intTypePromotion=3

Tiểu luận tài chính doanh nghiệp: Phân tích dòng tiền

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
332
lượt xem
138
download

Tiểu luận tài chính doanh nghiệp: Phân tích dòng tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Phân tích dòng tiền trình bày ý nghĩa và mục tiêu của phân tích dòng tiền, giới thiệu về bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tác dụng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận tài chính doanh nghiệp: Phân tích dòng tiền

 1. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh 1. Ý NGHĨA VÀ M C TIÊU PHÂN TÍCH DÒNG TI N 1.1 Ý nghĩa c a vi c phân tích dòng ti n Dòng ti n là s lưu chuy n c a ti n (dòng ti n vào và dòng ti n ra) trong m t th i kỳ nh t nh. Ti n m t là tài s n có tính thanh kho n cao nh t, t o cho công ty có kh năng thanh toán và s linh ho t cao . Ti n m t g n k t ch t ch t khi b t u cho n khi k t thúc chu kỳ ho t ng c a m t công ty. Chính là ti n m t ch không ph i thu nh p r t cu c ph i thanh toán các kho n vay, thay th thi t b , m r ng s n xu t và chi tr c t c. Dòng ti n ch không ph i doanh thu hay l i nhu n là thư c o cu i cùng c a kh năng sinh l i. Do ó, phân tích dòng ti n c a doanh nghi p (DN) s tr l i ư c các câu h i: - Ti n c a DN ư c chi vào âu? - Ti n c a DN nt âu? - Trong kỳ, ti n m t c a DN thay i như th nào? - Có bao nhiêu ti n m t ư c t o ra ho c ư c s d ng cho ho t ng kinh doanh? - Chi phí ho t ng kinh doanh nào ư c chi b ng ti n m t? - C t c ư c chi tr như th nào khi công ty ang ương u v i tình tr ng l lã trong kinh doanh? - N ư c tr t ngu n ti n m t nào? - Bao nhiêu ti n ư c chi cho u tư? - T i sao ti n m t gi m i trong khi thu nh p gia tăng? - Ti n m t t tài tr m i ư c s d ng như th nào? Như v y, có th th y, phân tích dòng ti n có ý nghĩa khá quan tr ng trong phân tích công ty, t phân tích dòng ti n, nh ng i tư ng quan tâm có th i sâu hơn thông qua vi c phân tích tri n v ng công ty, nh giá công ty qua các phương pháp phù h p. V i m i i tư ng, vi c quan tâm n phân tích dòng ti n em n các k t qu khác nhau. Phân tích dòng ti n cho nhi u i tư ng như sau: • i v i nhà u tư Phân tích dòng ti n giúp nhà u tư ánh giá ươc ch t lư ng thu nh p c a doanh nghi p, thu nh p ó có th t s do doanh nghi p t o ra t các ho t ng kinh doanh hay không? T ó giúp nhà u tư lo i b nh ng hoài nghi v vi c doanh nghi p s d ng phương pháp h ch toán k toán t o ra thu nh p ó. Phân tích dòng ti n giúp nhà u tư ánh giá ư c ch t lư ng thu nh p trong tương lai c a doanh nghi p giúp nhà u tư l y căn c làm n n t ng xác nh ư c giá tr th c c a công ty. Thêm vào ó, nó còn giúp nhà u tư tìm th y ư c nhi u n s dư i nhi u hình th c l i nhu n mà công ty công b nhà u tư không rơi vào l i nhu n c m b y c a công ty. • i v i nhà qu n lý Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 1
 2. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh Các nhà qu n lý l i quan tâm n phân tích dòng ti n v i m c ích xem li u doanh nghi p có ti n tr cho các kho n n n h n mà không ph i i vay c a ngư i khác tr hay không? Các nhà qu n lý cũng có th ánh giá ư c vi c qu n lý các kho n ph i thu, ph i tr c a doanh nghi p có hi u qu không? Có c n i u ch nh cho phù h p hơn hay không? Phân tích dòng ti n c a doanh nghi p còn cho nhà qu n lý th y doanh nghi p có kh năng t t o ra ti n tài tr cho các cơ h i u tư m i khi doanh nghi p n m b t ư c mà không ph thu c bên ngoài không? 1.2 M c tiêu c a vi c phân tích dòng ti n Phân tích dòng ti n r t c n thi t trong ánh giá tính thanh kho n, kh năng thanh toán và tính linh ho t tài chính. M c tiêu c a phân tích dòng ti n bao g m nh ng n i dung như sau: (1) Thông qua phân tích dòng ti n ánh giá ư c lư ng ti n m t t n qu cu i kỳ, t ó ánh giá khà năng thanh kho n, tính thanh kho n, linh ho t v m t tài chính c a doanh nghi p là như th nào? V i m t s doanh nghi p g p v n thu nh p cao nhưng thi u ti n m t, phân tích dòng ti n s tr l i câu h i này. (2) Ph i ánh giá ư c kh năng t o ra ti n c a doanh nghi p như th nào? Ti n DN t o ra có n nh, b n v ng không? Phân tích dòng ti n ph i ánh giá ư c kh năng doanh nghi p có làm ra ti n không? Bi t s d ng ti n không? Phân tích dòng ti n ph i ánh giá ư c ti n c a doanh nghi p t o ra t âu, có ph i là ho t ng kinh doanh chính c a doanh nghi p không? Cu i cùng, phân tích dòng ti n ph i ánh giá ư c vi c n m gi ti n m t hay không n m gi ti n m t cái nào t t hơn, hi u qu hơn? (3) ánh giá ư c vi c DN có bi t s d ng ti n không? S lưu chuy n c a ti n trong kỳ như th nào? Dòng ti n vào, dòng ti n ra như th nào? Có s cân i gi a dòng ti n vào và ra không? Có áp ng ư c nhu c u s d ng ti n không? (4) Phân tích dòng ti n giúp doanh nghi p k p th i phát hi n nh ng căn b nh có liên quan n ti n nh hư ng n tình hình tài chính c a doanh nghi p. Ch ng h n như: Doanh nghi p có ang rơi vào tình tr ng khó khăn v tài chính, có ki t qu tài chính, có ưa doanh nghi p n nguy cơ phá s n không? Qua phân tích dòng ti n giúp doanh nghi p nh n di n ư c doanh nghi p ang có nh ng kho n n x u, n ph i thu khó òi nào t ó xem có nh hư ng không t t n quan h tín d ng c a doanh nghi p i v i nhà cung c p tín d ng không? M t khác, phân tích dòng ti n s nh n di n ư c doanh nghi p có kh năng thanh toán. M t trong nh ng m c tiêu quan tr ng khác c a phân tích dòng ti n là xác nh âu là ngu n ti n tr n các kho n n ng n h n cũng như dài h n ã n h n c n tr , chi phí nào c a doanh nghi p liên quan n ti n và chi phí nào không liên quan n ti n. Thêm vào ó, phân tích dòng ti n cho th y vi c chi tr c t c b ng ti n m t c a doanh nghi p có th th c hi n ư c không? Doanh nghi p có ang rơi vào tình tr ng khó khăn v tài chính không? Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 2
 3. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh 2. GI I THI U B NG BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T 2.1 B n ch t c a báo cáo lưu chuy n ti n t Báo cáo lưu chuy n ti n t là m t báo cáo tài chính cung c p thông tin v nh ng nghi p v kinh t có nh hư ng n tình hình ti n t c a doanh nghi p. Báo cáo lưu chuy n ti n t ư c l p trên cơ s cân i thu chi ti n m t, ph n ánh vi c hình thành và s d ng lư ng ti n phát sinh trong kỳ báo cáo c a doanh nghi p. Th c ch t, báo cáo lưu chuy n ti n t là m t b ng cân i v thu chi ti n t , lư ng ti n phát sinh trong kỳ bao g m v n b ng ti n và các kho n u tư ng n h n ư c xem là tương ương ti n. i u ó ư c th hi n qua phương trình cân i c a quá trình lưu chuy n ti n t như sau: Ti n t n u kỳ + Ti n thu trong kỳ = Ti n chi trong kỳ + Ti n t n cu i kỳ Quá trình lưu chuy n ti n t s ư c k toán theo dõi và ph n ánh vào tài kho n ti n ho c tài kho n không ph n ánh tr c ti p ti n, cu i kỳ k toán, k toán viên s t ng h p quá trình lưu chuy n ó và ph n ánh lư ng ti n có lúc cu i kỳ. Chênh l ch các tài kho n ti n t lúc cu i kỳ so v i u kỳ phát sinh chính là do quá trình lưu chuy n ti n t thong qua các ho t ng c a doanh nghi p trong kỳ. Do ó BCLCTT cung c p thông tin h u ích cho ngư i s d ng. Báo cáo lưu chuy n ti n t có vai trò quan tr ng trong vi c cung c p nh ng thông tin liên quan ánh giá kh năng kinh doanh t o ra ti n c a DN, ch ra ư c m i liên quan gi a l i nhu n ròng và dòng ti n ròng, phân tích kh năng thanh toán c a DN và d oán ư c k ho ch thu chi ti n cho kỳ ti p theo. 2.2 Tác d ng c a báo cáo lưu chuy n ti n t BCLCTT th hi n thu, chi c a DN trong kỳ quá kh , là b c tranh giúp cho ngư i s d ng có th ánh giá ư c nh ng v n sau: • ánh giá kh năng t o ra ti n: v i lư ng ti n th c thu trong kỳ s bi t c th lư ng thu ó nhi u hay ít, t ho t ng nào mang l i ngu n thu ó, t ó ánh giá kh năng t o ra ti n trong tương lai. • ánh giá kh năng thanh toán: trong ho t ng kinh doanh v i nhi u nghi p v kinh t phát sinh v thanh toán, t ó th hi n ư c kh năng thanh toán c a DN như là: thanh toán úng h n, kh năng thanh toán ư c gia tăng hay gi m i, h s thanh toán cao hay th p, ánh giá kh năng thanh toán n g c và lãi, kh năng tr c t c b ng ti n. • ánh giá kh năng u tư b ng ti n nhàn r i thông qua vi c DN mua c phi u, trái phi u, cho vay, … trong kỳ k toán. • BCLCTT còn là công c l p d toán ti n, xây d ng k ho ch ngân sách: vi c thu chi ti n trong quá kh ch ra ư c xu t x c a các ngu n ti n và vi c s d ng các ngu n vào nh ng ho t ng nào, v i m c ích gì. T ó giúp nhà qu n lý có cơ s v ng ch c, áng tin c y gi i áp nhi u v n như: Vi c mua s m tài s n hi n có c a DN l y t ngu n nào: vay n , thu nh p, v n t có,… ; Các ho t ng kinh doanh có mang l i thu nh p doanh nghi p thanh toán c t c, tr li n lãi vay … . X Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 3
 4. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh lý m i sai sót mà doanh nghi p m c ph i t ó xây d ng d toán vi c thu chi ti n tương i ư c h p lý, giúp xây d ng nh ng ch tiêu trong tương lai c a DN. 2.3 N i dung c a báo cáo lưu chuy n ti n t Theo Chu n m c k toán Vi t Nam (VAS) s 24 – Báo cáo lưu chuy n ti n t ban hành theo Quy t nh s 165/2002/Q -BTC ngày 31/12/2002, Doanh nghi p ph i trình bày các lu ng ti n trong kỳ trên Báo cáo lưu chuy n ti n t theo 03 lo i ho t ng: Ho t ng kinh doanh, ho t ng u tư, ho t ng tài chính. • Lu ng ti n phát sinh t ho t ng kinh doanh là lu ng ti n có liên quan n các ho t ng t o ra doanh thu ch y u c a doanh nghi p, nó cung c p thông tin cơ b n ánh giá kh năng t o ti n c a doanh nghi p t các ho t ng kinh doanh trang tr i các kho n n , duy trì các ho t ng, tr c t c và ti n hành các ho t ng u tư m i mà không c n n các ngu n tài chính bên ngoài. Các lu ng ti n ch y u t ho t ng kinh doanh, g m: (a) Ti n thu ư c t vi c bán hàng, cung c p d ch v ; (b) Ti n thu ư c t doanh thu khác (ti n thu b n quy n, phí, hoa h ng và các kho n khác tr các kho n ti n thu ư c ư c xác nh là lu ng ti n t ho t ng u tư và ho t ng tài chính); (c) Ti n chi tr cho ngư i cung c p hàng hóa và d ch v ; (d) Ti n chi tr cho ngư i lao ng v ti n lương, ti n thư ng, tr h ngư i lao ng v b o hi m, tr c p...; ( ) Ti n chi tr lãi vay; (e) Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p; (g) Ti n thu do ư c hoàn thu ; (h) Ti n thu do ư c b i thư ng, ư c ph t do khách hàng vi ph m h p ng kinh t ; (i) Ti n chi tr công ty b o hi m v phí b o hi m, ti n b i thư ng và các kho n ti n khác theo h p ng b o hi m; (k) Ti n chi tr do b ph t, b b i thư ng do doanh nghi p vi ph m h p ng kinh t . • Lu ng ti n phát sinh t ho t ng u tư là lu ng ti n có liên quan n vi c mua s m, xây d ng, như ng bán, thanh lý tài s n dài h n và các kho n u tư khác không thu c các kho n tương ương ti n. Tương ương ti n: Là các kho n u tư ng n h n (không quá 3 tháng), có kh năng chuy n i d dàng thành m t lư ng ti n xác nh và không có nhi u r i ro trong chuy n i thành ti n. Các lu ng ti n ch y u t ho t ng u tư, g m: (a) Ti n chi mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác, bao g m c nh ng kho n ti n chi liên quan n chi phí tri n khai ã ư c v n hóa là TSC vô hình; (b) Ti n thu t vi c thanh lý, như ng bán TSC và các tài s n dài h n khác; (c) Ti n chi cho vay i v i bên khác, tr ti n chi cho vay c a ngân hàng, t ch c tín d ng và các t ch c tài chính; ti n chi mua các công c n c a các ơn v khác, tr trư ng h p ti n chi mua các Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 4
 5. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh công c n ư c coi là các kho n tương ương ti n và mua các công c n dùng cho m c ích thương m i; (d) Ti n thu h i cho vay i v i bên khác, tr trư ng h p ti n thu h i cho vay c a ngân hàng, t ch c tín d ng và các t ch c tài chính; ti n thu do bán l i các công c n c a ơn v khác, tr trư ng h p thu ti n t bán các công c n ư c coi là các kho n tương ương ti n và bán các công c n dùng cho m c ích thương m i; ( ) Ti n chi u tư góp v n vào ơn v khác, tr trư ng h p ti n chi mua c phi u vì m c ích thương m i; (e) Ti n thu h i u tư góp v n vào ơn v khác, tr trư ng h p ti n thu t bán l i c phi u ã mua vì m c ích thương m i; (g) Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n nh n ư c. • Lu ng ti n phát sinh t ho t ng tài chính là lu ng ti n có liên quan n vi c thay iv quy mô và k t c u c a v n ch s h u và v n vay c a doanh nghi p. Các lu ng ti n ch y u t ho t ng tài chính, g m: (a) Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u; (b) Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a chính doanh nghi p ã phát hành; (c) Ti n thu t các kho n i vay ng n h n, dài h n; (d) Ti n chi tr các kho n n g c ã vay; ( ) Ti n chi tr n thuê tài chính; (e) C t c, l i nhu n ã tr cho ch s h u. Vi c tách bi t lu ng ti n phát sinh t ho t ng tài chính có ý nghĩa và n i dung r t quan tr ng b i vì chúng r t h u d ng trong vi c d toán các kho n ti n t nh ng ngư i cung c p v n cho doanh nghi p trong tương lai. 3. PHƯƠNG PHÁP L P BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T Báo cáo lưu chuy n ti n t ư c l p theo hai phương pháp: tr c ti p và gián ti p. Dù c hai phương pháp u cho ra k t qu như nhau, nhưng cách nh d ng có khác bi t. V i phương pháp gián ti p thu nh p ròng s ư c i u ch nh cho các kho n m c thu nh p (ho c chi phí) phi ti n m t và các kho n tích t t o ra dòng ti n t ho t ng. M t i m thu n l i t phương pháp này là trình bày rõ ràng s khác bi t gi a thu nh p và dòng ti n ho t ng. Phương pháp này có th giúp ngư i s d ng tính toán dòng ti n b ng cách trư c h t i u ch nh thu nh p ròng d oán và sau ó i u ch nh thu nh p ròng cho nh ng kho n ng trư c và tr ch m gi a thu nh p và dòng ti n có nghĩa là s d ng các kho n m c không b ng ti n ư c l p theo phương pháp k toán phát sinh. Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 5
 6. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh Phương pháp gián ti p là phương pháp ư c s d ng ph bi n nh t. Tính toán báo cáo dòng ti n s d ng phương pháp tr c ti p nh m m c ích so sánh. Phương pháp này i u ch nh m i kho n thu nh p i v i các th c t phát sinh có liên quan và phương pháp này cung c p khuôn kh t t hơn ánh giá dòng ti n ho t ng vào và ra. Nguyên t c tính toán dòng ti n t ho t ng u tư và ho t ng tài tr cùng m t phương pháp như nhau. Tuy nhiên i v i dòng ti n ròng thì có s khác bi t. 3.1 Phương pháp tr c ti p 3.1.1 Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh Dòng ti n ho t ng là dòng ti n vào và ra, có liên quan tr c ti p n vi c s n xu t và tiêu th hàng hóa ho c d ch v c a DN. M c dù vi c vay n thu c dòng ti n tài tr nhưng chi phí tr lãi vay l i n m trong dòng ti n ho t ng. S dĩ như th là do chi phí tr lãi vay ư c xem như là các chi phí duy trì các ho t ng kinh doanh c a DN và ư c h ch toán vào chi phí trư c khi tính thu thu nh p doanh nghi p. Trong chu n m c k toán VN, các dòng ti n liên quan n các ho t ng mua bán ch ng khoán vì m c ích thương m i ư c phân lo i là các dòng ti n t ho t ng kinh doanh. Ch tiêu này là ho t ng có liên quan n thu nh p c a m t công ty. Ngoài doanh thu và chi phí ư c mô t trong báo cáo thu nh p, ho t ng kinh doanh còn bao g m dòng ti n vào và ra ròng t các ho t ng kinh doanh như m r ng h n m c tín d ng cho khách hàng, u tư vào hàng t n kho, và s d ng tín d ng t các nhà cung c p. Các ho t ng kinh doanh liên quan n các kho n m c c a b ng báo cáo thu nh p và các kho n m c trong b ng cân i k toán g n v i ho t ng kinh doanh thư ng là các kho n v n luân chuy n như các kho n ph i thu, hàng t n kho, các kho n ph i tr , kho n tr trư c và chi phí tích t . Trong th c ti n, ho t ng kinh doanh còn bao g m các giao d ch và s ki n không x p vào ho t ng u tư ho c ho t ng tài tr . Nguyên t c l p Các lu ng ti n vào và lu ng ti n ra phát sinh trong kỳ t ho t ng s n xu t kinh doanh ư c xác nh và trình bày trong BCLCTT b ng cách phân tích và t ng h p tr c ti p các kho n thu chi phát sinh trong kỳ theo t ng n i dung, chi t các s k toán t ng h p và chi ti t c a doanh nghi p. Cơ s l p 1. B ng cân i k toán; 2. Thuy t minh báo cáo tài chính; 3. S k toán TK có liên quan khác; 4. Báo cáo lưu chuy n ti n t kỳ trư c. Phương pháp l p c i m c a phương pháp tr c ti p là các ch tiêu ư c xác l p theo các dòng ti n vào ho c ra liên quan tr c ti p n các nghi p v ch y u, thư ng xuyên phát sinh trong các lo i ho t ng c a doanh nghi p. T n s phát sinh và l n c a lo i nghi p v kinh t nh hư ng tr c ti p n lưu chuy n ti n trong kỳ k toán c a doanh nghi p. Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 6
 7. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh i v i ho t ng kinh doanh thì dòng ti n phát sinh ch y u liên quan n ho t ng bán hàng, cung c p d ch v và vi c thanh toán các kho n n ph i tr liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh. Do v y các ch tiêu thu c lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh thư ng bao g m: ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác, ti n ã tr n cho ngư i cung c p hàng hóa, d ch v , ti n tr cho ngư i lao ng, ti n ã n p thu …. Báo cáo dòng ti n th hi n s thu và chi b ng ti n m t t các ho t ng kinh doanh, ho t ng u tư và ho t ng tài tr - là nh ng ho t ng ch y u c a m t công ty. Ch tiêu Mã s Gi i thích I – Lưu chuy n ti n t t ho t ng s n xu t kinh doanh Ch tiêu này căn c vào t ng s ti n th c t ã thu ư c do bán hàng hoá, cung c p d ch v và doanh thu 1. Ti n thu t bán khác (phù h p v i n i dung doanh thu trong báo cáo k t hàng, cung c p d ch v 01 qu kinh doanh). Ti n thu ư c bao g m ti n thu phát và doanh thu khác sinh t doanh thu trong kỳ và c a các kỳ trư c (thu n ) S li u l y t s theo dõi chi ti t thu ti n, i chi u v i s teo dõi doanh thu, ph i thu c a khách hàng. Chi tiêu này ph n ánh s ti n ã tr cho các i tư ng cung c p hàng, hoá d ch v cho DN. 2. Ti n chi tr cho S li u ư c l y t s theo dõi chi ti n, i chi u v i ngư i cung c p hàng hóa 02 s k toán theo dõi thanh toán v i ngư i bán. và d ch v S li u ư c ghi trong d u ngo c ơn (d u âm) trong báo cáo. Ch tiêu này ph n ánh t ng s ti n ã tr cho ngư i lao ng v ti n lương, ti n thư ng, tr h v ti n BHXH, 3. Ti n chi tr cho tr c p.... 03 ngư i lao ng S li u ư c l y t s theo dõi chi ti n có i chi u v i s k toán theo dõi thanh toán v i cán b công nhân viên Ch tiêu này ph n ánh t ng s ti n lãi vay ã tr trong kỳ. 4. Ti n chi tr lãi vay 04 Ti n tr cho lãi vay c n ư c trình bày trong báo cáo lưu chuy n ti n t . Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 7
 8. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh Ch tiêu này ph n ánh s ti n th c t ã tr n thu 5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p. 04 thu nh p doanh nghi p S li u ư c l y t s theo dõi chi ti t chi ti n và s theo dõi chi ti t thanh toán v i ngân sách nhà nư c. Ph n ánh các kho n thu c a doanh nghi p không ph i t ho t ng tài chính, ho t ng u tư và ngoài các kho n thu ph n ánh mã s 01. Các lu ng ti n có th là: Ti n thu do ư c b i thư ng h p ng kinh t , b o hi m, ti n thu h chi h v b o 6. Ti n thu khác t 05 hi m XH, BHYT, thu thu nh p cá nhân, ti n t c c ho t ng kinh doanh H , u th u, Ti n thu do ư c hoàn thu (VAT, thu nh p kh u...), thu ti n t m ng cho nhân viên.... S li u ư c l y t s theo dõi chi ti t thu ti n và s theo dõi công n ph i thu, ph i tr khác, s theo dõi thanh toán t m ng, k quĩ, ký cư c.... Ph n ánh các kho n chi c a DN không ph i cho ho t ng u tư, ho t ng tài chính và ngoài các n i dung chi các mã s 02 n 05 Các lu ng ti n có th là: Chi b i thư ng vi ph m 7. Ti n chi khác cho H KT, mua b o hi m TS, lao ng, ph t (thu , khác....) 06 ho t ng kinh doanh N p thu không ph i là thu thu nh p DN , Ti n thư ng cho khách hàng, i lý, ti n hoa h ng môi gi i, ti n tr phí s d ng nhãn hi u, b n quy n ... S li u ư c l y t s theo dõi chi ti t chi ti n và s theo dõi công n ph i tr , s chi phí, ..... Ch tiêu này ph n ánh chênh l ch gi a t ng s ti n Lưu chuy n thu n thu ư c và ti n chi ra t ho t ng s n xu t kinh doanh t ho t ng s n xu t 20 trong kỳ báo cáo khinh doanh S li u ch tiêu này ư c tính b ng s t ng c ng c a các ch tiêu t 01 n 05. 3.1.2 Lưu chuy n ti n t ho t ng u tư Ch tiêu này là ho t ng mua và bán các tài s n phi ti n m t. Các ho t ng này liên quan n các tài s n s t o thu nh p cho công ty. Ho t ng này bao g m cho vay và thu v n g c t các kho n cho vay. Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 8
 9. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh Nguyên t c l p Lu ng ti n t ho t ng u tư ư c l p và trình bày trên BCLCTT m t cách riêng bi t ư c xác nh b ng cách phân tích và t ng h p tr c ti p các kho n thu chi theo t ng n i dung, chi t các s k toán t ng h p và chi ti t c a doanh nghi p. Cơ s l p 1. B ng cân i k toán; 2. Thuy t minh báo cáo tài chính; 3. S k toán TK có liên quan khác; 4. Báo cáo lưu chuy n ti n t kỳ trư c. Phương pháp l p i v i ho t ng u tư thì dòng ti n phát sinh ch y u liên quan n vi c mua s m, thanh lý, như ng bán TSC ; xây d ng cơ b n, ho t ng cho vay, mua bán các công c n c a ơn v khác, ho t ng u tư vào các ơn v khác. Do v y, các ch tiêu thu c lưu chuy n ti n t ho t ng u tư thư ng bao g m: thu v thanh lý, như ng bán TSC , thu n cho vay, thu h i các kho n v n u tư vào ơn v khác, chi mua s m TSC , xây d ng cơ b n, chi cho vay, chi u tư vào các ơn v khác. Ch tiêu Mã s Gi i thích II – Lưu chuy n ti n t t ho t ng u tư Ch tiêu này ph n ánh các kho n ti n ã chi ra 1. Ti n chi mua s m, mua s m, xây d ng TSC , tài s n dài h n khác. xây d ng TSC và các tài 21 S li u ư c l y t s theo dõi chi ti t chi ti n và s n dài h n khác ư c ghi b ng s âm. Ch tiêu này ph n ánh s ti n ã thu do bán, thanh 2. Ti n thu t thanh lý, lý TSC và các tài s n dài h n khác. như ng bán TSC và các tài 22 S li u ghi ch tiêu này l y t s chi ti t thu s n dài h n khác ti n. Ch tiêu này ph n ánh s ti n cho các ơn v khác vay ( i v i các DN không ph i là NH, t ch c tài 3. Ti n chi cho vay, mua chính), mua các công c n (Trái phi u, thương các công c n c a ơn v 23 phi u, kỳ phi u..) khác S li u ghi ch tiêu này l y t s chi ti t chi ti n. 4. Ti n thu h i cho vay, Ph n ánh s ti n thu v c a các nghi p v ã ghi bán l i các công c n c a 24 ch tiêu mã s 23 ơn v khác Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 9
 10. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh Ch tiêu này ph n ánh s ti n chi ra góp v n liên 5. Ti n chi u tư góp doanh, liên k t (BCC) mua c phi u .. 25 v n vào ơn v khác S li u ghi ch tiêu này l y t s chi ti t chi ti n 6. Ti n thu h i u tư Ch tiêu này ph n ánh s ti n thu v c a t các 26 góp v n vào ơn v khác ho t ng nêu mã s 25 Ch tiêu này ph n ánh s ti n lãi thu ư c t các 7. Ti n thu lãi cho vay, 27 ho t ng u tư vào các ơn v khác (cho vay, mua c t c và l i nhu n ư c chia công c n góp v n liên doanh, liên k t...) Ch tiêu này ph n ánh chênh l ch s ti n thu vào Lưu chuy n ti n thu n t và chi ra t ho t ng u tư trong kỳ báo cáo 30 ho t ng u tư Ch tiêu này ư c tính b ng t ng c ng sô li u t mã s 21 n 27. 3.1.3 Lưu chuy n ti n t ho t ng tài chính Nguyên t c l p Các lu ng ti n vào và lu ng ti n ra t ho t ng tài chính ư c l p và trình bày trên BCLCTT m t cách riêng bi t các lu ng ti n vào và lu ng ti n ra phát sinh trong kỳ t ho t ng tài chính ư c xác nh b ng cách phân tích và t ng h p tr c ti p các kho n thu chi theo t ng n i dung, chi t các s k toán t ng h p và chi ti t c a doanh nghi p. Lu ng ti n t ho t ng tài chính là lu ng ti n phát sinh t các ho t ng t o ra các thay i v quy mô và k t c u c a v n ch s h u và v n vay c a doanh nghi p. Cơ s l p 1. B ng cân i k toán; 2. Thuy t minh báo cáo tài chính; 3. S k toán TK có liên quan khác; 4. Báo cáo lưu chuy n ti n t kỳ trư c. Phương pháp l p i v i ho t ng tài chính thì dòng ti n phát sinh ch y u liên quan n các nghi p v nh n v n, rút v n t các ch s h u và các nghi p v i vay, tr n vay. Do v y các ch tiêu thu c lưu chuy n ti n t ho t ng tài chính thư ng bao g m: ti n thu do ch s h u góp v n, ti n chi tr v n góp cho ch s h u, ti n vay nh n ư c, ti n tr n vay… Ch tiêu Mã s Gi i thích III. Lưu chuy n ti n t ho t ng tài chính Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 10
 11. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh 1. Ti n thu t phát hành c Ch tiêu này ph n ánh s ti n ã thu ư c do phi u, nh n v n góp c a ch s 31 các ch DN góp v n dư i hình th c chuy n ti n h u ho c mua c phi u. 2. Ti n chi tr v n góp cho các Ch tiêu này ph n ánh s ti n ã chi hoàn v n ch s h u, mua l i c phi u c a 32 cho các ch s h u DN dư i hình th c b ng ti n doanh nghi p ã phát hành ho c mua l i c ph n. Ch tiêu này ph n ánh s ti n ã thu do i vay 3. Ti n vay ng n h n, dài h n 33 các NH, t ch c tài chính và t các i tư ng nh n ư c khác. Ch tiêu này ph n ánh s ti n tr cho các 4. Ti n chi tr n g c vay 34 kho n vay Ch tiêu này ph n ánh s ti n tr n cho các 5. Ti n chi tr n thuê tài chính 35 h p ng thuê tài chính. Ch tiêu này ph n ánh t ng s ti n ã chi tr 6. C t c, l i nhu n ã tr cho 36 lãi cho các bên góp v n, các c ông, ch doanh ch s h u nghi p. Ch tiêu này ph n ánh chênh l ch gi a t ng s ti n thu vào v i t ng s ti n chi ra t ho t ng tài Lưu chuy n ti n t t ho t ng 40 chính trong kỳ. tài chính Ch tiêu này ư c tính b ng t ng c ng s li u t mã s 31 n mã s 36. T ng h p các lu ng ti n trong kỳ: T ng h p dòng ti n t ho t ng kinh doanh, ho t ng u tư, ho t ng tài chính ta có ư c lưu chuy n ti n thu n trong kỳ c a công ty. Sau ó c ng v i kho n ti n và tương ương ti n u kỳ, và i u ch nh c a nh hư ng c a thay i t giá h i oái quy i ngo i t ta s có kho n ti n và tương ương ti n cu i kỳ. Ch tiêu này ph n ánh chênh l ch gi a t ng s ti n thu vào và chi ra t t t c các ho t ng trong Lưu chuy n ti n thu n trong kỳ 50 kỳ. (50 = 20+30+40) Ch tiêu này b ng t ng c ng c a các ch tiêu mã s 20 + 30 + 40 S li u mã s 110 c t cu i kỳ c a B ng cân Ti n và tương ương ti n u kỳ 60 i k toán kỳ trư c , i chi u v i ti n t n cu i Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 11
 12. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh kỳ mã s 70 c a báo cáo lưu chuy n ti n t kỳ trư c ( c t kỳ này ) và s dư u kỳ trên s k toán thu chi ti n m t kỳ báo cáo ( TK 111,112 ) Ch tiêu này ph n ánh chênh l ch t giá chưa nh hư ng c a thay i t giá h i th c hi n phát sinh do qui i ngo i t ra ơn v 61 oái quy i ngo i t ti n t k toán i v i các kho n ti n/tương ương ti n. Ti n và tương ương ti n Ch tiêu này ư c tính b ng t ng c ng c a các 70 cu i kỳ (70 = 50+60+61) ch tiêu mã s 50 + 60 + 61. 3.2 Phương pháp gián ti p 3.2.1 Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh Nguyên t c l p Theo phưong pháp gián ti p, các lu ng ti n vào và các lu ng ti n ra t ho t ng kinh doanh ư c tính và xác nh trư c h t b ng cách i u ch nh l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p c a ho t ng kinh doanh kh i nh hư ng c a các kho n m c không ph i b ng ti n (kh u hao TSC , d phòng,…), các thay i trong kỳ c a hàng t n kho, các kho n ph i thu, kho n ph i tr t ho t ng kinh doanh và các kho n mà nh hư ng v ti n c a chúng là lu ng ti n t ho t ng u tư. Cơ s l p 1. B ng cân i k toán; 2. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh; 3. Thuy t minh báo cáo tài chính; 4. S k toán các TK khác có liên quan; 5. B ng tính và phân b Kh u hao tài s n c nh; 6. Báo cáo lưu chuy n ti n t kỳ trư c. Phương pháp l p Theo phương pháp gián ti p, ph n báo cáo ho t ng u tư và tài tr v cơ b n không khác so v i phương pháp tr c ti p. Nhưng có s khác bi t căn b n trong ph n ho t ng kinh doanh. Trong khi phương pháp tr c ti p không th hi n ư c m i liên h v i báo cáo thu nh p, b ng báo cáo theo phương pháp gián ti p th hi n s g n bó ch t ch gi a ba b n báo cáo: b ng cân i k toán, báo cáo thu nh p, và báo cáo lưu chuy n ti n t (Báo cáo dòng ti n). ây là lý do hi n nay h u h t các công ty u s d ng phương pháp này. Ch tiêu Mã s Gi i thích I. Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 12
 13. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh 1. L i nhu n trư c Ch tiêu này l y t báo cáo k t qu kinh doanh – 01 thu l i nhu n trư c thu . (s li u ghi âm n u l ) 2. i u ch nh cho các kho n Ch tiêu này ph n ánh toàn b giá tr KHTSC tính vào chi phí H SXKD trong kỳ. Ch tiêu này Kh u hao TSC 02 căn c vào b ng tính kh u hao trong kỳ. S li u này ư c c ng vào ch tiêu l i nhu n trư c thu (ghi s dương) Ch tiêu này ph n ánh chênh l ch gi a các kho n d phòng cu i kỳ và u kỳ (d phòng hàng t n kho, ph i thu, u tư ch ng khoán ng n và dài Các kho n d phòng 03 h n) N u s dư cu i kỳ lơn hơn u kỳ (s tuy t i)--> chênh l ch ghi s dương và ngư c l i. Ch tiêu này ph n ánh chênh l ch s dư u kỳ và cu i kỳ c a TK chênh l ch t giá ph n ánh trên B ng C KT. Lãi, l chênh l ch t i v i DN ang trong giai o n u tư và các 04 giá h i oái chưa th c hi n kho n chênh l ch t giá ư c hoãn l i và ph n ánh trên B ng C KT thì chênh l ch gi a s u kỳ và cu i kỳ c a TK chênh lêchh t giá ư c ph n ánh ch tiêu này. Ph n ánh các kho n lãi/l t ho t ng u tư (không k thu/chi ư c /ra ti n hay chưa). Ví d l Lãi, l t ho t ng do bán, thanh lý TSC . lãi ti n g i ti t ki m/NH... 05 u tư Ch tiêu ư c l p căn c vào s chi ti t TK-L i nhu n chưa phân ph i. N u lãi ghi ư c tr (ghi âm) vào l i nhu n trư c thu và ngư c l i Ch tiêu này ph n ánh toàn b chi phí lãi vay ã h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doang trong kỳ (k c s lãi vay ã ư c v n hoá). Chi phí lãi vay 06 Ch tiêu này ư c tr vào ch tiêu l i nhu n trư c thu (ghi s âm) Chi tiêu này khác v i ch tiêu trong báo cáo l p Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 13
 14. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh theo phương pháp tr c ti p. i v i phương pháp tr c ti p yêu c u ph n ánh s ti n lãi vay th c tr trong kỳ. Theo phương pháp gián ti p ch tiêu này ph n ánh s lãi vay ã tính vào chi phí. Ch tiêu này ph n ánh lu ng ti n ư c t o ra t ho t ng SXKD ã lo i tr nh ng nh hư ng c a 3. L i nhu n t ho t các kho n thu nh p và chi phí không tr c ti p b ng ng kinh doanh trư c 08 ti n nhung chưa tính n nh ng thay i các y u t thay i v n lưu ng v n lưu ng. Ch tiêu này ư c tính b ng t ng c ng các ch tiêu t 01 n 06 Ch tiêu này ph n ánh chênh l ch gi a s dư cu i kỳ và u kỳ c a các kho n ph i thu (Ph i thu khách hàng, Ph i thu n i b , ph i thu khác, t m Tăng, gi m các kho n ng, tr trư c khách hàng...) 09 ph i thu Ch tiêu này ư c ghi (+) n u t ng s dư cu i kỳ nh hơn t ng s dư u kỳ và ngư c l i. Ghi chú: (các kho n ph i thu là s t ng, không tính n s d phòng) Tăng, gi m hàng t n 10 B n ch t và cách tính gi ng như ch tiêu 09 kho B n ch t gi ng như ch tiêu 09. Ch tiêu này ư c ghi (+) n u t ng s dư cu i Tăng, gi m các kho n kỳ nh hơn t ng s dư u kỳ và ngư c l i. ph i tr (Không k lãi vay 11 i v i các kho n ph i tr tính trong ch tiêu ph i tr , thu thu nh p này c n lo i tr ra các kho n ph i tr v lãi vay, doanh nghi p ph i n p) thu thu nh p DN b i các chi tiêu này c n ư c trình bày riêng bi t cho s th c t ã tr . Ch tiêu này ph n ánh chênh l ch s dư cu i kỳ và u kỳ c a kho n chi phí tr trư c. Tăng, gi m chi phí tr 12 Ch tiêu này ư c ghi (+) n u t ng s dư cu i trư c kỳ nh hơn t ng s dư u kỳ và ngư c l i. Gi i thích thêm (n u có th i gian) Ch tiêu này ph n ánh s ti n th c tr cho lãi Ti n lãi vay ã tr 13 vay trong kỳ. Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 14
 15. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh S li u ư c t ng h p t s chi ti t chi ti n i chi u v i TK ph i tr lãi vay. Các ch tiêu này ghi s âm (-) Các ch tiêu này ph n ánh s ti n n p thu thu nh p DN trong kỳ. Thu thu nh p doanh 14 S li u ư c t ng h p t s chi ti t chi ti n i nghi p ã n p chi u v i TK thanh toán v i NS (thu TNDN). Các ch tiêu này ghi s âm (-) Ch tiêu này ph n ánh s ti n thu liên quan n Ti n thu khác t ho t ho t ng KD nhưng chưa ph n ánh các ch tiêu 15 ng kinh doanh trên. Ch tiêu thu ghi s (+) Ch tiêu này ph n ánh s ti n chi liên quan n Ti n chi khác cho ho t ho t ng KD nhưng chưa ph n ánh các ch tiêu 16 ng kinh doanh trên. Ch tiêu chi ghi s (-) Ph n ánh chênh l ch t ng s ti n thu và t ng s Lưu chuy n ti n ti n chi ra t ho t ng SXKD. thu n t ho t ng kinh 20 Ch tiêu này ư c tính b ng t ng s ti n t ch doanh ti u 08 n 16. 3.2.2 Khác: Lưu chuy n ti n t ho t ng u tư tương t như phương pháp tr c ti p, lưu chuy n ti n t ho t ng tài chính tương t như phương pháp tr c ti p. 3.3 So sánh hai phương pháp l p báo cáo lưu chuy n ti n t 3.3.1 S khác bi t gi a hai phương pháp Gi a phương pháp gián ti p và phương pháp tr c ti p v nguyên t c hai phương pháp này không khác nhau. Ch có s khác bi t duy nh t trong cách trình bày các thay i trong tài s n thu n t ho t ng kinh doanh. Cách trình bày v lưu chuy n ti n t ho t ng u tư và ho t ng tài chính không có s khác bi t gi a hai phương pháp. 3.3.2 c i m và ý nghĩa c a phương pháp tr c ti p và gián ti p Ch phân bi t phương pháp tr c ti p và phương pháp gián ti p i v i vi c trình bày lu ng ti n t ho t ng kinh doanh. • i v i phương pháp tr c ti p: Trình bày c th các lu ng ti n thu và chi theo t ng n i dung thu, chi phí, phù h p v i báo cáo k t qu kinh doanh. c i m c a phương pháp này là cung c p Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 15
 16. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh thông tin tr c ti p v lu ng ti n thu, chi t ho t ng kinh doanh. H n ch : • Th c ti n không yêu c u ph i công b r ch ròi các kho n m c b t thư ng ho c là các ho t ng không còn ti p t c n a. • Ti n lãi và c t c nh n ư c và lãi vay ph i tr ư c x p vào lo i dòng ti n ho t ng. Nhi u ngư i s d ng xem lãi vay như là m t dòng ti n tài tr i ra, và ti n lãi và c t c nh n ư c là dòng ti n vào t ho t ng u tư. • Thu thu nh p ư c x p vào lo i dòng ti n ho t ng. Cách phân lo i này có th làm bi n d ng quá trình phân tích c a c ba ho t ng n u chi phí và l i ích v thu c a ba ho t ng này là tương i cân x ng nhau. • Vi c d ch chuy n các kho n lãi ho c l trư c thu do bán tài s n ho c u tư t ho t ng kinh doanh s bóp méo phân tích c ho t ng kinh doanh l n ho t ng u tư. i u này là do các kho n thu liên quan không ư c chuy n d ch theo mà l i tính toàn b thu cho dòng ti n t ho t ng kinh doanh. • i v i phương pháp gián ti p: Phương pháp này cho phép tính toán, xác nh lu ng ti n t ho t ng kinh doanh trên cơ s l y t ng l i nhu n trư c thu và i u ch nh cho các kho n thu, chi không ph i b ng ti n, các thay i trong v n lưu ng và các kho n ti n lưu chuy n không ph i t ho t ng kinh doanh. Ưu i m: o Kh c ph c ư c như c i m c a phương pháp tr c ti p, t c cho th y c th m i liên h gi a k t qu ho t ng kinh doanh v i k t qu lưu chuy n ti n t ho t ng này o Tính toán ơn gi n, d ki m tra, i chi u v i các s li u trong các báo cáo tài chính khác. 4. CÁC THƯ C DO DÒNG TI N 4.1 Dòng ti n ho t ng (hay còn g i là Dòng ti n thô – Operating cash flow – OCF) Khi m t nghi p v k toán phát sinh, k toán viên ư c phép l a ch n các phương th c k toán khác nhau, và do ó có th có nh ng tác ng khác nhau n thu nh p c a doanh nghi p. Nh ng ngư i s d ng ôi khi dùng m t thư c o thô v dòng ti n, thay th cho thu nh p ròng ánh giá v hi u qu ho t ng c a doanh nghi p. Khái ni m v dòng ti n ho t ng (dòng ti n thô): Dòng ti n thô = Dòng ti n thu n sau thu c a H KD + Các chi phí không b ng ti n m t Các chi phí không b ng ti n m t i n hình là: kh u hao và chi phí trích trư c phân b . Ưu i m: thư c o này là giúp tránh các chênh l ch phát sinh t các phương pháp k toán khác nhau và s không nh t quán trong ánh giá v i s ng h u ích (th i gian kh u hao). H n ch : c a thư c o này là không cho th y ư c thành ph n c u t o nên dòng ti n cũng như không thay th ư c ch tiêu “Thu nh p ròng” khi tính toán t su t sinh l i trên tài s n. Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 16
 17. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh Khi so sánh, n u s d ng thư c o này, c n tránh s khác bi t phát sinh t các phương pháp kh u hao nhau và s không nh t quán trong các giá tr ư c tính ( i s ng h u d ng, giá tr thanh lý) 4.2. Dòng ti n t do (FCF - Free Cash Flow) 4.2.1. nh nghĩa dòng ti n t do Dòng ti n t do c a công ty là dòng ti n có s n cung c p v n cho công ty sau khi tr các chi phí ho t ng bao g m c chi phí thu , u tư v n lưu ng (như hàng t n kho) và v n c nh (như mua s m trang thi t b ). FCFF là dòng ti n t ho t ng tr i chi phí v n. Các nhà cung c p v n cho công ty g m c ông, trái ch . Dòng ti n t do dương ph n ánh s ti n s n có cho ho t ng kinh doanh sau khi trang tr i cho các yêu c u u tư và tài tr duy trì kh năng s n xu t hi n t i. Tăng trư ng và tính ho t tài chính ph thu c vào vi c có dòng ti n t do không. 4.2.2. Tính toán dòng ti n t do: Công th c phân tích ư c s d ng tính toán FCFF tùy thu c vào thông tin k toán có s n. Có hai cách o lư ng dòng ti n t do c a công ty. Tính toán FCFF t Thu nh p ròng Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 17
 18. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh Ư c lư ng dòng ti n trư c khi thanh toán cho b t c ngư i có quy n l i nào. Vì th , có th b t u b ng thu nh p trư c thu và lãi vay, tr i thu và các nhu c u tái u tư: FCFF = EBIT(1 – Thu su t) + Kh u hao – Chi tiêu u tư – ∆V n lưu ng Tính toán FCFF t báo cáo lưu chuy n ti n t C ng d n các dòng ti n t do c a nh ng ngư i có quy n l i, nghĩa là bao g m dòng ti n v n ch s h u( ư c nh nghĩa là dòng ti n s n có c a các c ông sau khi thanh toán t t c chi phí ho t ng, lãi vay, các kho n ph i tr và nh ng u tư c n thi t trong ho t ng và u tư tài s n c nh), dòng ti n c a ngư i cho vay (bao g m các kho n thanh toán v n g c, chi phí lãi vay, và phát hành n m i), và dòng ti n c a c ông ưu ãi (thư ng là c t c ưu ãi). FCFF = Dòng ti n t do c a v n ch s h u + Chi phí lãi vay (1 – Thu su t) + Thanh toán v n g c – Phát hành n m i + C t c ưu ãi Tính toán FCFE t FCFF Chi t kh u dòng ti n t do c a v n ch s h u theo chi phí v n ch s h u s mang l i giá tr v n ch s h u trong doanh nghi p. FCFE là dòng ti n ch có s n t v n ch s h u. Do ó, tính FCFE, chúng ta c n tr chi phí lãi vay sau thu kh i FCFF và c ng kho n vay thu n (là kho n n ã vay tr kho n vay ã tr trong giai o n tính toán dòng ti n t do): FCFE = Dòng ti n t do – chi phí lãi vay x (1 - T) + Vay thu n Hay: FCFE = FCFF – Int x (1 – T) + Vay thu n FCFE = FCFF – Lãi vay (1 – t) – Hoàn tr v n g c + N m i phát hành – C t c ưu ãi. Chênh l ch gi a FCFF và FCFE ch y u phát sinh t dòng ti n g n li n v i n – các kho n thanh toán lãi vay, hoàn tr v n g c và phát hành n m i – và các quy n l i khác ngoài v n ch s h u, như c t c ưu ãi. i v i nh ng công ty m c n như mong mu n (cơ c u n và v n ch s h u này tài tr chi tiêu u tư và nhu c u v n lưu ng; còn n m i phát hành ư c s d ng tài tr cho vi c hoàn tr v n g c), dòng ti n t do c a công ty s vư t quá dòng ti n t do c a v n ch s h u. Tăng trư ng FCFE so v i tăng trư ng FCFF Dòng ti n v n ch s h u và dòng ti n công ty có tăng trư ng theo cùng t l như nhau? Ta hãy xem i m b t u c a hai dòng ti n. Dòng ti n v n ch s h u d a vào thu nh p ròng hay thu nh p trên m i c ph n; ó là các s o thu nh p v n ch s h u. Dòng ti n công ty d a vào thu nh p t ho t ng kinh doanh (nghĩa là thu nh p trư c khi thanh toán n vay). Như m t nguyên t c t ng quát, b n kỳ v ng r ng tăng trư ng thu nh p t ho t ng kinh doanh s th p hơn tăng trư ng thu nh p ròng, vì òn b y tài chính có th làm tăng thu nh p ròng. Tăng trư ng thu nh p ròng kỳ v ng = T l tái u tư v n ch s h u x Su t sinh l i v n ch s h u Tăng trư ng thu nh p t ho t ng kinh doanh kỳ v ng = T l tái u tư x Su t sinh l i c a v n Ta cũng nh nghĩa su t sinh l i v n ch s h u theo su t sinh l i c a v n: Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 18
 19. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh Su t sinh l i v n ch s h u = Su t sinh l i c a v n + N / V n ch s h u × (Su t sinh l i c a v n – Chi phí n sau thu ) 5. CÁC T S PHÂN TÍCH DÒNG TI N 5.1 Nhóm ch tiêu ho t ng hi u qu 5.1.1 T s m b o dòng ti n T s m b o dòng ti n là m t thư c o kh năng t o ra m t lư ng ti n m t th a mãn nhu c u chi tiêu v n, mua s m hàng t n kho và chia c t c ti n m t. có th lo i tr các tác ng ng u nhiên và theo chu kỳ, t s này thư ng ư c tính theo công th c t ng 3 năm như sau: ă ê , à à ă M t s lưu ý khi tính toán ch s này: • Ch tính ph n tăng thêm hàng t n kho; • B qua kho n u tư vào các kho n m c v n lưu chuy n khác. ánh giá t s : • T s dòng ti n m b o > =1: kh năng trang tr i ti n m t mà không c n ngu n tài tr t bên ngoài; • T s dòng ti n m b o < 1: ngu n ti n n i b không duy trì c t c và m c tăng trư ng như hi n nay. 5.1.2 T s dòng ti n ho t ng/Doanh thu thu n T s này cho bi t t l ti n m t thu v trên m t ng doanh thu thu n. Công th c ò đ ò đ ê = T s này cho phép ánh giá vi c m t công ty bán hàng thu ư c ti n v là cao hay th p. T ó, cho th y ư c s c kh e tài chính c a công ty v kh năng thanh toán các kho n n n h n. ánh giá t s : T s này càng cao càng t t. 5.1.3 T s dòng ti n ho t ng/T ng tài s n bình quân T s này cho bi t t l ti n m t thu v khi s d ng toàn b ngu n l c doanh nghi p. Công th c ò ò ê à = à ì â T s này cho phép ánh giá vi c doanh nghi p thu ư c bao nhiêu ti n khi s d ng h t toàn b ngu n l c. ánh giá t s :T s này càng cao càng t t. Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 19
 20. Phân tích dòng ti n GV: PGS. TS Lê Th Lanh 5.1.4 T s dòng ti n ho t ng/V n ch s h u bình quân T s này cho bi t t l ti n m t thu ư c tương ng v i vi c s d ng ngu n v n ch s h u. Công th c ò ò ê = ì â T s này cho phép ánh giá vi c doanh nghi p thu ư c bao nhiêu ti n khi s d ng v n ch s h u. ánh giá t s :T s này càng cao càng t t. 5.2 Nhóm ch tiêu liên quan n kh năng duy trì ho t ng 5.2.1 T s tái u tư T s tái u tư ti n m t là m t thư c o t l ph n trăm u tư vào tài s n i di n cho ti n m t ho t ng ư c gi l i và tái u tư trong công ty cho c vi c thay th và tăng trư ng trong ho t ng kinh doanh. T s này ư c tính như sau: Công th c: ò − á ư= ê á + + à á + â ánh giá t s : 7% < = T s tái u tư < = 11% : ư c ánh giá t t. 5.2.2 Các t s m b o kh năng thanh toán và thanh kho n c a dòng ti n Các t s này o lư ng kh năng thanh toán (KNTT) các kho n n n h n và chi phí ho t ng c a công ty t dòng ti n ho t ng. Công th c: ò = ò ê = ư ò = ò à = ê + 5.2.3 Các t s m b o kh năng thanh toán n vay và lãi vay M t s ch s tài chính phân tích kh năng tr lãi và tr n vay, xem xét nh ng ch s này nh n th y ư cm c thanh toán n vay và kh năn m b o tr lãi vay và n g c khi n h n. Công th c ò ã = í ã Nhóm 2 _ L p TCDN êm 4 - Khóa 22 Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản