Tiểu luận " Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hóa các loại hình sở hữu ở Việt Nam"

Chia sẻ: Trần Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

1
334
lượt xem
84
download

Tiểu luận " Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hóa các loại hình sở hữu ở Việt Nam"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lực lượng sản xuất là mối quan hệ của con người với tự nhiên hình thành trong quá trình sản xuất. Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở trình độ khống chế tự nhiên của con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận " Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hóa các loại hình sở hữu ở Việt Nam"

 1. Lêi më ®Çu NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng lμ do sù ph¸t triÓn ®óng h−íng cña lùc l−îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do ®ã viÖc nghiªn cøu quy luËt vËn ®éng vμ nh÷ng h×nh thøc ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt lμ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng . Thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghi· x· héi ë ViÖt Nam lμ thêi kú c¶i biÕn c¸ch m¹ng s©u s¾c, toμn diÖn vμ triÖt ®Ó vÒ mäi mÆt. Tõ x· héi cò sang x· héi míi XHCN. Thêi kú ®ã b¾t ®Çu tõ khi giai cÊp v« s¶n lªn n¾m chÝnh quyÒn. C¸ch m¹ng v« s¶n thμnh c«ng vang déi vμ kÕt thóc khi ®· x©y dùng xong c¬ së kinh tÕ chÝnh trÞ t− t−ëng cña x· héi míi. §ã lμ thíi kú x©y dùng tõ lùc l−îng s¶n xuÊt míi dÉn ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt míi, quan hÖ s¶n xuÊt míi h×nh thμnh lªn c¸c quan hÖ së h÷u míi. Tõ c¬ së h¹ tÇng míi h×nh thμnh nªn kiÕn tróc th−îng tÇng míi. Song trong mét thêi gian dμi chóng ta kh«ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ chñ nghÜa x· héi vÒ quy luËt s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt Nam tõ ®ã t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ nhiÒn thμnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u chø kh«ng ®¬n thuÇn lμ hai h×nh thøc së h÷u trong giai ®o¹n x−a kia. V× vËy nghiªn cøu Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vμ sù ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt Nam cã vai trß quan träng mang tÝnh cÊp thiÕt cao v× thêi ®¹i ngμy nay chÝnh lμ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nμy chóng ta cßn thÊy ®−îc ý nghÜa lý luËn còng nh− thùc tiÔn cña nã hÕt søc s©u s¾c . 1
 2. Do thêi gian vμ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt , chÝnh v× vËy em kÝnh mong sù gióp ®ì vμ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n . 2
 3. B. Néi dung Ι/Lý luËn chung : 1/ ThÕ nμo lμ lùc l−îng s¶n xuÊt ? Lùc l−îng s¶n xuÊt lμ mèi quan hÖ cña con ng−êi víi tù nhiªn h×nh thμnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Tr×nh ®é cña lùc l−îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh ®é khèng chÕ tù nhiªn cña con ng−êi. §ã lμ kÕt qu¶ n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ng−êi t¸c ®éng vμo tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®¶m b¶o sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña loμi ng−êi . Trong cÊu thμnh cña lùc l−îng s¶n xuÊt, cã thÓ cã mét vμi ý kiÕn nμo ®ã kh¸c nhau vÒ mét sè yÕu tè kh¸c cña lùc l−îng s¶n xuÊt , song suy cho cïng th× chóng ®Òu vËt chÊt ho¸ thμnh hai phÇn chñ yÕu lμ t− liÖu s¶n xuÊt vμ lùc l−îng con ng−êi . Trong ®ã t− liÖu s¶n xuÊt ®ãng vai trß lμ kh¸ch thÓ , cßn con ng−êi lμ chñ thÓ . T− liÖu s¶n xuÊt ®−îc cÊu thμnh tõ hai bé phËn ®ã lμ ®èi t−îng lao ®éng vμ t− liÖu lao ®éng . Th«ng th−êng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph−¬ng tiÖn lao ®éng cßn ®−îc gäi lμ c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ . Trong bÊt kú mét nÒn s¶n xuÊt nμo c«ng cô s¶n xuÊt bao giê còng ®ãng vai trß lμ then chèt vμ lμ chØ tiªu quan träng nhÊt . HiÖn nay c«ng cô s¶n xuÊt cña con ng−êi kh«ng ngõng ®−îc c¶i thiÖn vμ dÉn ®Õn hoμn thiÖn, nhê thμnh tùu cña khoa häc kü thuËt ®· t¹o ra c«ng cô lao ®éng c«ng nghiÖp m¸y mãc hiÖn ®¹i thay thÕ dÇn lao ®éng cña con ng−êi . Do ®ã c«ng cô lao ®éng lu«n lμ ®éc nhÊt , c¸ch m¹ng nhÊt cña LLSX BÊt kú mét thêi ®¹i lÞch sö nμo, c«ng cô s¶n xuÊt bao giê còng lμ s¶n phÈm tæng hîp, ®a d¹ng cña toμn bé nh÷ng phøc hîp kü thuËt 3
 4. ®−îc h×nh thμnh vμ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Nã lμ sù kÕt hîp cña nhiÒu yÕu tè trong ®ã quan träng nhÊt vμ trùc tiÕp nhÊt lμ trÝ tuÖ con ng−êi ®−îc nh©n lªn trªn c¬ së kÕ thõa nÒn v¨n minh vËt chÊt tr−íc ®ã. N−íc ta lμ mét n−íc giμu tμi nguyªn thiªn nhiªn, cã nhiÒu n¬i mμ con ng−êi ch−a tõng ®Æt ch©n ®Õn nh−ng nhê vμo tiÕn bé cña KHKT vμ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn, con ng−êi cã thÓ t¹o ra ®−îc s¶n phÈm míi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi chÊt l−îng cuéc sèng vμ gi¸ trÞ cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i. ChÝnh viÖc t×m kiÕm ra c¸c ®èi t−îng lao ®éng míi sÏ trë thμnh ®éng lùc cuèn hót mäi ho¹t ®éng cu¶ con ng−êi. T− liÖu lao ®éng dï cã tinh s¶o vμ hiÖn ®¹i ®Õn ®©u nh−ng t¸ch khái con ng−êi th× nã còng kh«ng ph¸t huy t¸c dông cña chÝnh b¶n th©n . ChÝnh vËy mμ Lª Nin ®· viÕt : lùc l−îng s¶n xuÊt hμng ®Çu cña toμn thÓ nh©n lo¹i lμ c«ng nh©n , lμ ng−êi lao ®éng . Ng−êi lao ®éng víi nh÷ng khinh nghiÖm , thãi quen lao ®éng , sö dông t− liÖu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt . T− liÖu s¶n xuÊt víi t− c¸ch lμ kh¸ch thÓ cña LLSX, vμ nã chØ ph¸t huy t¸c dông khi nã ®−îc kÕt hîp víi lao ®éng sèng cña con ng−êi . §¹i héi 7 cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh : Sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æt con ng−êi lªn vÞ trÝ hμng ®Çu, vÞ trÝ trung t©m thèng nhÊt t¨ng tr−ëng kinh tÕ víi c«ng b»ng khoa häc vμ tiÕn bé x· héi . Ng−êi lao ®éng víi t− c¸ch lμ mét bé phËn cña LLSX x· héi ph¶I lμ ng−êi cã thÓ lùc , cã tri thøc v¨n ho¸ , cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao, cã khinh nghiÖm vμ thãi quen tèt, phÈm chÊt t− c¸ch lμnh m¹nh, l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp vμ tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc.Tr−íc ®©y do ch−a chó träng ®óng møc ®Õn vÞ trÝ cña ng−êi lao ®éng, chóng ta ch−a biÕt khai th¸c ph¸t huy mäi søc m¹nh cña nh©n tè con ng−êi. §μnh r»ng n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm SX cña con ng−êi cßn phô thuéc vμo nh÷ng 4
 5. TLSX hiÖn cã mμ hä ®ang sö dông. Nh−ng tÝch cùc s¸ng t¹o cña hä ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 2/ Ph¹m trï së h÷u vμ c¬ cÊu së h÷u trong giai ®o¹n tr−íc ®©y (Tr−íc 1986) a/ Sí h÷u lμ g× ? Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nã. Theo quan ®iÓm cña M¸c: së h÷u ®−îc biÓu hiÖn trong nh÷ng h×nh th¸i cña QHSX . Së h÷u lμ néi dung bªn trong cña chÝnh thÓ mang tÝnh thèng nhÊt . TÝnh hiÖn thùc cña së h÷u chØ ®−îc nhËn thøc mét c¸ch gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c quan hÖ gi÷a c¸c thμnh tè cña QHSX chø kh«ng thÓ nhËn thøc mét c¸ch trùc tiÕp v× së h÷u lμ tæng hoμ gi÷a c¸c QHSX . Së h÷u b¾t ®Çu tõ sù chiÕm h÷u giíi tù nhiªn , mang tÝnh chÊt céng ®ång, h×nh th¸i ®Çu tiªn cña QHSX trong x· héi céng s¶n nguyªn thuû ®Õn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi s¬ tÝnh c¸ nh©n ®èi lËp víi céng ®ång vμ dÉn ®Õn sù t¸ch biÖt vÒ së h÷u . §ã lμ tiÕn tr×nh tõ chÕ ®é së h÷u thÞ téc, bé l¹c trong x· héi céng s¶n nguyªn thuû ®Õn chÕ ®é së h÷u c¸ nh©n . Së h÷u ®−îc h×nh thμnh tõ sù chiÕm h÷u ®èi t−îng ®Ó tiÕn hμnh s¶n xuÊt tho¶ m·n víi nhu cÇu cña con ng−êi . Do ®ã së h÷u mang tÝnh chÊt tÊt nhiªn, sù chiÕm h÷u mang l¹i quyÒn h¹n cho chñ së h÷u . S¶n xuÊt ph¸t triÓn th× quan hÖ së h÷u ngμy cμng ph¸t triÓn . Nh− vËy së h÷u lμ mèi quan hÖ con ng−êi víi con ng−êi trong viÖc chiÕm h÷u TLSX cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt . Do ®ã së h÷u lμ mét mÆt cña QHSX . Sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña së h÷u lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn tu©n theo quy luËt s¶n xuÊt, phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é cña LLSX . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt XH th× néi dung vμ ph¹m vi cña së h÷u ngμy cμng ®−îc më réng . b/ C¬ cÊu së h÷u trong giai ®o¹n tr−íc ®©y (tr−íc 1986): 5
 6. LÞch sö loμi ng−êi ®· tõng tr¶i qua hai lo¹i h×nh së h÷u c¬ b¶n ®èi víi TLSX ®ã lμ së h÷u t− nh©n vμ së h÷u x· héi Së h÷u x· héi lμ lo¹i h×nh së h÷u mμ trong ®ã nh÷ng TLSX chñ yÕu thuéc vÒ mäi thμnh viªn trong x· héi . Trªn c¬ së ®ã vÞ trÝ b×nh ®¼ng trong tæ chøc lao ®éng x· héi vμ ph©n phèi s¶n xuÊt . Môc ®Ých s¶n xuÊt d−íi chÕ ®é c«ng h÷u lμ ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng vμ vËt chÊt cña ng−êi lao ®éng ®−îc n©ng cao. Së h÷u x· héi ®iÓn h×nh cã hai h×nh thøc c¬ b¶n : Së h÷u cña thÞ téc, bé l¹c trong x· héi céng s¶n nguyªn thuû trong ph−¬ng thøc SX céng s¶n nguyªn thuû. Së h÷u tËp thÓ ( së h÷u hîp t¸c x· )vμ së h÷u toμn d©n( së h÷u quèc doanh ) trong ph−¬ng thøc SX céng s¶n chñ nghÜa , mμ giai ®o¹n ®Çu cña CNXH . Tr−íc ®©y n−íc ta víi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung quan liªu, bao cÊp, nÒn kinh tÕ tù cung , tù cÊp. Do ®ã nã chØ tån t¹i hai h×nh thøc së h÷u chÝnh t−¬ng øng víi thμnh phÇn kinh tÕ quèc doanh vμ tËp thÓ . Trong nÒn kinh tÕ nμy con ng−êi kh«ng ®−îc tù do bu«n b¸n, trao ®æi hμng ho¸ , do ®ã ch−a xuÊt hiÖn së h÷u t− nh©n mμ chØ tån t¹i hai h×nh thöc së h÷u ®ã lμ së h÷u tËp thÓ , qu«c doanh d−íi sù ®iÒu tiÕt gi¸ c¶ cña nhμ n−íc . ΙΙ/ Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vμ ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u ë viÖt nam: 1/ Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt ë n−íc ta hiÖn nay : NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng lμ do sù ph¸t triÓn cña LLSX mét c¸ch ®óng h−íng . X¸c ®Þnh con ®−êng ®i lªn cña CNXH kh«ng qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CNTB, trong ®ã cã vÊn ®Ò ph¸t triÓn LLSX nh− thÕ nμo lμ nhiÖm vô quan träng mang tÝnh cÊp b¸ch ë n−íc ta . Nã kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®Þnh h−íng sù ph¸t triÓn LLSX mμ 6
 7. cßn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn tèc ®é t¨ng tr−ëng vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi n−íc nhμ . BÊt kú sù vËt hiÖn t−îng nμo còng ®Òu cã quy luËt vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña nã . §èi víi LLSX còng vËy, nã còng tu©n thñ sù vËn ®éng vμ phÊt triÓn b»ng biÖn chøng gi÷a tuÇn tù vμ nh¶y vät. TuÇn tù trong LLSX ®−îc hiÓu lμ mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi dÇn dÇn vÒ sè l−îng cña nã . Nh¶y vät trong LLSX lμ mét qu¸ trïnh biÕn ®æi s©u s¾c c¨n b¶n vÒ chÊt l−îng cña nã, lμ qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ chÊt cò sang chÊt míi. MÆc dï gi÷a h×nh thøc ph¸t triÓn nh¶y vät vμ tuÇn tù cã sù kh¸c nhau c¬ b¶n song chóng cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau . H×nh thøc ph¸t triÓn nμy lμm tiÒn ®Ò cho h×nh thøc ph¸t triÓn kia nh− lμ mèi quan hÖ nh©n qu¶, chóng lμ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt . Giai ®o¹n ph¸t triÓn tuÇn tù vÒ mÆt l−îng tù nã kh«ng lμm thay ®æi chÊt l−îng cña LLSX mμ chØ t¹o nªn sù thay ®æi nh÷ng thuéc tÝnh vÒ l−îng, chØ lμ b−íc chuÈn bÞ tiÒn ®Ò ®Ó chuyÓn sang mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, cao h¬n, m¹nh h¬n vÒ chÊt . Sù ph¸t triÓn cã tÝnh c¸ch m¹ng cña LLSX lμ b−íc nh¶y vät c¨n b¶n t¹o nªn mét chÊt l−îng hoμn tßan míi trong kÕt cÊu cÊu tróc còng nh− trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thμnh LLSX. Sù ph¸t triÓn trong LLSX cã ®Æc tÝnh lμm thay ®æi c¨n b¶n nh÷ng t− liÖu lao ®éng, quy tr×nh c«ng nghÖ c¬ së khoa häc cña SX, yÕu tè chñ quan trong LLSX . Hμnh trang cña chóng ta ®Ó ®i lªn CNXH lμ qu¸ thÊp vμ l¹c hËu, kh«ng tËp chung. ChØ cÇn nh×n l¹i t×nh h×nh SX n«ng nghiÖp: cho ®Õn n¨m 80 n«ng nghiÖp ch−a v−ît ra khái khu«n khæ cña nÒn SX nhá, nã chØ míi ®ang ë ng−ìng cöa cña SX hμng ho¸. HiÖn nay n«ng nghiÖp n−íc ta chiÕm 70% lùc l−îng lao ®éng XH,søc kÐo tr©u bß míi chØ ®¶m 7
 8. b¶o ®−îc 47% diÖn tÝch canh t¸c, søc kÐo b»ng m¸y ®¶m b¶o 37%, cßn l¹i 16% diÖn tÝch ch−a cã søc kÐo ph¶i dïng søc ng−êi ®Ó thay thÕ . VÒ tr×nh ®é v¨n ho¸ vμ tr×nh ®é kü thuËt cña ng−êi lao ®éng ë n−íc ta vÉn ®ang cßn thÊp, n¨ng lùc qu¶n lý cßn kÐm, tû lÖ c¸n bé ë tr×nh ®é ®¹i häc ®¹t 3,7%. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù l¹c hËu ®ã trong LLSX cña n−íc ta hiÖn nay: Mét ®Êt n−íc võa tho¸t ra khái chÕ ®é phong kiÕn nöa thuéc ®Þa, l¹i bÞ k×m h·m bëi 30 n¨m chiÕn tranh . Trong mét thêi gian dμi d−êng nh− chóng ta ®· nhÇm t−ëng r»ng cø cã QHSX XHCN lμ cã CNXH mμ nh− quªn ®i r»ng QHSX phaØ dùa trªn c¬ së LLSX hiÖn cã chóng ta ®· nãng véi, duy ý chÝ trong viÖc x¸c ®iÞnh b−íc ®i, còng nh− viÖc chän lùa c¸c h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ. Chóng ta gÇn nh− ®ång nhÊt QHSX víi quan hÖ së h÷u TLSX, ®· tuyÖt ®èi ho¸ thμnh phÇn kinh tÕ quèc doanh . Trong LLSX chóng ta chØ chó ý ®Õn TLSX, gia t¨ng TLSX mét c¸ch thuÇn tuý mμ thiÕu sù c©n xøng cÇn thiÕt ë yÕu tè con ng−êi c¶ vÒ tr×nh ®é lÉn th¸i ®é lao ®éng cña con ng−êi. B¶n th©n con ng−êi lμ yÕu tè chñ thÓ quan träng nhÊt trong SX, xong ®Æt trong c¬ chÕ qu¶n lý tËp chung quan liªu bao cÊp nªn con ng−êi ®· trë thμnh thùc thÓ thô ®éng, n¨ng lùc s¸ng t¹o bÞ øc chÕ vμ mÊt ®i mét c¸ch tù nhiªn. TÊt c¶ nh÷ng sai lÇm ®ã ®· t¹o nªn sù ng· gôc trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña LLSX.Trong hoμn c¶nh hiÖn nay LLSX truyÒn thèng cßn lμ nguån bæ xung quan träng ®èi víi giai ®o¹n chuyÓn tiÕp cña LLSX. §i lªn s¶n xuÊt XHCN ®ßi hái tÊt yÕu ph¶i thùc hiÖn: hiÖn ®¹i ho¸ LLSX, kÕt hîp c¸c yÕu tè truyÒn thèng vμ hiÖn ®¹i ®Ó t¹o nªn mét sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, b×nh th−êng cña LLSX . Trong thêi ®¹i ngμy nay kh«ng thÓ ®Èy nhanh hay rót ng¾n thêi h¹n ph¸t triÓn tù nhiªn cña LLSX, thùc hiÖn nh÷ng b−íc nh¶y vät vÒ chÊt, nÕu kh«ng cã sù kÕt hîp trong n−íc víi n−íc ngoμi. Nh÷ng tiÕn bé 8
 9. to lín cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ngμy nay trªn thÕ giíi, còng nh− tÝnh quèc tÕ ho¸ ngμy cμng t¨ng cña LLSX ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn nhiÒu quèc gia .Tõ ®ã chóng ta cã thÓ t¹o nªn sù kÕt hîp nh÷ng tiÕn bé vÒ LLSX vèn cã trong n−íc ®Ó ®Èy nhanh vμ rót ng¾n thêi h¹n cña lÞch sö tù nhiªn, v−¬n lªn kÞp tr×nh ®é cña thÕ giíi vμ trªn c¬ së ®ã chóng ta cã thÓ x©y dùng mét nÒn s¶n xuÊt hiªn ®¹i, më cöa hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c n−íc b¹n. Nã gióp cho viÖc xo¸ bá t×nh tr¹ng biÖt lËp, khÐp kÝn vμ tr× trÖ vÒ nÒn kinh tÕ vμ v¨n ho¸ n−íc nhμ . Con ng−êi cã thÓ t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña LLSX, sù t¸c ®éng nμy ®−îc thÓ hiÖn ë chç con ng−êi cã thÓ ®Èy nhanh hay k×m h·m sù ph¸t triÓn cña LLSX th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp hay kh«ng phï hîp víi nh÷ng quy luËt vËn ®éng cña LLSX víi quy luËt phï hîp cña QHSX. MÆc dï TLSX, tiÒn vèn khoa häc vμ kü thuËt ®Òu lμ nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt, xong tÊt c¶ ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng cña con ng−êi míi ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ, nh÷ng gi¸ trÞ míi. Nh÷ng yÕu tè trªn sÏ tån t¹i d−íi d¹ng tiÒm n¨ng vμ nã sÏ trë thμnh v« hiÖu ho¸ khi nã kh«ng ®−îc ®Æt trong mèi quan hÖ gi÷a t− liÖu lao ®éng vμ ng−êi lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng . 2/Sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam: a/ TÊt yÕu kh¸ch quan cña sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë n−íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay : C¸c lo¹i h×nh së h÷u quy ®Þnh c¸c thμnh phÇn kinh tÕ t−¬ng øng. Thùc tiÔn ®· cho thÊy mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn ®−¬ng nhiªn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u chø kh«ng ®¬n thuÇn nh− lμ hai h×nh thøc tr−íc ®©y. M¸c vμ Lªnin trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch sù vËn ®éng cña c¸c nÒn kinh tÕ ®· tõng nãi tån t¹i trong lÞch sö ®· chØ ra r»ng rÊt hiÕm khi nÒn kinh tÕ chØ tån t¹i mét thμnh phÇn kinh tÕ duy nhÊt. Thêi kú qu¸ ®é lªn 9
 10. CNXH lμ thêi kú ®Êu tranh gi÷a hai thÕ lùc míi vμ cò, c¸i cò ®· bÞ tiªu diÖt nh−ng ch−a bÞ tiªu diÖt h¼n, c¸i míi ®ang n¶y sinh nh−ng ®ang cßn rÊt non yÕu. Do ®ã trong nÒn kinh tÕ bao gåm nh÷ng biÖn ph¸p cña thêi kú CNTB còng nh− cña tr−íc XHTB cßn r¬i rít l¹i vμ cßn cña CNXH. Nh÷ng phÇn ®ã lμ nh÷ng bé phËn kinh tÕ cïng tån t¹i bªn c¹nh nhau trong thêi kú qu¸ ®é hay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng . ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, nh−ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®ã cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh−: n¹n thÊt nghiÖp gia t¨ng tÖ n¹n x· héi ngμy cμng nhiÒu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng nhiÒu nhμ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng hiÓu quy luËt cung cÇu nªn dÔ dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinh tÕ, lμm cho s¶n xuÊt mÊt æn ®Þnh. Kinh tÕ thÞ tr−êng còng ®Èy nhanh sù ph©n biÖt giμu nghÌo, bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. Bªn c¹nh ®ã th× tμi nguyªn thiªn nhiªn còng bÞ khai th¸c mét c¸ch bõa b·i, g©y « nhiÔm m«i tr−êng. Do ®ã sù tån t¹i cña nhiÒu nÒn kinh tÕ gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lμm, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, thóc ®Èy sù t¨g tr−ëng vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ . b.C¸c h×nh thøc së h÷u trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng XHCN ë n−íc ta hiÖn nay: Trong c«ng cuéc x©y dùng vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn, vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhμ n−íc theo chÕ ®é XHCN ë n−íc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò chÕ ®é së h÷u vμ c¸c h×nh thøc së h÷u lu«n thu hót ®−îc sù quan t©m cña nhiÒu nhμ nghiªn c−ó lý luËn, song ®©y vÉn lμ vÊn ®Ò phøc t¹p vμ cã rÊt nhiÒu nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau . H¬n 10 n¨m ®æi míi ®Êt n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN, n−íc ta ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña ®−êng lèi ®æi míi, cña chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u do §¶ng ta khëi x−íng vμ l·nh ®¹o toμn d©n 10
 11. thùc hiÖn. Thùc tiÔn cho thÊy mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn ®−¬ng nhiªn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u nh−: - Së h÷u toμn d©n. - Së h÷u Nhμ n−íc. - Së h÷u tËp thÓ. - Së h÷u c¸ nh©n. - Së h÷u Kinh tÕ t− b¶n t− nh©n. Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn mçi h×nh thøc nãi trªn cã ®Þa vÞ vμ vai trß kh¸c nhau. §Þa vÞ cña chóng phô thuéc vμo sù ph¸t triÓn cña LLSX, tiÕn tr×nh cña nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn theo ®Þnh h−íng XHCN. Thõa nhËn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u kh«ng ®ång nghÜa víi sù chÊp nhËn chÕ ®é ng−êi ¸p bøc bãc lét con ng−êi. ViÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX. Tuy mhiªn kinh tÕ thÞ tr−êng mμ chóng ta ®ang x©y dùng lμ nÒn kinh tÕ theo ®Þnh h−íng XHCN, chÝnh v× vËy viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u mang nÐt ®éc ®o¸ riªng. Sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn mét c¸ch ®a d¹ng c¸c h×nh thøc së h÷u cho phÐp gi¶i phãng ®−îc c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n . 3/Sù phï hîp cña QHSX víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é cña LLSX a/ TÝnh chÊt vμ tr×nh ®é cña lùc l−îng s¶n xuÊt : TÝnh chÊt cña lùc l−îng s¶n xuÊt lμ tÝnh chÊt cña TLLD vμ ng−êi lao ®éng. Khi c«ng cô s¶n xuÊt ®−îc sö dông bëi tõng c¸ nh©n riªng biÖt ®Ó s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm cho XH kh«ng cÇn ®Õn lao ®éng cña nhiÒu ng−êi. C«ng cô s¶n xuÊt ®−îc nhiÒu ng−êi sö dông ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c vËt phÈm th× LLSX mang tÝnh chÊt x· héi . 11
 12. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cñaTLLD mμ ®Æc biÖt lμ CCSX, lμ th−íc ®o tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ng−êi. §ång thêi nã còng lμ tr×nh ®é s¶n xuÊt vμ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ sù kh¸c nhau gi÷a c¸c thêi ®¹i, x· héi kh¸c nhau. ChÝnh c«ng cô s¶n xuÊt vμ ph−¬ng tiÖn lao ®éng kÕt hîp víi lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng−êi lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng xuÊt lao ®éng b/ Lùc l−îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn , biÕn ®æi cña c¸c h×nh thøc së h÷u §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt vμ gi¶m bít lao ®éng nÆng nhäc, con ng−êi kh«ng ngõng c¶i tiÕn hoμn thiÖn vμ chÕ t¹o ra c¸c c«ng cô s¶n xuÊt míi. §ång thêi sù tiÕn bé cña c«ng cô tri thøc khoa häc, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt vμ mäi kü n¨ng cña ng−êi lao ®éng còng ngμy cμng ph¸t triÓn. YÕu tè n¨ng ®éng nμy cña LLSX ®ßi hái QHSX ph¶i thÝch øng víi nã. LLSX quyÕt ®Þnh sù h×nh thμnh, ph¸t triÓn cña QHSX tõ ®ã nã quy ®Þnh sù ph¸t triÓn vμ biÕn ®æi cña quan hÖ së h÷u. Sù lín m¹nh cña LLSX ®· dÉn ®Õn m©u thuÉn gay g¾t víi chÕ ®é së h÷u t− nh©n t− b¶n chñ nghÜa. Chóng ta biÕt r»ng, c¸c quan hÖ së h÷u XHCN xuÊt hiÖn khi LLSX ®· trë nªn m©u thuÉn víi h×nh thøc chiÕm h÷u t− b¶n t− nh©n. Nh−ng nã vÉn ch−a hoμn toμ x· héi ho¸ trong ph¹m vi toμn x· héi. Chóng ta thÊy r»ng chØ cã thÓ ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸ dùa trªn c¬ së ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u, c¸c thμnh phÇn kinh tÕ míi t¹o ra sù liªn kÕt vμ tÝnh ®an xen gi÷a chóng th× míi cã thÓ ®−a mét nÒn s¶n xuÊt lín thóc ®Èy cho LLSX ph¸t triÓn. Trªn c¬ së ®ã x¸c lËp mèi quan hÖ s¶n xuÊt míi vμ quan hÖ së h÷u nãi riªng . c/ Sù t¸c ®éng trë l¹i cña sù da d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ®èi víi lùc l−îng s¶n xuÊt: 12
 13. MÆc dï sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u bÞ chi phèi bëi LLSX víi tÝnh c¸ch lμ h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u nãi riªng hay QHSH nãi chung còng cã t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi LLSX. Khi quan hÖ së h÷u ph¸t triÓn nã thóc ®Èy LLSX ph¸t triÓn theo mèi quan hÖ së h÷u hay h×nh thøc së h÷u ®ã phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é cña LLSX. Kh«ng nh÷ng thÕ mμ nã ®Þnh h−íng vμ t¹o ®iÒu kiÖn cho LLSX ph¸t triÓn . NÕu quan hÖ së h÷u ph¸t triÓn l¹c hËu h¬n so víi LLSX th× tÊt yÕu QHSH sÏ lμ siÒng xÝch k×m h·m sù ph¸t triÓn cña LLSX. Trong quan hÖ s¶n xuÊt chiÕm h÷u n« lÖ ra ®êi b»ng nh÷ng h×nh thøc lao ®éng khæ sai, thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX vμ chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kú tÝch to lín trong lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i . Tãm lai : Quy luËt vÒ sù phï hîp cña QHSX nãi chung, QHSH nãi riªng víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX lμ quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn x· héi. D−íi t¸c ®éng cña quy luËt nμy x· héi lμ sù ph¸t triÓn kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao cña ph−¬ng thøc s¶n xuÊt, tuy nhiªn sù phï hîp nμy ph¶i lμ sù phï hîp biÖn chøng, sù phï hîp kh«ng lo¹i trõ m©u thuÉn . LLSX nh− chóng ta ®· thÊy lu«n lu«n n»m trong quan hÖ biÖn chøng víi quan hÖ s¶n xuÊt. LLSX ®−îc ph¸t triÓn nhanh hay chËm vÒ sè l−îng hay chÊt l−îng còng nh− tèc ®é hiÖu qu¶ phï hîp cña nã phô thuéc vμo rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nh−: QHSX cã phï hîp víi nã hay kh«ng. Ch¼ng h¹n khi LLSX ch−a ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é cao, nhu cÇu x· héi ch−a ph¶i lμ mét tÊt yÕu th× viÖc ®a d¹ng c¸c quan hÖ së h÷u th«ng qua sù tån t¹i cña nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, sÏ më ra nh÷ng kh¶ n¨ng cho LLSX tiÕp tôc ph¸t triÓn. Ng−îc l¹i, nÕu gi÷a LLSX vμ QHSX cã nh÷ng m©u thuÉn th× kh«ng nh÷ng QHSX lçi thêi mμ ngay c¶ QHSX ®i qu¸ víi LLSX còng sÏ c¶n trë, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña LLSX. Nh−ng 13
 14. QHSX lu«n lu«n ®−îc ®æi míi hoμn thiÖn cho phï hîp víi LLSX th× khi ®ã qu¸ tr×nh biÕn ®æi tÝch luü vÒ l−îng cña LLSX sÏ nhanh h¬n, m©u thuÉn gi÷a chóng sÏ ®−îc gi¶i quyÕt kÞp thêi. Do ®ã b−íc nh¶y vät trong sù ph¸t triÓn cña nã cã thÓ diÔn ra sím h¬n. ChÝnh viÖc hoμn thiÖn QHSX quyÕt ®Þnh nh÷ng nhÞp ®é tiÕn bé kkoa häc kü thuËt vμo sù tiÕn bé cña hÖ thèng LLSX. 4/ Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña LLSX víi sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u Tr−íc ®©y nãi ®Õn CNXH chóng ta th−êng nãi ®Õn chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt gi÷a hai h×nh thøc toμn d©n vμ tËp thÓ. ë n−íc ta tõ §¹i héi thø 6 cña §¶ng ®Õn nay ®· h¬n m−êi 10 n¨m thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp chung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn, vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhμ n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN Thμnh tùu ®¹t ®−îc trong 10 n¨m qua ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña ®−êng lèi ®ã ®Õn nay . Víi quan ®iÓm ®ã ph¶i ch¨ng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u chØ khi LLSX cßn thÊp kÐm, cßn khi LLSX ph¸t triÓn cao th× l¹i ®i ®Õn ®¬n nhÊt ho¸. Thùc tÕ lÞchsö cho thÊy LLSX x· héi kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ph©n c«ng lao ®éng ngμy cμng s©u, cïng víi sù ph¸t triÓn cña LLSX th× h×nh thøc vÒ t− liÖu SX cμng trë nªn ®a d¹ng. Khi ph©n c«ng lao ®éng trong mçi n−íc còng nh− quèc tÕ còng nh− khu vùc ngμy cμng s©u khi LLSX x· héi ho¸ cao th× c¸c h×nh thøc SH vÒ TLSX ngμy cμng trë nªn ®a d¹ng. Trong c¸c n−íc t− b¶n ph¸t triÓn còng nh− trong c¸c n−íc kh¸c ®Òu xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX kh¸c nhau. Râ rμng xu h−íng ngμy cμng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt cña ph©n c«ng lao ®éng trong x· héi lμ mét xu h−íng tÊt yÕu, lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö- tù nhiªn vμ 14
 15. lμ mét quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi. §ã còng chÝnh lμ qu¸ tr×nh x· héi hãa s¶n xuÊt c¶ vÒ LLSX lÉn quan hÖ s¶n xuÊt. 15
 16. KÕt luËn G¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thμnh ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng trong x· héi vμ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u lμ qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn. ChÝnh sù ph¸t triÓn cña LLSX vμ sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi, sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ®· nÈy sinh ra nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, nã lμ ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt hay nãi mét c¸ch kh¸c chÝnh sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc còng lμ mét ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña LLSX, gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¶n xuÊt ngμy cμng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Nh− vËy, nghiªn cøu quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vμ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam lμ hÕt søc cÇn thiÕt vμ cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay.V× qua nghiªn cøu ®Ò tμi nμy chóng ta thÊy ®−îc: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vμ ®a d¹ng ho¸ cã rÊt nhiÒu t¸c dông m¹nh mÏ, tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña n−íc nhμ. Nã ®· ®−a ®Êt n−íc ra khái nghÌo nμn l¹c hËu, tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi nhÊt lμ sau 10 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi. Tuy nhiªn thùc tr¹ng LLSX ë n−íc ta vÉn cßn trong t×nh tr¹ng thÊp kÐm so víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn ph¶i gi¶i quyÕt lμ n¾m v÷ng vμ vËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt víi LLSX, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vμ qu¶n lý nÒn kinh tÕ ngμy mét tèt h¬n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc së h÷u, ®Ó ®¶m b¶o ®Þnh h−íng XHCN, cÇn gi¶i quyÕt 2 vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: -Thø nhÊt: Ph¶i ®¶m b¶o kinh tÕ nhμ n−íc gi÷ ®−îc vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ, nã ph¶i gi÷ vÞ trÝ then chèt theo ®óng quü ®¹o cña CNXH. 16
 17. -Thø hai: §Æc biÖt chó träng ph¸t triÓn thμnh phÇn kinh tÕ t− b¶n nhμ n−íc d−íi mäi h×nh thøc. §©y lμ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tÊt yÕu cña mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, cho phÐp ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l−îng s¶n xuÊt, tiÕp cËn víi v¨n minh thÕ giíi. -ý nghÜa b¶n th©n: ®©y lμ ®Ò tμi mang mét ý nghÜa s©u s¾c. Qua nghiªn cøu ®Ò tμi nμy gióp em cã thªm nhËn thøc, hiÓu biÕt mét c¸ch toμn diÖn vÒ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ x· héi,vÊn ®Ò ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt hiÖn nay cña ®Êt n−íc. Nã hÕt søc bæ Ých cho viÖc nghiªn cøu vμ häc tËp cña mét sinh viªn kinh tÕ ®ång thêi nã còng gióp cho chóng ta nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ nÒn kinh tÕ n−íc nhμ. 17
 18. Tμi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c-Lª nin tËp II. 2. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ tËp I, II. 3. T¹p chÝ TriÕt häc sè 6(th¸ng 12/1996), sè 6 (th¸ng 12/1998). 4. Kinh tÕ vμ ph¸t triÓn sè 17 (n¨m 1997). 5. Tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n M¸c-Anghen toμn tËp, tËp 4. 6. C−¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi. 18
 19. Môc lôc Tr ang Lêi më ®Çu 1 B. Néi dung 2 I. Lý luËn chung 2 1. ThÕ nμo lμ lùc l−îng s¶n xuÊt 2 2. Ph¹m trï së h÷u vμ c¬ cÊu së h÷u trong giai ®o¹n tr−íc ®©y 3 (Tr−íc 1986) a. Së h÷u lμ g×? Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nã 3 b. C¬ cÊu së h÷u trong giai ®o¹n tr−íc ®©y (Tr−íc 1986) 4 II. Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vμ 4 ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam 1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt ë n−íc ta hiÖn 4 nay 2. Sù ®ang d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam 7 a. TÊt yÕu kh¸ch quan cña sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë 7 n−íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay b. C¸c h×nh thøc së h÷u trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh 7 h−íng XNCH ë n−íc ta hiÖn nay 3. Sù phï hîp cña QHSX víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é cña LLSX 8 a. TÝnh chÊt vμ tr×nh ®é cña lùc l−îng s¶n xuÊt 8 b. Lùc l−îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn, biÕn 9 ®æi cña c¸c h×nh thøc së h÷u 19
 20. c. Sù t¸c ®éng trë l¹i cña sù ®ang d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u 9 ®èi víi lùc l−îng s¶n xuÊt 4. Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña LLSX víi sù ®a d¹ng 10 ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u KÕt luËn 12 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản