intTypePromotion=1

Tiểu luận chuyên đề: Lịch sử nghiên cứu, vai trò sinh lý và tầm quan trọng kinh tế của các hoocmon thực vật: Auxin, Cytokinin, Gibberellin, Acid Abxixic và Etylen

Chia sẻ: Chi Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
149
lượt xem
24
download

Tiểu luận chuyên đề: Lịch sử nghiên cứu, vai trò sinh lý và tầm quan trọng kinh tế của các hoocmon thực vật: Auxin, Cytokinin, Gibberellin, Acid Abxixic và Etylen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận chuyên đề "Lịch sử nghiên cứu, vai trò sinh lý và tầm quan trọng kinh tế của các hoocmon thực vật: Auxin, Cytokinin, Gibberellin, Acid Abxixic và Etylen" trình bày về khái niệm hoocmon thực vật, phân loại các hoocmon thực vật, lịch sử nghiên cứu và vai trò sinh lý của các loại hoocmon thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận chuyên đề: Lịch sử nghiên cứu, vai trò sinh lý và tầm quan trọng kinh tế của các hoocmon thực vật: Auxin, Cytokinin, Gibberellin, Acid Abxixic và Etylen

 1. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt PhÇn I. Më §ÇU ë thùc vËt, ngoµi c¸c chÊt h÷u c¬ (protein, gluxit, lipid, Acid nucleic…) cã vai trß cÊu tróc lªn tÕ bµo, m«, c¬ quan vµ cung cÊp cho ho¹t ®éng sèng cña c©y th× c©y cßn cÇn c¸c chÊt cã ho¹t tÝnh sinh häc cao nh: vitamin, enzyme vµ c¸c hoocmon, trong ®ã c¸c hoocmon cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ®iÒu chØnh c¸c qu¸ tr×nh sinh trëng ph¸t triÓn vµ c¸c ho¹t ®éng sinh lý cña thùc vËt. C¸c chÊt ®iÒu hoµ sinh trëng vµ ph¸t triÓn cña thùc vËt gåm cã hai lo¹i lµ Phytohoocmon vµ c¸c chÊt ®iÒu hoµ sinh trëng ®îc tæng hîp nh©n t¹o. §©y lµ nh÷ng chÊt cã t¸c dông ®iÒu tiÕt c¸c qu¸ tr×nh sinh tr- ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y trong suèt qu¸ tr×nh sèng tõ lóc sinh ra ®Õn khi chÕt. Trong c©y, cã n¨m nhãm hoocmon chñ yÕu lµ Auxin, Cytokinin, Gibberellin, Acid Abxixic vµ Etylen. Trong nÒn n«ng nghiÖp th©m canh cao hiÖn nay th× c¸c chÊt ®iÒu hoµ sinh trëng nh Auxin, Cytokinin vµ Gibberellin ngµy cµng cã vai trß tÝch cùc h¬n trong viÖc ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh sinh trëng vµ ph¸t triÓn cña c©y mét c¸ch hîp lý nhÊt lµm t¨ng n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt thu ho¹ch mang l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Ngoµi c¸c chÊt ®iÒu hßa sinh trëng th× c¸c chÊt øc chÕ sinh trëng nh: Acid Abxixic vµ Etylen còng lµ nh÷ng chÊt quan träng ®ang ®îc nghiªn cøu vµ øng dông. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn mµ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ lÞch sö nghiªn cøu, vai trß sinh lý cña c¸c hoocmon thùc vËt lµ rÊt cÇn thiÕt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn em tiÕn hµnh thùc hiÖn tiÓu luËn vÒ: “LÞch sö nghiªn cøu, vai trß sinh lý vµ tÇm quan träng kinh tÕ cña Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 2. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt c¸c hoocmon thùc vËt: Auxin, Cytokinin, Gibberellin, Acid Abxixic vµ Etylen”. Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 3. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt PhÇn II. Néi dung I. Kh¸i niÖm HOOCMON thùc vËt Hoocmon thùc vËt (Phytohoocmon) lµ c¸c chÊt h÷u c¬ do c¬ thÓ thùc vËt tiÕt ra cã t¸c dông ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh sinh trëng, ph¸t triÓn cña c©y tõ khi tÕ bµo trøng ph¸t triÓn thµnh ph«i cho ®Õn khi c©y h×nh thµnh c¬ quan sinh s¶n, c¬ quan dù tr÷ vµ kÕt thóc chu kú sèng cña c©y. Hoocmon thùc vËt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung sau: - §îc t¹o ra ë mét n¬i nhng g©y ph¶n øng ë mét n¬i kh¸c trong c©y. Trong c©y, hoocmon ®îc vËn chuyÓn theo m¹ch gç vµ m¹ch r©y. - Víi nång ®é rÊt thÊp g©y ra nh÷ng biÕn ®æi m¹ch trong c¬ thÓ. - TÝnh chuyªn hãa thÊp h¬n nhiÒu so víi hoocmon ë ®éng vËt bËc cao. II. Ph©n lo¹i c¸c hoocmon thùc vËt 1. Theo nguån gèc Theo nguån gèc, ngêi ta chia hoocmon thùc vËt thµnh hai nhãm: c¸c Phytohoocmon (chÊt néi sinh) vµ c¸c chÊt ®iÒu hßa sinh trëng tæng hîp nh©n t¹o. 2. Theo ho¹t tÝnh sinh lý Hoocmon thùc vËt cã thÓ chia lµ hai nhãm cã t¸c dông ®èi kh¸ng nhau vÒ hiÖu qu¶ sinh lý. §ã lµ c¸c chÊt kÝch thÝch sinh trëng vµ c¸c chÊt øc chÕ sinh trëng. C¸c chÊt kÝch thÝch sinh trëng lu«n g©y hiÖu qu¶ kÝch thÝch lªn qu¸ tr×nh sinh trëng cña c©y khi cã nång ®é t¸c dông sinh lý. C¸c chÊt kÝch thÝch sinh trëng trong c©y gåm ba nhãm: Auxin, Gibberellin vµ Cytokinin. Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 4. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt C¸c chÊt øc chÕ sinh trëng lu«n lu«n ¶nh hëng øc chÕ lªn qu¸ tr×nh sinh trëng cña c©y, gåm cã: Acid Abxixic, Etylen. III. LÞCH Sö NGHI£N CøU Vµ VAI TRß SINH Lý CñA C¸C LO¹I HOOCMON thùc vËt 1. Hoocmon Auxin a. LÞch sö nghiªn cøu N¨m 1881, Charles Darwin cïng con trai Francis víi c«ng tr×nh nghiªn cøu mang tªn “Lùc vËn ®éng trong c©y” ®· chøng minh r»ng c©y th¶o non thêng uèn cong m¹nh vÒ phÝa nguån s¸ng, nÕu ¸nh s¸ng chiÕu tõ mét phÝa vµ gäi hiÖn tîng nµy lµ tÝnh híng quang. NÕu bao chãp sinh trëng cña c©y b»ng chôp kim lo¹i kh«ng cho ¸nh s¸ng lät qua th× chåi kh«ng uèn cong. Bao ®Ønh chåi b»ng mò gelatin trong suèt cho ¸nh s¸ng ®i qua th× chåi vÉn uèn cong nh khi kh«ng cã bao. H×nh 1.1. ThÝ nghiÖm cña Darwin vµ Boysen - Jensen Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 5. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt H¬n 30 n¨m sau, c¸c thÝ nghiÖm cña Peter Boysen - Jensen vµ Arpad Paal ®· chøng minh r»ng chÊt lµm chåi c©y uèn cong lµ mét chÊt hãa häc. N¨m 1926, Frits Went tiÕp tôc thÝ nghiÖm cña Paal. ¤ng chiÕu s¸ng, råi c¾t ®Ønh c©y th¶o non vµ ®Æt chóng lªn mét khèi th¹ch. C¾t bá ®Ønh c©y sinh trëng tèi, ®Æt khèi th¹ch cã ®Ønh c©y sinh trëng s¸ng lªn mét phÝa cßn l¹i cña c©y sèng trong tèi. MÆc dï c©y non nµy kh«ng ®îc chiÕu s¸ng nhng chåi vÉn uèn cong khái phÝa mµ trªn ®ã ®· ®Æt khèi th¹ch. §Æt khèi th¹ch tinh khiÕt lªn c©y non ®· sinh trëng trong bãng tèi vµ ®· bÞ c¾t bá ®Ønh chåi th× kh«ng thÊy chåi uèn cong khái phÝa ®Æt khèi th¹ch. Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 6. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt H×nh 1.2. ThÝ nghiÖm cña Frits Went Cuèi cïng, Wents kÕt luËn: chÊt ®îc mÖnh danh lµ Auxin ®· kÝch thÝch sù kÐo dµi tÕ bµo vµ nã ®îc tÝch lòy trªn phÝa c©y th¶o non c¸ch xa ¸nh s¸ng (phÝa kh«ng ®îc chiÕu s¸ng). Wents lµ ngêi ®Æt tªn chÊt hãa häc cã t¸c dông “lµm t¨ng” sù kÐo dµi tÕ bµo lµ Auxin. ¤ng cho r»ng Auxin lµm m« trªn phÝa c¸ch xa ¸nh s¸ng sinh trëng m¹nh h¬n so víi phÝa ®èi diÖn (phÝa ®îc chiÕu s¸ng) do ®ã chåi non híng vÒ phÝa cã ¸nh s¸ng. Auxin cã t¸c dông t¹o ra d¹ng c©y thÝch hîp víi m«i trêng sèng, nhê ®ã c©y cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi m«i trêng. N¨m 1954, héi ®ång c¸c nhµ sinh lý häc thùc vËt ®· ®îc thµnh lËp ®Ó ®Þnh danh cho c¸c nhãm Auxin (IAA). ThuËt ng÷ nµy xuÊt ph¸t tõ tiÕng Hy L¹p, cã nghÜa lµ “t¨ng trëng”. b. Vai trß sinh lý cña hoocmon Auxin Auxin cã t¸c dông sinh lý rÊt nhiÒu mÆt lªn c¸c qu¸ tr×nh sinh trëng cña tÕ bµo, ho¹t ®éng cña tÇng ph¸t sinh, sù h×nh thµnh rÔ, hiÖn tîng u thÕ ngän, tÝnh híng cña thùc vËt, sù sinh trëng cña qu¶ vµ t¹o qu¶ kh«ng h¹t… Trong ®ã, t¸c dông sinh lý ®Æc trng nhÊt cña Auxin lµ kÝch thÝch sù ra rÔ. Vai trß cña Auxin cho sù ph©n ho¸ rÔ thÓ hiÖn rÊt râ trong nu«i cÊy m«. Trong m«i trêng chØ cã Auxin th× m« nu«i cÊy chØ xuÊt hiÖn rÔ mµ th«i. V× vËy, trong kü thuËt nh©n gièng v« tÝnh th× viÖc sö dông Auxin ®Ó kÝch thÝch sù ra rÔ lµ cùc kú quan träng vµ b¾t buéc. C¬ chÕ t¸c dông cña Auxin lªn sù sinh trëng cña c©y Auxin cã t¸c dông m¹nh nhÊt lªn sù sinh trëng gi·n cña tÕ bµo. Sù gi·n cña tÕ bµo thùc vËt x¶y ra do hai hiÖu øng: Sù gi·n thµnh tÕ bµo vµ sù t¨ng thÓ tÝch, khèi lîng chÊt nguyªn sinh. Ngêi ta ®· ph¸t hiÖn ra hiÖn tîng “sinh trëng axit”, tøc lµ trong ®iÒu kiÖn pH thÊp (pH = 5) th× sù sinh Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 7. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt trëng cña tÕ bµo vµ m« ®îc kÝch thÝch. C¸c ion H+ trong mµng tÐ bµo d· ho¹t hãa enzyme ph©n gi¶i c¸c cÇu nèi ngang polisaccarit gi÷a c¸c sîi cenlulose víi nhau lµm cho c¸c sîi t¸ch rêi nhau vµ rÊt dÔ dµng trît lªn nhau. Díi ¶nh hëng cña søc tr¬ng tÕ bµo do kh«ng bµo hót níc vµo mµ c¸c sîi cenlulose ®· mÊt liªn kÕt, láng lÎo rÊt dÔ trît lªn nhau lµm cho thµnh tÕ bµo gi·n ra. H×nh 1.3. T¸c dông cña Auxin trong sù kÐo dµi tÕ bµo Vai trß cña Auxin lµ g©y nªn sù gi¶m pH cña thµnh tÕ bµo b»ng c¸ch ho¹t hãa b¬m proton ( H+) n»m trªn mµng ngo¹i chÊt. Khi cã mÆt cña Auxin th× b¬m proton ho¹t ®éng vµ b¬m H+ vµo thµnh tÕ bµo lµm gi¶m pH vµ ho¹t hãa enzyme xóc t¸c c¾t ®øt c¸c cÇu nèi ngang cña c¸c polysaccarit. Enzyme tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy lµ pectinmetylesterase khi ho¹t ®éng sÏ metyl hãa c¸c nhãm cacboxyl vµ ng¨n chÆn cÇu nèi ion gi÷a nhãm cacboxyl víi canxi ®Ó t¹o nªn pectat canxi, do ®ã mµ c¸c sîi cenlulose t¸ch rêi nhau. Ngoµi sù gi·n cña thµnh tÕ bµo cßn x¶y ra sù tæng hîp c¸c hîp chÊt h÷u c¬ t¹o nªn thµnh tÕ bµo vµ chÊt nguyªn sinh Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 8. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt nh cenlulose, pectin, hemicenlulose, protein. V× vËy Auxin ®ãng vai trß ho¹t hãa gen ®Ó tæng hîp nªn c¸c enzyme cÇn thiÕt cho sù tæng hîp c¸c vËt chÊt ®ã. Ngoµi IAA, cßn cã c¸c dÉn xuÊt cña nã lµ Naphtyl acetic acid (NAA) vµ 2,4-Diclophenoxy acetic acid (2,4-D). C¸c chÊt nµy còng ®ãng vai trß quan träng trong sù ph©n chia cña m« vµ trong qu¸ tr×nh t¹o rÔ. NAA cã t¸c dông lµm t¨ng h« hÊp cña tÕ bµo vµ m« nu«i cÊy, t¨ng ho¹t tÝnh enzyme vµ ¶nh hëng m¹nh ®Õn trao ®æi chÊt cña nit¬, t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp nhËn vµ sö dông ®êng trong m«i trêng. NAA lµ mét Auxin nh©n t¹o cã ho¹t tÝnh m¹nh h¬n Auxin tù nhiªn IAA. NAA cã vai trß quan träng ®èi víi ph©n chia tÕ bµo vµ t¹o rÔ. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña Butenko (1964) cho thÊy NAA cã t¸c dông t¹o rÔ m¹nh h¬n c¸c Auxin kh¸c. NhiÒu kÕt qu¶ nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng NAA t¸c ®éng ë møc ®é ph©n tö trong tÕ bµo theo 3 c¬ chÕ: + NAA g¾n víi ph©n tö enzyme vµ kÝch thÝch enzyme ho¹t ®éng. Sarkissian ®· ph¸t hiÖn t¸c dông cña Auxin lªn citrat synthetase, cßn Yamaki th× cho r»ng Auxin kÝch thÝch ho¹t tÝnh cña ATPase. + Auxin t¸c dông vµo gen vµ c¸c enzyme ph©n gi¶i acid nucleic. + Auxin t¸c ®éng th«ng qua sù thay ®æi tÝnh thÈm thÊu cña mµng. Dïng ph¬ng ph¸p ®¸nh dÊu ph©n tö cã thÓ thÊy NAA dÝnh kÕt vµo mµng tÕ bµo lµm cho mµng ho¹t ®éng nh mét b¬m proton vµ b¬m ra ngoµi ion H+ lµm mµng tÕ bµo mÒm vµ kÐo dµi ra, do ®ã tÕ bµo lín lªn vµ dÉn tíi sinh trëng. Trong tÕ bµo, NAA cßn cã t¸c dông lªn sù tæng hîp acid nucleic. - §iÒu chØnh sù h×nh thµnh, sù sinh trëng cña qu¶ vµ t¹o qu¶ kh«ng h¹t: cã ý nghÜa th¬ng phÈm quan träng. Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 9. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt + Vai trß cña Auxin trong sù h×nh thµnh qu¶: tÕ bµo trøng sau khi thô tinh xong sÏ ph¸t triÓn thµnh ph«i vµ sau ®ã lµ h¹t. BÇu nhôy sÏ lín lªn thµnh qu¶. Ph«i h¹t lµ nguån tæng hîp Auxin quan träng. Auxin nµy sÏ khuÕch t¸n vµo bÇu vµ kÝch thÝch bÇu sinh trëng thµnh qu¶. V× vËy qu¶ chØ ®îc h×nh thµnh sau khi thô tinh v× nÕu nh kh«ng cã thô tinh sÏ kh«ng cã nguån Auxin néi sinh cho sù sinh trëng cña bÇu thµnh qu¶ vµ hoa sÏ rông. Th«ng thêng, trªn mét c©y c¸c qu¶ cã kÝch thíc vµ h×nh d¹ng rÊt kh¸c nhau. §iÒu ®ã hoµn toµn phô thuéc vµo hµm lîng Auxin ®- îc t¹o nªn trong ph«i h¹t vµ c¶ sù ph©n bè kh¸c nhau theo c¸c híng cña qu¶. + T¹o qu¶ kh«ng h¹t: viÖc xö lý Auxin ngo¹i sinh cho hoa tríc khi thô phÊn, thô tinh sÏ thay thÕ ®îc nguån Auxin vèn ®îc h×nh thµnh trong ph«i mµ kh«ng cÇn ph¶i thô phÊn, thô tinh. Auxin xö lý sÏ khuÕch t¸n vµo bÇu nhôy vµ kÝch thÝch bÇu lín lªn thµnh qu¶ kh«ng thô tinh, cã nghÜa lµ qu¶ kh«ng cã h¹t. §ã chÝnh lµ c¬ së sinh lý cña viÖc t¹o qu¶ kh«ng h¹t th«ng qua xö lý Auxin. - §iÒu chØnh sù rông cña l¸, hoa, qu¶: Sù rông cña l¸, hoa vµ qu¶ lµ do sù h×nh thµnh tÇng rêi ë cuèng c¬ quan. Auxin cã hiÖu qu¶ râ rÖt trong viÖc øc chÕ sù h×nh thµnh tÇng rêi, do ®ã mµ cã thÓ k×m h·m sù rông cña l¸, hoa vµ ®Æc biÖt cã ý nghÜa lµ k×m h·m sù rông cña qu¶. ViÖc xö lý Auxin ®Ó ng¨n ngõa sù rông lµ biÖn ph¸p kü thuËt rÊt cã ý nghÜa ®Ó chèng rông cho qu¶ non, t¨ng tû lÖ ®Ëu qu¶ vµ gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt qu¶. - §iÒu chØnh sù chÝn cña qu¶: Trong qu¸ tr×nh chÝn cña qu¶, cã sù kÝch thÝch cña Etylen, nhng t¸c dông ®èi kh¸ng thuéc vÒ Auxin, tøc lµ c©n b»ng Auxin/Etylen quyÕt ®Þnh tr¹ng th¸i chÝn cña qu¶. Auxin k×m h·m, lµm chËm sù chÝn cña Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 10. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt qu¶. V× vËy, trong trêng hîp muèn qu¶ chËm chÝn th× cã thÓ xö lý Auxin cho qu¶ xanh trªn c©y hoÆc sau khi thu ho¹ch. - S¶n xuÊt thuèc diÖt cá: DÉn xuÊt cña Auxin lµ acid 2,4 - Dichlorophenoxiaxetic (2,4 - D) cã t¸c dông diÖt cá d¹i trong b·i cá kh¸ hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lo¹i bá cã chän läc cá d¹i hai l¸ mÇm cã l¸ réng. Thuèc diÖt cá d¹i 2,4,5 - Trichlorophenoxiaxetic (2,4,5 - T) ®îc sö dông ®Ó diÖt c©y gç non vµ cá d¹i. 2. Hoocmon Gibberellin a. LÞch sö nghiªn cøu Gibberellin lµ nhãm phytohoocmon thø hai ®îc ph¸t hiÖn sau Auxin. §îc ph¸t hiÖn lÇn ®Çu tiªn bëi nhµ nghiªn cøu ngêi NhËt B¶n Kurosawa (1920) khi nghiªn cøu bÖnh ë m¹ lóa do nÊm Gibberella fujikuroi g©y ra. N¨m 1939 ®· t¸ch chiÕt ®îc Gibberellin tõ dÞch chiÕt nÊm G. fujikuroi vµ ®îc gäi lµ Gibberellin A. Yabuta (1934-1938) ®· t¸ch ®îc hai chÊt díi d¹ng tinh thÓ tõ nÊm “lóa von” gäi lµ Gibberellin A vµ B nhng cha x¸c ®Þnh ®îc b¶n chÊt hãa häc cña chóng. N¨m 1955 hai nhãm nghiªn cøu cña Anh vµ Mü ®· ph¸t hiÖn ra axit gibberellic ë c©y lóa bÞ bÖnh lóa von vµ x¸c ®Þnh ®îc c«ng thøc hãa häc cña nã lµ C19H22O6. N¨m 1956, West, Phiney, Radley ®· t¸ch ®îc Gibberellin tõ c¸c thùc vËt bËc cao vµ x¸c ®Þnh r»ng ®©y lµ phytohoocmon tån t¹i trong c¸c bé phËn cña c©y. HiÖn nay ngêi ta ®· ph¸t hiÖn ra trªn 50 lo¹i Gibberellin vµ ký hiÖu A1, A2, A3,... A52. Trong ®ã Gibberellin A3 (GA3) lµ axit gibberellic cã t¸c dông sinh lý m¹nh nhÊt. Ngêi ta ®· t×m ®îc Gibberellin ë nhiÒu nguån Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 11. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt kh¸c nhau nh ë c¸c lo¹i nÊm, ë thùc vËt bËc thÊp vµ thùc vËt bËc cao. Gibberellin ®îc tæng hîp trong ph«i ®ang sinh trëng, trong c¸c c¬ quan ®ang sinh trëng kh¸c nh l¸ non, rÔ non, qu¶ non... vµ trong tÕ bµo th× ®- îc tæng hîp m¹nh ë trong lôc l¹p. Gibberellin vËn chuyÓn kh«ng ph©n cùc, cã thÓ híng ngän vµ híng gèc tïy n¬i sö dông. Gibberellin ®îc vËn chuyÓn trong hÖ thèng m¹ch dÉn víi vËn tèc tõ 5- 25 mm trong 12 giê. Gibberellin ë trong c©y còng tån t¹i ë d¹ng tù do vµ d¹ng liªn kÕt nh Auxin, chóng cã thÓ liªn kÕt víi glucose vµ protªin. b. Vai trß sinh lý cña hoocmon Gibberellin T¸c dông sinh lý râ rÖt nhÊt cña Gibberellin lµ lµm t¨ng sinh trëng ë c©y nguyªn vÑn. Gibberellin kÝch thÝch m¹nh mÏ sù sinh trëng cña tÕ bµo thùc vËt theo chiÒu däc lµm kÐo dµi th©n, lãng còng nh chiÒu cao c©y. V× vËy khi xö lý víi c¸c c©y ®ét biÕn lïn th× c¸c c©y nµy cã thÓ kh«i phôc l¹i b×nh thêng. HiÖu qu¶ nµy cã ®îc lµ do cña Gibberellin kÝch thÝch m¹nh lªn pha gi·n cña tÕ bµo theo chiÒu däc. V× vËy khi xö lý cña Gibberellin cho c©y ®· lµm t¨ng nhanh sù sinh trëng dinh dìng nªn lµm t¨ng sinh khèi cña c©y. Díi t¸c ®éng cña Gibberellin lµm cho th©n c©y t¨ng chiÒu cao rÊt m¹nh (®Ëu xanh, ®Ëu t¬ng thµnh d©y leo, c©y ®ay cao gÊp 2-3 lÇn). Nã kh«ng nh÷ng kÝch thÝch sù sinh trëng mµ cßn thóc ®Èy sù ph©n chia tÕ bµo. Gibberellin kÝch thÝch sù n¶y mÇm, n¶y chåi cña c¸c mÇm ngñ, cña h¹t vµ cñ, do ®ã nã cã t¸c dông trong viÖc ph¸ bá tr¹ng th¸i ngñ nghØ cña chóng. Hµm lîng Gibberellin thêng t¨ng lªn lóc chåi c©y, cñ, c¨n hµnh hÕt thêi kú nghØ, lóc h¹t n¶y mÇm.Trong trêng hîp nµy cña Gibberellin kÝch thÝch sù tæng hîp cña c¸c enzyme amilaza vµ c¸c enzyme thuû ph©n kh¸c nh protease,photphatase... vµ lµm t¨ng ho¹t tÝnh cña c¸c enzyme nµy, v× vËy mµ xóc tiÕn qu¸ tr×nh ph©n hñy tinh bét Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 12. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt thµnh ®êng còng nh ph©n hñy c¸c polime thµnh monome kh¸c, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ nguyªn liÖu vµ n¨ng lîng cho qu¸ tr×nh n¶y mÇm. Trªn c¬ së ®ã, nÕu xö lý Gibberellin ngo¹i sinh th× cã thÓ ph¸ bá tr¹ng th¸i ngñ nghØ cña h¹t, cñ, c¨n hµnh kÓ c¶ tr¹ng th¸i nghØ s©u. C¬ chÕ t¸c dông cña Gibberellin: Mét trong nh÷ng qóa tr×nh cã liªn quan ®Õn c¬ chÕ t¸c ®éng cña Gibberellin ®îc nghiªn cøu kh¸ kü lµ ho¹t ®éng cña enzyme thñy ph©n trong c¸c h¹t hä lóa n¶y mÇm. Gibberellin g©y nªn sù gi¶i øc chÕ gen chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp c¸c enzyme nµy mµ trong h¹t ®ang ngñ nghØ chóng hoµn toµn bÞ trÊn ¸p b»ng c¸c protªin histon. Gibberellin ®ãng vai trß nh lµ chÊt c¶m øng më gen ®Ó hÖ thèng tæng hîp protªin enzyme thñy ph©n ho¹t ®éng. Ngoµi vai trß c¶m øng h×nh thµnh enzyme th× Gibberellin cßn cã vai trß kÝch thÝch sù gi¶i phãng c¸c enzyme thñy ph©n vµo néi nhò xóc tiÕn qu¸ tr×nh thñy ph©n c¸c polime thµnh c¸c monome kÝch thÝch sù n¶y mÇm cña c¸c lo¹i h¹t. Gibberellin xóc tiÕn ho¹t ®éng cña Auxin, h¹n chÕ sù ph©n gi¶i Auxin do chóng cã t¸c dông k×m h·m ho¹t tÝnh xóc t¸c cña enzyme ph©n gi¶i Auxin (Auxinoxydase, flavinoxydase), khö t¸c nh©n k×m h·m ho¹t ®éng cña Auxin. C¬ chÕ kÝch thÝch gi·n cña tÕ bµo bëi Gibberellin còng liªn quan ®Õn ho¹t hãa b¬m proton nh Auxin. Tuy nhiªn c¸c tÕ bµo nh¹y c¶m víi Auxin vµ Gibberellin kh¸c nhau cã nh÷ng ®Æc trng kh¸c nhau. §iÒu ®ã liªn quan ®Õn sù cã mÆt c¸c nh©n tè tiÕp nhËn hoocmon kh¸c nhau trong c¸c kiÓu tÕ bµo kh¸c nhau. Trong c©y, Gibberellin ®îc tæng hîp ë l¸ ®ang ph¸t triÓn, qu¶ vµ rÔ sau ®ã ®îc vËn chuyÓn ®i kh¾p n¬i trong c©y vµ cã nhiÒu trong phloem vµ xilem. Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 13. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt Hoocmon Gibberellin cã gi¸ trÞ th¬ng phÈm ngµy cµng t¨ng vµ ch¾c ch¾n sÏ trë nªn quan träng trong t¬ng lai. §Æc biÖt quan träng lµ viÖc lµm t¨ng kÝch thíc qu¶, t¨ng sù ®Ëu qu¶, t¨ng cì chïm nho, lµm chËm sù chÝn qu¶ cam, quÝt trªn c©y, ®Èy nhanh sù në hoa cña c©y d©u t©y. øng dông th¬ng phÈm quan träng nhÊt lµ kÝch thÝch sù ph©n gi¶i tõng phÇn tinh bét trong lóa ®¹i m¹ch nÈy mÇm trong qu¸ tr×nh ñ rîu bia. Trong nhiÒu trêng hîp cña Gibberellin kÝch thÝch sù ra hoa râ rÖt. ¶nh hëng ®Æc trng cña sù ra hoa cña Gibberellin lµ kÝch thÝch sù sinh trëng kÐo dµi vµ nhanh chãng cña côm hoa. Gibberellin kÝch thÝch c©y ngµy dµi ra hoa trong ®iÒu kiÖn ngµy ng¾n. Gibberellin ¶nh hëng ®Õn sù ph©n hãa giíi tÝnh cña hoa, øc chÕ sù ph¸t triÓn hoa c¸i vµ kÝch thÝch sù ph¸t triÓn hoa ®ùc. Gibberellin cã t¸c dông gièng Auxin lµ lµm t¨ng kÝch thíc cña qu¶ vµ t¹o qu¶ kh«ng h¹t. HiÖu qu¶ nµy cµng râ rÖt khi phèi hîp t¸c dông víi Auxin. 3. Hoocmon Cytokinin a. LÞch sö nghiªn cøu Cytokinin lµ nhãm phytohoocmon thø ba ®îc ph¸t hiÖn vµo n¨m 1963. Khi nu«i cÊy m« tÕ bµo thùc vËt, ngêi ta ph¸t hiÖn ra mét nhãm chÊt ho¹t hãa sù ph©n chia tÕ bµo mµ thiÕu chóng th× sù nu«i cÊy m« kh«ng thµnh c«ng. Cytokinin trong c©y chñ yÕu lµ chÊt zeatin. C¸c Cytokinin thêng gÆp lµ Kinetin, 6-benzyl aminopurin (BAP). Kinetin thùc chÊt lµ mét dÉn xuÊt cña baz¬ nit¬ adenin ®îc Skoog ph¸t hiÖn ngÉu nhiªn trong khi chiÕt xuÊt acid nucleic. N¨m 1954, Skoog ë Mü t×nh cê thÊy nÕu thªm mét Ýt chÕ phÈm ®· ®Ó l©u cña acid deoxyribonucleic (ADN) lÊy tõ tinh dÞch c¸ bÑ vµo m«i trêng nu«i cÊy c¸c m¶nh m« th©n c©y thuèc l¸ th× t¸c dông kÝch thÝch sinh trëng trë nªn rÊt râ rÖt. Phßng thÝ nghiÖm Skoog cè t×m b¶n chÊt hiÖn tîng kÝch thÝch sinh trëng cña Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 14. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt ADN. ADN míi chiÕt ly tõ tinh dÞch c¸ bÑ kh«ng cã t¸c dông nhng nÕu ®em hÊp trong h¬i acid th× mÉu ADN míi còng cã ho¹t tÝnh nh mÉu ADN cò. N¨m 1955, chÊt nµy ®îc x¸c lËp lµ 6-fufuryl-aminopurin vµ ®îc Skoog ®Æt tªn lµ Kinetin do kÝch thÝch sù ph©n bµo. Sau nµy ngêi ta chøng minh r»ng sù ph©n bµo ë thùc vËt trong tù nhiªn còng do c¸c chÊt hãa häc t¬ng tù nh Kinetin ®iÒu khiÓn vµ gép chung c¸c chÊt nµy vµo nhãm Cytokinin. BAP lµ Cytokinin ®îc tæng hîp nh©n t¹o nhng cã ho¹t tÝnh m¹nh h¬n Kinetin. Vai trß ®Æc trng cña Cytokinin lµ kÝch thÝch sù ph©n chia tÕ bµo m¹nh mÏ. V× vËy ngêi ta xem chóng nh lµ c¸c chÊt ho¹t hãa sù ph©n chia tÕ bµo, nguyªn nh©n lµ do Cytokinin ho¹t hãa m¹nh mÏ qu¸ tr×nh tæng hîp axit nucleic vµ protein dÉn ®Õn kÝch sù ph©n chia tÕ bµo. ë trong c©y, rÔ lµ c¬ quan tæng hîp Cytokinin chñ yÕu nªn rÔ ph¸t triÓn m¹nh th× h×nh thµnh nhiÒu Cytokinin vµ kÝch thÝch chåi trªn mÆt ®Êt còng h×nh thµnh nhiÒu. Cytokinin k×m h·m qu¸ tr×nh giµ hãa cña c¸c c¬ quan vµ cña c©y nguyªn vÑn. NÕu nh l¸ t¸ch rêi ®îc xö lý Cytokinin th× duy tr× ®îc hµm lîng protein vµ chlorophin trong thêi gian l©u h¬n vµ l¸ tån t¹i mµu xanh l©u h¬n. HiÖu qu¶ k×m h·m sù giµ hãa, kÐo dµi tuæi thä cña c¸c c¬ quan cã thÓ chøng minh khi cµnh d©m ra rÔ th× rÔ tæng hîp Cytokinin néi sinh vµ kÐo dµi thêi gian sèng cña l¸ l©u h¬n. Hµm lîng Cytokinin nhiÒu lµm cho l¸ xanh l©u do nã t¨ng qu¸ tr×nh vËn chuyÓn chÊt dinh dìng vÒ nu«i l¸. Trªn c©y nguyªn vÑn khi bé rÔ sinh trëng tèt th× lµm cho c©y trÎ vµ sinh trëng m¹nh, nÕu bé rÔ bÞ tæn th¬ng th× c¬ quan trªn mÆt ®Êt chãng giµ. Cytokinin trong mét sè trêng hîp ¶nh hëng lªn sù n¶y mÇm cña h¹t vµ cña cñ. V× vËy nÕu xö lý Cytokinin cã thÓ ph¸ bá tr¹ng th¸i ngñ nghØ cña h¹t, cñ vµ chåi ngñ. Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 15. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt b. Vai trß sinh lý cña hoocmon Cytokinin T¸c ®éng sinh lý ®Æc trng nhÊt cña Cytokinin lµ ho¹t hãa sù ph©n chia tÕ bµo. HiÖu qu¶ nµy cã ®îc lµ do nã kÝch thÝch sù tæng hîp ADN, ARN trong tÕ bµo. Th«ng qua c¬ chÕ di truyÒn Cytokinin t¸c ®éng lªn qu¸ tr×nh sinh tæng hîp protein, tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn sù tæng hîp protein enzyme cÇn thiÕt cho sù ph©n chia vµ sinh trëng cña tÕ bµo. HiÖu qu¶ cña Cytokinin trong viÖc ng¨n chÆn sù giµ hãa cã liªn quan nhiÒu ®Õn kh¶ n¨ng ng¨n chÆn sù ph©n hñy protein, axit nucleic vµ chlorophin h¬n lµ kh¶ n¨ng kÝch thÝch tæng hîp chóng. Cã lÏ Cytokinin ng¨n chÆn sù tæng hîp mARN ®iÒu khiÓn sù tæng hîp nªn c¸c enzyme thñy ph©n. Ngoµi ra Cytokinin cßn cã mèi quan hÖ t¬ng t¸c víi Auxin, Cytokinin lµm yÕu hiÖn tîng u thÕ ngän, lµm ph©n cµnh nhiÒu. Cytokinin cßn ¶nh hëng lªn c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt nh qu¸ tr×nh tæng hîp axit nucleic, protein, chlorophin vµ v× vËy ¶nh hëng ®Õn c¸c qu¸ tr×nh sinh lý cña c©y. Ngêi ta ®· chøng minh ®îc sù c©n b»ng tû lÖ gi÷a Auxin vµ Cytokinin cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh h×nh th¸i cña m« cÊy in vitro còng nh trªn c©y nguyªn vÑn. + NÕu tØ lÖ Auxin lín h¬n tØ lÖ Cytokinin th× kÝch thÝch sù ra rÔ. + NÕu tØ lÖ Cytokinin lín h¬n tØ lÖ Auxin th× kÝch thÝch sù xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn cña chåi. + Cßn nÕu tû lÖ Cytokinin vµ Auxin c©n b»ng th× thuËn lîi cho ph¸t triÓn m« sÑo (callus). Do vËy, ®Ó t¨ng hÖ sè nh©n gièng, ngêi ta t¨ng nång ®é Cytokinin trong m«i trêng nu«i cÊy ë giai ®o¹n t¹o chåi in vitro. Das (1958) vµ Nitsch (1968) kh¼ng ®Þnh r»ng chØ khi t¸c dông ®ång thêi cña Auxin vµ Cytokinin th× míi kÝch thÝch m¹nh mÏ sù tæng Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 16. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt hîp ADN, dÉn tíi qu¸ tr×nh mitos vµ c¶m øng cho sù ph©n chia tÕ bµo. Theo Dmitrieva (1972) giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n bµo ®îc c¶m øng bëi Auxin, cßn trong c¸c giai ®o¹n tiÕp theo th× cÇn t¸c ®éng ®ång thêi c¶ hai chÊt kÝch thÝch. Skoog vµ Miller (1957) ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña Cytokinin trong qu¸ tr×nh ph©n chia tÕ bµo cô thÓ lµ Cytokinin ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh chuyÓn pha trong mitos vµ gi÷ cho qu¸ tr×nh nµy diÔn ra mét c¸ch b×nh thêng. Cytokinin cßn lµ mét hoocmon “trÎ hãa”. Nã cã t¸c dông k×m h·m sù hãa giµ vµ kÐo dµi tuæi thä cña c©y. Sù hãa trÎ g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ øc chÕ c¸c qu¸ tr×nh ph©n hñy, t¨ng qu¸ tr×nh tæng hîp ®Æc biÖt lµ tæng hîp protein, acid nucleic vµ diÖp lôc. Ngoµi ra, c¸c chÊt nµy cßn cã t¸c dông lªn qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt, tæng hîp protein vµ lµm t¨ng ho¹t tÝnh cña mét sè enzyme. Cytokinin t¸c ®éng lªn sù ph©n hãa giíi tÝnh c¸i, lµm t¨ng tû lÖ hoa c¸i cña c¸c c©y ®¬n tÝnh nh c¸c c©y trong hä bÇu bÝ vµ c¸c c©y cã hoa ®ùc, hoa c¸i riªng rÏ nh nh·n, v¶i vv… Cytokinin cã t¸c dông kÝch thÝch sù nÈy mÇm cña h¹t, cñ. Mäi biÖn ph¸p t¸c ®éng liªn quan ®Õn bé rÔ cña c©y ®Òu cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn hµm lîng Cytokinin néi sinh trong c©y. Ch¼ng h¹n, muèn c©y ra hoa th× cÇn gi¶m hµm lîng Cytokinin trong c©y nªn ph¶i øc chÕ sù ph¸t triÓn cña rÔ nh trêng hîp ®¶o quÊt ®Ó ra hoa vµ qu¶ vµo dÞp TÕt. 4. Hoocmon Etylen a. LÞch sö nghiªn cøu Etylen lµ mét chÊt khÝ ®¬n gi¶n kÝch thÝch sù chÝn cña qu¶. N¨m 1917, khi nghiªn cøu qu¸ tr×nh chÝn cña qu¶ thÊy cã xuÊt hiÖn Etylen. Tõ n¨m 1933-1937 nhiÒu nghiªn cøu kh¼ng ®Þnh nã ®îc s¶n Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 17. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt xuÊt trong mét sè nguyªn liÖu thùc vËt, ®Æc biÖt lµ trong thÞt qu¶. N¨m 1935, Crocker vµ mét sè céng sù ngêi Mü cho r»ng Etylen lµ hoocmon cña sù chÝn. Sau ®ã b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch cùc nh¹y ®· ®îc ph¸t hiÖn ra Etylen cã trong tÊt c¶ c¸c m« cña c©y vµ lµ mét s¶n phÈm tù nhiªn cña qu¸ tr×nh trao ®æi chÊtë trong c©y. Etylen ®îc tæng hîp tõ metionin qua Sadenozin- metionin (SAM). Sau®ã s¶n phÈm nµy ph©n hñy cho Etylen, Acid foocmic vµ CO2. b. Vai trß sinh lý cña Etylen Etylen cã t¸c dông lµm qu¶ mau chÝn. NhiÒu nghiªn cøu ®· chøng minh Etylen g©y nªn hai hiÖu qu¶ sinh hãa trong qu¸ tr×nh chÝn cña qña: G©y nªn sù biÕn ®æi tÝnh thÊm cña mµng trong c¸c tÕ bµo thÞt qu¶, dÉn ®Õn sù gi¶i phãng c¸c enzyme vèn t¸ch rêi do mµng ng¨n c¸ch, cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc dÔ dµng vµ g©y nªn nh÷ng ph¶n øng cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh chÝn nh enzyme h« hÊp, enzyme biÕn ®æi ®é chua, ®é mÒm cña qu¶.... MÆt kh¸c Etylen cã ¶nh hëng ho¹t hãa lªn sù tæng hîp c¸c enzyme míi g©y nh÷ng biÕn ®æi trong qu¸ tr×nh chÝn. Etylen lµ hoocmon xóc tiÕn sù chÝn qu¶, ®îc s¶n sinh m¹nh trong qóa tr×nh chÝn vµ rót ng¾n thêi gian chÝn cña qu¶. Etylen cïng t¬ng t¸c víi Acid Abxixic g©y sù rông cña l¸, hoa, qña. Etylen ho¹t hãa sù h×nh thµnh tÕ bµo tÇng rêi ë cuèng cña c¸c bé phËn b»ng c¸ch kÝch thÝch sù tæng hîp c¸c enzyme ph©n hñy thµnh tÕ bµo (xenlulase) vµ kiÓm tra sù gi¶i phãng c¸c cenlulose cña thµnh tÕ bµo. Etylen cã t¸c dông sinh lý ®èi kh¸ng víi Auxin, v× vËy sù rông cña c¸c c¬ quan phô thuéc vµo tû lÖ Auxin/Etylen. NÕu tû lÖ nµy cao th× ng¨n ngõa sù rông, cßn tû lÖ nµy thÊp th× ngîc l¹i. Etylen kÝch thÝch sù ra hoa cña mét sè thùc vËt, nÕu xö lý Etylen hoÆc c¸c chÊt cã b¶n chÊt t¬ng tù nh Etylen (axetylen) cã t¸c dông kÝch thÝch døa, xoµi ra hoa tr¸i vô, t¨ng thªm mét vô thu ho¹ch. Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 18. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt Etylen cã t¸c dông ®èi kh¸ng víi Auxin. Trong tÕ bµo c¸c bé phËn cña c©y, nÕu tû lÖ Auxin/Etylen cao sÏ lµm cho c¸c bé phËn c©y sinh tr- ëng tèt, c©y l©u giµ vµ ngîc l¹i. Etylen ¶nh hëng ®Õn sù ph©n hãa rÔ bÊt ®Þnh cña c¸c cµnh gi©m, cµnh chiÕt. Xö lý Etylen kÕt hîp víi Auxin cho hiÖu qu¶ cao h¬n viÖc xö lý Auxin riªng rÏ. Etylen cßn g©y hiÖu qu¶ sinh lý lªn nhiÒu qu¸ tr×nh sinh lý kh¸c nhau nh g©y nªn tÝnh híng cña c©y, øc chÕ sù sinh trëng cña chåi bªn, xóc tiÕn sù vËn chuyÓn cña Auxin, t¨ng tÝnh thÊm cña mµng. Etylen ®îc sinh ra ë hÇu hÕt c¸c phÇn kh¸c nhau cña thùc vËt. Tèc ®é h×nh thµnh Etylen phô thuéc vµo lo¹i m« (m« ph©n sinh, mÊu, m¾t, nèt, qu¶…) vµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c¬ thÓ. Etylen còng ®îc sinh ra nhiÒu trong thêi gian rông l¸, khi hoa giµ, khi m« bÞ tæn th¬ng hoÆc bÞ t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn bÊt lîi (ngËp óng, rÐt, h¹n, nãng vµ bÞ bÖnh). Qu¶ ®ang chÝn s¶n ra rÊt nhiÒu Etylen. Do ®ã, ngêi ta thêng xÕp qu¶ chÝn cïng qu¶ xanh ®Ó Etylen do qu¶ chÝn gi¶i phãng ra kÝch thÝch nhanh qu¸ tr×nh chÝn cña c¸c qu¶ xanh ®îc xÕp chung víi nã. 5. Acid Abxixic (AAB) a. LÞch sö nghiªn cøu N¨m 1961, hai nhµ khoa häc ngêi Mü Liu vµ Carn ®· t¸ch ®îc mét chÊt díi d¹ng tinh thÓ tõ qu¶ b«ng giµ vµ khi xö lý cho cuèng l¸ b«ng non ®· g©y ra hiÖn tîng rông vµ gäi chÊt ®ã lµ Abxixic . N¨m 1963, Chkuma vµ Eddicott ®· t¸ch ®îc mét chÊt tõ l¸ giµ c©y ®Ëu ngùa vµ ®Æt tªn lµ Abxixic. Vào thêi gian nµy, Wareing vµ c¸c céng sù còng ®· t¸ch ®îc mét chÊt øc chÕ cã trong c¸c chåi ®ang ngñ vµ ®Æt tªn lµ “§«min”. N¨m 1966, dïng ph¬ng ph¸p quang phæ ph©n cùc ®· x¸c ®Þnh ®îc b¶n chÊt ho¸ häc cña chÊt øc chÕ nµy. N¨m 1967, héi nghÞ khoa häc quèc tÕ ®· Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 19. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt ®Æt tªn cho chÊt øc chÕ sinh trëng nµy lµ Acid Abxixic (AAB) vµ cã c«ng thøc ho¸ häc lµ C15H20O4. Abxixic ®îc tæng hîp ë hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c bé phËn nh rÔ, th©n, l¸, hoa, qu¶, h¹t, cñ...vµ ®îc tæng hîp nhiÒu trong c¸c bé phËn giµ vµ c¸c bé phËn ®ang ngñ nghØ cña c©y. Nã ®îc vËn chuyÓn trong c©y kh«ng ph©n cùc (vËn chuyÓn ®i mäi híng). Khi c©y gÆp ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt lîi h¹n h¸n, óng, ®ãi dinh d- ìng, bÞ th¬ng tæn, bÞ bÖnh... th× hµm lîng Acid Abxixic ë trong c©y t¨ng lªn lµm cho c©y mau giµ. AAB tÝch lòy sÏ k×m h·m qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt, gi¶m sót c¸c ho¹t ®éng sinh lý vµ chuyÓn c©y vµo tr¹ng th¸i ngñ, nghØ. b. Vai trß sinh lý cña Acid Abxixic Acid Abxixic kich thÝch sù xuÊt hiÖn rêi ë phÇn cuèng, ®iÒu chØnh sù rông cña c¸c c¬ quan cña c©y, v× vËy ë c¸c bé phËn giµ s¾p rông chøa nhiÒu Acid Abxixic. Trong c¸c c¬ quan ®ang ngñ nghØ, hµm lîng Acid Abxixic t¨ng gÊp 10 lÇn so víi thêi kú sinh trëng. Sù ngñ nghØ kÐo dµi cho ®Õn khi nµo hµm lîng Acid absixic trong c¬ quan ngñ nghØ gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu. Do vËy tõ tr¹ng th¸i ngñ nghØ chuyÓn sang tr¹ng th¸i n¶y mÇm cã sù biÕn ®æi tû lÖ gi÷a Acid Abxixic vµ Gibberellin ë trong c¸c c¬ quan. Acid Abxixic cã chøc n¨ng ®iÒu chØnh sù ®ãng më cña khÝ khæng. Xö lý Acid Abxixic ngo¹i sinh cho l¸ lµm khÝ khæng ®ãng l¹i nhanh chãng, v× vËy mµ lµm gi¶m sù tho¸t h¬i níc cña l¸. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn sù ®ãng më khÝ khæng cã liªn quan ®Õn sù vËn ®éng nhanh chãng cña ion K+. Acid Abxixic g©y cho tÕ bµo ®ãng t¹o nªn “lç thñng” K+, mÊt søc tr¬ng vµ khÝ khæng ®ãng l¹i. Xö lý Acid absixic ngo¹i sinh lµm khÝ khæng ®ãng l¹i ®Ó h¹n chÕ sù tho¸t h¬i níc qua khÝ khæng, gi¶m sù mÊt níc Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
 20. TiÓu luËn chuyªn ®Ò Sinh häc c¬ thÓ thùc vËt cña l¸. Acid Abxixic ®îc xem lµ mét hoocmon cña “Stress” v× khi gÆp c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt lîi th× hµm lîng cña nã t¨ng lªn vµ t¨ng tÝnh chèng chÞu cña c©y. VÝ dô khi gÆp h¹n hµm lîng Acid absixic trong l¸ t¨ng nhanh lµm khÝ khæng ®ãng l¹i lµm gi¶m sù tho¸t h¬i níc cña c©y. §©y lµ mét h×nh thøc thÝch nghi cña c©y trong ®iÒu kiÖn kh« h¹n. Acid Abxixic cßn ®îc xem nh lµ mét hoocmon cña sù giµ hãa, møc ®é giµ hãa cña c¬ quan g¾n liÒn víi sù t¨ng lîng Acid Abxixic. Trong chu kú sèng, ë thêi kú c©y b¾t ®Çu ra hoa t¹o qu¶, h¹t, cñ... hµm lîng Acid Abxixic t¨ng lªn cho ®Õn giai ®o¹n cuèi. V× vËy, sau khi c©y ra hoa th× c©y mau giµ vµ rót ng¾n chu kú sèng cña m×nh. Acid Abxixic øc chÕ sù tæng hîp acid nucleic trong tÕ bµo, øc chÕ qu¸ tr×nh tæng hîp protein, tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y, lµm c©y mau giµ vµ rót ng¾n chu kú sèng. IV. tÇm quan träng kinh tÕ cña c¸c hoocmon thùc vËt Tõ vai trß sinh lý cña c¸c hoocmon thùc vËt chóng ta cã thÓ nhËn thÊy c¸c hoocmon thùc vËt cã mét tÇm quan träng kinh tÕ lín. 1. Sù ®iÒu tiÕt tr¹ng th¸i nghØ. Ngêi ta dïng Acid Abxixic ®Ó b¶o qu¶n h¹t gièng vµ rau xanh trong tr¹ng th¸i nghØ, cho phÐp dù tr÷ lo¹i l¬ng thùc ngò cèc vµ khoai t©y trong thêi gian dµi. Trong c«ng nghiÖp rîu bia, dïng Gibberellin cã thÓ kÝch thÝch h¹t §¹i m¹ch n¶y mÇm hµng lo¹t. 2. Sù chÝn vµ thu ho¹ch qu¶. Chóng ta cã thÓ k×m h·m hay thóc nhanh sù chÝn cña qu¶ nhê c¸c hoocmon. Phun Auxin k×m h·m sù rông, gi÷ qu¶ trªn c©y, trong khi ®ã cã thÓ dïng Etylen hoÆc Acid Abxixic lµm rông qu¶. §«i khi cÇn xö lý theo c¸ch nµy ®Ó thu ho¹ch b»ng c¬ giíi c¸c c©y trång ¨n qu¶ nh d©u t©y hoÆc nho. C¸c lo¹i qu¶ nh nho, hå ®µo vµ cµ chua thêng ®îc thu h¸i vµ Tài liệu chia sẻ tại: wWw.Libreofficevn.com 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2