intTypePromotion=3

Tiểu luận - Tìm hiểu cấu trúc chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học Vật lý 8

Chia sẻ: Thach Anh Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

6
969
lượt xem
183
download

Tiểu luận - Tìm hiểu cấu trúc chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học Vật lý 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Ý thức, tinh thần, thái độ tìm hiểu thực tiễn: - Là một sinh viên năm 3, trong tương lai sẽ trở thành giáo viên giảng dạy ở trường trung học cơ sở. - Trường THCS Phường 1 đã cung cấp cho em những vốn kiến thức chuyên môn giảng dạy, tâm lý giáo dục, kỹ năng sư phạm,… Được tiếp xúc, tìm hiểu chính xác, chi tiết những hoạt động giáo dục thực tế ở trường THCS mà những vốn kiến thức thực tế này là rất cần thiết và quan trọng đối với một giáo viên khi ra trường....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận - Tìm hiểu cấu trúc chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học Vật lý 8

 1. Tiểu luận Tìm hiểu cấu trúc chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học Vật lý 8
 2. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân Mục lục PHẦN I. SƠ YẾU LÝ LỊCH .......................................................................................................... 3 1. Họ, tên sinh viên:. ....................................................................................................................... 3 2. Các nhiệm vụ được giao: ............................................................................................................ 3 1. Ý thức, tinh thần, thái độ tìm hiểu thực tiễn: ............................................................................ 4 1.1. Tình hình địa phương ................................ ................................ ................................ ............. 5 1.1.1. Đặc điểm................................................................................................................................ 5 1.1.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ...................................5 1.1.2.1 Kinh tế 2010 ........................................................................................................................ 5 1.2. Các hoạt động cơ bản của trường THCS Phường I ................................ ............................... 6 1.2.1. Tình hình trường lớp, giáo viên, học sinh ở Trường THCS Phường I ............................... 6 1.2.2. Những mặt thuận lợi và khó khăn ....................................................................................... 6 1.2.3. Các tổ chức trong nhà trường .............................................................................................. 7 1.2.4. Các hoạt động cơ bản trong nhà trường .............................................................................. 8 3. Bài học kinh nghiệm rút ra: ..................................................................................................... 10 1. Tinh thần, thái độ , ý thức đối với hoạt động dạy học: ............................................................ 10 2. Những công việc đã làm và kết quả cụ thể: ............................................................................. 11 3. Mức độ nắm vững các nguyên tắc và phương pháp dạy học, các quy định của trường THCS. ....................................................................................................................................................... 11 4. Bài học kinh nghiệm được rút ra qua hoạt động dạy học. ...................................................... 12 III.Thực tập chủ nhiệm: ................................ ............................................................................... 12 3. Những bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh, nhất là với những học sinh cá biệt. ................................ ................................ ............................................................................... 13 IV.Thực hiện việc viết báo cáo thu hoạch cá nhân theo tinh thần nghiên cứu: ........................ 14 PHẦN III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU .................................... 15 1. Một số thu hoạch lớn qua đợt thực tế sư phạm năm thứ III. ................................................. 15 2. Tự đánh giá, xếp loại TTSP: .................................................................................................... 16 3. Phương hướng phấn đấu: ........................................................................................................ 16 1. Nhận xét và kết luận của nhóm sinh viên ................................ ................................ ................ 17 2. Nhận xét và kết luận của giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm:...................................... 17 Trang 2
 3. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân SỞ GD – ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƯỜNG CĐSP SÓC TRĂNG B ÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂN ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM - NĂM THỨ BA   PHẦN I. SƠ Y ẾU LÝ LỊCH 1. Họ, tên sinh viên:. + G iới tính : + N gày, tháng, năm sinh: + Chuyên ngành đào tạo: + Lớp: . Khoa : + H ệ đào tạo: + K hóa đào tạo: + Thực tập dạy học lớp: + Thực tập chủ nhiệm lớp: + Tại trường: + Cán bộ hướng dẫn: 2. Các nhiệm vụ được giao: - Tìm hiểu thực tiễn giáo dục. - Thực tập dạy học. + Dự giờ 2 tiết thao giảng toàn đoàn (1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm, 1 tiết sinh hoạt đội). + D ự giờ 4 tiết dạy của giáo viên trường (2 tiết Tin học, 2 tiết V ật lý) + D ự các tiết thi d ạy của nhóm. + G iảng dạy 8 tiết (4 tiết Tin học , 4 tiết V ật lý ). - Thực tập chủ nhiệm ( lớp 6/3). + Làm công tác chủ nhiệm lớp. + Tổ chức 1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm. + H ướng dẫn hoạt động ngoài giờ lên lớp. + Sinh hoạt đội + Tổ chức cho các em lao động. Trang 3
 4. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân - Làm hồ sơ thực tập. + Sổ dự giờ. + Sổ chủ nhiệm. + Sổ nhật kí thực tập. + Bài thu hoạch cá nhân. + So ạn 10 giáo án ( 1giáo sinh hoạt lớp , 1 giáo án sinh hoạt đội, 4 giáo án Tin học và 4 giáo án V ật lý). - Thực hiện b ài tập nghiên cứu khoa học: “Tìm hiểu cấu trúc chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học Vật lý 8”. PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO I. Tìm hiểu thực tiễn giáo dục: 1 . Ý thức, tinh thần, thái độ tìm hiểu thực tiễn: - Là một sinh viên năm 3, trong tương lai sẽ trở thành giáo viên giảng dạy ở trường trung học cơ sở. - Trường THCS Phường 1 đ ã cung cấp cho em những vốn kiến thức chuyên môn giảng dạy, tâm lý giáo dục, kỹ năng sư phạm,… Được tiếp xúc, tìm hiểu chính xác, chi tiết những hoạt động giáo dục thực tế ở trường THCS m à những vốn kiến thức thực tế này là rất cần thiết và quan trọng đối với một giáo viên khi ra trường. - Ý thức đ ược vấn đề đó, bản thân luôn luôn cố gắng tìm hiểu với tinh thần học hỏi nên chủ động tham gia vào các hoạt động thực tiễn của trường như tham gia các buổi họp tổ chuyên môn, dự các buổi báo cáo chuyên đề, tham gia cùng giáo viên hướng dẫn học sinh lao động, các buổi lao động tập thể cùng nhà trường,…. Tuy thời gian thực tập tại trường không nhiều, số lần tham gia các hoạt động tìm hiểu thực tiễn giáo dục còn ít nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô đ ã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm và một số ho ạt động giáo dục khác, điều đó đ ã làm cho 3 tuần thực tập thật hiệu quả đối với một sinh viên sư phạm. - Trên tinh thần đó em luôn có thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tìm hiểu mọi hoạt động sư phạm của nhà trường để làm hành trang cho tương lai trở thành một giáo viên tốt hơn. - Trong suốt thời gian thực tập, em luôn nhận thức tầm quan trọng của việc tìm hiểu thực tiễn giáo dục trường Trung học cơ sở Phường 1, xem đây là một trong những nhiệm vụ trung tâm trong đợt thực tập sư phạm năm thứ hai và cũng là một cơ hội quý giá để em tích lũy thêm những kiến thức thực tiễn về công tác giáo dục ở trường Trung học cơ sở Phừờng 1, cơ cấu tổ chức bộ máy trong nhà trường THCS, các nhiệm vụ của người giáo viên THCS,…Đây thật sự là những kiến thức và kinh nghiệm thực tế hết sức quý báu, giúp bản thân em hiểu rõ ràng hơn về những công việc mà mình sẽ làm sau này,… và em tự nhận thấy bản thân đã: Trang 4
 5. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân + Thực hiện đúng những nội quy thực tập theo quy định của nhà trường phổ thông đối với sinh viên thực tập trong suốt thời gian thực tập. + Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, theo đúng kế hoạch thời gian. + Tiếp thu những chỉ dẫn, rút kinh nghiệm từ giáo viên hướng dẫn trong công tác d ạy học và chủ nhiệm. + N hiệt tình, có cố gắng, trong việc tìm hiểu, thống kê, thu thập và phân tích các kết quả thu thập được. + Có chủ động tiếp cận, đối thoại với các giáo viên, học sinh …để giải đáp những thắc mắc trong suốt thời gian thực tập * Q ua thời gian thực tập tại trường bản thân đã thu được những kết quả cụ thể sau: 1.1. Tình hình địa phương 1.1.1. Đặc điểm - Phường 1 có vị trí là Phường đô thị, trung tâm của Thành Phố Sóc Trăng và tỉnh Sóc Trăng. - Diện tích: 29 ha, tổng số dân 8.114 người ( 1.490 hộ). - Dân Tộc: + Hoa: 801 hộ, 4100 khẩu. + Kinh: 655 hộ, 3708 khẩu. + Khmer 34 hộ, 220 khẩu. - Tình hình tôn giáo: Phường có 2 chùa và 1 tịnh xá. - Tình hình đời sống nhân dân trong Phường ngoài số công chức, viên chức nhà nước, nhân dân hoạt động sinh sống bằng các nghề thương mại, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, mua bán vừa, nhỏ và lao động tự do…kinh tế đại đa số hộ gia đình có cuộc sống ổn định, Phường không còn hộ nghèo theo tiêu chí Nhà nước. - Tình hình mặt bằng dân trí khá đều, Phường đã hơn 10 năm được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, và năm 2003-2004, 2005- 2006,2007, 2008, 2009, 2010 được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục THCS, tiếp tục đề nghị công nhận năm 2011. - Đảng bộ Phường có 12 chi bộ trực thuộc và 178 đảng viên. 1.1.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 1.1.2.1 Kinh tế 2010 - Về thương mại dịch vụ: doanh số trên 1533 tỷ 496 triệu đồng, có 684 cơ sở kinh doanh. - V ề sản xuất tiểu thủ công nghiệp: Tổng sản lượng trị giá trên 26 tỷ 429 triệu đồng, toàn Phường có 89 cơ sở. - Công tác thu thuế: tổng thu trên 12594 tỷ 497 triệu đồng đạt 90.25% kế hoạch. 1.1.2.2 Hoạt động văn hóa xã hội - Về giáo dục: trên địa bàn Phường I có 1 trường THCS, 1 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (chung cơ sở) và 2 trường mẫu giáo thuộc Phòng Giáo Dục quản lí. Trang 5
 6. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân - Về văn hóa thông tin: To àn phường có 5 4 cơ cở dịch vụ văn hóa. 1278/1374 hộ gia đình văn hóa, đ ạt 93 %. Đề nghị công nhận 3/4 khu dân cư tiên tiến, 2/4 khóm đạt danh hiệu khóm văn hóa. - Về y tế: đạt 10 chuẩn y tế quốc gia. Tỉ lệ tăng dân số 0,59%. 1.2. Các hoạt động cơ bản của trường THCS Phường I 1.2.1. Tình hình trường lớp, giáo viên, học sinh ở Trường THCS Phường I - Tổng số cán bộ, công nhân viên là : 1 29 người. Trong đó: Ban giám hiệu 3 người, giáo viên 114 người, công nhân viên 15 người - Tổng số : 46 lớp. - Tổng số học sinh : 1629 người. Trong đó : Khối 6 : 10 lớp gồm 384 học sinh. Khối 7 : 11 lớp gồm 327 học sinh. Khối 8 : 13 lớp gồm 483 học sinh. Khối 9 : 12 lớp gồm 435 học sinh. 1.2.2. Những mặt thuận lợi và khó khăn * Mặt thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Phòng GD trong mọi hoạt động của nhà trường. - N hận thức về công tác xã hội hóa GD được quán triệt trong cấp Uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương, mức độ quan tâm đến việc học của HS đã có chuyển biến tích cực trong các bậc phụ huynh. - CSVC khá đầy đủ, đảm bảo các yêu cấu cơ bản cho việc dạy và học. - Địa bàn dân cư hẹp nên việc điều tra vận động học sinh ra lớp được dễ dàng. -Đội ngũ GV nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi để từng bước nâng cao trình độ về mọi mặt. Có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt. - Các đoàn thể trong nhà trường phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền. - Nề nếp học tập của học sinh được khá vững chắc. * H ạnh kiểm: Tốt 64.8%; Khá 29.5%; TB 5.4%; Y ếu 0.3%. * Học lực: Giỏi 18.1%; Khá 26.1%; TB 29.2%; Y ếu 23.5 %; Kém 3.1%. - 21 năm liền được công nhận là trường tiên tiến x uất sắc của Tỉnh, đã 2 lần nhận bằng khen của bộ giáo dục và 1 bằng khen của thủ tướng chính phủ, 1 cờ thi đua. * Mặt khó khăn: - Trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học còn thiếu, nhất là ở các lớp thay sách, bàn ghế không phù hợp.(2 cấp) - Sĩ số học sinh trên lớp còn chênh lệch giữa các khối lớp. Điều kiện phục vụ cho các hoạt động ngoại khoá còn rát hạn chế (sân chơi, b ãi tập, phòng dành cho việc phụ đạo, bồi dưỡng hoc sinh…) Trang 6
 7. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân - Một số học sinh chưa có ý thưc tự giác trong học tập, PHHS còn buông lơi việc quản lý học sinh sau giờ học ở trường . -Trường ở sát trục lộ rất ồn ào ảnh hưởng đến việc dạy và học. 1.2.3. Các tổ chức trong nhà trường - Chi Bộ Đảng: Được thành lập từ năm 1977, hiện có 35 Đảng viên, là những cán bộ ưu tú, có trách nhiệm của nhà trường, do đồng chí Hiệu Trưởng Phạm Phương Chi làm bí thư, cô Trần Loan Phi làm Phó bí thư chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường, hàng tháng họp ra nghị quyết giao cho BGH và các đoàn thể thực hiện tùy theo từng chức năng nhiệm vụ của mình. - Ban giám hiệu: quản lí điều hành các ho ạt động của nhà trường theo đúng qui định của ngành và phối hợp cùng các đoàn thể thực hiện nghi quyết của chi bộ. BGH gồm 3 đồng chí: * Cô Phạm Phương Chi làm Hiệu trưởng, là thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm quản lí chung, tổ trưởng tổ chủ nhiệm. * Thầy Quách Bửu Long làm Phó Hiệu trưởng chuyên môn, là người quản lí điều hành hoạt động dạy và học. * Thầy Trần Huỳnh Nhân làm Phó hiệu trưởng, là người quản lý điều hành cơ sở vật chất và công tác phổ cập giáo dục. - Các tổ chuyên môn: Giáo viên sinh hoạt theo tổ chuyên môn của mình bao gồm: + Tổ Ngữ văn: 16 giáo viên, do thầy Lâm Thành Qưới làm tổ trưởng. + Tổ Địa Sử CD: 16 giáo viên, do cô Trần Lệ Thu làm tổ trưởng. + Tổ Ngoại Ngữ: 20 giáo viên, do thầy Trần Cẩm Thanh làm tổ trưởng. + Tổ Toán: 21 giáo viên, do cô Lâm Thị Đài Trang làm tổ trưởng. + Tổ Lí Kỹ: 17 giáo viên, do thầy Cao Hoàng Huấn làm tổ trưởng. + Tổ Hoá Sinh: 13 giáo viên ,do thầy Mã Thanh Liêm làm tổ trưởng. + Tổ Văn Thể: 15 giáo viên, do thầy Hà Thái Như Thanh làm tổ trưởng. + Tổ văn phòng: 15 đồng chí, do thầy Trần Huỳnh Nhân làm tổ trưởng. * Tổ giám thị: là những giáo viên kiêm nhiệm (gồm 10 thầy), chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và ngăn ngừa việc vi phạm nội quy của học sinh, báo cáo với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục. * Tổ chủ nhiệm: gồm 48 giáo viên làm chủ nhiệm, hiệu trưởng làm tổ trưởng, sinh hoạt hàng tháng 1 lần, được lồng ghép vào buổi sinh hoạt Hội đồng sư phạm, nhằm đánh giá công tác chủ nhiệm tháng qua và các yêu cầu cần thực hiện trong tháng tới. - Các đoàn thể: * Công đoàn cơ sở: Là tổ chức của mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên do Cô Lâm Thị Đài Trang làm chủ tịch chịu tránh nhiệm chăm lo quyền lợi và bảo chính đáng của công nhân viên chức. Trang 7
 8. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân * Đoàn thanh niên: thầy Trương Thanh Đạt làm Bí Thư, thầy Nguyễn Thanh Hoàng làm Phó Bí thư chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của lực lượng thanh thiếu niên nhà trường. Hoạt động chủ lực của Đoàn thanh niên trường THCS Phường I là hoạt động của Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ giáo dục học sinh làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, do cô Trần Thị Thu Cúc làm Tổng phụ trách. * C hi hội chữ thập đỏ: Chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và học sinh, động thời còn làm công tác nhân đạo, do thầy Nguyễn Ngọc Hùng làm Chi hội trưởng. * Hội cha mẹ học sinh: Phối hợp với nhà trường thống nhất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học như: Chăm lo về cơ sở vật chất nhà trường, về đời sống vật chất lẫn tinh thần của thầy cô giáo. Ban thường trực Hội do đại hội cha mẹ học sinh bầu ra gồm 15 người, do ông Nguyễn Phước Lộc làm chủ tịch. 1.2.4. Các hoạt động cơ bản trong nhà trường - Công tác chính trị tư tưởng: Rất quan trọng vì nó chi phối to àn bộ các hoạt động của nhà trường. Do đồng chí Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách và sự hỗ trợ của 1 động chí trong cấp Uỷ, một đồng chí trong Ban chấp Hành Công đoàn và một đồng chí trong Ban chấp hành Chi đoàn. Công tác này được làm thường xuyên và liên tục nhằm nắm bắt diễn biến tư tưởng của giáo viên học sinh thông qua các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn,…Trên cơ sở từng bước nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, bằng các hình thức như: - Sinh hoạt truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong năm. - Tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong các buổi họp Hội đồng sư phạm, các buổi sinh hoạt dưới cờ, tổ chức đố em, hái hoa dân chủ, phát thanh măng non, tham quan, làm báo… * Hoạt động dạy và học: Là ho ạt động trung tâm của trường Phổ thông do đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách, hỗ trợ cho Phó Hiệu trưởng là các tổ trưởng chuyên môn được lựa chọn từ các giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động dạy và học trong phạm vi mình phụ trách. Hàng tháng Phó Hiệu trưởng sinh hoạt chuyên môn một lần, hàng tuần sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của tổ khối trưởng. Nội dung cơ bản nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho thầy cô giáo như phổ biến quy chế chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện quy chế, mở chuyên đề, dự giờ rút kinh nghiệm lẫn nhau, giải quyết những vướng mắc trong quá trình soạn giảng, soạn đề cương, đề thi, bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi,… giúp cho tổ trưởng còn có đồng chí trong mạng lưới chuyên môn của trường. Trang 8
 9. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân Ngoài ho ạt động dạy và học trong trường phổ thông, trường THCS còn chịu trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác phổ cập giáo dục THCS cho nhân dân trong Phường I, Phường 7 và Phường 10. * Hoạt động lao động: Chủ yếu là giáo dục ý thức trong lao động thông qua các hoạt động lao động tự phục vụ. H àng tuần theo sự phân công của đồng chí phó Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm sẽ tổ chức cho các em lao động. * Hoạt động đoàn thể: - Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên. + Công đoàn: Là cầu nối giữa Ban giám hiệu với giáo viên, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho giáo viên như thăm viếng khi ốm đau, hữu sự, xét trợ cấp, tổ chức tham quan nghỉ mát …Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc phân công bố trí giáo viên, thời khóa biểu. Mỗi công đoàn viên sinh hoạt tại tổ công đoàn ( phân chia theo từng đơn vị tổ chuyên môn). + Hội chữ thập đỏ: làm công tác nhân đ ạo ( xây dựng quỹ tán trợ, giúp học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà tình thương…) chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho giáo viên, học sinh. Chịu trách nhiệm quản lý vệ sinh môi trường. * C ông tác quản lý: - Q uản lý bằng kế hoạch: kế hoạch hàng năm, kế hoạch tháng. Để đảm bảo kế hoạch được thực hiện, trường có nhiều biện pháp để kiểm tra như kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ, kiểm tra toàn diện … có thể phối hợp với các đoàn thể hoặc với ban thanh tra nhân dân. - Q uản lý bằng pháp chế: dựa trên cơ sở pháp lệnh về công chức nhà nước và nội quy cơ quan. - Q uản lý bằng thi đua: tiêu chuẩn thi đua được Ban thi đua dự thảo, tập thể giáo viên góp ý đ i đến thống nhất làm tiêu chuẩn chung cho mọi thành viên trong Hội đồng sư phạm. Sau m ỗi học kỳ, giáo viên tự đánh giá trên cơ sở tiêu chuẩn đã được thống nhất, b ình chọn theo tổ và ban thi đua của trường. - Các phiên họp thường kỳ, hàng tháng: + Họp Chi bộ ngày 25 hàng tháng, vạch kế hoạch lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của trường, chăm lo quyền lợi của giáo viên. + Họp liên tịch: họp tháng vào tuần lễ thứ nhất, nội dung nhằm kiểm điểm hoạt động tháng qua và đề ra phương hướng tháng tới trên cơ sở kế hoạch của Phòng Giáo Dục và nghị quyết của Chi bộ, họp liên tịch sẽ được triển khai trong hội đồng sư phạm hàng tháng đ ể xin ý kiến chung, đó là nghị quyết của Hội đồng sư phạm mà mọi người phải thực hiện. + Họp chuyên môn: Trang 9
 10. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân  Họp chung: Do Phó HT chịu trách nhiệm, sơ kết đánh giá hoạt động chuyên môn trong tháng, cụ thể hóa kế hoạch chuyên môn, triển khai các văn bản về quy chế chuyên môn cần thực hiện. Thời gian sau phiên họp hội đồng.  Họp tổ chuyên môn: giải quyết những vấn đề khó khăn về quá trình thực hiện quy chế chuyên môn, tổ chức thao giảng dự giờ rút kinh nghiệm, mở chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng giáo viên giỏi, HS giỏi, thống nhất đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra sổ sách của Gv. Thời gian hàng tuần. + Các đoàn thể: Ban chấp hành họp hàng tháng. 3 . Bài học kinh nghiệm rút ra: Từ quá trình tìm hiểu thực tiễn, em đã rút ra cho mình những bài học quý báu về công tác giảng dạy, giáo dục học sinh đó là: - Quá trình giáo dục hiện nay có những đổi mới từ nội dung đến phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, xây dựng trường học thân thiện với học sinh, lựa chọn cách dạy phù hợp với cách học, phù hợp với nhu cầu phát triển tri thức của học sinh với thực tế của đất nước ta trong giai đoạn hội nhập và đang từng bước thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. - Em cũng nhận ra một điều là thực tiễn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, từ thực tiễn ta có thể đề ra những phương pháp dạy học sau cho phù hợp với từng điều kiện địa phương, từng lớp học và từng loại học sinh cụ thể. - Nhất là trong giai đoạn phát triển đất nước như hiện nay, thì vấn đề thực tiễn là hết sức quan trọng, chỉ có nắm vững thực tiễn thì mới đề ra được những biện pháp giáo d ục phù hợp với tình hình giáo dục cụ thể ở từng địa phương. - Bên cạnh đó, trong công tác chủ nhiệm cần phải gần gũi học sinh bao nhiêu thì sẽ thấu hiểu được nổi lòng của học sinh b ấy nhiêu. Và trong giảng dạy cũng vậy, tùy vào trường hợp cụ thể chứ không đơn thuần theo giáo án. Để làm được nhũng điều trên thì bản thân em phải chịu khó học hỏi, trau dồi thêm những kinh nghệm cho bản thân. II. Thực tập dạy học: 1. Tinh thần, thái độ, ý thức đối với hoạt động dạy học: - N gày nay Công nghệ thông tin phát triển trong từng phút, từng giây, đa số các em điều có điều kiện tiếp cận , do đó là một giáo viên trong tương lai chúng em phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để làm hành trang vững bước cho việc giảng dạy sau này. - K hi con người đã đạt đến trình độ tiên tiến trong mọi lĩnh vực thì đòi hỏi mọi người nhất là lớp trẻ phải tiếp thu kiến thức ngày càng nhiều và càng chuyên sâu. Vấn đề đó đòi hỏi người giáo viên phải ngày càng nâng cao kiến thức về chuyên môn và phương pháp dạy học. - N hận thức được điều đó, em luôn đặt lên hàng đầu tinh thần tích cực, tự giác như: Soạn giáo án tất cả các tiết dạy một cách kĩ càng, nộp giáo án trước 1 tuần trước Trang 10
 11. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân khi giảng dạy, khi dạy chú ý tác phong của người giáo viên khi đứng lớp, giải quyết những tình huống sư phạm xảy ra trong quá trình giảng dạy, tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn…… - Bên cạnh đó chúng ta cần phải thừa nhận những hạn chế để bản thân có thể tự rút kinh nghiệm và cần phải phát huy những mặt mạnh của mình cũng như những sáng kiến, những phương pháp tối ưu trong quá trình giảng dạy. 2. N hững công việc đã làm và kết quả cụ thể: * Trong thời gian sáu tuần kiến tập, em được giao một số nhiệm vụ trong công tác giảng dạy, cụ thể là: + Dự giờ các tiết thao giảng toàn đoàn, các tiết do giáo viên và thành viên trong nhóm giảng dạy. + Soạn 4 giáo án chuyên ngành Tin học, 4 giáo án chuyên ngành V ật lý , 1 giáo án sinh ho ạt lớp và 1 giáo án sinh hoạt đội . + D ạy 4 tiết chuyên ngành Tin học , 4 tiết chuyên ngành V ật lý . + D ạy 1 tiết sinh hoạt lớp. + D ạy 1 tiết sinh hoạt đội. + Chuẩn bị, d ụng cụ tranh ảnh cho các tiết dạy như: tranh ảnh và bảng phụ phục vụ cho việc dạy tiết Tin học và tiết Vật lý. * Qua quá trình giảng dạy, em thấy mình có những kết quả cụ thể như sau: Hoàn thành tất cả các giáo án giảng dạy cho các tiết Tin học và tiết V ật lý trước khi lên lớp. Dự giờ, tham gia rút kinh nghiệm sau tiết dạy, đóng góp ý kiến về phương pháp, nội dung, kỹ năng, phong cách giảng dạy của thành viên trong nhóm từ đó rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích cho bản thân. Lắng nghe, ghi chép những ý kiến đóng góp của giáo viên hướng dẫn đối với bản thân và những thành viên trong nhóm. 3. Mức độ nắm vững các nguyên tắc và phương pháp dạy học, các quy định của trường THCS. Những nguyên tắc và phương pháp d ạy học rất phong phú và đa dạng, không có phương pháp hoặc nguyên tắc dạy học chung nhất cho tất cả các bài d ạy thuộc chuyên ngành Tin học và Vật lý. Do đó, bản thân trong quá trình thực tập giảng dạy ở trường đã rút ra một số nguyên tắc và phương pháp giảng dạy như sau: + Trước hết là nguyên tắc nộp giáo án cho giáo viên hướng dẫn duyệt qua trước khi lên lớp. + N guyên tắc sử dụng phấn, đồ dùng dạy học trực quan. + Phương pháp đặt ra hệ thống hình ảnh trực quan sinh động , từ đó khơi dậy, tính tò mò, tính sáng tạo của các em. + Phương pháp sử dụng đồ dùng d ạy học trực quan (tranh ảnh, d ụng cụ vv…). Trang 11
 12. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân + Phương pháp hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm (chọn câu hỏi tương đối khó cá nhân chưa trả lời được trong thời gian ngắn, câu hỏi có tính chất làm nền tảng cho kiến thức bài học,…). Ngo ài ra theo dõi học sinh trong quá trình thảo luận nhóm và chọn thành viên trong nhóm ra báo cáo cần được chú ý nhiều hơn. + Phương pháp dùng nhiều thời gian cho bước dặn dò đ ể học sinh có thể chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp, điều đó làm góp phần giúp các em bước đầu biết được một số kiến thức cho vấn đề sắp học. + Phương pháp tiến hành các thí nghiệm Vật lí một cách dễ hiểu và gọn gàng. + Bên cạnh đó trong quá trình giảng dạy trên lớp khi m à giáo viên đã đảm bảo nội dung trong sách giáo khoa thì việc mở rộng cũng như liên hệ thực tế cũng là một khâu khá quan trọng nó có thể giúp học sinh có thể giải thích được một số hiện tượng tự nhiên xung quanh các em và các em có thể áp dụng những kiến thức vừa học xong vào trong thực tiễn thì khi đó chất lượng dạy học sẽ được nâng cao và thiết thực hơn. Đồng thời tích hợp môi trường vào bài dạy nhằm giúp học sinh có ý thức bảo vệ môi trường. Tuy học hỏi được nhiều nguyên tắc và phương pháp dạy học ở trường nhưng do ít kinh nghiệm nên đôi lúc bản thân còn lung túng và thực hiện chưa tốt ở một số điểm như: phát âm còn nhanh, kỹ năng sử dụng đồ dùng phương tiện dạy học cò n chưa thành thạo, …. 4. Bài học kinh nghiệm được rút ra qua hoạt động dạy học. Qua quá trình dự giờ, giảng dạy tất cả các tiết theo lịch trình trong đợt thực tập này em đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như: - N ghiên cứu thật kỹ nội dung sách giáo khoa, sách giáo viên và một số sách liên quan để có nhiều vốn kiến thức trong quá trình so ạn giáo án. - Q uan tâm theo dõi tình hình học tập, khả năng nhận thức của học sinh để từ đó tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, sử dụng và khai thác triệt để các phương tiện hiện có của trường trong quá trình giảng dạy cả Vật lý và Tin học. III.Thực tập chủ nhiệm: 1 . Ý thức, thái độ đối với công tác giáo dục nói chung, công tác chủ nhiệm nói riêng. - N gười giáo viên không phải truyền đạt cho học sinh những tri thức, mà phải giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua bài dạy hay hoạt động ngoại khoá, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, do đó là một giáo viên trong tương lai chúng em cần phải ra sức trao dồi chuyên môn, đạo đức để làm hành trang vững bước cho mai sau. - Chủ nhiệm là công tác khó khăn, thử thách của một giáo viên nhưng nó cũng mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho các thầy cô khi thấy sự tiến bộ từng ngày của từng học sinh thân yêu. - Thực tập công tác chủ nhiệm càng khó khăn hơn khi trong thời gian ngắn phải tìm hiểu chi tiết rất nhiều học sinh, tuy nhiên với ý thức tự giác, tinh thần học Trang 12
 13. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân hỏi, bản thân đã tích cực, hăng hái xử lý những công việc có liên quan đến lớp, có mặt đúng giờ, theo dõi, quan tâm đến học sinh, gia đình, học tập cũng như bạn bè của các em để kịp thời xử lý và khắc phục các tình trạng tiêu cực xảy ra, luôn nhắc nhở các em về đồng phục, vệ sinh lớp, sân trường, bảo vệ của công,…phải hòa đồng với bạn bè, tôn trọng thầy cô giáo. - Giáo dục đạo đức cho học sinh là việc rất cần thiết đối với mỗi giáo viên chủ nhiệm.V ì giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp, tiếp xúc và chịu trách nhiệm chung cho các thành viên trong lớp, thường xuyên uốn nắn khi các em vi phạm. Vì thế là giáo viên tương lai em cần phải có lập trường vững vàng, có phương pháp giáo dục các em một cách hợp lý. - Trong quá trình thực hện công tác chủ nhiệm, em rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báo cho bản thân. Khi làm công tác chủ nhiệm người giáo viên phải luôn gần gũi học sinh, phải hiểu rõ đ ặc điểm của từng học sinh từ đó lựa chọn phương pháp giáo dục cho phù hợp. Đối với những học sinh có năng khiếu cần quan tâm tạo điều kiện cho các em có cơ hội học tập nhiều hơn và thể hiện năng lực của mình. Đặc biệt đối với học sinh cá biệt cần phải quan tâm nhiếu hơn nữa, tìm hiểu xem các em có điều gì vướng mắc, đang nghĩ gì, cần gì để có thể ra biện pháp giáo dục phù hợp hơn. Đ ể làm được điều này thì bản thân em phải không ngừng chịu khó học hỏi đẻ trau dồi thêm những kinh nghiệm cho bản thân. 2. Khả năng vận dụng các phương pháp giáo dục trong công tác chủ nhiệm, những thành tích cụ thể đạt được: Là người tập sự với kinh nghiệm còn non kém nên trong quá trình làm công tác chủ nhiệm còn gặp không ít khó khăn, và chưa vận dụng được nhiều phương pháp giáo dục đã học ở trường để giáo dục học sinh. Chưa có phương pháp trách phạt đúng mức đối với những vi phạm của học sinh, chưa hoàn thành một số chỉ tiêu thi đua của lớp. Tuy nhiên với thái độ yêu thương, quý mến học sinh, bản thân em đ ã giáo dục và uốn nắn được một vài học sinh, hướng các em vào nề nếp và tích cực trong các hoạt động của trường, của lớp, hình thành ở các em một ý thức tự giác hơn trong công việc học tập của mình và tạo cho các em có một cảm giác gần gũi hơn đối với thầy, cô và bạn bè. Bên cạnh đó còn giúp các em nhận thức được nhiệm vụ cũng như là những thành quả của quá trình học tập mang lại, từ đó có thể hướng các em đi theo m ột con đường mà mình đã chọn. 3. Những bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh, nhất là với những học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt là một bộ phận không nhiều trong nhà trường, nhưng nó lại là vấn đề phức tạp, nhất là trong việc giáo dục các em khắc phục những sai lệch của mình. Trong thời gian thực tập tại trường, em cũng gặp một số trường hợp những học sinh có thái độ và hành động không đúng đối với những chuẩn mực đạo đức xã hội, thường xuyên gây mất trật tự, vô lễ với giáo viên, gây sự với bạn bè,.... X ảy ra tình trạng như thế giáo viên chủ nhiệm phải vận dụng nhiều biện pháp giáo dục phù hợp và linh ho ạt trong quá trình phối hợp với các đoàn thể nhà trường và phụ huynh học sinh. Trách phạt là biện pháp tốt để giáo dục học sinh, nhưng trước khi trách phạt Trang 13
 14. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân chúng ta cần làm thế nào cho học sinh nhận ra những sai lầm khuyết điểm của mình để sửa chữa, đó là điều cơ bản để giáo d ục học sinh. N ên đưa ra hình phạt đúng đắn khi học sinh mắc phải sai lầm và tùy từng thời điểm cụ thể mà ta có cách giải quyết khác nhau. Khen thưởng kịp thời dù đó chỉ là một thành tích nhỏ nhưng đó chính là những niềm tin để từ đó các em có những thành tích tốt hơn, nó nhóm lên những hi vọng , những ước mơ của học sinh. IV.Thực hiện việc viết báo cáo thu hoạch cá nhân theo tinh thần nghiên cứu: 1 Nội dung báo cáo thể hiện đầy đủ các mặt hoạt động thực tập. Trong quá trình thực tập tại trường, bản thân đã nghiên cứu được một số vấn đề: - Về công tác giảng dạy cần nghiên cứu kĩ nội dung, phương pháp giảng dạy, đi sâu tìm hiểu các loại tài liệu chuyên môn, khai thác tối đa và hiệu quả đồ dùng dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. - Cần thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách, thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chuyên môn cũng như hội đồng nhà trường giao cho. Song song đó giáo viên cần không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, tìm tòi phương pháp dạy học thật hiệu quả đối với từng loại học sinh cụ thể. - Về công tác chủ nhiệm, giáo viên phải ghi chép cẩn thận các loại hồ sơ sổ sách quản lý học sinh, tìm hiểu chi tiết về hoàn cảnh gia đình của từng học sinh ở lớp chủ nhiệm, phối hợp tốt với các đoàn thể nhà trường giáo dục uốn nắn học sinh cá biệt, quan tâm sâu sát tình hình thực hiện nội quy nhà trường, tham gia giao thông, tình hình sức khỏe của học sinh,…. - Sự tham gia của giáo viên trong các tổ chức, đoàn thể của nhà trường. 2. Sự vận dụng các phương pháp nghiên cứu để thu thập số liệu viết báo cáo thu hoạch. Để hoàn thành bài báo cáo thu hoạch cá nhân em thực hiện và vận dụng nhiều phương pháp để thu số liệu và kiến thức cần thiết . - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: thông qua các báo cáo tình hình hoạt động của trường THCS Phường I như:. Báo cáo công tác chủ nhiệm, báo cáo công tác đội, báo cáo tình hình cơ sở vật chất của trường . - Phương pháp quan sát tình hình thực tế, lớp thông qua các hoạt động dạy học. - Phương pháp trò chuyện : tiếp xúc với giáo viên hướng dẫn, thầy cô bộ môn, các em học sinh để tìm hiểu thực tiễn cụ thể đạo đức, học lực của học sinh . - Phương pháp thực hành : Thông qua việc soạn giáo án thao giảng, dự giờ, hướng dẫn học sinh làm vệ sinh lớp hàng ngày, làm đ ồ dùng dạy học, làm công tác chủ nhiệm, tham gia vào công việc cần thiết để viết bài thu hoạch cá nhân . 3 Những kết luận sư phạm rút ra qua các hoạt động. Qua quá trình nghiên cứu thu thập thông tin viết bài thu hoạch, bản thân đã rút ra được những kết luận sư phạm như sau: Trang 14
 15. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân - Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chấp hành mọi chủ trương, kế hoạch của cơ quan giáo d ục cấp trên cũng như Chi bộ Đảng và Ban giám hiệu nhà trường. - N gười giáo viên phải luôn phấn đấu trao dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm một cách thường xuyên có như vậy mới theo kịp sự phát triển của xã hội, sự phát triển về tư duy, trí tuệ, khả năng làm chủ kiến thức của học sinh để có cách giáo dục, giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tế đất nước. - Thực hiện nghiêm túc mọi kế hoạch đã được thống nhất ở Hội đồng nhà trường cũng như ở tổ chuyên môn. - Trong quá trình chủ nhiệm lớp phải luôn giữ cách cư xử công bằng, không bỏ qua mọi hành động vi phạm nội quy nhà trường, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, uốn nắn học sinh cá biệt. - Trong quá trình giảng dạy phải xem học sinh là trung tâm từ đó có mục tiêu, phương pháp giáo dục cụ thể. PHẦN III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU 1. Một số thu hoạch lớn qua đợt thực tế sư phạm năm thứ III. a. Mặt mạnh: + Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của nhà trường. + Thực hiện đầy đủ mọi kế hoạch cụ thể hàng tuần. + Tham gia đầy đủ vào các buổi họp tổ, họp toàn đoàn thực tập. + Thực hiện đầy đủ mọi yêu cầu trong công tác giảng dạy: Nộp giáo án trước 1 tuần cho giáo viên hướng dẫn, chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học, thực hiện tốt các khâu lên lớp, tham gia góp ý, rút kinh nghiêm với các thành viên trong nhóm. + Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm lớp: Theo dõi, uốn nắn học sinh chưa ngoan, lao động, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp. + Hoàn thành tốt các tiết giảng dạy, sinh hoạt chủ nhiệm. + Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu. + Thấy được vị trí, vai trò, trách nhiệm lớn lao của người giáo viên THCS trong sự nghiệp giáo dục của nước nhà từ đó mà có ý thức không ngừng học tâp, rèn luyện để có thể đáp ứng một cách tốt nhất nghiệm vụ “trồng người” của mình. + Được vận dụng các kiến thức về phương pháp, hình thức tổ chức trong dạy học đã học tập và rèn luyện ở nhà trường sư phạm vào việc dạy học cụ thể từ đó rút ra những kinh nghiệm quý giá cho bản thân trong công tác giảng dạy sau này. + Được vận dụng các phương pháp giáo dục trong giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp. Từ đó rút ra những kiến thức thực tế, kinh nghiệm cho b ản thân trong công tác chủ nhiệm học sinh . Trang 15
 16. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân + Đồng thời qua công tác chủ nhiệm em cũng đã thấy được những điều cần có của một giáo viên chủ nhiệm làm hành trang sau này khi thực sự trở thành m ột giáo viên. - Mặt yếu: + Tìm hiểu chưa sâu sắc một số hoạt động, chức năng nhiệm vụ của một số bộ phận, chức danh lãnh đạo trong trường. + Chưa đi sâu tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh gia đình của một số học sinh ở lớp chủ nhiệm, chưa giải quyết tốt một số vấn đề phát sinh trong quá trình giáo dục học sinh cá biệt. + Chưa thể hiện tốt một số yêu cầu trong công tác giảng dạy như phong cách đứng lớp, khả năng truyền thụ kiến thức cho học sinh. + Chưa đóng góp nhiều ý kiến hay trong quá trình rút kinh nghiệm cũng như trong các buổi họp tổ chuyên môn và sinh hoạt chuyên đ ề. + Chưa đề ra biện pháp thiết thực trong việc giáo dục học sinh chưa ngoan. 2. Tự đánh giá, xếp loại TTSP : Qua đợt thực tập này, em cảm thấy bản thân đã cố gắng nổ lực hết sức của mình để hoàn thành trách nhiệm trong đợt thực tập sư phạm năm ba và bản thân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá cho công tác giảng dạy, chủ nhiệm, tìm hiểu tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương. Trong quá trình thực tập tại trường, em còn nhận thấy những mặt yếu của mình trong vai trò người giáo viên trong tương lai từ đó có những phương hướng phấn đấu rèn luyện thêm những mặt hạn chế. Đứng trên lập trường của một GV để nhận xét thực sự thì em còn nhiều mặt hạn chế, cần học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ thầy, cô hướng dẫn. Nhưng thực tế thì em cũng cảm nhận đ ược những mặt hạn chế của mình do là sinh viên nên còn non yếu về kiến thức chuyên môn và nhất là phong cách đứng lớp còn rất rụt rè chưa thật sự tự tin. D o đó, em nhận thấy mình cần cố gắng học hỏi nâng cao trình đ ộ chuyên môn và phương pháp giảng dạy để sau này vững bước trong sự nghiệp “ trồng người”. 3. Phương hướng phấn đấu: - Qua đợt thực tập, em nhận thấy chưa đối phó tốt với các tình huống trên lớp. Do đó,em sẽ tích cực hơn trong học tập sẽ giúp em có nhiều vốn kiến thức hỗ trợ cho việc giảng dạy. - V ấn đề tập dạy và dự tiết tập dạy của các bạn cũng là một vấn đề rất quan trọng, nó giúp ta nói năng lưu lót hơn trước đám đông, rút ra nhiều kinh nghiệm quy báu, bổ trợ phương pháp và dần hình thành phong cách giảng dạy của bản thân. Do đó khi về trường em sẽ đẩy mạnh việc tập dạy, nâng cao kiến thức về chuyên môn nhiều hơn ,bởi vì người thầy giáo phải hơn học sinh một cái đầu, học hỏi thêm những kinh nghiệm của cả các anh, chị đ i trước và không ngừng đổi mới phương pháp dạy học. - Tư thế, phong cách, lời ăn tiếng nói cũng cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa vì đã là giáo viên phải gương mẫu cho học sinh noi theo. Lời nói của giáo viên phải trong sáng rõ ràng, mạch lạc và có trách nhiệm với lời nói của mình vì đ ối tượng của Trang 16
 17. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân ta là học sinh THCS, các em rất tin tưởng vào lời nói và có thể xem thầy, cô là thần tượng của mình cho nên không nói cho qua mà không thực hiện. Đặc biệt trong công tác chủ nhiệm, nếu xử phạt những hành vi sai lệch của học sinh thì phải công bằng, có lời nói mạnh dạng và phải kiểm tra học sinh trong việc thực hiện những hình thức phạt của giáo viên, tránh phạt cho có rồi thôi không kiểm tra lại sẽ dẫn đến tình trạn g vi phạm có hệ thống của học sinh. Do vậy là giáo viên, ngoài công tác chuyên môn thì cũng phải quan tâm đến tâm lí lứa tuổi THCS, đến cách thức, phương pháp quản lí lớp của một giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm không những là người thầy mà còn là người cha, người mẹ, người anh, người chị lo lắng giúp đỡ học sinh trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt các yêu cầu giáo dục của nhà trường trong năm học. Muốn trở thành một giáo viên chủ nhiệm tốt, ngoài việc nắm bắt tâm lí học sinh còn cần ở người giáo viên sự nhiệt tình hết lòng vì học sinh thân yêu. - Phương hướng phấn đấu cho dù có đầy đủ, có nhiều hứa hẹn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không bằng sự thể hiện thật tốt những yêu cầu về công tác chủ nhiệm, công tác giảng dạy mà trường THCS đưa ra. Tìm cách khắc phục những việc chưa làm được trong đợt thực tập, phát huy những ưu điểm mà giáo viên đã nhận xét về bản thân là phương hướng phấn đấu thiết thực nhất của bản thân. Xin chân thành cảm ơn tập thể hội đồng sư phạm trường THCS Phường I đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành nhiệm vụ trong đợt thực tập này, và cũng không quên sự nhiệt tình giúp đỡ của GVHDCN đó là cô Huỳnh Tú Ngọc, G V hướng dẫn chuyên môn là thầy Dương Khánh Hùng và thầy Cao Hoàng Huấn đã nhiệt tình giúp đ ỡ, không ngại thời gian quý báo của mình, nên bản thân em xin hứa luôn phấn đấu hết mình và làm tròn tốt nhiệm vụ của một giáo viên trong tương lai để xứng đáng với câu của chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. PHẦN IV. NHẬN XÉT CỦA NHÓM SINH V IÊN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1. Nhận xét và kết luận của nhóm sinh viên * Trương Văn Phát: .................................................................................. ................................................................................................ .......................... ................................................................................................ .......................... ................................................................................................ .......................... * Lương Thiên Mã: .................................................................................. ................................................................................................ .......................... ................................................................................................ .......................... ................................................................................................ .......................... 2. Nhận xét và kết luận của giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm: ................................................................................................ .......................... Trang 17
 18. GVHD: Cô HU ỲNH TÚ NGỌC Bài thu hoạch cá nhân ................................................................................................ .......................... ................................................................................................ .......................... ................................................................................................ .......................... ................................................................................................ .......................... ................................................................................................ .......................... ............................................................................................................................ ........................................................................................................................... ............................................................................................................................ Duyệt của GVHDCN Sóc Trăng, ngày 19 tháng 03 năm 2011 SVTT HU ỲNH TÚ NGỌC HỒNG THỊ BÍCH TRÂM Trang 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản