Tiểu luận - Thực trạng và giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
866
lượt xem
254
download

Tiểu luận - Thực trạng và giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nói về vị trí, vai trò của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”. Đảng ta là Đảng cầm quyền. Nhận thức rõ về vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Đảng đã đề ra chiến lược cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận - Thực trạng và giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước

 1. TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- TIỂU LUẬN Đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước 1
 2. Mục lục A. PHẦN MỞ ĐẦU................................................................. 3 U I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:....................................................... 3 1.1. Lý do khách quan.............................................................. 3 B. PHẦN NỘI DUNG ............................................................. 2 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH HOÀ BÌNH. ............................... 2 1.1. Cơ sở pháp lý. .................................................................. 2 II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HOÀ BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.......................................... 3 2.1. Những mặt mạnh............................................................... 3 III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HOÀ BÌNH ....................................... 10 C. PHẦN KẾT LUẬN ........................................................... 19 I. Kết luận............................................................................... 19 2
 3. A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.1. Lý do khách quan. Khi nói về vị trí, vai trò của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”. Đảng ta là Đảng cầm quyền. Nhận thức rõ về vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Đảng đã đề ra chiến lược cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới. Từ khi có nghị quyết BCHTW3 khoá VIII. Công tác cán bộ của Đảng có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu, tuân thủ quy chế và quy trình chặt chẽ. Đảng ta đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có năng lực công tác và đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đáp ứng bước đầu yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, hiện nay do sự tác động của tình hình chính trị - kinh tế thế giới, khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO và đặc biệt là sau sự kiện mô hình cộng hoà xã hội ở Liên Xô(cũ) và Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng trầm trọng và sâu sắc, sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cùng với sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên của Đảng xa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, dẫn tới quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền…làm giảm niềm tin của quần chúng của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng. Từ tình hình thực tiễn liên quan tới sinh mệnh chính trị của Đảng và của 3
 4. chế độ xã hội chủ nghĩa, đã đặt ra cho Đảng ta phái xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ theo chốt. Trong công tác xây dựng Đảng thì cán bộ và công tác cán bộ, là nhân tố quyết định, là khâu theo chốt của nhiệm vụ theo chốt. Vì vậy các cấp uỷ đảng cần nhận thức đầy đủ và thực hiện công tác cán bộ, năng lực và bản lĩnh chính trị để lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước. Với cán bộ trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Ban Bí thư đã có chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX khẳng định: “Phát triển GD - ĐT là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ”. Những chủ trương và giải pháp phát triển Giáo dục - Đào tạo đến năm 2010 đã nêu rõ: “Cần nhận thưc sâu sắc hơn về mục tiêu Giáo dục trong thời kỳ mới. Mục tiêu của Giáo dục cần được nhận thức sâu sắc và cụ thể hơn nhằm phát triển con người Việt Nam với đầy đủ bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của dân tộc. Thế hệ trẻ do Nhà trường đào tạo phải trung thực, năng động và sáng tạo. Biết hợp tác và cạnh lành mạnh, biết khai thác các yếu tố tích cực của thị trường để tự phát triển và góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đưa quê hương, đất nước ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.” Chi bộ Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Trong quá trình hoạt động, Chi bộ luôn phát huy được vị trí, vai trò của mình là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Chi bộ luôn quan tâm tới công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đây là niệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng. Để đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiẹp Giáo dục - Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, Chi bộ Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình đã đổi mới chỉnh đốn Đảng toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, coi đây là khâu đột phá đi lên của Chi bộ Trường Trung 4
 5. cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 1.2. Lý do chủ quan. Là một cán bộ quản lý của Nhà trường, được học tập, nghiên cứu lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý công chức Nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo của Học viện quản lý giáo dục, bản thân tôi rất tâm huyết với công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Với kiến thức được các thầy, cô giáo ở Học viện quản lý giáo dục đào tạo, tôi muốn vận dụng vào thực tiễn của Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình, để góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, giáo viên Nhà trường ngày càng tiến bộ, có đủ phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm vững vàng, có lòng nhân ái, có tình yêu thương con người và tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh nhà trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, hội nhập kinh tế Quốc tế. Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước” làm tiểu luận. Rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo ở Học viện quản lý giáo dục và đồng chí, đồng nghiệp Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình để đề tài tiểu luận của tôi được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình và để các Trường dạy nghề trong và ngoài tỉnh tham khảo. Tôi xin chân thành cảm ơn! 5
 6. II. Mục đích nghiên cứu. Thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình. III. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý Nhà trường về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề. 3.2. Khảo sát đánh giá trực trạng quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình . 3.3. Đề suất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình . IV. Phương pháp nghiên cứu. 4.1. Nhóm nghiên cứu phương pháp lý luận. Nghiên cứu theo chỉ thị, nghị quyết, điều lệ… 4.2. Nhóm nghiên cứu phương pháp thực tiễn. Quan sát, điều tra, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, phỏng vấn, trao đổi … để khảo sát, đáng giá thực trạng công tác quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình. 4.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ. Thống kê, toán học, bảng biểu. V. Đối tượng nghiên cứu. Thực trạng quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2005 – 2008.
 7. B. PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH HOÀ BÌNH. 1.1. Cơ sở pháp lý. Căn cứ theo chỉ thị số 40/CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Căn cứ theo quyết định 09/2005/QĐ-TTG ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”. Căn cứ theo nghị quyết Chi bộ Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình. Căn cứ theo dự thảo điều lệ Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình. 1.2. Cơ sở lý luận. Trong trường học, giáo viên và cán bộ quản lý là vấn đề mấu chốt và trung tâm của sự nghiệp giáo dục nói chung và của các Trường dạy nghề nói riêng. Việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt. Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý là sự cần thiết khách quan để nâng cao chất lượng công tác giáo dục – đào tạo Nhà trường xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ thực hiện mục tiêu giáo dục, đó là “đào tạo con người Việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và hủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc” Muốn đạt mục tiêu quan trọng dó thì trước hết đội ngũ giáo viên, cán bộ 2
 8. quản lý giáo dục phải không ngừng bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, nâng cao trình độ, cụ thể là củng cố và mở rộng hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức chuyên môn, các kiến thức về khoa học giáo dục, tâm lý học và lý luận dạy học nhằm nâng cao chất lượng giờ lên lớp và các hoạt động ngoài giờ. Việc tăng cường bồi dưỡng như thé cúng góp phần quan trọng bồi dưỡng nhân cách người hày giáo. Các cơ quan quản lý giáo dục cần làm cho giáo viên ý thức đầy đủ rằng không bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ người giáo viên trước những yêu cầu của sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Đối với cán bộ quản lý giáo dục phải tích cực tự bồi dưỡng để có đầy đủ năng lực lãnh đạo, năng lực nhà sư phạm số 1 trong trường năng lực quản lý các hoạt động giáo dục, năng lực kết hợp với lý luận, với thực tiễn, năng lực nhận thức sâu sắc về pháp luật nhất là các vấn đề liên quan đến giáo dục - đào tạo. II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HOÀ BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 2.1. Những mặt mạnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã phát huy mạnh những mặt tích cực trong 5 năm qua. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn, hăng hái thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo của Nhà trường đại đa số là các đồng chí Đảng viên có uy tín, trách nhiệm cao trong công tác. Liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi của tỉnh Hoà Bình, Quốc gia, thực sự làm cốt là hạt nhân của phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” trong Nhà trường. (Biểu 1). Đa số cán bộ, giáo viên giữ vững đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, yêu ngành yêu nghề, thương yêu học sinh, có ý thức 3
 9. trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp. Đội ngũ cán bộ và lực lượng giáo viên của Nhà trường trong công tác và sinh hoạt đều phát huy tốt tính gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, của chính quyền và đoàn thể giao phó. Trình độ kiến thức chuyên môn và năng lực quản lý Giáo dục ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng được sự đòi hỏi của sự đổi mới sự nghiệp giáo dục và sự phát triển kinh tế của tỉnh. Số giáo viên dạy giỏi cấp Trường, cấp Tỉnh và cấp Quốc gia mỗi năm một tăng, số giáo viên tham gia nghiên cứu học nâng cao trình độ sau Đại học (Thạc sĩ) đang có xu hướng phát triển trong lực lượng giáo viên trẻ.(Biểu 2). Công tác mũi nhọn về nâng cao chất lượng dạy và học trong những năm qua luôn được duy trì, giữ vững. Tỉ lệ học sinh yếu về trình độ, trượt tốt nghiệp có xu hướng ra tăng. Nguyên nhân sự ra tăng đó là do lãnh đạo, giáo viên và học sinh của Trường quyết tâm thực hiện cuộc vận động “ hai không” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động – cũng như sự chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội. Cương quyết không để học sinh không đạt tiêu chuẩn đỗ tốt nghiệp. (Biểu 3). 4
 10. BIỂU 1: THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH HOÀ BÌNH NĂM HỌC 2007-2008. Trình độ đào tạo ST Đảng Dân Họ và Tên Chức vụ Tuổi T viên tộc C.M C.Trị Q.Lý 1 Trương Tuấn Dũng H. Trưởng - BTCB 48 ĐV K Thạc sĩ CC ĐT 2 Nguyễn Như Khang H. Phó – CTCĐ 47 ĐV K Thạc sĩ CC BD 3 Lê Thanh Hải TP Tổ chức 32 ĐV K ĐH TC BD 4 Lê Hồng Doan PP Tổ chức 38 ĐV K ĐH SC BD 5 Ngô Thi Tuyết TP Kế hoạch 32 ĐV K ĐH SC BD 6 Nguyễn Văn Nam PP Kế hoạch 35 ĐV K ĐH SC BD 7 Nguyễn Ngọc Hoan PT Khoa cơ khí 29 ĐV K ĐH SC BD 8 Nguyễn Thanh Bình PT Khoa cơ khí 46 ĐV K ĐH SC BD 9 Đõ Tất Long PT Khoa Tin học 31 ĐV K ĐH SC BD 10 Lê Anh Đài PT Khoa Điện - Điện tử 29 ĐV K ĐH SC BD 11 Đỗ Hồng Trường PT Phòng Đào tạo 31 ĐV K ĐH SC BD 12 Phạm Thanh Hiến P.T khoa Cơ bản 30 ĐV K ĐH SC BD 5
 11. BIỂU 2: THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH HOÀ BÌNH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2008 Giáo viên dạy giỏi Trình độ đào tạo, bồi dưỡng Tổng Năm học số Cấp Cấp Thạc Bồi dưỡng Cấp tỉnh ĐH CĐ trường Quốc gia sĩ T.cấp C.trị 2005-2006 30 19 08 01 01 20 09 0 2006-2007 36 23 10 02 01 30 05 02 2007-2008 40 25 12 03 02 35 03 03 BIỂU 3: THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH CỦA TRƯỜNG TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2008 Hk khá, HS tiên HS giỏi HS Giỏi HS yếu ĐĐ, HS Trượt Năm học Sĩ số tốt tiến toàn diện cấp tỉnh C.môn tốt nghiệp % % % % % (SL) 2005-2006 300 80 35 1,5 08 04 0 2006-2007 450 89 40 2,5 10 02 O2 6
 12. 2007-2008 550 92 35 1,5 12 08 04 2.2 Một số tồn tại, hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý năng lực chưa đồng đều. Một số ít cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm kinh nghiệm quản lý còn chưa nhiều, hiệu quả công tác quản lý chưa cao có lúc có nơi chưa quy tụ được sức mạnh quần chúng, phối hợp với các đoàn thể chưa linh hoạt. Đặc biệt khi đổi mới phương pháp dạy học còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng giáo viên còn thiếu, thep quy định của liên Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ. Vì vậy cường độ làm việc của giáo viên tăng lên trên định mức lao động mới đáp ứng yêu cầu công việc nên ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả chất lượng. Trình độ đội ngũ giáo viên không đồng đều. Một số ít giáo viên trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm còn hạn chế đã ảnh hưởng tới hiệu quả đào tạo của Nhà trường. Cơ cấu giáo viên trong các môn học không cân đối, còn tình trạng môn thừa môn thiếu (Giáo viên dạy môn Ngoại ngữ, Tin học và môn Giáo dục thể chất thừa trong khi số giáo viên dạy các môn chuyên ngành như Điện tử, Hàn còn thiếu). Đây là bất cập trong tổ chức sắp xếp, điều hành đội ngũ giáo viên, điều hoà về công việc, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục của Trường. Một số ít giáo viên ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, chưa thực sự tâm huyết yêu nghề và đói với công việc còn chưa gương mẫu nên ảnh hưởnh không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả công việc. 2.3. Thực trạng chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 2.3.1. Những ưu điểm: Chi uỷ, Chi bộ và Giám hiệu nhà trường đã nhận thức đúng đắn và đầy đủ 7
 13. về vai trò của công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và xác định fđây là nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo của Chi uỷ, Chi bộ, Giám hiệu nhà trường. Chất lượng đội ngũ cán bộ sẽ quyết định đến chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục của Nhà trường, quyết định đến uy tín và kết quả hoạt động của Trường. Chi bộ và Giám hiệu thường xuyên chăm lo công tác giáo dục về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và quan diểm của Đảng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới cho đội ngũ cán bộ, Đảng viê, giáo viên. Nội dung tuyên truyền giáo dục thiết thực, cụ thể, đáp ứng yêu cầu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phong cách lối sống cho cán bộ Đảng viên, giáo viên và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng, của cấp uỷ cấp trên. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị thông qua các kỳ thi như thi Bí thư chi bộ Giỏi, thi Báo cáo viên giỏi, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác chuyên môn như thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động của tổ chuyên môn và hồ sơ giáo án cá nhân, dự gờ thăm lớp, thao giảng thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi là hoạt động thường xuyên của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghệp cho đội ngũ giáo viên. Do Chi uỷ và Giám hiệu có nhiều chủ trương và giải pháp tích cực để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Trường. Giai đoạn từ năm 2005 - 2008 Trường đã bồi dưỡng được nhiều cán bộ quản lý cấp Trường, khoa, phòng và đoàn thể. Các cán bộ lãnh đạo phòng khoa trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường. Giáo viên trẻ có năng lực kiêm nhiệm công tác Đoàn. Nhà trường chú trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ giáo viên. Trong những năm qua, Chi uỷ, Giám hiệu đã cử 2 cán bộ quản lý lãnh đạo tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị, cử 2 cán bộ đào tạo Thạc sĩ. Liên tục cử 100% cán bộ, giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Học viện quản lý 8
 14. giáo dục mở. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, Đảng viên và giáo viên được Chi bộ và Giám hiệu thực hiện chặt chẽ, kết hợp giữa quản lý hành chính và quản lý nội dung chuyên môn (lấy quản lý chất lượng chuyên môn là chính), kết hợp chặt chẽ giữa quản lý ở nơi công tác và ở nơi cư trú. Phát huy vai trò tự giác của mỗi cán bộ, Đảng viên đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân. 2.3.2. Một số hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình . Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên những năm vừa qua tuy dã được chi uỷ và Giám hiệu quan tâm nhưng vẫn còn một số hạn chế làm ảnh hưởng tới hiệu quả công tác. Số cán bộ chủ chốt chính quyền, đoàn thể chưa có ai có trình độ chuyên môn trên chuẩn (Thạc sĩ). Cán bộ chủ chốt của đoàn thể là giáo viên do Đại hội bầu chưa qua đào tạo, huấn luyện. Số ít cán bộ chưa tự giác hoàn thành công việc do Ban chấp hành phân công, dẫn tới có cá nhân bận quá nhiều công việc, một số công việc giải quyết không kịp thời ảnh hưởng tới tập thể và giảm lòng tin của quần chúng. Công tác tuyển chon giáo viên chưa thực hiện giao quyền tuyển dung lao động cho Nhà trường theo quy định của Nhà nước, chưa phát huy vai trò chủ động của cơ sở. Vẫn còn duy trì tình trạng trường không được quyền tuyể chọn giáo viên, do cơ quan cấp trên tuyển chọn và điều động. Do đó chất lượng một số giáo viên mới được tuyển chọn gần đây chưa đáp ứng được yêu cầu của Trường, của học sinh. 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan. Do sự tác động của tình hình chính trị thế giới và tình hình khó khăn trong 9
 15. nước, cùng với các nguy cơ, thách thức trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay đã có phần tác động đến tư tưởng một bộ phận cán bộ, giáo viên trong Nhà trường. Sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, từ cơ chế tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, thực hiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh những mặt tích cực thì mặt trái kinh tế thị trường tác động tiêu cực tới tư tưởng, tâm lý, đời sống một số cán bộ, giáo viên. 2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan. Một số cán bộ, các đoàn thể tính tự giác phấn đấu rèn luyện, học tập và nghiên cứu còn hạn chế, chưa chủ động còn trông chờ ỷ lại vào tổ chức. Thậm chí có lúc còn biều hiện thiếu trách nhiệm, trốn tránh công việc, ý thức kỷ luật còn buông lỏng, chất lượng và hiệu quả công tác còn chưa cao. III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HOÀ BÌNH 3.1. Những chủ trương, phương hướng của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua. Mục tiêu chung là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, có lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ CNH-HĐH đất nước, có tinh thần đoàn kết, hợp tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ có kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác cán bộ là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là cán bộ lãnh đạo chiến lược và người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn 10
 16. dân, trước hết là của BCH TW, bộ chính trị cần có kế hoạch chu đáo, giải pháp đồng bộ, cụ thể, có hiệu lực để thực hiện. Quan tâm xây dựng đôi ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân, con em những gia đình có công với cách mạng. Quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu tổ chức. Cấp Uỷ, tổ chức Đảng có thẩm quyền chủ trì và phải chịu trách nhiệm về công tác tổ chức cán bộ theo nguyêb tắc tập chung dân chủ, tập thể quyết định, cá nhân phụ trách. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ. Có chính sách, quy chế tôn vinh những người có công, bố chí sử dụng đúng người có năng lực, sáng tạo, có sáng kiến, có tư tưởng mới. Đặc biệt có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Các câp Uỷ cần coi trọng việc đánh giá cán bộ, căn cứ vào tiêu chuẩn, sự tín nhiệm, xem xét việc giới thiệu để bầu cử hoặc bổ nhiệm những người thực sự có đức, có tài, có tâm huyết với đất nước vào các chức vụ trong cơ quan Nhà nước các cấp, không phân biệt người trong Đảng hay ngoài Đảng, khắc phục những biểu hiện cá nhân, cục bộ, thiếu dân chủ, tuỳ tiện trong công tác cán bộ. Đổi mới và hoàn thiện chế độ bầu cử và tự ứng cử có số dư, mở rộng quyền tiến cử và tự ứng cử, giới thiệu phương án nhân sự trong bầu cử và bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tốt cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm lại, quản lý, giám sát cán bộ sau bầu cử, bổ nhiệm. Các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu, của các thành viên trong tập thể lãnh đạo, của cơ quan sử dụng cán bộ. Đổi mới và thực hiện tốt chế độ bỏ phiếu tín nhiệm, cho từ chức, thôi chức, miễn chức và cách chức đối với cán bộ phạm khuyết điểm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện cơ chế Đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ. Mở rộng phân cấp quản lý đi đôi với công tác 11
 17. kiểm tra, công tác cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ, triển khai đồng bộ các khâu: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Đánh giá cán bộ phải công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất và năng lực của cán bộ. Đánh giá phải căn cứ vào hiệu quả công tác, khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ, phát huy sức mạnh của tập thể tạo ra sự tiến bộ và kết quả cụ thể trong ngay, lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình phụ trách. Không tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Không bổ nhiệm, đề bạt những người không đủ phẩm chất và năng lực làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài vào những lĩnh vực quan trọng, tăng cường nguồn đầu tư của Nhà nước và của toàn xã hội vào phát hiện, đào tạo, bòi dưỡng và sử dụng nhân tài. Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng. 3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. 3.2.1. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và đội ngũ giáo viên của Nhà trường. Chi uỷ xác định công tác quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ của Chi uỷ, Chi bộ và Hiệu trưởng Nhà trường đòi hỏi phải được xây dựng và thực hiện nghiêm túc. Khi xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên phải có tầm nhìn xa trong cả thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước( tối thiểu phải quy hoạch giai đoạn từ 2007 – 2015 theo nghị quyết của Trường Trung caaps nghề tỉnh Hoà Bình). Quy hoạch cán bộ phải theo hướng “động và mở”, tức là một chức danh quy hoạch nhiều người và một người quy hoạch ở nhiều chức danh khác nhau. Phải lấy tiêu chuẩn cán bộ và nhu cầu làm căn cứ xây dựng quy hoạch. Trước hết cấp uỷ cần xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt, bao gồm các chức danh trong cấp uỷ các khoá tới, trong giám hiệu những năm tiếp theo. Bố trí các 12
 18. đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực, có uy tín và có khả năng quy tụ, đoàn kết, để bồi dưỡng, bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt. Đặc biệt là những người đững đầu tổ chức Đảng và cơ quan. Nhìn vào thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt hiện nay của Trường, những năm tới sẽ có những biến động lớn (Đ/c Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ và một số đ/c đến tuổi nghỉ hưu), một số chức danh cần thiết phải bổ sung (Hiệu trưởng, BT chi bộ, Phó hiệu trưởng, Ct công đoàn, BT Đoàn trường…). Chi uỷ và Giám hiệu phải xây dựng quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ chủ chốt kế cận các chức danh đó theo hướng “động và mở”. Mỗi chức danh Hiệu trưởng, BT chi bộ Phó hiệu trưởng, CT công đoàn, BT Đoàn trường đều quy hoạch có từ 2 - 3 cán bộ kế cận, cán bộ chủ chốt đương nhiệm được quy hoạch và bồi dưỡng từ 2 chứcdanh trở lên, không để xảy ra tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, Chi uỷ và Giám hiệu thực hiện rà soát, đánh giá phân loại giáo viên để nắm được thực chất về năng lực và phẩm chất của đội ngũ này. Từ đó làm căn cứ để bố trí, sắp xếp công tác và có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, để nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp. Chi uỷ và Giám hiệu căn cứ nhu cầu giáo viên từng chuyên ngành có kế hoạch tuyển chọn, sắp xếp, bố trí sử dụng phát huy tối đa hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có và tiếp tục cử đi đào tạo nâng cao. 3.2.2. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên để đáp ứng yêu cầu công việc là nhiêm vụ vô cùng cần thiết của công tác cán bộ. Lãnh đạo Trường xác định: Công tác tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên là vô cùng quan trọng, Chi uỷ và Giám hiệu phải đưa được cộc vận động “Thầy cô giáo là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, tự hoc, lao động sáng tạo” của Bộ giáo dục và đào tạo vào cuộc sống của cán bộ, giáo viên. Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt Nhà trường công tác đào tạo, bồi dưỡng cần hướng vào đào tạo lý luận chính trị, về quản lý Nhà nước 13
 19. và chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. Nếu có điều kiện, bố trí đi học chuyên môn sau Đại học để có trình độ trên chuẩn và cao cấp lý luận chính trị. Các chức danh trong Chi uỷ, các đồng chí trưởng các đoàn thể và tổ trưởng chuyên môn cần thiết phải bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước, quản lý giáo dục về ngoại ngữ, tin học: Nếu có điều kiện nên cho đi đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, đi học sau Đại học để có trình độ trên chuẩn. Đối với đội ngũ giáo viên công tác đào tạo, bồi dưỡng cần tiến hành thường xuyên, công tác bồi dưỡng trở thành một nhiệm vụ chiến lược đối với sự nghiệp giáo dục.Do đó vấn đề đặt ra có tính nguyên tắc là: Mọi người có nhiệm vụ tự bồi dưỡng thường xuyên trong quá trình công tác và đã trở thành nề nếp tốt trong nhà trường. Công tác bồi dưỡng được tiến hành bằng nhiều cách như: Tự học, hoạt động thực tiễn giáo dục và dạy nghề, tham gia các buổi hội thảo, theo học các khoá bồi dưỡng ngắn hạn…, với nội dung bồi dưỡng toàn diện để phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm về ngoại ngữ, tin học, trong các cách đó tự học, tự nghiên cứu là cách bồi dưỡng cơ bản nhất. Trong những năm tới động viên nhiều giáo viên tham gia các lớp đào tạo sau Đại học chuyên ngành ở trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ khoa học ở các bộ môn hiện chưa có trình độ trên chuẩn. Chú trọng bồi dưỡng lực lượng giáo viên trẻ, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, có khát vọng và hoài bão vươn lên trong sự nghiệp giáo dục. Cấp uỷ và Giám hiệu sẽ động viên cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ về kinh phí để mọi cán bộ, giáo viên hăng hái tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng. Lấy kết quả học tập, rèn luyện của cán bộ, giáo viên làm căn cứ đánh giá, phân loại, bố trí sử dụng… 3.2.3 Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hiện nay Đảng và Nhà nước đang xây dựng và thực hiện nền kinh té hàng hoá nhiều thành phần, vận đọng theo kinh té thị trường, có sự quản lý của Nhà nước định hướng XHCN. Bên cạnh những mặt tích cực của cơ chế thị trường, 14
 20. mặt trái của cơ chế này tác động hàng ngày, hàng giờ đến tư tưởng, đạo đức lối sống cán bộ, giáo viên. Thực tiễn cho thấy những tiêu cực ngoài xã hội nếu không được ngăn chặn đều ảnh hưởng đến trường học, đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Vì vậy giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết. Chi uỷ, Giám hiệu thương xuyên giáo dục chính trị tưởng, đạo đức lối sống cho giáo viên và học sinh dưới nhiều hình thức phong phú phù hợp tâm lý, nghề nghiệp. Thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp uỷ cấp trên đến Đảng viên, cán bộ giáo viên. Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, Đảng viên nhận thức sâu sắc và chấp hành nghiêm túc chue trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Cấp uỷ và Giám hiệu nhà trường có kế hoạch kiểm tra việc học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “ hai không” của Bộ GD-ĐT với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đủ tiêu chuẩn lên lớp trình chi bộ và Nhà trường. Kiên quyết xử lý kịp thời những vi phạm, biểu hiện tiêu cực và lấy kết quả kiểm tra trên làm một trong những tiêu chí quyết định tới công tác quy hoạch cán bộ của Trường. 3.2.4 Đẳy mạnh hoạt động chuyên môn để đánh giá, bồi dưỡng năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đối với Trường TC Nghề HB, dạy và học là hoạt động chủ đạo. Chất lượng dạy và học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng yếu tố chất lượng đội ngũ giáo viên có ý nghĩa quyêt định. Muốn nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên phải đẩy mạnh hoạt động chuyên môn như tổ chức sinh hoạt nhóm, trao đổi chuyên môn học thuật được tập huấn, phương pháp dạy các dạng bài, những đơn vị kiến thức khó, những vấn đề liên quan đến hoạt động sư phạm giáo viên gặp khó khăn, thao giảng, dự giờ, thăm lớp rút kinh nghiệm giờ dạy, đi 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản