intTypePromotion=1

Tiểu luận: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Chia sẻ: Nguyên Khê | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
251
lượt xem
80
download

Tiểu luận: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận với đề tài "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường" trình bày gồm 2 chương: chương 1 phần nội dung (quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin, thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp, nguyên nhân của vấn đề), chương 2 kết luận và một số giải pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

 1. LỜI NÓI ĐẦU Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và h ạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang l ại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những mặt được thì cũng còn những mặt chưa được : Một trong những mặt chưa được đó là những m ặt đó là tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng tăng, vấn đ ề xã h ội mà gần như không có trong nền kinh tế bao cấp. Đất nước muốn phát triển thì phải đi lên từ lao động, mà sinh viên là lực lượng lao động trẻ, năng động, dồi dào và được đào tạo. Vì vậy đây là nguồn nhân lực rất quan trọng cần được sử dụng một cách hợp lý hiệu quả. Tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vấn đề này nguyên nhân do đâu, ph ải chăng là: - Trình độ của sinh viên không đáp ứng được yêu c ầu ngày m ột cao c ủa công việc, do chất lượng đào tạo thấp của các trường đại học,cao đẳng ? - Do lượng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ? - Do chính sách của nhà nước chưa hợp lý trong việc sử dụng lao động ? - Do sự chủ quan của sinh viên không muốn công tác tại những vùng xa, khó khăn ? Vấn đề này được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra là vì về mặt nhận th ức chủ th ể chưa nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ " Vận dụng quan điểm toàn diện
 2. của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường". Phần nội dung của bài tiểu luận sẽ gồm các mục sau : Chương I : Phần nội dung I. Quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin II. Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp. III. Nguyên nhân của vấn đề Chương II : Kết luận và một số giải pháp Trong lần viết này bài tiểu luận của em chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Em kính mong nhận được nhiều ý kiến phê bình c ủa các th ầy cô giáo để em có thể hoàn thiện tốt hơn trong những lần viết sau. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa đã giúp em hoàn thành tốt bài tiểu luận này.
 3. Chương I : Phần nội dung I. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ Lê Nin Trong sự tồn tại của thế giới quanh ta, mọi sự vật và hiện tượng đều có mối liên hệ và tác động qua lại với nhau ch ứ không tách rời nhau, cô l ập nhau. Như chúng ta đã biết “ Quan điểm toàn di ện” là quan đi ểm đ ược rút ra t ừ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Muốn nhận thức hoặc hoạt động thực tiễn đúng về đối tượng nào đó ph ải tính đến những mối liên hệ trong sự tồn tại của đối tượng, đề phòng khắc phục quan điểm phiến diện Mối liên hệ giữa các sự vật , hiện t ượng là mối liên h ệ c ủa b ản thân th ế giới vật chất, không do bất cứ ai quy định và tồn tại độc l ập v ới ý th ức. Trên thế giới này có rất nhiều mối liên hệ chẳng hạn nh ư mối liên h ệ gi ữa s ự v ật và hiện tượng vật chất, giữa cái vật chất và cái tinh th ần. Các m ối liên h ệ đều là sự phản ánh những tác động qua lại, phản ánh sự quy định lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng của thế giới khách quan. Không chỉ có vậy, các mối liên hệ còn có tính nhiều vẻ ( đa dạng) + Mối liên hệ bên trong và bên ngoài + Mối liên hệ cơ bản và không cơ bản + Mối liên hệ chủ yếu và thứ yếu + Mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp ở thế giới của các mối liên hệ, mối liên hệ bên ngoài tức là sự tác đ ộng lẫn nhau giữa các sự vật, mối liên hệ bên trong tức là sự tác đ ộng qua l ại l ẫn nhau của các mặt, các yếu tố, các bộ phận bên trong của s ự v ật. Có m ối liên hệ cơ bản thuộc về bản chất của sự vật, đóng vai trò quy ết định, còn mối liên hệ không cơ bản chỉ đóng vai trò phụ thuộc, không quan trọng. Đôi khi lại có mối liên hệ chủ yếu hoặc thứ yếu. ở đó còn có mối liên hệ trực tiếp giữa hai hoặc nhiều sự vật và hiện tượng, có mối liên hệ gián tiếp trong đó
 4. có các sự vật và hiện tượng tác động lẫn nhau thông qua nhi ều khâu trung gian. Khi nghiên cứu hiện tượng khách quan, chúng ta có th ể phân chia các m ối liên hệ ra thành từng loại như trên tuỳ theo tính chất đơn giản hay phức tạp, phạm vi rộng hay hẹp, vai trò trực tiếp hay gián tiếp, nghiên cứu sâu hay s ơ qua…. Phân chia các mối liên hệ phải ph ụ thuộc vào vi ệc nghiên c ứu c ụ th ể trong sự biến đổi và phát triển của chúng. Hay nói khác đi, khi xem xét s ự vật thì phải có quan điểm toàn diện tức là nhìn nh ận s ự vi ệc, v ấn đ ề ở m ọi góc cạnh, mọi phương diện. Theo Lê _ Nin “Muốn thực sự hiểu được s ự v ật c ần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mối quan hệ và quan hệ gián tiếp của sự vật đó”. Chúng ta không thể làm được điều đó một cách hoàn toàn đầy đủ, nhưng sự vật cần thiết phải xét đến tất cả mọi mặt sẽ đề phòng cho chúng ta khỏi phạm phải sai lầm và cứng nhắc” ( Lê Nin toàn tập – NXB ti ến bộ) Khi xem xét sự vật hiện tượng thì luôn phải chú ý đến quan điểm toàn diện tức là khi xem xét sự vật, hiện tượng phải nghiên c ứu mọi m ối liên h ệ và s ự tác động qua lại giữa chúng, sự tác động qua lại của các yếu tố, kể cả khâu trung gian, gián tiếp cấu thành sự vật đó, phải đặt nó trong một không gian, thời gian cụ thể, nghiên cứu quá trình phát triển từ quá kh ứ, hiện tại và d ự đoán cho tương lai. Thế nhưng xem xét toàn diện không có nghĩa là xem xét tràn lan mà phải xem xét từng yếu tố cụ thể nhưng có tính ch ọn lọc. Có nh ư thế chúng ta mới thực sự nắm được bản chất của sự vật. Và cả khi nghiên cứu xã hội thì cũng rất c ần đ ến quan đi ểm toàn di ện vì các mối quan hệ trong xã hội không cô lập nhau, tách rời nhau mà trái l ại chúng đan xen tác động qua lại với nhau . Tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp cũng là một vấn đề xã hội mà nguyên nhân gây ra là tập hợp của nhiều yếu t ố tác đ ộng ảnh h ưởng đ ến
 5. nhau. Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diện của triết học Mác – Lê Nin để phân tích tình trạng này. II . Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viên sau khi th ất nghi ệp ra trường Từ khi đất nước ta có chính sách mở cửa giao l ưu h ợp tác v ới các n ước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới, kinh tế chuy ển sang n ền kinh tế nhiều thành phần tự do cạnh tranh phát triển đã phát huy rất nhiều mặt tích cực. Mặt tích cực đáng chú ý là sự cố gắng vươn lên của lớp thanh niên mới để có thể đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công việc.Sự mở rộng phát triển kinh tế thị trường thực sự đã mang lại những cơ hội việc làm cho sinh viên có khả năng, có năng lực, linh hoạt. Nhưng không phải mọi sinh viên ra trường đều có việc làm và đây là một vấn đề đang được quan tâm của xã hội. Căn cứ vào điều tra mới nhất của bộ GD- ĐT thì “năm 2000 c ả n ước có 126 trường đại học, cao đẳng với hơn 73000 sinh viên chính qui t ốt nghi ệp thì đến năm học 2001-2003 đã có 157 trường đại học, cao đẳng với gần 12200 sinh viên ra trường’’(nguồn tin trên mạng Internet). Kết quả cho thấy t ỷ l ệ chung của sinh viên có việc làm sau khi ra trường hiện nay là 72,47%, trong đó khối kĩ thuật công nghiệp chiếm 79,43% nông lâm ngư chiếm 71,55%, kinh tế luật chiếm 74,8%, sư phạm chiếm 81,5%(báo tiền phong số 115 ra ngày 24-3- 2002). Và theo số liệu mới của viện kinh tế phát tri ển thì sinh viên kh ối kinh tế ra trường năm 2002 thất nghiệp 87% hoặc làm việc trái nghề. Bên cạnh những sinh viên có đủ những yêu cầu mà nhà tuy ển dụng đòi hỏi hoặc những người có người thân, xin việc hộ thì s ố còn lại ph ải ch ật v ật chạy đi chạy lại với các trung tâm giới thiệu việc làm. Cũng phải nói thêm rằng chính dựa vào sự khan hiếm việc làm này mà nhiều trung tâm gi ới thi ệu việc làm “ ma ” mọc lên vài ba bữa để thu ti ền l ệ phí, ti ền môi gi ới vi ệc làm rồi biến mất. Hoặc một số sinh viên ra trường chấp nhận làm trái ngh ề ho ặc bất cứ nghề gì miễn là có thu nhập.
 6. Đó là về phía sinh viên, còn về phía nhà tuy ển d ụng thì h ọ v ẫn ‘ than’ là thiếu lao động mà theo họ là thiếu những người có kinh nghi ệm và kh ả năng làm việc độc lập cũng như một số yêu cầu khác. Vậy nguyên nhân của vấn đề này do đâu? III. Nguyên nhân của vấn đề 1. Từ phía nền kinh tế- xã hội. Trong những năm nước ta còn thực hiện chính sách bao cấp thì không có hiện tượng sinh viên ra trường thất nghiệp. Phần lớn là vì ngày đó sinh viên còn ít số lượng các trường đại học không nhiều nhưng chủ yếu là sinh viên sau khi tốt nghiệp thường được nhà nước phân công tác. Nhìn bề ngoài thì có thể là đủ việc làm nhưng đôi khi những vị trí được sắp xếp vào ch ỉ cho đ ủ v ị trí, cho có hình thức, nhiều lúc ‘chơi dài ngày’ hết tháng thì nh ận l ương nhà nước. Nhưng từ khi nhà nước có chính sách mở cửa kinh tế nhà nước chuy ển sang kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự lo cho mình, tự tính toán “ lời ăn, lỗ chịu” không có sự bao cấp của nhà nước thì vấn đề việc llàm th ực sự trở nên bức bách. Cũng từ đây cơ cấu bộ máy trong các cơ quan gọn nhẹ hơn nhiều do số lao động tuyển vào được cân nhắc kỹ lưỡng theo khối lượng và mức độ đòi hỏi của công việc. Hiện nay, sau khi tốt nghiệp thì đa s ố sinh viên phải tự đi tìm việc cho mình ngoại trừ một s ố trường thuộc nghành quân đội hay công an thì nghành chủ quản sẽ phân công công tác. Ngày nay, chúng ta có thể thấy một hiện tượng là sinh viên tốt nghiệp ra trường chỉ muốn trụ lại thành phố để làm việc kể cả những sinh viên xuất thân và lớn lên từ những miền quê. Họ chấp nhận ở lại thành ph ố đ ể làm việc dù là việc không đúng với nghành được đào tạo hoặc có thu nhập. Nh ư vậy một số nơi như hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì vẫn thiếu trầm trọng nguồn nhân lực trong khi thành phố vẫn phải đương đầu với sức ép của tình trạng thất nghiệp. Đến đây ta có thể thấy được tính hai mặt của nền kinh tế thị trường.
 7. Một mặt nó tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế có khả năng phát tri ển mạnh hơn, nó cũng tạo ra sự cạnh tranh và chính sự cạnh tranh cũng là đ ộng lực thúc đẩy kinh tế phát triển, đi lên. Hơn nữa kinh t ế th ị tr ường s ẽ làm cho mọi người phải cố gắng nỗ lực để trang bị cho mình vốn kiến thức đầy đủ thì mới có thể tìm được việc làm. Nhưng mặt khác nền kinh tế thị trường cũng có những tác động không lớn đến vấn đề xã hội là việc gây ra sự thiếu thừa “ giả ”về lực lượng lao động, mất cân đối về nguồn lao động và cũng làm nẩy sinh một số vấn đ ề tiêu cực trong việc làm 2. Về phía đào tạo Tình trạng sinh viên ra trường không có vi ệc làm m ột ph ần cũng có nguyên nhân ở phía đào tạo. Nhiều chương trình đào tạo quá cũ kỹ, lạc hậu từ nội dung đến phương pháp giảng dậy. Đôi khi được học là học ch ạy còn vào thực tiễn thì như mới hoàn toàn vì học nhưng không có th ực hành trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dậy, học tập thì không có vì vậy không phát huy được khả năng sáng tạo của sinh viên. Tại một số nước nền giáo dục hiện đại thì sinh viên sau khi học hết năm thứ 3 thì có th ể làm vi ệc đ ược t ại một cơ quan theo một ngành nghề đã được đào tạo. Phần đông ngoài các chương trình đào tạo ở trường đại học họ còn phải h ọc thêm các khoá h ọc ở ngoài như ngoại ngữ tin học để có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. a. Cơ cấu đào tạo Có thể nói cơ cấu đào tạo của nước ta còn quá lạc h ậu và ch ưa bám sát thực tế. Trong khi một đất nước đang phát triển như Việt Nam rất cần đến đội ngũ kỹ sư về kỹ thuật, công nghệ, xây dựng cơ bản thì nguồn cung cấp nhân lực từ phía đào tạo lại chưa đáp ứng được hết nhu cầu .Trong khi đó sinh viên trong khối kinh tế thì đang quá dư thừa “ 90 % sinh viên kh ối kinh tế ra trường không có việc làm ” là một ph ần do bên đào t ạo n ắm đ ược nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực, chưa thông tin đầy đủ cho sinh viên về việc
 8. chọn nhóm ngành học, nhiều sinh viên chọn trường chỉ theo cảm tính ch ứ không tính đến mục đích phục vụ tương lai và khả năng xin việc làm sau này. b. Chất lượng đào tạo Hiện nay chất lượng đào tạo và thực tế còn có kho ảng cách quá xa. Những gì sinh viên được học phần lớn ch ưa đáp ứng được yêu c ầu c ủa công việc. Nguyên nhân một phần là do học không đi đôi với hành, thi ếu c ơ s ở v ật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dậy và học tập hoặc nếu có thì quá xa so với thực tế công việc. Phần khác là do xã hội ngày càng phát tri ển với tốc độ cao và vì vậy sản xuất cũng thay đổi theo.Phương thức sản xuất thay đổi trong khi đó đào tạo không bắt kịp được những thay đổi này vì vậy nó thường bị tụt hậu. Khi không có sự cân bằng, đồng bộ gi ữa đào t ạo và thực tế công việc đã làm cho sinh viên sau khi ra trường không đủ khả năng phục vụ cho công việc. Họ cảm thấy rất lúng túng trước nh ững yêu c ầu c ủa đơn vị sử dụng lao động . Chính vì sự phát triển của khoa học – kỹ thuật ngày càng cao nên công việc cũng đòi hỏi đội ngũ người lao động phải có trình độ, năng lực. Điều này đòi hỏi ngành GD - ĐT phải phương pháp đào tạo mới, cải thiện ch ất l ượng đào tạo để có thể bắt kịp được sự phát triển của thời đại. 3. Về phía chính sách của nhà nước Bên cạnh những nguyên nhân về kinh tế, xã h ội, đào t ạo thì nguyên nhân về chính sách của nhà nước cũng là yếu tố đáng kể tác động đến vấn đề này. Trong những năm gần đây, nhà nước cũng có rất nhiều quan tâm đến sự nghiệp đào tạo nói chung và đào tạo đại học nói riêng cùng với những khuyến khích để sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp; ví dụ nh ư sinh viên thu ộc kh ối sư phạm được miễn học phí. Nhưng về cơ bản thì nhà nước vẫn ch ưa có chính sách hợp lí để khuyến khích cũng như tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường yên tâm công tác và phát huy hết khả năng; chẳng hạn như chính sách đối với những người về công tác tại những vùng sâu, vùng xa, hải đảo
 9. chưa hợp lí cho lắm nên không thu hút được sinh viên sau khi ra tr ường t ự nguyện về đây công tác. Vậy nên chăng nhà nước cần có chính sách hợp cũng nh ư thoả đáng h ơn n ữa cả về mặt vật chất cũng như tinh thần để sinh viên sau khi ra tr ường s ẵn sàng có công tác ở bất cứ nơi đâu để góp phần vào sự nghiệp công nghi ệp hoá và đổi mới đất nước. 4/ Về phía bản thân và gia đình đối tượng được đào tạo Bên cạnh những nguyên nhân được nêu ở trên thì nguyên nhân t ừ phía b ản thân sinh viên cũng là một yếu tố gây ra tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường . Chúng ta có thể nhận thấy một th ực tế rằng hi ện nay sinh viên ra tr ường đều muốn bám trụ lại thành phố để làm việc dù công việc đó không đúng ngành được đào tạo hoặc thậm chí là công việc phổ thông miễn sao có thu nhập .Nhóm sinh viên xuất thân từ các tỉnh lẻ ra thành phố học cũng không muốn trở về quê hương để phục vụ, điều này đang làm cho các thành ph ố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải về dân số cũng nh ư s ức ép về nhu cầu việc làm. Tình hình này đã và đang gây ra những ảnh hưởng xấu đến chủ trương phát triển kinh tế- xã hội ở miền núi ,nông thôn c ủa Đ ảng và nhà nước.
 10. Chương II/ Kết luận chung và một số kiến nghị giải pháp I/ Kết luận chung Qua việc phân tích những nguyên nhân gây ra hiện tượng sinh viên th ất nghiệp sau khi ra trường bằng việc vận dụng “quan điểm toàn di ện c ủa tri ết học Mác- Lênin” phần nào cũng cho ta thấy được góc cạnh của vấn đề mặc dù phần phân tích ở trên chỉ là rất khái quát. Chúng ta đều nhận thấy rằng tình trạng thất nghiệp ở sinh viên sau khi ra trường không ph ải do l ỗi toàn b ộ c ủa bất cứ ban ngành nào mà nó do nhiều yếu tố tác động đến, nguyên nhân khách quan như tình hình kinh tế xã hội, nguyên nhân ch ủ quan là v ề h ệ th ống giáo dục đào tạo,chính sách sử dụng và đãi ngộ lao động chưa h ợp lý cũng nh ư tâm lý chủ quan về phía bản thân sinh viên. Nhưng dù nói gì đi n ữa thì th ất nghiệp ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhất là Việt Nam, một nước đang phát triển với dân số trẻ rất cần mọi tài năng, nỗ lực và sự đóng gópcủa lớp trẻ, nh ững ch ủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy để giải quyết vấn đề này thì không phải một sớm một chiều mà cần phải có thời gian và sự kết h ợp t ừ nhi ều phía. Với tư cách là một sinh viên cũng đang băn khoăn và lo l ắng v ề v ấn đ ề xã hội này nên trong phần giải pháp của bài tiểu luận này em xin phép được đưa ra một số giải pháp sau. II. Giải pháp 1. Phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng các ngành nghề sản xuất – kinh doanh Với số dân gần 80 triệu người và ch ắc chắn s ẽ còn tăng trong nh ững năm tới, lượng sinh viên ra trường ngay càng nhiều vì vậy việc làm là m ột v ấn đ ề cấp bách của xã hội. Để tạo thêm được công ăn việc làm thì không còn cách nào khác là phải mở rộng các ngành nghề sản xuất – kinh doanh. Muốn làm
 11. được điều này thì nhà nước cần có những chính sách nh ằm đẩy m ạnh, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào đầu t ư, phát tri ển m ở r ộng sản xuất cũng như tạo ra các điều kiện thuận lợi về môi trường để họ có th ể hoạt động thuận tiện hơn. Bên cạnh đó nhà nước cũng ph ải là ng ười đi đ ầu, chủ trương trong việc thực hiện các chương trình quốc gia về khoa h ọc – k ỹ thuật cũng như đưa nó vào thực tiễn sản xuất nh ằm nâng cao ch ất lượng s ản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao điều kiện sống cho ng ười lao đ ộng. Nếu các chính sách này được đưa vào thực tiễn thì người lao động s ẽ ph ải c ố gắng hơn để nâng cao trình độ chuyên môn cho công việc và đơn v ị sử d ụng cũng sẽ có điều kiện để thu hút nhiều hơn lực lượng lao động được đào t ạo với chất lượng cao. 2.Về phía ngành đào GD - ĐT Đào tạo chính là nền tảng, là cơ sở để cho “ra lò” những lao động có kĩ năng, có tay nghề, vì vậy đào tạo cần phải đổi mới nâng cao chất lượng để làm sao khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng đáp ưng những nhu c ầu ngày một cao của công việc. Bên cạnh đó nhà nước và bộ giáo dục cũng cần có sự phối hợp để tính toán để cân đối tỷ lệ hợp lý giữa các ngành nghề đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của thực tế, tránh hiện tượng thừa thì vẫn cứ thừa còn thiếu thì vẫn cứ thiếu. Nghành đào tạo cũng có mối liên h ệ v ới th ị tr ường lao động để luôn cập nhập được xu hướng của nhu cầu để đào t ạo cho phù h ợp cả về chất lượng cũng như số lượng. 3.Về phía chính sách của nhà nước. Nhà nước là người quản lý ở tầm vĩ mô do v ậy nhà n ước c ần đ ưa ra các chính sác hợp lý để thu hút và tạo điều kiện cho sinh viên vào h ọc các nghành nghề kỹ thuật nghành mà hiện nay một đất nước đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá ráat cần đến. Cùng với việc vào h ọc nhà n ước cũng nên có chính sách quan tâm đến những người làm việc, công tác t ại nh ững vùng xa, vùng khó khăn để động viên họ cả về mặt vật chất cũng nh ư tinh
 12. thần để họ có thể yên tâm đem hết tâm huyết và năng l ực ra đ ể ph ục v ụ đ ất nước. Nhà nước cũng cần tạo cơ hội để các trường đào tạo có điều kiện tiếp cận được với thị trường lao động để biết đươc tình hình th ực t ế cũng nh ững thay đổi về khoa học – công nghệ ,các loại máy móc hiện đ ại đ ể t ừ đó có th ể cập nhập cho sinh viên một cách liên tục và kịp thời những sự thay đổi đó. 4.Về phía sinh viên Hiện nay rất nhiều đói tượng chọn trường đại học nhưng không có sự định hướng cho khả năng của đầu ra sau này mà ch ỉ chọn nh ư một cái “m ốt” với những nghành đang “nổi” như tài chính, ngân hàng, ưu chính viễn thông …Đây là một tư tưởng tiêu cực có ảnh hưởng không tốt tới quá trình phát triển kinh tế –xã hội gây ra tình trạng thừa thiếu bất hợp lý. Và l ại tâm lý hiện nay của nhiều bậc phụ huynh là bắt buộc phải vào được đại học. Ph ải nói rằng có được tấm bằng đại học để ra nghề là một điều rất cần và quan trọng. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng đại học chưa phải là con đ ường duy nhất để lập nghiệp. Vì vậy bản thân đối tượng được đào tạo cũng nh ư các bậc phụ huynh cần phải đánh giá lại cách nhìn nhận làm sao đ ể ch ọn cho con em mình và hoàn cảnh gia đình mà vẫn có ích cho xã h ội. Nh ững sinh viên ra trường cũng cần có cách nhìn nhận đúng đắn hơn trong việc chọn cho mình một nơi làm việc. Một môi trường đúng với chuyên ngành được đào tạo sẽ có lợi cho cả hai bên; người lao động sẽ làm tốt hơn công việc của mình, bên s ử dụng lao động sẽ được những người có trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực làm việc.Sự kết hợp hài hoà và hợp lý này sẽ giúp cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.
 13. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Giáo trình triết học của trường Đại Học Quản Lý – Kinh Doanh Hà Nội 2/ Báo tiền phong số135 ra ngày 24-3- 2002 3/ Sách Lê Nin toàn tập – nhà xuất bản Tiến Bộ 4/ Tạp chí lao động và xã hội tháng 3 -2002 5/ Nguồn tin từ Internet : www.tinvan.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2