intTypePromotion=3

Tiểu luận: Lịch sử phát triển cơ học cổ điển

Chia sẻ: Nguyen Van Ngoc Tu | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:11

0
55
lượt xem
11
download

Tiểu luận: Lịch sử phát triển cơ học cổ điển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vật lý cổ điển đề cập đến các lý thuyết của vật lý hiện đại có trước, hoàn thiện hơn các lý thuyết được áp dụng rộng rãi hơn trước đó. Nếu một lý thuyết chấp nhận hiện nay được coi là "hiện đại", và việc giới thiệu của nó đại diện cho một sự thay đổi lớn mô hình, thì các lý thuyết trước đó, hoặc lý thuyết mới dựa trên các mô hình cũ, sẽ thường được gọi là thuộc lĩnh vực vật lý học "cổ điển".... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Lịch sử phát triển cơ học cổ điển

  1. BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM BÀI TIỂU LUẬN CHỦ ĐỀ: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CƠ HỌC CỔ ĐIỂN GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: NHÓM THỰC HIỆN: BÌNH MINH TÊN THÀNH VIÊN NHÓM: SBD NGUYỄN VĂN NGỌC TÚ 2003160277 TRẦN THÁI MINH 2003160191 LÊ ĐÀO QUỐC TIẾN 2003160258 TRẦN CÔNG MINH THUẦN 2003160255 BÙI MINH GIANG 2003160130 VÕ TUẤN VŨ 2003160285 TP. HCM ngày 27 tháng 11 năm 2016
  2. Mục lục MỞ ĐẦU ................................................................................................. 2 1 ) TỔNG QUAN VỀ CƠ HỌC CỔ ĐIỂN .......................................... 3 2 ) LỊCH SỬ RA ĐỒI CỦA CƠ HỌC CỔ ĐIỂN : .............................. 3 3 ) ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU: ........................................................ 8 3.1. CHUYỂN ĐỘNG HỌC : .............................................................. 9 3.2. ĐỘNG LỰC HỌC: ....................................................................... 9 3.2.1. ĐỘNG HỌC : .......................................................................... 9 3.2.2. TĨNH HỌC : ............................................................................ 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 10 1|P age
  3. MỞ ĐẦU Vật lý cổ điển đề cập đến các lý thuyết của vật lý hiện đại có trƣớc, hoàn thiện hơn các lý thuyết đƣợc áp dụng rộng rãi hơn trƣớc đó. Nếu một lý thuyết chấp nhận hiện nay đƣợc coi là "hiện đại", và việc giới thiệu của nó đại diện cho một sự thay đổi lớn mô hình, thì các lý thuyết trƣớc đó, hoặc lý thuyết mới dựa trên các mô hình cũ, sẽ thƣờng đƣợc gọi là thuộc lĩnh vực vật lý học "cổ điển". Nhƣ vậy, định nghĩa về một lý thuyết cổ điển phụ thuộc vào ngữ cảnh. Khái niệm vật lý cổ điển thƣờng đƣợc sử dụng khi lý thuyết hiện đại là không cần thiết phức tạp cho một tình huống cụ thể. 2|P age
  4. 1 ) TỔNG QUAN VỀ CƠ HỌC CỔ ĐIỂN Thông thƣờng khi nói đến cơ học ngƣời ta hiểu ngầm là cơ học cổ điển, dựa trên cơ sở của các định luật Newton. Cơ học cổ điển nghiên cứu chuyển động của các vật vi mô có vận tốc nhỏ hơn rất nhiều so với vận tốc của ánh sáng, đƣợc xây dựng bởi các nhà vật lý nhƣ Galileo Galilei, Isaac Newton và các nhà toán học sau này nhƣ William Rowan Hamilton, Joseph Louis Lagrange... Chuyển động của các vật thể (các hạt) có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng đƣợc nghiên cứu trong cơ học tƣơng đối, còn chuyển động của các vi hạt đƣợc nghiên cứu trong cơ học lƣợng tử Cơ học cổ điển là cơ sở cho sự phát triển các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ nhƣ:chế tạo máy, xây dựng,... 2 ) LỊCH SỬ RA ĐỒI CỦA CƠ HỌC CỔ ĐIỂN : Những viên gạch đầu tiên của bộ môn cơ học dƣờng nhƣ đƣợc xây nền từ thời Hy Lạp cổ đại. Những kết quả nghiên cứu đầu tiên đƣợc ngày nay biết đến là của 3|P age
  5. Archimedes (287-212 TCN) Archimedes (287-212 TCN). Chúng bao gồm định lý mang tên ông trong thuỷ tĩnh học, khái niệm về khối tâm và nghiên cứu cân bằng của đòn bẩy. Archimedes Cơ học chỉ đƣợc đánh thức vào thời kỳ Phục Hƣng ở châu Âu với những tiến bộ vƣợt bậc vào thế kỉ 16. Trong suốt đêm trƣờng thời Trung Cổ, những lý thuyết ngụy biện của Aristote (384-322 TCN) đã ngăn trở rất nhiều sự đi lên của khoa học đích thực. Vào thời này, chúng ta phải kể 4|P age

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản