intTypePromotion=3

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI:" PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG DUY VẬT TRONG NHẬN THỨC NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - AN NINH, BẢO VỆ TỔ QUỐC KHI VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ "

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Điệp | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
109
lượt xem
40
download

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI:" PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG DUY VẬT TRONG NHẬN THỨC NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - AN NINH, BẢO VỆ TỔ QUỐC KHI VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại ngày nay, toàn cầu hóa đang là một trong những xu thế phát triển tất yếu của quan hệ quốc tế hiện đại. Đại diện cho xu thế toàn cầu hóa này là sự ra đời và phát triển của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). WTO là tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu, với sự tham gia của gần 150 nước thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI:" PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG DUY VẬT TRONG NHẬN THỨC NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - AN NINH, BẢO VỆ TỔ QUỐC KHI VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ "

 1. VËn dông phÐp biÖn chøng duy vËt trong nhËn thøc nhiÖm vô Quèc phßng - An ninh, b¶o vÖ tæ quèc khi ViÖt Nam héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Trong thêi ®¹i ngµy nay, toµn cÇu hãa ®ang lµ mét trong nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i. §¹i diÖn cho xu thÕ toµn cÇu hãa nµy lµ sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Tæ chøc Th - ¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). WTO lµ tæ chøc th ¬ng m¹i lín nhÊt toµn cÇu, víi sù tham gia cña gÇn 150 níc thµnh viªn, kh«ng chØ ®iÒu tiÕt th¬ng m¹i hµng hãa mµ cßn c¶ c¸c lÜnh vùc dÞch vô, ®Çu t vµ së h÷u trÝ tuÖ, chiÕm trªn 90% tæng kim ng¹ch th¬ng m¹i thÕ giíi. §èi víi níc ta, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ võa cã c¬ héi lín, võa ph¶i ®èi ®Çu víi th¸ch thøc kh«ng nhá. C¬ héi vµ th¸ch thøc kh«ng ph¶i “nhÊt thµnh bÊt biÕn” mµ lu«n vËn ®éng, chuyÓn ho¸ vµ th¸ch thøc ®èi víi lÜnh vùc nµy cã thÓ lµ c¬ héi cho lÜnh vùc kh¸c ph¸t triÓn. TËn dông ®îc c¬ héi sÏ t¹o ra thÕ vµ lùc míi ®Ó v ît qua vµ ®Èy lïi th¸ch thøc, t¹o ra c¬ héi míi lín h¬n. Ng îc l¹i, kh«ng tËn dông ®îc c¬ héi, th¸ch thøc sÏ lÊn ¸t, c¬ héi sÏ mÊt ®i, th¸ch thøc sÏ chuyÓn thµnh nh÷ng khã kh¨n dµi h¹n rÊt khã kh¾c phôc, viÖc ph¸t huy nh©n tè chñ quan, néi lùc cña ®Êt níc, tinh thÇn tù lùc tù c êng cña toµn d©n téc lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh. Ngµy 27-11-2001, Bé ChÝnh trÞ ®· ban hµnh NghÞ quyÕt vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; víi viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ nh÷ng thµnh tùu quan träng cña ®Êt n íc ta trong viÖc më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i; nh÷ng yÕu kÐm vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong hîp t¸c kinh tÕ ®èi víi n íc ngoµi, NghÞ quyÕt cña Bé ChÝnh trÞ ®· chØ râ môc tiªu, nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o, mét sè nhiÖm vô cô thÓ trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Víi nh÷ng quyÕt t©m vµ nç lùc to lín, níc ta ®· chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn
 2. 2 thø 150 trong ®¹i gia ®×nh WTO, thùc sù ®Æt m×nh vµo vÞ thÕ cña mét quèc gia tham gia b×nh ®¼ng trªn con ® êng dµi vµ xa ë phÝa tríc víi ch©n trêi réng më. Sù kiÖn nµy, ®ßi hái chóng ta ph¶i nh×n nhËn nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc lu«n lµ 2 mÆt t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt, mäi lÜnh vùc trong ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, quèc phßng vµ an ninh cña níc ta. Víi t c¸ch lµ thÕ giíi quan vµ ph¬ng ph¸p luËn duy vËt, lµ h¹t nh©n cña triÕt häc M¸c-Lªnin; phÐp biÖn chøng duy vËt gi÷ vai trß quan träng ®em l¹i nh÷ng ®Þnh híng lín trong nhËn thøc vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta, ®ång thêi dù ®o¸n ®óng h×nh th¸i vµ xu h - íng vËn ®éng c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, kinh tÕ ®Êt n íc; th«ng qua viÖc gi÷ v÷ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®Ó lùa chän m« h×nh ph¸t triÓn, h×nh thøc, ph¬ng ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ phï hîp... Trong lÜnh vùc chÝnh trÞ-x· héi, vËn dông phÐp biÖn chøng duy vËt sÏ cho ta “ch×a khãa” ®Ó nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ- x· héi, t¸c ®éng ®ã phï hîp víi quy luËt ®Ó xem xÐt vµ c¶i t¹o, gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¸ tr×nh n íc ta héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, viÖc lµm râ vai trß cña phÐp biÖn chøng duy vËt ®èi víi viÖc nhËn thøc nhiÖm vô quèc phßng vµ an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc, ®©y lµ ph¬ng ph¸p “ph©n tÝch cô thÓ trong t×nh h×nh cô thÓ”, lµm râ nh÷ng néi dung lý luËn, gióp chóng ta tËn dông tèt nh÷ng c¬ héi, ®ång thêi ®Èy lïi nh÷ng th¸ch thøc trong sù t¸c ®éng hai chiÒu khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi nhiÖm vô quèc phßng-an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc. T×nh h×nh th× nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi níc ta ®Èy m¹nh hîp t¸c quèc tÕ, nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc trªn mäi lÜnh vùc còng cã nh÷ng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn quèc phßng-an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc; sù ¶nh h- ëng cña c¸c cuéc xung ®ét vò trang, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ s¾c téc, t«n gi¸o, ®Æc biÖt lµ c¸c cuéc chiÕn tranh côc bé trªn thÕ giíi do sù can thiÖp trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp cña c¸c thÕ lùc hiÕu chiÕn, thï ®Þch t¸c ®éng
 3. 3 nhanh chãng ®Õn níc ta; xu híng toµn cÇu hãa, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò míi trong viÖc b¶o vÖ m«i tr êng, b¶o vÖ an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, t tëng c¬ héi, chèng l¹i lèi sèng thùc dông, ch¹y theo ®ång tiÒn, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc, lèi sèng... Bªn c¹nh ®ã, c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng ®· vµ ®ang lîi dông toµn cÇu hãa, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ c¸c ®Þnh chÕ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc “diÔn biÕn hßa b×nh”, b¹o lo¹n lËt ®æ ®èi víi níc ta, lµm cho nhiÖm vô b¶o ®¶m an ninh quèc gia ngµy cµng trë nªn phøc t¹p h¬n... Tõ lý luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc tham gia ngµy cµng s©u réng vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®©y chÝnh lµ sù ph¶n ¸nh ®óng ®¾n xu thÕ kh¸ch quan, sù vËn dông s¸ng t¹o c¸c nguyªn lý, quy luËt cña phÐp biÖn chøng duy vËt vµo t×nh h×nh cô thÓ ®æi míi ë n - íc ta. §èi víi nhiÖm vô quèc phßng-an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc th× qu¸ tr×nh nhËn thøc ph¶i thêng xuyªn ®îc cËp nhËt, mang “h¬i thë” tõ cuéc sèng v× h¹t nh©n cèt lâi cña phÐp biÖn chøng lµ “ph©n tÝch cô thÓ trong t×nh h×nh cô thÓ”, lµm râ nh÷ng néi dung lý luËn, gióp chóng ta tËn dông tèt nh÷ng c¬ héi, ®ång thêi ®Èy lïi nh÷ng th¸ch thøc trong sù t¸c ®éng hai chiÒu cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi nhiÖm vô quèc phßng vµ an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc. Thø nhÊt, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ßi hái chóng ta ph¶i nh×n nhËn nhiÖm vô Quèc phßng-An ninh, b¶o vÖ Tæ quèc mét c¸ch toµn diÖn h¬n, ®Çy ®ñ h¬n, c¶ trong lÜnh vùc kinh tÕ, an ninh, ®èi ngo¹i. NghÞ quyÕt Trung ¬ng 8 kho¸ IX vÒ “ChiÕn lîc b¶o vÖ Tæ quèc trong t×nh h×nh míi” ®· x¸c ®Þnh: Nh÷ng ai chñ tr¬ng t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn, thiÕt lËp vµ më réng quan hÖ h÷u nghÞ hîp t¸c, b×nh ®¼ng cïng cã lîi víi ViÖt Nam ®Òu lµ ®èi t¸c cña chóng ta. BÊt
 4. 4 cø thÕ lùc nµo cã ©m mu vµ hµnh ®éng chèng ph¸ môc tiªu cña n íc ta trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ®Òu lµ ®èi t îng ®Êu tranh. §©y chÝnh lµ nguyªn t¾c, lµ tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t¸c, ®èi tîng, b¹n, thï trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Cã quan ®iÓm biÖn chøng, ®an xen trong x¸c ®Þnh ®èi t îng vµ ®èi t¸c: trong khi lµ ®èi tîng ®Êu tranh, nhng vÉn cã nh÷ng mÆt cÇn tranh thñ hîp t¸c, ng - îc l¹i lµ ®èi t¸c trong quan hÖ lµm ¨n, vÉn cã nh÷ng mÆt ®èi lËp cÇn ph¶i c¶nh gi¸c vµ ®Êu tranh. Thùc tiÔn 20 n¨m ®æi míi ®Êt níc, vÊn ®Ò hîp t¸c vµ ®Êu tranh, ®èi tîng vµ ®èi t¸c lu«n lµ mét vÊn ®Ò rÊt hÖ träng vµ nh¹y c¶m. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, vÊn ®Ò nµy cµng trë nªn lµ vÊn ®Ò nh¹y c¶m h¬n. VËn dông quan ®iÓm nµy, cÇn ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan, toµn diÖn ®èi tîng, ®èi t¸c ®Ó cã ®èi s¸ch ®óng ®¾n, kh¾c phôc t×nh tr¹ng m¬ hå, mÊt c¶nh gi¸c hoÆc qu¸ m¸y mãc, cøng r¾n trong quan hÖ. Thùc hiÖn ph ¬ng ch©m “thªm b¹n, bít thï”, tranh thñ mäi kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n íc. Víi quan ®iÓm toµn diÖn, lÞch sö, cô thÓ vµ ph¸t triÓn, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã c¸ch ®Ò cËp míi, khi chóng ta gia t¨ng hîp t¸c kinh tÕ víi 149 níc trong WTO vµ quan hÖ ®Çu t víi gÇn 60 quèc gia, vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi. NÕu kh«ng vËn dông tèt phÐp biÖn chøng duy vËt, chØ ra sù chuyÓn hãa cña tõng mÆt, tõng bé phËn th× trong thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng vµ an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc, chóng ta dÔ m¾c ph¶i khuynh híng chñ quan, sai lÇm trong x¸c ®Þnh môc tiªu, ®èi t îng, nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc vµ ph ¬ng híng c¬ b¶n trong x©y dùng lùc lîng vò trang. Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, níc ta tham gia héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, hîp t¸c ph¸t triÓn kinh tÕ ®a chiÒu, sù kÕt hîp chÆt chÏ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ víi viÖc kh«ng ngõng cñng cè,
 5. 5 t¨ng cêng quèc phßng vµ an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc theo h íng “kiªn ®Þnh môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh”1 lµ hÕt søc cÇn thiÕt. NÕu chóng ta tuyÖt ®èi hãa tõng mÆt, tõng bé phËn, tuyÖt ®èi hãa trong ph¸t triÓn kinh tÕ, sÏ dÉn ®Õn sù mÊt c©n b»ng trong ph¸t triÓn, lµm t¨ng nguy c¬ mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi, mÊt ®Þnh h íng x· héi chñ nghÜa trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; ng îc l¹i, nÕu chóng ta tuyÖt ®èi hãa nhiÖm vô cñng cè quèc phßng vµ an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc sÏ dÉn ®Õn sù nghÌo nµn, l¹c hËu, ®Êt níc kÐm ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ nguy c¬ ®Ó ®Èy níc ta ®Õn tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ. V× vËy, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ víi viÖc kh«ng ngõng cñng cè, t¨ng c - êng quèc phßng vµ an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë níc ta lµ vÊn ®Ò quan träng; ®ång thêi ph ¬ng ph¸p luËn biÖn chøng trong gi¶i quyÕt mèi quan hÖ cña hai yÕu tè nµy gióp chóng ta ph©n tÝch cô thÓ, gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a hîp t¸c vµ ®Êu tranh, kh¾c phôc nh÷ng biÓu hiÖn m¬ hå, mÊt c¶nh gi¸c trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi níc ta ®· lµ thµnh viªn cña nhiÒu tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc nh : IMF, WB, ASEAN, AFTA, APEC, WTO th× cïng víi nh÷ng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn, chóng ta ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng nguy c¬, th¸ch thøc ®e do¹ sù tån t¹i cña ®Êt níc vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. Mét trong nh÷ng th¸ch thøc mµ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X chØ râ “C¸c thÕ lùc thï ®Þch vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn ©m mu “diÔn biÕn hßa b×nh”, g©y b¹o lo¹n lËt ®æ, sö dông c¸c chiªu bµi “d©n chñ”, “nh©n quyÒn” hßng lµm thay ®æi chÕ ®é chÝnh trÞ ë níc ta”2. PhÐp biÖn chøng duy vËt lµ c¬ së khoa häc gióp chóng ta nhËn thøc ®óng ®¾n sù chuyÓn hãa nguy c¬ “diÔn biÕn hoµ b×nh” thµnh “tù diÔn biÕn”, nh “T×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, 1 tr.70. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội. 2006, tr.75. 2
 6. 6 chÝnh trÞ, t tëng, ®¹o ®øc, lèi sèng cña mét bé phËn c¸n bé, ®¶ng viªn g¾n víi tÖ quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ lµ nghiªm träng. Nh÷ng biÓu hiÖn xa rêi môc tiªu cña chñ nghÜa x· héi ch a ®îc kh¾c phôc” 3. §iÒu ®ã dÉn ®Õn nguy c¬ ®e däa ®Õn chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ë n - íc ta cµng nguy h¹i h¬n vµ thÊy râ h¬n sù cÇn thiÕt ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a quèc phßng vµ an ninh víi ®èi ngo¹i, gi÷a quèc phßng, an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc vµ x©y dùng, ph¸t triÓn kinh tÕ. MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh héi nhËp, chóng ta cÇn ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng ©m m u cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, lîi dông mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr êng, cña sù bïng næ c«ng nghÖ th«ng tin, dïng nã lµ ph ¬ng tiÖn ®Ó tuyªn truyÒn quan ®iÓm ph¶n ®éng, thï ®Þch, xuyªn t¹c ® êng lèi, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, nhÊt lµ trªn vÊn ®Ò d©n chñ, nh©n quyÒn, d©n téc, t«n gi¸o; lîi dông nh÷ng tiªu cùc trong bé m¸y ®Ó lµm chuyÓn biÕn néi bé tõ bªn trong, lµm suy tho¸i vÒ chÝnh trÞ, vÒ ®¹o ®øc, lèi sèng. Chóng kÝch ®éng, l«i kÐo cña bän c¬ héi chÝnh trÞ vµ c¸c thÕ lùc thï ®Þch hßng lµm cho “diÔn biÕn hßa b×nh” chuyÓn hãa thµnh “tù diÔn biÕn”, dÉn tíi biÕn ®éng chÝnh trÞ trong níc, lµm chÖch híng ph¸t triÓn ®Êt níc. §iÒu ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i hÕt søc c¶nh gi¸c víi nh÷ng ©m mu sö dông, cµi lùc lîng ph¶n ®éng lu vong tõ níc ngoµi vµo bªn trong, g©y mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ, t¹o dùng nh÷ng ngän cê, khi cã thêi c¬ th× sö dông “c¸ch m¹ng nhung” nh ®· tiÕn hµnh gÇn ®©y ë mét sè níc hoÆc t¹o cí ®Ó can thiÖp vò trang.... Nh vËy, viÖc kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a quèc phßng vµ an ninh víi ®èi ngo¹i; gi÷a ho¹t ®éng chÝnh trÞ ®èi ngo¹i víi kinh tÕ ®èi ngo¹i; còng nh trong kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, trong lÜnh vùc chÝnh trÞ ®èi ngo¹i, cÇn gi÷ v÷ng ® - êng lèi ®éc lËp tù chñ, thùc hiÖn ®a ph¬ng hãa, ®a d¹ng hãa thÞ tr- êng, c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i song ph¬ng vµ ®a ph¬ng cÇn híng m¹nh vµo viÖc phôc vô ®¾c lùc nhiÖm vô më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. TÝch cùc tham gia ®Êu Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội. 2006, tr.75 3
 7. 7 tranh v× mét hÖ thèng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ b×nh ®¼ng, c«ng b»ng, cïng cã lîi, b¶o ®¶m lîi Ých ®Êt níc. Trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò míi trong gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, x¸c ®Þnh v¨n ho¸ võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, lµ nguån lùc néi sinh quan träng cña ph¸t triÓn, lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi; kh¼ng ®Þnh tÝnh chÊt tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc cña nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam. Bªn c¹nh viÖc më réng quan hÖ kinh tÕ chóng ta cÇn cñng cè sù thèng nhÊt trong ®a d¹ng cña v¨n ho¸, gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy tÝnh ®a d¹ng cña v¨n ho¸ níc ta ®ång thêi c¶nh gi¸c tríc c¸c ho¹t ®éng chèng ph¸ vµ t×m mäi c¸ch ®Ó can thiÖp s©u h¬n vµo nh÷ng c«ng viÖc néi bé, t¨ng cêng th©m nhËp s©u h¬n vµo c¸c c¬ së x· héi ®Ó tuyªn truyÒn v¨n hãa xÊu ®éc, tuyªn truyÒn v¨n hãa lèi sèng t b¶n, lèi sèng thùc dông, ch¹y theo ®ång tiÒn. Kh¼ng ®Þnh ®Èy m¹nh, t¨ng cêng hîp t¸c, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®i ®«i víi sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n hãa, tinh thÇn phï hîp víi c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa ë níc ta Thø hai, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ßi hái chóng ta ph¶i nhËn thøc s©u s¾c h¬n, ®Çy ®ñ h¬n vÒ viÖc x©y dùng qu©n ®éi nãi chung vµ x©y dùng qu©n ®éi vÒ chÝnh trÞ nãi riªng. Thèng nhÊt nhËn thøc trong t¨ng cêng x©y dùng qu©n ®éi nãi chung vµ x©y dùng qu©n ®éi vÒ chÝnh trÞ trong ®iÒu kiÖn n íc ta héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, lµ yªu cÇu cÊp thiÕt trong viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô quèc phßng-an ninh b¶o vÖ Tæ quèc, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®Èy m¹nh héi nhËp, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. PhÐp biÖn chøng duy vËt ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc gióp chóng ta ph¸t hiÖn ra nh÷ng m©u thuÉn, nh÷ng ®éng lùc quan träng cña sù ph¸t triÓn x· héi: “TÝnh biÖn chøng cña sù ph¸t triÓn x· héi diÔn ra trong m©u thuÉn vµ th«ng qua c¸c m©u thuÉn” 4. V.I.Lênin. Toàn tập. Nxb Tiến bộ Mátxcơva. 1981. Tập 20. tr.77. 4
 8. 8 NhËn thøc ®îc m©u thuÉn, x¸c ®Þnh ph ¬ng híng vµ tæ chøc ho¹t ®éng ®Ó gi¶i quyÕt ®óng ®¾n c¸c m©u thuÉn gi÷a viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, x©y dùng ®Êt níc víi viÖc cñng cè, t¨ng cêng quèc phßng vµ an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ chÝnh lµ ®éng lùc ®Ó biÕn “tr¹ng th¸i hiÖn cã” thµnh “tr¹ng th¸i cÇn ph¶i cã”, nh»m t¹o nh÷ng ®éng lùc cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ kinh tÕ vµ quèc phßng, an ninh. VËn dông lý luËn vÒ m©u thuÉn cña phÐp biÖn chøng duy vËt vµo luËn gi¶i vÊn ®Ò nµy, chóng ta cÇn nhËn thøc vµ gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ, s©u s¾c nh÷ng m©u thuÉn chñ yÕu: gi÷a tèc ®é ph¸t triÓn nhanh cña nÒn kinh tÕ theo yªu cÇu héi nhËp víi xu h íng coi nhÑ nhiÖm vô quèc phßng vµ an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc... §Ó gi¶i quyÕt tèt c¸c m©u thuÉn nµy, tr íc hÕt ph¶i qu¸n triÖt s©u s¾c quan ®iÓm cña §¶ng: lÊy nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ lµm trung t©m, x©y dùng §¶ng lµ then chèt, x©y dùng cñng cè quèc phßng, an ninh lµ träng yÕu th êng xuyªn, “T¨ng trëng kinh tÕ ®i liÒn víi ph¸t triÓn v¨n hãa, tõng b íc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi, b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng; kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng – an ninh”5. Cïng víi qu¸ tr×nh héi nhËp, ph¸t triÓn kinh tÕ, chóng ta ph¶i lu«n lu«n gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi, cñng cè vµ t¨ng cêng quèc phßng vµ an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X kh¼ng ®Þnh: “Toµn cÇu hãa kinh tÕ t¹o ra c¬ héi ph¸t triÓn nhng còng chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè bÊt b×nh ®¼ng, g©y khã kh¨n, th¸ch thøc lín cho c¸c quèc gia, nhÊt lµ c¸c n íc ®ang ph¸t triÓn… ë khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D ¬ng nãi chung vµ §«ng Nam ¸ nãi riªng, xu thÕ hßa b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn tiÕp tôc gia t¨ng, nhng lu«n tiÒm Èn nh÷ng nh©n tè g©y mÊt æn ®Þnh nh : tranh chÊp vÒ ¶nh hëng vµ quyÒn lùc, vÒ biªn giíi, l·nh thæ, biÓn ®¶o, tµi nguyªn gi÷a c¸c níc; nh÷ng bÊt æn vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ë mét Đảng cộng sản Việt nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001, tr.89 5
 9. 9 sè níc…”6. Níc ta tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®Æc biÖt khi gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO, sÏ hîp t¸c s©u h¬n víi 150 thµnh viªn cã thÓ chÕ chÝnh trÞ kh¸c nhau (chiÕm kho¶ng 90% d©n sè thÕ giíi, 95% GDP vµ 95% gi¸ trÞ th¬ng m¹i toµn cÇu), h×nh thµnh c¸c khu kinh tÕ më, kinh tÕ cöa khÈu…®Æt ra nh÷ng ®ßi hái míi vÒ b¶o ®¶m an ninh quèc gia, toµn vÑn l·nh thæ Tæ quèc, chèng "diÔn biÕn hoµ b×nh", ng¨n chÆn sù kÝch ®éng, chia rÏ ®oµn kÕt néi bé nh»m phi chÝnh trÞ hãa qu©n ®éi, chuyÓn hãa qu©n ®éi theo h íng cã lîi cho c¸c thÕ lùc thï ®Þch, ®ång thêi ng¨n chÆn sù x©m nhËp, tiÕn c«ng trùc diÖn b»ng c¸c thñ ®o¹n: kinh tÕ, chÝnh trÞ, t tëng, v¨n ho¸ vµo ®êi sèng chÝnh trÞ tinh thÇn cña c¸n bé chiÕn sü. Bªn c¹nh ®ã, viÖc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng lµm n¶y sinh nh÷ng t©m tr¹ng lo l¾ng, hoµi nghi, thiÕu tin tëng vµo kh¶ n¨ng gi÷ v÷ng ®Þnh h íng x· héi chñ nghÜa trong c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt n íc, xuÊt hiÖn nh÷ng t tëng chñ quan, m¬ hå, ngé nhËn cho r»ng chóng ta héi nhËp tøc lµ trë thµnh ®ång minh cña c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, quyÒn lîi ViÖt Nam g¾n bã mËt thiÕt víi quyÒn lîi cña c¸c níc t b¶n lín, tõ ®ã dÉn tíi bu«ng láng ý thøc c¶nh gi¸c tr íc nh÷ng ©m mu, thñ ®o¹n tiÕn c«ng b»ng “diÔn biÕn hoµ b×nh" cña chñ nghÜa ®Õ quèc vµ c¸c thÕ lùc thï ®Þch. TÊt c¶ nh÷ng nhËn thøc, t©m tr¹ng lÖch l¹c trªn ®©y ®Òu dÉn tíi lµm sãi mßn lßng tin ®èi víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, víi môc tiªu con ®êng c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, víi c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc hiÖn nay. §Ó biÕn nh÷ng c¬ héi, ®Èy lïi nh÷ng th¸ch thøc tõ qu¸ tr×nh gia nhËp WTO, huy ®éng vµ t¹o thµnh hÖ xung lùc cho viÖc ph¸t triÓn ®Êt níc, ®ßi hái chóng ta mét mÆt ph¶i quan t©m x©y dùng c¸c thiÕt chÕ, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®ñ m¹nh ®Ó ph¸t huy c¸c lîi thÕ so s¸nh trong c¹nh tranh kinh tÕ; mÆt kh¸c, ph¶i kh«ng ngõng 6 §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X , Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2006, tr.73,74.
 10. 10 ch¨m lo, x©y dùng lùc lîng vò trang, x©y dùng søc m¹nh tæng hîp cho Qu©n ®éi nh©n d©n nhÊt lµ x©y dùng qu©n ®éi vÒ chÝnh trÞ, cñng cè vµ t¨ng cêng trËn ®Þa t tëng, lý luËn trong qu©n ®éi, ®©y chÝnh lµ yÕu tè c¬ b¶n, quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc gi÷ v÷ng hoµ b×nh, æn ®Þnh, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn ®Êt níc trong qu¸ tr×nh héi nhËp s©u réng h¬n vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. T hèng nhÊt nhËn thøc trong toµn qu©n, chóng ta cÇn t¨ng cêng tuyªn tuyÒn, gi¸o dôc cho c¸n bé, chiÕn sü nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ b¶n chÊt, néi dung cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc… X©y dùng nh÷ng néi dung, h×nh thøc, biÖn ph¸p gi¸o dôc, tuyªn truyÒn, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c khÝa c¹nh vµ t¸c ®éng ¶nh hëng cña héi nhËp tíi qu©n ®éi, t¹o ra sù thèng nhÊt vÒ t tëng vµ hµnh ®éng, kh¬i dËy lßng yªu n íc, ý chÝ tù lùc, tù cêng, tù t«n d©n téc, t tëng c¸ch m¹ng tiÕn c«ng, kh«ng ®Ó bÞ ®éng, bÊt ngê tr íc mäi t×nh huèng, tÝch cùc chñ ®éng phßng ngõa, ®Èy lïi vµ ®¸nh b¹i mäi ©m mu cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, lîi dông héi nhËp ®Ó ph¸ ho¹i c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta. Chóng ta gia t¨ng héi nhËp ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc nhng ®ßi hái ph¶i kh«ng mét phót l¬ lµ nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc; héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Æt ra tríc m¾t chóng ta nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc: vÒ sù biÕn ®æi c¬ cÊu x· héi giai cÊp cña qu©n nh©n, vÒ sù x©m nhËp cña nh÷ng t tëng phi x· héi chñ nghÜa, nh÷ng biÓu hiÖn ca tông kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa, xa rêi hÖ t tëng m¸cxÝt, sù x©m nhËp cña lèi sèng thùc dông, ¶nh h ëng tiªu cùc tõ mÆt tr¸i kinh tÕ thÞ tr êng t¸c ®éng ®Õn m«i trêng v¨n hãa qu©n sù... Mét trong nh÷ng th¸ch thøc ®ßi hái chóng ta ph¶i ng¨n chÆn ®ã lµ nh÷ng t tëng h÷u khuynh, muèn ®Æt l¹i vÊn ®Ò vÒ chÕ ®é c«ng h÷u vµ t h÷u, vÒ chÕ ®é bãc lét t b¶n chñ nghÜa, cho r»ng t tëng vÒ chÕ ®é c«ng h÷u lµ mét ¶o tëng, r»ng kh¸i niÖm bãc lét ®· lçi thêi cÇn xem xÐt l¹i, r»ng chñ nghÜa t b¶n ®ang lµ mét lùc lîng s¶n xuÊt tiªn tiÕn…tõ ®ã dÉn tíi nh÷ng quan ®iÓm xa rêi chñ nghÜa M¸c -
 11. 11 Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh, xa rêi hÖ thèng nh÷ng quan ®iÓm, ® êng lèi cña §¶ng vÒ nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, nhiÖm vô x©y dùng qu©n ®éi. Cïng víi viÖc t¨ng c êng x©y dùng qu©n ®éi nãi chung, cÇn t¨ng cêng x©y dùng qu©n ®éi vÒ chÝnh trÞ, ®Æc biÖt lµ t¨ng cêng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n mµ cèt lâi lµ gi¸o dôc chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh - hÖ t t- ëng cña giai cÊp c«ng nh©n, nÒn t¶ng t tëng vµ kim chØ nam cho hµnh ®éng cña §¶ng ta, “sîi chØ ®á” ®¶m b¶o cho qu©n ®éi ta cã b¶n chÊt giai cÊp v÷ng vµng, dï cho m«i trêng x· héi vµ thµnh phÇn x· héi cña qu©n ®éi lu«n lu«n vËn ®éng, biÕn ®æi. ViÖc gi¸o dôc chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh, lý tëng x· héi chñ nghÜa, gi¸o dôc, qu¸n triÖt nh÷ng quan ®iÓm, ®êng lèi cña §¶ng, x©y dùng lËp tr- êng chÝnh trÞ t tëng v÷ng ch¾c trong qu©n ®éi hiÖn nay ®ßi hái chóng ta ph¶i ®æi míi ®ång bé ch ¬ng tr×nh, néi dung, h×nh thøc c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, c«ng t¸c tuyªn truyÒn. X©y dùng míi c¸c chuyªn ®Ò, néi dung gi¸o dôc chÝnh trÞ theo h íng lµm râ b¶n chÊt cña chÕ ®é bãc lét, b¶n chÊt cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ®Ó tõ ®ã x©y dùng sù tin tëng tuyÖt ®èi vµo con ®êng x· héi chñ nghÜa mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, §¶ng ta vµ nh©n d©n ta ®· lùa chän. §ång thêi ph¶i tæ chøc, gi¸o dôc ®éng viªn c¸n bé, chiÕn sü tæ chøc thùc hiÖn tèt ® êng lèi cña §¶ng ®èi víi nhiÖm vô quèc phßng, an ninh vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Cïng víi viÖc x©y dùng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n, chóng ta cÇn tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng c êng tÝnh d©n téc vµ tÝnh nh©n d©n cho qu©n ®éi. §Ó tËn dông tèt nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc vµ ®Èy lïi nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc cña viÖc gia nhËp WTO, chóng ta ph¶i kh«ng ngõng cñng cè, ch¨m lo, x©y dùng qu©n ®éi, lµm cho qu©n ®éi thËt sù lµ “lùc l îng chÝnh trÞ thËt sù trong s¹ch v÷ng m¹nh, tuyÖt ®èi trung thµnh víi Tæ quèc, víi §¶ng, Nhµ n íc vµ nh©n d©n, ®îc nh©n d©n tin cËy, yªu mÕn” 7. Qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt c¸c Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội. 2006, tr.110. 7
 12. 12 quan ®iÓm cña §¶ng vÒ x©y dùng søc m¹nh tæng hîp cho qu©n ®«i, trong ®ã lÊy x©y dùng qu©n ®éi vÒ chÝnh trÞ lµm nhiÖm vô trung t©m, thùc hiÖn tèt NghÞ quyÕt 51 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ “TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ l·nh ®¹o cña §¶ng trong qu©n ®éi, thùc hiÖn chÕ ®é mét ngêi chØ huy g¾n víi thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh ñy, chÝnh trÞ viªn trong Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam”, kiªn quyÕt ®Èy lïi ©m m u “phi chÝnh trÞ hãa qu©n ®éi” cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. Dï trong bÊt có t×nh huèng nµo qu©n ®éi còng ph¶i thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc, gi÷ v÷ng ®éc lËp chñ quyÒn, an ninh quèc gia, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh vËy, Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ qu¸ tr×nh võa hîp t¸c, võa ®Êu tranh vµ c¹nh tranh, vËn dông phÐp biÖn chøng duy vËt, ®ßi hái chóng ta cÇn tØnh t¸o, linh ho¹t, s¸ng t¹o trong viÖc xö lý tÝnh hai mÆt; võa ph¶i ®Ò phßng t tëng tr× trÖ, thô ®éng, võa ph¶i chèng t t- ëng gi¶n ®¬n, n«n nãng. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ võa cã c¬ héi lín, võa ph¶i ®èi ®Çu víi th¸ch thøc kh«ng nhá. C¬ héi tù nã kh«ng biÕn thµnh lùc lîng vËt chÊt trªn thÞ trêng mµ tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng tËn dông c¬ héi cña chóng ta. Th¸ch thøc tuy lµ søc Ðp trùc tiÕp nh ng t¸c ®éng cña nã ®Õn ®©u cßn tïy thuéc vµo nç lùc v ¬n lªn cña chóng ta. C¬ héi vµ th¸ch thøc kh«ng ph¶i “nhÊt thµnh bÊt biÕn” mµ lu«n vËn ®éng, chuyÓn ho¸ vµ th¸ch thøc ®èi víi ngµnh nµy cã thÓ lµ c¬ héi cho ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. TËn dông ®îc c¬ héi sÏ t¹o ra thÕ vµ lùc míi ®Ó vît qua vµ ®Èy lïi th¸ch thøc, t¹o ra c¬ héi míi lín h¬n. Ng îc l¹i, kh«ng tËn dông ®îc c¬ héi, th¸ch thøc sÏ lÊn ¸t, c¬ héi sÏ mÊt ®i, th¸ch thøc sÏ chuyÓn thµnh nh÷ng khã kh¨n dµi h¹n rÊt khã kh¾c phôc. ë ®©y, nh©n tè chñ quan, néi lùc cña ®Êt n íc, tinh thÇn tù lùc tù c êng cña toµn d©n téc lµ quyÕt ®Þnh nhÊt./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản