  3. Bài t p 2:Ho t ng nhóm 6 . -Hs ho t ng nhóm -Tìm các t nói lên ý chí , ngh l c c a con ngư i. - t 3 câu v i 3 t v a tìm ư c. -Dán bài làm c a nhóm lên b ng và i- i di n nhóm lên trình bày. di n nhóm lên trình bày. -L p l ng nghe và nh n xét nhóm nào -Gv nh n xét , ghi i m. tìm nhi u t nh t , t câu hay nh t v úng nh t. Bài t p 3: Em hãy vi t m t an văn ng n nói v ngư i có ý chí , ngh l c nên ã vư -Hs làm bài vào v . qua nhi u th thách, t ư c thành công. -Y/c hs xác nh , làm bài vào v . -Hs l ng nghe o n văn hay.
  4. -Gv thu m t s v ch m và nh n xét. - c nh ng o n văn hay cho l p nghe -Hs t câu, l p theo dói l ng nghe và nh n Bài t p 4: Hs làm mi ng . xét. t câu h i v i m i t sau: -Ai,cái gì, làm gì, th nào, vì sao, bao gi , âu. -Nh n xét ti t h c.
  5. NH C H C BÀI HÁT T CH N ( ti t 15 ) I-M c tiêu: -Hs hát thu c l i, úng giai i u bài hát t ch n..Các em có thêm hi u bi t v nh ng bài hát a phương. -Trình bày bài hát theo nhóm k t h p gõ m ho c v n ng theo nh c. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u bài hát. và nêu m c -Hs l ng nghe. tiêu. -Hs ghi bài hát. -Gv c cho hs chép l i ca: Khăn quàng th p sáng bình minh. 2-Hư ng d n hs hát: -Hs l ng nghe giáo viên hát m u. -Gv hát m u l n 1. -Hs t p hát t ng câu. 2 câu , 3 câu -T p hs hát t ng câu trong bài hát. -Hs hát g p c l i 1. -Y/c hs g p 2 câu hát l i.
  6. -y/c hs hát l i 1. -hát theo t . -Ch hs hát theo t . - l p nh n xét -Nh n xét và s a sai t i ch . -Hs hát theo nhóm . -Hs hát theo nhóm. -Nhóm khác nh n xét. -Nh n xét và s a sai t i ch . -Hs hát và t p gõ theo ti t t u., theo nh c. -Hư ng d n hs v a hát v a gõ theo ti t t u. -Hs v a hát v a gõ theo nh c. 3- C ng c : -L p v a hát v a gõ theo nh c 1 -C l p hát và k t h p gõ theo nh c , l n., theo ti t t u 1 l n. ti t t u. -Trò chơi: Thi hát theo nhóm.: 1nhóm hát , 1 -Hs thi hát., bình ch n nhóm hát hay nhóm gõ theo nh c ,và i nhau hát, nh t. l p theo dõi bình chon nhóm nào hát hay nh t. -Nh n xét tiét h c. Ke c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản