intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận triết học: Quy luật mâu thuẫn

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1.396
lượt xem
182
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: quy luật mâu thuẫn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận triết học: Quy luật mâu thuẫn

 1. Tiểu luận triết học ĐỀ TÀI : "Quy luật mâu thuẫn".
 2. BÀI LÀM QUY LU ẬT MÂU THUẪN LÀ QUY LUẬT QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT LÀ H ẠT NHÂN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÌ NÓ VẠCH RA NGUỒN GỐC ĐỘNG LỰC CỦA SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI KHÁCH QUAN VÀ VÌ NÓ LÀ CHÌA KHOÁ LÀ CƠ SỞ GIÚP CHÚNG TA NẮM VỮNG THỰC CHẤT CỦA TẤT CẢ CÁC QUY LUẬT V À PHẠM TRÙ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT. 1-NỘI DUNG QUY LUẬT A) MÂU THUẪN: LÀ HIỆN TƯỢNG KHÁCH QUAN VÀ PHỔ BIẾN. MÂU THUẪN LÀ MỐI LIÊN HỆ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG CÙNG MỘT SỰ VẬT. MẶT ĐỐI LẬP LÀ NHỮNG MẶT, NHỮNG THUỘC TÍNH CÓ XU HỨƠNG PHÁT TRIỂN NGƯỢC CHIỀU NHAU, TỒN TẠI TRONG CÙNG MỘT SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG TÁC ĐỘNG BIỆN CHỨNG VỚI NHAU LÀM CHO SỰ VẬT PHÁT TRIỂN. MÂU THU ẪN LÀ HIỆN TƯỢNG KHÁCH QUAN VÀ PHỔ BIẾN MÂU THUẪN LÀ KHÁCH QUAN CÓ NGHĨA LÀ MÂU THUẪN LÀ CÁI VỐN CÓ Ở MỌI SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG. MÂU THUẪN H ÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN LÀ DO CẤU TRÚC TỰ THÂN BÊN TRONG CỦA SỰ VẬT QUY ĐỊNH NÓ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO BẤT KỲ MỘT LỰC LƯỢNG SIÊU TỰ NHIÊN NÀO VÀ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO Ý CHÍ CHỦ QUAN CỦA CON NGƯỜI. MÂU THU ẪN LÀ HIỆN TƯỢNG PHỔ BIẾN CÓ NGHĨA LÀ MÂU THUẪN TỒN TẠI TRONG TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC TỰ NHIÊN, XÃ HỘI V À TƯ DUY. MÂU THUẪN TỒN TẠI TỪ KHI SỰ VẬT XUẤT H IỆN CHO ĐẾN KHI KẾT THÚC. MÂU THUẪN TỒN TẠI Ở MỌI KHÔNG GIAN, TH ỜI GIAN, MỌI GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN. MÂU 1
 3. THUẪN NÀY MẤT ĐI THÌ MÂU THUẪN KHÁC LẠI HÌNH THÀNH. TRONG MỖI SỰ VẬT KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỘT MÂU THUẪN MÀ CÓ THỂ CÓ NHIỀU MÂU THUẪN V Ì SỰ TRONG CÙNG MỘT LÚC CÓ TH Ể CÓ NHIỀU MẶT ĐỐI LẬP. TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ KHÁC NHAU, MÂU THUẪN THỂ HIỆN RA DƯỚI NHIỀU HÌNH THỨC ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ KHÁC NHAU: + MÂU THUẪN BÊN TRONG VÀ MÂU THUẪN BÊN NGOÀI. + MÂU THUẪN CƠ BẢN VÀ MÂU THUẪN KHÔNG CƠ BẢN + MÂU THUẪN CHỦ YẾU VÀ MÂU THU ẪN THỨ YẾU + MÂU THUẪN ĐỐI KHÁNG VÀ KHÔNG ĐỐI KHÁNG. CẦN CHÚ Ý: TRONG TƯ DUY THÔNG THƯỜNG KHI NÓI ĐẾN H AI MẶT ĐỐI LẬP LÀ NÓI LÊN MÂU THUẪN. CÒN TRONG TƯ DUY BIỆN CHỨNG, KHÔNG PHẢI HAI MẶT ĐỐI LẬP N ÀO CŨNG TẠO N ÊN MÂU THU ẪN MÀ CHỈ NHỮNG MẶT ĐỐI LẬP TÁC ĐỘNG BIỆN CHƯNGS VỚI NHAU TẠO N ÊN SỰ VẬT HIỆN TƯ ỢNG VÀ TẠO LÊN SỰ PHÁT TRIỂN MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ MÂU THUẪN- MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG. B)CÁC MẶT ĐỐI LẬP CỦA MÂU THUẪN VỪA THỐNG NHẤT VỪA Đ ẤU TRANH VỚI NHAU. SỰ THỐNG NHẤT CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP LÀ SỰ NƯƠNG TỰA, RÀNG BUỘC QUY ĐỊNH LẪN NHAU LÀM TIỀN ĐỀ TỒN TẠI CHO NHAU CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP. KHÔNG CÓ SỰ THỐNG NHẤT CỦA CÁC MẶT ĐÓI LẬP THÌ KHÔNG TẠO RA SỰ VẬT. THEO NGHĨA HẸP SỰ THỐNG NHẤT LÀ SỰ ĐỒNG NHẤT, PH Ù HỢP NGANG NHAU CỦA HAI MẶT ĐỐI LẬP ĐÓ LÀ TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA MÂU THUẪN.. 2
 4. SỰ THỐNG NHẤT CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP LÀ TẠM THỜI TƯƠNG ĐỐI, NGHĨA LÀ NÓ CH Ỉ TỒN TẠI TRONG MỘT THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH, ĐÓ CHÍNH LÀ TR ẠNG THÁI ĐỨNG IM, ỔN ĐỊNH TƯƠNG ĐỐI CỦA SỰ VẬT, TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA SỰ THỐNG NHẤT CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP LÀM CHO THẾ GIỚI VẬT CHẤT PHÂN HOÁ THÀNH CACS BỘ PHẬN CÁC SỰ VẬT ĐA DẠNG PHỰC TẠP, GIÁN ĐOẠN. SỰ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT Đ ỐI LẬP LÀ SỰ BÀI TRỪ G ẠT BỎ PHỦ ĐỊNH BIỆN CHỨNG LẪN NHAU CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP (SỰ ĐẤU TRANH HIỂU THEO NGHĨA TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP CHỨ KHÔNG PHẢI THEO NGH ĨA ĐEN) SỰ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP LÀ TUYỆT ĐỐI VĨNH V IỄN. NÓ DIỄN RA LIÊN TỤC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH TỒN TẠI CỦA SỰ VẬT KỂ CẢ TRONG TRANG THÁI SỰ VẬT ỔN ĐINHJ CŨNG NHƯ KHI CHUYỂN HOÁ NHẢY VỌT VỀ CHẤT. SỰ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TẠO LÊN TÍNH CHẤT TỰ THÂN, LIÊN TỤC CỦA SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT. CŨNG V Ì VẬY MUỐN THAY ĐỔI SỰ VẬT TÌ PHẢI TĂNG CƯỜNG SỰ ĐẤU TRANH. SỰ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP LÀ MỘT QUÁ TRÌNH PHỨC TẠP DIỄN RA TỪ THẤP ĐẾN CAO, GỒM NHIỀU GIAI ĐOẠN, MỖI GIAI ĐOẠN LẠI CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM RIÊNG. +GIAI ĐOẠN ĐẦU: MÂU THUẪN BIỂU HIỆN RA Ở SỰ KHÁC NHAU CỦA HAI MẶT ĐỐI LẬP SONG KHÔNG PHẢI SỰ KHÁC NHAU NÀO CŨNG LÀ MÂU THU ẪN MÀ CHỈ HAI MẶT KHÁC NHAU NÀO LIÊN HỆ HỮU CƠ VỚI NHAU TRONG MỘT CHỈNH THỂ CÓ KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRÁI NG ƯỢC NHAU MỚI TẠO TH ÀNH GIAI 3
 5. ĐOẠN ĐẦU CỦA MAAU THUẪN, TRONG GIAI ĐOẠN NÀY SỰ ĐẤU TRANH CHƯA RÕ VÀ CHƯA GAY G ẮT. +GIAI ĐO ẠN SAU: TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÂU THUẪN, SỰ KHÁC NHAU BIẾN TH ÀNH ĐỐI LẬP, KHI ĐÓ HAI MẶT ĐỐI LẬP CÀNG RÕ, CÀNG SÂU SẮC THÌ SỰ ĐẤU TRANH GIỮA CHÚNG NGÀY CÀNG GAY G ẮT VÀ QUYẾT LIỆT, NẾU CÓ ĐIỀU K IỆN CHÍN MUỒI THÌ HAI MẶT CHUYỂN HOÁ LẪN NHAU VÀ MÂU THUẪN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT. C)SỰ ĐẤU TRANH VÀ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP LÀ NGUỒN GỐC, ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN. Đ ẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP GÂY RA NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP KHI CUỘC ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRỎ LÊN QUYẾT LIỆT VÀ CÓ ĐIỀU KIỆN CHÍN MUỒI THÌ SỰ THỐNG NHẤT CỦA HAI CŨ BỊ PHÁ HUỶ, CÁC MẶT ĐỐI LẬP CHUYỂN HOÁ LẪN NHAU. SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP CHÍNH LÀ LÚC MÂU THUẪN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, SỰ VẬT CŨ BỊ MẤT ĐI, SỰ VẬT MỚI XUẤT HIỆN. CÁC MẶT ĐỐ I LẬP CÓ THỂ CHUYỂN HOÁ LẪN NHAU VỚI BA HÌNH THỨC. -CÁC MẶT ĐỐI LẬP CHUYỂN HOÁ LẪN NHAU MẶT ĐỐI LẬP NÀY THÀNH MẶT ĐỐI LẬP KIA V À NGƯỢC LẠI NHƯNG Ở TRÌNH ĐỘ CAO HƠN VỀ PH ƯƠNG DIỆN VẬT CHẤT CỦA SỰ VẬT. VÍ DỤ, MÂU THU ẪN GIỮA VÔ SẢN VÀ TƯ SẢN BIỂU HIỆN THÀNH CUỘC CÁCH MẠNG VÔ SẢN LẬT ĐỘ GIAI CẤP TƯ SẢN -CẢ HAI MẶT ĐỐI LẬP ĐỀU MẤT ĐI VÀ CHUY ỂN HOÁ THÀNH MẶT ĐỐI LẬP MỚI. VÍ DỤ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN GIỮA NÔNG DÂN VÀ Đ ỊA CHỦ (CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN) XÃ HỘI LẠI XUẤT HIỆN MÂU THU ẪN MỚI LÀ MÂU THUẪN GIỮA TƯ SẢN VÀ VÔ SẢN (CHẾ ĐỘ TBCN). 4
 6. -CÁC MẶT ĐỐI LẬP THÂM NHẬP VÀO NHAU, CẢI BIẾN LẪN NHAU. TRONG SỰ VẬT MỚI LẠI CÓ MÂU THUẪN MỚI, CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG MÂU THUẪN MỚI LẠI ĐẤU TRANH VỚI NHAU, LÀM CHO SỰ VẬT ẤY LẠI CHUYỂN HOÁ THÀNH SỰ VẬT KHÁC TIẾN BỘ HƠN, CỨ NHƯ VẬY MÀ CÁC SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG THƯỜNG XUYÊN BIẾN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG, V Ì V ẬY, MÂU THUẪN LÀ NGUỒN GỐC ĐỘNG LỰC CỦA MỌI QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG. Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN V Ì MÂU THUẪN LÀ HIỆN TƯỢNG KHÁCH QUAN VÀ PHỔ BIẾN, NÊN TRONG NH ẬN TH ẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN PHẢI TÔN TRỌNG MÂU THUẪN, TỨC LÀ KHÔNG ĐƯỢC LẨN TRÁNH MÂU THUẪN CŨNG NHƯ KHÔNG ĐƯỢC TẠO RA MÂU THUẪN. V Ì MÂU THU ẪN LÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN NÊN MUỐN THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN PHẢI NHẬN THỨC ĐƯỢC MÂU THUẪN VÀ TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, PHẢI TẠO RA Đ IỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP THEO CHIỀU HƯỚNG PHÁT TRIỂN. V Ì MỌI MÂU THUẪN ĐỀU CÓ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN VÀ BIẾN HOÁ. V Ì SỰ VẬT KHÁC NHAU TH Ì MÂU THUẪN KHÁC NHAU, MỖI MÂU THUẪN LẠI CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA NÓ. DO ĐÓ PHẢI BIẾT PHÂN TÍCH CỤ THỂ MỘT MÂU THUẪN CỤ THỂ VÀ TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN. 2-VẬN DỤNG QUY LUẬT TR ÊN Đ Ể PHÂN TÍCH MỘT MÂU THU ẪN NỔI LÊN CÓ LIÊN QUAN Đ ẾN CÔNG VIỆC CỦA BẢN THÂN. 5
 7. MÂU THU ẪN TỒN TẠI Ở TẤT CẢ MỌI SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG CỦA THẾ G IỚI KHÁCH QUAN. BẢN THÂN TÔI ĐANG LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI, KHÁCH QUAN XUNG QUANH MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA TÔI TỒN TẠI RẤT NHIỀU MÂU THU ẪN. TÔI XIN PHÂN TÍCH MỘT MÂU THUẪN NỔI LÊN CÓ LIÊN QUAN Đ ẾN CÔNG VIỆC CỦA TÔI TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG. MỘT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH BAO GIỜ CŨNG CHỨA ĐỰNG TRONG NÓ RẤI NHIỀU MÂU THUẪN NHƯ; MÂU THUẪN GIƯA SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM, MÂU THUẪN G IỮA CUNG VÀ CẦU VỀ SẢN PHẨM, MÂU THUẪN GIỮA CHỦ QUẢN LÝ VỚI CÔNG NHÂN, MÂU THUẪN GIỮA TÍNH KẾ HOẠCH TRONG XÍ NGHIỆP VỚI TÍNH TỰ PHÁT CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG, MÂU THU ẪN GIỮA SỨC PHÁT TRIỂN NHANH CỦA CÔNG CỤ SẢN XUẤT V À CÔNG NGH Ệ TIÊN TIẾN VỚI SỰ CẠN KIỆT NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LÀ NGUYÊN LIỆU CỦA SẢN XUẤT, MÂU THUẪN GIỮA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO.... TÔI XIN PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ MÂU THUẪN GIỮA LỢI NHUẬN MÀ DOANH NGHIỆP THU ĐƯỢC VỚI RỦI RO MÀ DOANH NGHIỆP CÓ THỂ GẶP PHẢI. CHÚNG TA Đ Ã BIẾT HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG LÀ NHẬN GỬI VÀ CHO VAY VỚI MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG LÀ LỢI NHU ẬN. MỐI QUAN HỆ MÂU THUẪN GIỮA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO LÀ MỘT MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG, LÀ HAI M ẶT CỦA MỘT VẤN Đ Ề. BẤT CỨ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NÀO CŨNG V ẬY, LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO LUÔN TỒN TẠI SONG SONG VỚI NHAU, MÂU THUẪN VỚI NHAU. KẾT THÚC MỘT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÚNG TA CÓ THỂ THU ĐƯỢC LỢI NHUẬN NHƯNG CÓ KHI LÀ GẶP PHẢI RỦI RO. LỢI NHUẬN DỰ KIẾN MANG 6
 8. LẠI CÀNG CAO THÌ ĐỘ RỦI RO NẾU GẶP PHẢI CŨNG SẼ RẤT LỚN VÀ NGƯỢC LẠI. NHƯNG MỤC ĐÍCH CỦA NGƯỜI KINH DOANH BAO GIỜ CŨNG LÀ HƯỚNG TỚI LỢI NHUẬN, VÀ HỌ TÌM MỌI CÁCH Đ Ể HẠN CHẾ Đ ƯỢC RỦI RO NHƯ, CẢI TIẾN KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT., Đ ÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ NHANH NHẠY VÀ NĂNG ĐỘNG, KỊP THỜI NẮM BẮT VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯ ỜNG, DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NHẰM HẠN CHẾ TỐI ĐA RỦI RO HOẶC NẾU CÓ GẶP RỦI RO THÌ THIỆT HẠI LÀ RẤT NHỎ.... DO ĐÓ CÓ THỂ NÓI MÂU THUẪN GIỮA LỢI NHUẬN VẢ RỦI RO LÀ MỘT TRONG NHỮNG MÂU THUẪN CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT K INH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, VÀ LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN VỀ TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP. TRONG HO ẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG LÀ SỐ CHÊNH LỆCH GIỮA LỢI TỨC CHO VAY VÀ LỢI TỨC PHẢI TR Ả TRỪ ĐI CÁC CHI PHÍ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG SỐ CÒN LẠI GỌI LÀ LỢI NHUẬN. NGÂN HÀNG THU HÚT VỐN TRONG DÂN CƯ DƯỚI CÁC H ÌNH THỨC TIỀN GỬI TIẾT K IỆM CỦA DÂN CƯ, BÁN CHỨNG KHOÁN TRÊN TH Ị TRƯ ỜNG CHỨNG KHOÁN, MỞÀI KHO ẢN CHO CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN..... RỒI DÙNG VỐN HUY ĐỘNG ĐÓ ĐỂ CHO VAY VÀ HƯỞNG CHÊNH LỆCH LỢI TỨC. TRONG QUÁ TRÌNH CHO VAY Đ Ó, NGÂN HÀNG SẼ THU ĐƯỢC LỢI NHUẬN SAU KHI ĐÃ TRỪ ĐI LỢI TỨC PHẢI TRẢ KHI VAY, HOẶC NGÂN HÀNG SẼ GẶP PHẢI RỦI RO NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG CÓ KH Ả N ĂNG THANH TOÁN BỞI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỌ RỦI RO, THẤT BẠI NÊN MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN. LÀM TH Ế NÀO Đ Ể HẠN CHẾ RỦI RO VÀ ĐỐI ĐA LỢI NHUẬN CHÍNH 7
 9. LÀ CÁCH THỨC ĐỂ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN GIƯÃ LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO. G IẢM RỦI RO KHÔNG PHẢI LÀ NGÂN HÀNG SẼ KHÔNG CHO V AY ĐỐI VỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG LỚN, VAY TIỀN NHIỀU MÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỌ TUY MANG LẠI LỢI NHUẬN CAO NHƯNG ĐỘ RỦI RO LỚN. MÀ THAY VÀO ĐÓ NGÂN HÀNG PH ẢI TỰ ĐỔI MỚI, TỰ PHÁT TRIỂN MÌNH, THÔNG QUA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ TÍN DỤNG, Đ ÀO TẠO RA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TÍN DỤNG CÓ TRÌNH ĐỘ CHUY ÊN MÔN CAO, NĂNG ĐỘNG VÀ NHANH NH ẠY VỚI CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRƯỚC TRONG VÀ SAU KHI CHO VAY. TRƯỚC KHI CHO VAY THÌ TIẾN HÀNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN MỘT CÁCH CẨN THẨN, TRONG VÀ SAU KHI CHO VAY PHẢI THƯỜNG XUYÊN TCỬ CÁN BỘ TÍN DỤNG TRỰC TIẾP XUỐNG CƠ SỞ ĐỂ GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT K INH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG, XEM HỌ SỬ DỤNG TIỀN VAY CÓ ĐÚNG MỤC ĐÍCH NHƯ CAM K ẾT KHI VAY KHÔNG....LÀM TỐT CÁC CÔNG VIỆC TRÊN, NGÂN HÀNG SẼ KHẮC PHỤC VÀ HẠN CHẾ ĐƯỢC RỦI RO, NHỜ ĐÓ MÀ TĂNG ĐƯỢC LỢI NHUẬN CHO NGÂN HÀNG, CŨNG CÓ NGHĨA LÀ GIẢI QUYẾT TỐT Đ ƯỢC MÂU THUẪN G IỮA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO, (MẶT Đ ỐI LẬP NÀY CHUY ỂN HOÁ THÀNH MẶT ĐỐI LẬP KIA NHƯNG Ở MÉC PHÁT TRIỂN HƠN) ĐÓ LA LÀM CHO NGÂN HÀNG NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN, ĐIỀU NÀY PHÙ HỢP VỚI QUY LUẬT KHÁCH QUAN ĐÓ LÀ; MÂU THUẪN LÀ NGUỒN GỐC ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN. TUY NHIÊN NHƯ TRÊN CHÚNG TA ĐÃ NGHIÊN CỨU, KHI G IẢI QUYẾT ĐƯỢC MÂU THUẪN RỒI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG CÒN TỒN TẠI MÂU THUẪN, MÀ NGƯỢC LẠI, MÂU THUẪN 8
 10. NÀY MẤT ĐI, MÂU THUẪN KHÁC LẠI XUẤT HIỆN. KHI CHÚNG TA ĐÃ CÓ MỘT ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TÍN DỤNG VỚI TRÌNH ĐỘ CAO, CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TỐT NH ƯNG RỦI RO TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG XẢY RA NỮA MÀ TRÁI LAỊ KHI TRÌNH ĐỘ SẢN XUẤT CÀNG PHÁT TRIỂN THÌ MỨC ĐỘ RỦI RO NẾU G ẶP PHẢI SẼ RẤT LỚN VÀ THIỆT HẠI CŨNG RẤT NẶNG NỀ, DO V ẬY NÓ LẠI TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ CHO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN. NHƯ THẾ MỚI LÀ PHÙ HỢP VỚI QUY LUẬT KHÁCH QUAN. 9
 11. VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ Đ ẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ĐỂ PHÂN TÍCH MỘT MÂU THUẪN NỔI LÊN CÓ L IÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA ANH CHỊ. 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2