intTypePromotion=3

Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
372
lượt xem
50
download

Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp trình bày về tác động của đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế, tác động của đòn bẩy tài chính đến tỷ suất sinh lợi, quan điểm truyền thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp

 1. CHÍNH SÁCH NỢ VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP              GVHD: TS.Lê Đạt Chí       Thực hiện: Nhóm 6 – CH.NH Đêm 2 – K22   Lê Vũ Ngọc Anh Nguyễn Đôn Nhã Uyên Trần Thái Phương Nam 19/06/2013
 2. ON TARGET NỘI DUNG TRÌNH BÀY TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TRONG MỘT NỀN KINH TẾ CẠNH TRANH KHÔNG CÓ THUẾ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI QUAN ĐIỂM TRUYỀN THỐNG
 3. ON TARGET TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TRONG MỘT NỀN KINH TẾ CẠNH TRANH KHÔNG CÓ THUẾ GIẢ ĐỊNH CỦA MM (MODIGLIANI & MILLER ) LẬP LUẬN CỦA MM QUY LUẬT BẢO TỒN GIÁ TRỊ MUA BÁN SONG HÀNH VÍ DỤ ĐỊNH ĐỀ I CỦA MM
 4. ON TARGET GIẢ ĐỊNH CỦA MM
 5. ON TARGET LẬP LUẬN CỦA MM ĐỊNH ĐỀ I CỦA MM: Trong điều kiện thị trường vốn hoàn hảo, không thuế thì giá trị doanh nghiệp độc lập với cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
 6. ON TARGET LẬP LUẬN CỦA MM LẬP LUẬN CỦA MM
 7. ON TARGET LẬP LUẬN CỦA MM Một nhà đầu tư mua 1% cổ phần của U Đầu tư Thu nhập Vốn cổ phần 0,01 VU 0,01 Lợi nhuận So sánh với mua 1% cả nợ và vốn cổ phần của L Đầu tư Thu nhập Nợ 0,01 DL 0,01 Lãi Vốn cổ phần 0,01 EL 0,01 (Lợi nhuận – Lãi) Tổng Cộng 0,01 (DL + EL) = 0,01 VL 0,01 Lợi nhuận
 8. ON TARGET LẬP LUẬN CỦA MM Đầu tư vào doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính hay có sử dụng đòn bẩy thì cũng đều cho ta cùng một mức thu nhập như nhau : 1% lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. Trong thị trường vận hành tốt thì đầu tư cho thu nhập giống nhau phải có chi phí như nhau tức ( 0,01 VU = 0,01 VL). Vậy giá trị của doanh nghiệp không có nợ phải bằng giá trị của doanh nghiệp có vay nợ.
 9. ON TARGET LẬP LUẬN CỦA MM Trường hợp người đầu tư ( thích rủi ro hơn) mua cổ phần của doanh nghiệp có vay nợ Đ ầ u tư Thu nhập Vốn cổ phần 0,01 EL = 0,01 (VL - DL) 0,01 (Lợi nhuận - Lãi) So sánh với chiến lược nhà đầu tư vay 0,01 DL cho riêng mình để mua 1% cổ phần của doanh nghiệp U (không nợ vay). Đầu tư Thu nhập Nợ - 0,01 DL - 0,01 Lãi Vốn cổ phần 0,01 VU 0,01 Lợi nhuận Tổng Cộng 0,01 (VU -DL) 0,01 (Lợi nhuận –Lãi) Hai chiến lược trên cùng cho một mức thu nhập: 1% lợi nhuận sau lãi.
 10. ON TARGET QUY LUẬT BẢO TỒN GIÁ TRỊ Giá trị của một tài sản được bảo tồn bất kể tính chất của trái quyền đối với tài sản đó. => Định đề I: Giá trị của doanh nghiệp được xác định bởi tài sản cụ thể ở cột bên trái của bảng cân đối kế toán chứ không phải bởi tỷ lệ chứng khoán nợ và chứng khoản cổ phần do doanh nghiệp phát hành. TÀI SẢN Giá trị NGUỒN VỐN Giá trị A – Tài sản ngắn hạn 50.000 A – Nợ phải trả 30.000 …… …… 1. Nợ ngắn hạn …… …… …… 1. Nợ dài hạn …… B – Tài sản dài hạn 20.000 B – Vốn chủ sở hữu 40.000 …… …… …… …… TỔNG CỘNG 70.000 TỔNG CỘNG 70.000
 11. ON TARGET QUY LUẬT BẢO TỒN GIÁ TRỊ Sử dụng hỗn hợp các Ứng Phát hành cổ chứng khoán nợ do doanh phần ưu đãi, dụng cổ phần nghiệp phát hành: nợ dài hạn so với nợ ngắn hạn, thường hay có bảo đảm so với không kết hợp cả bảo đảm, nợ cấp cao so với nợ cấp thấp, nợ hai loại. chuyển đổi vs nợ không chuển đổi sẽ không có tác động nào đến giá trị doanh nghiệp.
 12. ON TARGET LẬP LUẬN MUA BÁN SONG HÀNH Mua bán song hành là quy trình mua và bán cùng lúc các chứng khoán cùng loại (hay tương đương) ở các thị trường khác nhau để hưởng lợi do chênh lệch giá. Giả định: Các giao dịch song hành không có rủi ro & không có chi phí giao dịch.
 13. ON TARGET LẬP LUẬN MUA BÁN SONG HÀNH (ABITRAGE) Giả thuyết: Nếu một trong 2 DN không sử dụng nợ có cùng rủi ro kinh doanh bắt đầu vay nợ và lý thuyết MM không đứng vững, giá trị DN tăng, giá trị CP của DN cũng tăng. Không có phí giao dịch khi thực hiện Abitrage.
 14. ON TARGET LẬP LUẬNN MUA BÁN SONG HÀNH (ABITRAGE) LẬP LUẬ MUA BÁN SONG HÀNH (ABITRAGE): Trong một thị trường vốn hoàn hảo,không có chi phí giao dịch. Cac nhà đâu tư có thể gia tăng lợi nhuân băng cach sử dung ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ đon bây tai chinh cá nhân thay cho đon bây tai chinh cua ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ doanh nghiêp. ̣ Quy trinh mua ban song hanh nay diên ra nhanh đên nôĩ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ́ giá trị thị trường cua cac doanh nghiêp có sử dung nợ và ̉ ́ ̣ ̣ không sử dung nợ băng nhau. Vì vậy, MM kết luận rằng ̣ ̀ giá trị thị trường của một doanh nghiệp độc lập với cấu trúc vốn của doanh nghiệp đó trong các thị trường vốn hoàn hảo không có thuế thu nhập doanh nghiệp.
 15. VÍ DDỤ Ề Ề ỊĐỊNH ĐỀ ỦCỦA MM VÍ Ụ V V Đ NH ĐỀ I C I A MM: ON TARGET Trường hợp 1: Công ty A được tài trợ hoàn toàn bằng vốn cổ ph ần. Công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính, t ất cả lợi nhuận từ hoạt động được dùng chi trả cổ tức cho các cổ đông. Vốn cổ phần 1.000 CP Giá mỗi cổ phần $10 Giá trị thị trường của cổ $10.000 phần Kết quả Lợi nhuận hoạt động ($) 500 1.000 1.500 2.000 Thu nhập mỗi cổ phần ($) 0,5 1,00 1,50 2,00 Tỷ suất sinh lợi từ CP(%) 5 10 15 20 Bảng 1: Cấu trúc vốn và thu nhập dự kiến của công ty A trong trường hợp được tài trợ hoàn toàn bằng vốn cổ phần.
 16. VÍ DDỤ Ề Ề ỊĐỊNH ĐỀ ỦCỦA MM VÍ Ụ V V Đ NH ĐỀ I C I A MM: ON TARGET Trường hợp 2: Công ty A xem xét quyết định phát hành 5.000$ nợ với lãi suất 10% và mua lại 500 cổ phần. Số cổ phần 500 Giá mỗi cổ phần $10 Giá trị thị trường của cổ phần $5.000 Giá trị thị trường của nợ $5.000 Lãi vay với lãi suất 10% $500 Kết quả Lợi nhuận hoạt động ($) 500 1.000 1.500 2.000 Lãi vay ($) 500 500 500 500 Lợi nhuận vốn cổ phần ($) 0 500 1.000 1.500 Thu nhập mỗi cổ phần ($) 0 1 2 3 Bảng 2: Cấu trúc vốn và thu nhập dự kiến của công ty A trong Tỷ suất sinh lợi từ trổ phần hợp phát hành 5.000 $ nợ 20 i lãi suất c ường (%) 0 10 vớ 30 10% và mua lại 500 cổ phần được tài trợ hoàn toàn bằng vốn cổ phần.
 17. ON TARGET VÍ DỤ VỀ ĐỊNH ĐỀ I CỦA MM Trường hợp 3 : Xét trường hợp nhà đầu tư đi vay nợ để mua cổ phiếu của A. Kết quả Lợi nhuận hoạt động ($) 500 1.000 1.500 2.000 Lợi nhuận từ 2 cổ phần ($) 1 2 3 4 Trừ lãi suất 10% ($) 1 1 1 1 Lợi nhuận ròng từ đầu tư ($) 0 1 2 3 Tỷ suất sinh lợi từ 10$ đầu tư 0 10 20 30 Bảng 3: Với hai cổ phần của A, trị giá 20$ (trong đó: 10 $ đi vay) trong điều kiện cấu trúc vốn của A không có nợ vay
 18. ON TARGET ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH ĐỀ I ĐỊNH ĐỀ II ĐÁNH ĐỔI RỦI RO – LỢI NHUẬN
 19. ON TARGET Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH ĐỀ I Cấu trúc vốn đề Cấu trúc vốn hiện xuất: 50% vốn CP, tại: 100% vốn CP 50% nợ Thu nhập mỗi CP ($) 1,5 2,0 Giá mỗi CP ($) 10 10 TSSL dự kiến từ 15 20 CP(%) Lợi nhuận hoạt động dự kiến TSSL dự kiến từ tài sản = rA = Giá trị thị trường của tất cả chứng khoán
 20. ON TARGET Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH ĐỀ I Giả sử nhà đầu tư nắm giữ cả nợ và cổ phần của công ty, vậy tỷ suất sinh lời dự kiến từ danh mục đầu tư này bằng rA: Biến đổi công thức trên ta được: Trong đó: D/E: Tỷ lệ Nợ/Vốn cổ phần D rE = rA + (rA – rD) rA: Tỷ suất sinh lợi từ tài sản E rE: Tỷ suất sinh lợi từ vốn cổ phần rD: Tỷ suất sinh lợi dự kiến từ nợ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản