intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tiểu luận: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đưa ra một vài giải pháp

Chia sẻ: Nguyên Khê | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
250
lượt xem
69
download

Tiểu luận: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đưa ra một vài giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận với đề tài "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đưa ra một vài giải pháp" gồm 2 chương: chương 1 1hần nội dung, chương 2 kết luận và một số giải pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đưa ra một vài giải pháp

 1. LỜI NÓI ĐẦU Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuy ển từ kinh t ế t ập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những m ặt đ ược thì cũng còn những mặt chưa được : Một trong những m ặt ch ưa đ ược đó là những mặt đó là tình trạng sinh viên ra trường th ất nghiệp ngày càng tăng, vấn đề xã hội mà gần như không có trong nền kinh tế bao cấp. Đất nước muốn phát triển thì phải đi lên từ lao động, mà sinh viên là l ực lượng lao động trẻ, năng động, dồi dào và được đào tạo. Vì vậy đây là nguồn nhân lực rất quan trọng cần được sử dụng một cách hợp lý hiệu quả. Tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh h ưởng rất nhi ều đ ến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vấn đề này nguyên nhân do đâu, phải chăng là: - Trình độ của sinh viên không đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của công việc, do chất lượng đào tạo thấp của các trường đại h ọc,cao đẳng ? - Do lượng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ? - Do chính sách của nhà nước chưa hợp lý trong vi ệc s ử d ụng lao động ? - Do sự chủ quan của sinh viên không muốn công tác tại nh ững vùng xa, khó khăn ? Vấn đề này được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra là vì về mặt nhận th ức ch ủ
 2. thể chưa nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề và đưa ra một vài giải pháp. Phần nội dung của bài tiểu luận sẽ gồm các mục sau : Chương I : Phần nội dung I. Quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin II. Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp. III. Nguyên nhân của vấn đề Chương II : Kết luận và một số giải pháp Trong lần viết này bài tiểu luận của em chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Em kính mong nhận được nhiều ý kiến phê bình của các thầy cô giáo để em có thể hoàn thiện tốt hơn trong những lần viết sau. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa đã giúp em hoàn thành tốt bài tiểu luận này.
 3. Chương I : Phần nội dung I. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ Lê Nin Trong sự tồn tại của thế giới quanh ta, mọi sự vật và hiện tượng đ ều có mối liên hệ và tác động qua lại với nhau chứ không tách rời nhau, cô lập nhau. Như chúng ta đã biết “ Quan điểm toàn di ện” là quan đi ểm đ ược rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Muốn nhận thức hoặc hoạt động th ực tiễn đúng v ề đối t ượng nào đó phải tính đến những mối liên hệ trong sự tồn tại của đối tượng, đề phòng khắc phục quan điểm phiến diện Mối liên hệ giữa các sự vật , hiện tượng là mối liên h ệ c ủa b ản thân thế giới vật chất, không do bất cứ ai quy định và tồn t ại đ ộc l ập với ý thức. Trên thế giới này có rất nhiều mối liên hệ chẳng hạn như m ối liên hệ giữa sự vật và hiện tượng vật chất, giữa cái vật ch ất và cái tinh th ần. Các mối liên hệ đều là sự phản ánh nh ững tác động qua l ại, ph ản ánh s ự quy định lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng của thế giới khách quan. Không chỉ có vậy, các mối liên hệ còn có tính nhiều vẻ ( đa dạng) + Mối liên hệ bên trong và bên ngoài + Mối liên hệ cơ bản và không cơ bản + Mối liên hệ chủ yếu và thứ yếu + Mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp Ở thế giới của các mối liên hệ, mối liên hệ bên ngoài tức là s ự tác động lẫn nhau giữa các sự vật, mối liên hệ bên trong tức là sự tác động qua lại lẫn nhau của các mặt, các yếu tố, các bộ phận bên trong của sự vật. Có mối liên hệ cơ bản thuộc về bản chất của sự vật, đóng vai trò quyết định, còn mối liên hệ không cơ bản chỉ đóng vai trò phụ thuộc,
 4. không quan trọng. Đôi khi lại có mối liên hệ chủ yếu hoặc th ứ y ếu. ở đó còn có mối liên hệ trực tiếp giữa hai hoặc nhiều sự vật và hi ện t ượng, có mối liên hệ gián tiếp trong đó có các sự vật và hiện tượng tác động lẫn nhau thông qua nhiều khâu trung gian. Khi nghiên cứu hiện tượng khách quan, chúng ta có thể phân chia các mối liên hệ ra thành từng loại như trên tuỳ theo tính ch ất đơn gi ản hay phức tạp, phạm vi rộng hay hẹp, vai trò trực tiếp hay gián ti ếp, nghiên cứu sâu hay sơ qua…. Phân chia các mối liên hệ phải ph ụ thuộc vào vi ệc nghiên c ứu c ụ th ể trong sự biến đổi và phát triển của chúng. Hay nói khác đi, khi xem xét s ự vật thì phải có quan điểm toàn diện tức là nhìn nhận sự việc, vấn đề ở mọi góc cạnh, mọi phương diện. Theo Lê _ Nin “Muốn thực sự hiểu được sự vật cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mối quan hệ và quan hệ gián tiếp của sự vật đó”. Chúng ta không thể làm được điều đó một cách hoàn toàn đầy đủ, nhưng sự vật cần thiết phải xét đến tất cả mọi mặt sẽ đề phòng cho chúng ta khỏi phạm phải sai lầm và cứng nhắc” ( Lê Nin toàn tập – NXB tiến bộ) Khi xem xét sự vật hiện tượng thì luôn ph ải chú ý đ ến quan đi ểm toàn diện tức là khi xem xét sự vật, hiện tượng phải nghiên cứu m ọi m ối liên hệ và sự tác động qua lại giữa chúng, sự tác động qua l ại c ủa các y ếu t ố, kể cả khâu trung gian, gián tiếp cấu thành sự vật đó, phải đặt nó trong một không gian, thời gian cụ thể, nghiên cứu quá trình phát triển t ừ quá khứ, hiện tại và dự đoán cho tương lai. Thế nhưng xem xét toàn diện không có nghĩa là xem xét tràn lan mà phải xem xét từng yếu t ố c ụ th ể nhưng có tính chọn lọc. Có như thế chúng ta mới th ực s ự n ắm đ ược b ản chất của sự vật. Và cả khi nghiên cứu xã hội thì cũng rất cần đ ến quan đi ểm toàn di ện vì các mối quan hệ trong xã hội không cô lập nhau, tách rời nhau mà trái lại chúng đan xen tác động qua lại với nhau .
 5. Tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp cũng là m ột v ấn đ ề xã h ội mà nguyên nhân gây ra là tập hợp của nhiều yếu tố tác động ảnh h ưởng đến nhau. Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em s ẽ dùng quan đi ểm toàn diện của triết học Mác – Lê Nin để phân tích tình trạng này. II . Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viên sau khi th ất nghi ệp ra trường Từ khi đất nước ta có chính sách mở cửa giao lưu hợp tác với các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới, kinh tế chuy ển sang nền kinh tế nhiều thành phần tự do cạnh tranh phát triển đã phát huy rất nhiều mặt tích cực. Mặt tích cực đáng chú ý là sự cố gắng vươn lên c ủa lớp thanh niên mới để có thể đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công việc.Sự mở rộng phát triển kinh tế thị trường thực sự đã mang l ại nh ững cơ hội việc làm cho sinh viên có khả năng, có năng l ực, linh ho ạt. Nh ưng không phải mọi sinh viên ra trường đều có việc làm và đây là m ột v ấn đ ề đang được quan tâm của xã hội. Căn cứ vào điều tra mới nhất của bộ GD- ĐT thì “năm 2000 cả nước có 126 trường đại học, cao đẳng với h ơn 73000 sinh viên chính qui tốt nghiệp thì đến năm h ọc 2001-2003 đã có 157 trường đại học, cao đẳng với gần 12200 sinh viên ra trường’’(nguồn tin trên mạng Internet). Kết quả cho thấy tỷ lệ chung của sinh viên có việc làm sau khi ra trường hiện nay là 72,47%, trong đó khối kĩ thuật công nghiệp chiếm 79,43% nông lâm ngư chiếm 71,55%, kinh tế luật chiếm 74,8%, sư phạm chiếm 81,5%(báo tiền phong số 115 ra ngày 24-3-2002). Và theo số liệu mới của viện kinh tế phát triển thì sinh viên kh ối kinh t ế ra trường năm 2002 thất nghiệp 87% hoặc làm việc trái nghề. Bên cạnh những sinh viên có đủ những yêu cầu mà nhà tuy ển dụng đòi hỏi hoặc những người có người thân, xin việc hộ thì số còn lại phải chật vật chạy đi chạy lại với các trung tâm giới thiệu vi ệc làm. Cũng phải nói thêm rằng chính dựa vào sự khan hiếm việc làm này mà nhi ều trung tâm giới thiệu việc làm “ ma ” mọc lên vài ba bữa để thu tiền lệ phí,
 6. tiền môi giới việc làm rồi biến mất. Hoặc một s ố sinh viên ra tr ường chấp nhận làm trái nghề hoặc bất cứ nghề gì miễn là có thu nhập. Đó là về phía sinh viên, còn về phía nhà tuy ển d ụng thì h ọ v ẫn ‘ than’ là thiếu lao động mà theo họ là thiếu những người có kinh nghi ệm và kh ả năng làm việc độc lập cũng như một số yêu cầu khác. Vậy nguyên nhân của vấn đề này do đâu? III. Nguyên nhân của vấn đề 1. Từ phía nền kinh tế- xã hội. Trong những năm nước ta còn thực hiện chính sách bao cấp thì không có hiện tượng sinh viên ra trường thất nghiệp. Phần lớn là vì ngày đó sinh viên còn ít số lượng các trường đại học không nhiều nhưng chủ y ếu là sinh viên sau khi tốt nghiệp thường được nhà nước phân công tác. Nhìn bề ngoài thì có thể là đủ việc làm nhưng đôi khi những vị trí được sắp xếp vào chỉ cho đủ vị trí, cho có hình thức, nhiều lúc ‘chơi dài ngày’ h ết tháng thì nhận lương nhà nước. Nhưng từ khi nhà nước có chính sách mở cửa kinh tế nhà nước chuyển sang kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự lo cho mình, tự tính toán “ lời ăn, lỗ chịu” không có sự bao cấp của nhà nước thì v ấn đ ề vi ệc llàm thực sự trở nên bức bách. Cũng từ đây cơ cấu bộ máy trong các cơ quan gọn nhẹ hơn nhiều do số lao động tuyển vào được cân nh ắc kỹ l ưỡng theo khối lượng và mức độ đòi hỏi của công việc. Hiện nay, sau khi tốt nghiệp thì đa số sinh viên phải tự đi tìm việc cho mình ngoại trừ một s ố trường thuộc nghành quân đội hay công an thì nghành chủ quản sẽ phân công công tác. Ngày nay, chúng ta có thể thấy một hiện tượng là sinh viên t ốt nghi ệp ra trường chỉ muốn trụ lại thành phố để làm việc kể cả những sinh viên xuất thân và lớn lên từ những miền quê. Họ chấp nhận ở lại thành phố để làm việc dù là việc không đúng với nghành được đào tạo hoặc có thu nhập. Như vậy một số nơi như hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì vẫn thiếu
 7. trầm trọng nguồn nhân lực trong khi thành phố vẫn phải đương đầu với sức ép của tình trạng thất nghiệp. Đến đây ta có thể thấy được tính hai mặt của nền kinh tế thị trường. Một mặt nó tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế có khả năng phát triển mạnh hơn, nó cũng tạo ra sự cạnh tranh và chính sự cạnh tranh cũng là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, đi lên. Hơn nữa kinh t ế th ị tr ường sẽ làm cho mọi người phải cố gắng nỗ lực để trang bị cho mình vốn kiến thức đầy đủ thì mới có thể tìm được việc làm. Nhưng mặt khác nền kinh tế thị trường cũng có nh ững tác động không lớn đến vấn đề xã hội là việc gây ra sự thiếu thừa “ giả ”về lực lượng lao động, mất cân đối về nguồn lao động và cũng làm nẩy sinh một số vấn đề tiêu cực trong việc làm 2. Về phía đào tạo Tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm một phần cũng có nguyên nhân ở phía đào tạo. Nhiều chương trình đào tạo quá cũ kỹ, lạc hậu từ nội dung đến phương pháp giảng dậy. Đôi khi được học là học chạy còn vào thực tiễn thì như mới hoàn toàn vì h ọc nh ưng không có th ực hành trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dậy, học tập thì không có vì vậy không phát huy được khả năng sáng tạo của sinh viên. Tại một s ố nước nền giáo dục hiện đại thì sinh viên sau khi h ọc h ết năm th ứ 3 thì có thể làm việc được tại một cơ quan theo một ngành nghề đã được đào tạo. Phần đông ngoài các chương trình đào tạo ở trường đại học họ còn phải học thêm các khoá học ở ngoài như ngoại ngữ tin h ọc để có th ể đáp ứng được yêu cầu của công việc. a. Cơ cấu đào tạo Có thể nói cơ cấu đào tạo của nước ta còn quá l ạc h ậu và ch ưa bám sát thực tế. Trong khi một đất nước đang phát triển như Việt Nam rất cần đến đội ngũ kỹ sư về kỹ thuật, công nghệ, xây dựng cơ bản thì nguồn cung cấp nhân lực từ phía đào tạo lại chưa đáp ứng được hết nhu cầu
 8. .Trong khi đó sinh viên trong khối kinh tế thì đang quá dư thừa “ 90 % sinh viên khối kinh tế ra trường không có việc làm ” là một phần do bên đào tạo nắm được nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực, chưa thông tin đầy đủ cho sinh viên về việc chọn nhóm ngành học, nhiều sinh viên ch ọn tr ường chỉ theo cảm tính chứ không tính đến mục đích phục vụ tương lai và kh ả năng xin việc làm sau này. b. Chất lượng đào tạo Hiện nay chất lượng đào tạo và thực tế còn có khoảng cách quá xa. Những gì sinh viên được học phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nguyên nhân một phần là do học không đi đôi với hành, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dậy và học tập hoặc nếu có thì quá xa so với thực tế công việc. Phần khác là do xã h ội ngày càng phát triển với tốc độ cao và vì vậy sản xuất cũng thay đ ổi theo.Phương thức sản xuất thay đổi trong khi đó đào tạo không bắt k ịp được những thay đổi này vì vậy nó thường bị tụt hậu. Khi không có sự cân bằng, đồng bộ giữa đào tạo và thực tế công việc đã làm cho sinh viên sau khi ra trường không đủ khả năng phục vụ cho công việc. Họ c ảm thấy rất lúng túng trước những yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động . Chính vì sự phát triển của khoa học – kỹ thuật ngày càng cao nên công việc cũng đòi hỏi đội ngũ người lao động phải có trình độ, năng lực. Điều này đòi hỏi ngành GD - ĐT phải phương pháp đào tạo mới, cải thiện ch ất lượng đào tạo để có thể bắt kịp được sự phát triển của thời đại. 3. Về phía chính sách của nhà nước Bên cạnh những nguyên nhân về kinh tế, xã hội, đào tạo thì nguyên nhân về chính sách của nhà nước cũng là yếu tố đáng kể tác động đến vấn đề này. Trong những năm gần đây, nhà nước cũng có rất nhi ều quan tâm đ ến sự nghiệp đào tạo nói chung và đào tạo đại học nói riêng cùng v ới nh ững khuyến khích để sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp; ví dụ như sinh viên
 9. thuộc khối sư phạm được miễn học phí. Nhưng về cơ bản thì nhà nước vẫn chưa có chính sách hợp lí để khuyến khích cũng nh ư tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường yên tâm công tác và phát huy h ết kh ả năng; chẳng hạn như chính sách đối với những người về công tác tại nh ững vùng sâu, vùng xa, hải đảo chưa hợp lí cho lắm nên không thu hút được sinh viên sau khi ra trường tự nguyện về đây công tác. Vậy nên chăng nhà nước cần có chính sách hợp cũng như thoả đáng hơn nữa cả về mặt vật chất cũng như tinh thần để sinh viên sau khi ra tr ường sẵn sàng có công tác ở bất cứ nơi đâu để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá và đổi mới đất nước. 4/ Về phía bản thân và gia đình đối tượng được đào tạo Bên cạnh những nguyên nhân được nêu ở trên thì nguyên nhân t ừ phía bản thân sinh viên cũng là một yếu tố gây ra tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường . Chúng ta có thể nhận thấy một th ực tế rằng hi ện nay sinh viên ra trường đều muốn bám trụ lại thành phố để làm việc dù công việc đó không đúng ngành được đào tạo hoặc thậm chí là công vi ệc ph ổ thông miễn sao có thu nhập .Nhóm sinh viên xuất thân từ các t ỉnh l ẻ ra thành phố học cũng không muốn trở về quê hương để ph ục vụ, điều này đang làm cho các thành phố lớn như Hà Nội, thành ph ố Hồ Chí Minh đang quá tải về dân số cũng như sức ép về nhu cầu việc làm. Tình hình này đã và đang gây ra những ảnh hưởng xấu đến chủ trương phát triển kinh tế- xã hội ở miền núi ,nông thôn của Đảng và nhà nước.
 10. Chương II/ Kết luận chung và một số kiến nghị giải pháp I/ Kết luận chung Qua việc phân tích những nguyên nhân gây ra hiện tượng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường bằng việc vận dụng “quan điểm toàn diện của triết học Mác- Lênin” phần nào cũng cho ta th ấy được góc c ạnh của v ấn đề mặc dù phần phân tích ở trên chỉ là rất khái quát. Chúng ta đều nh ận thấy rằng tình trạng thất nghiệp ở sinh viên sau khi ra tr ường không ph ải do lỗi toàn bộ của bất cứ ban ngành nào mà nó do nhiều y ếu t ố tác đ ộng đến, nguyên nhân khách quan như tình hình kinh tế xã hội, nguyên nhân chủ quan là về hệ thống giáo dục đào tạo,chính sách sử dụng và đãi ngộ lao động chưa hợp lý cũng như tâm lý chủ quan về phía b ản thân sinh viên. Nhưng dù nói gì đi nữa thì thất nghiệp ngày càng tăng s ẽ ảnh h ưởng không tốt đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của đ ất n ước nh ất là Việt Nam, một nước đang phát triển với dân số trẻ rất cần mọi tài năng, nỗ lực và sự đóng gópcủa lớp trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy để giải quyết vấn đề này thì không phải một s ớm m ột chiều mà cần phải có thời gian và sự kết hợp từ nhiều phía. V ới t ư cách là một sinh viên cũng đang băn khoăn và lo lắng về vấn đ ề xã h ội này nên trong phần giải pháp của bài tiểu luận này em xin phép được đưa ra m ột số giải pháp sau. II. Giải pháp 1. Phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng các ngành ngh ề sản xuất – kinh doanh Với số dân gần 80 triệu người và chắc chắn sẽ còn tăng trong những năm tới, lượng sinh viên ra trường ngay càng nhiều vì vậy vi ệc làm là một vấn đề cấp bách của xã hội. Để tạo thêm được công ăn vi ệc làm thì
 11. không còn cách nào khác là phải mở rộng các ngành ngh ề s ản xu ất – kinh doanh. Muốn làm được điều này thì nhà nước cần có những chính sách nhằm đẩy mạnh, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư, phát triển mở rộng sản xuất cũng như tạo ra các điều kiện thuận lợi về môi trường để họ có thể hoạt động thuận tiện hơn. Bên cạnh đó nhà nước cũng phải là người đi đầu, chủ trương trong việc thực hiện các chương trình quốc gia về khoa học – kỹ thuật cũng như đưa nó vào thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao điều kiện sống cho người lao động. Nếu các chính sách này được đưa vào thực tiễn thì người lao động sẽ phải cố gắng hơn để nâng cao trình độ chuyên môn cho công việc và đơn vị sử dụng cũng sẽ có điều kiện để thu hút nhiều hơn lực lượng lao động được đào tạo với chất lượng cao. 2.Về phía ngành đào GD - ĐT Đào tạo chính là nền tảng, là cơ sở để cho “ra lò” những lao động có kĩ năng, có tay nghề, vì vậy đào tạo cần phải đổi mới nâng cao chất lượng để làm sao khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng đáp ưng những nhu cầu ngày một cao của công việc. Bên cạnh đó nhà nước và bộ giáo d ục cũng cần có sự phối hợp để tính toán để cân đối tỷ lệ hợp lý giữa các ngành nghề đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của thực tế, tránh hiện tượng thừa thì vẫn cứ thừa còn thiếu thì vẫn cứ thiếu. Nghành đào tạo cũng có mối liên hệ với thị trường lao động để luôn cập nhập được xu h ướng c ủa nhu cầu để đào tạo cho phù hợp cả về chất lượng cũng như số lượng. 3.Về phía chính sách của nhà nước. Nhà nước là người quản lý ở tầm vĩ mô do v ậy nhà n ước c ần đ ưa ra các chính sác hợp lý để thu hút và tạo điều kiện cho sinh viên vào h ọc các nghành nghề kỹ thuật nghành mà hiện nay một đất nước đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá ráat cần đến. Cùng với việc vào h ọc nhà nước cũng nên có chính sách quan tâm đến những ng ười làm vi ệc,
 12. công tác tại những vùng xa, vùng khó khăn để động viên h ọ cả về mặt vật chất cũng như tinh thần để họ có thể yên tâm đem hết tâm huy ết và năng lực ra để phục vụ đất nước. Nhà nước cũng cần tạo cơ hội để các trường đào tạo có điều kiện tiếp cận được với thị trường lao động để biết đươc tình hình thực tế cũng những thay đổi về khoa học – công nghệ ,các loại máy móc hiện đại để từ đó có thể cập nhập cho sinh viên một cách liên t ục và k ịp th ời những sự thay đổi đó. 4.Về phía sinh viên Hiện nay rất nhiều đói tượng chọn trường đại học nhưng không có sự định hướng cho khả năng của đầu ra sau này mà chỉ chọn như một cái “mốt” với những nghành đang “nổi” như tài chính, ngân hàng, ưu chính viễn thông …Đây là một tư tưởng tiêu cực có ảnh hưởng không tốt tới quá trình phát triển kinh tế –xã hội gây ra tình trạng thừa thiếu bất hợp lý. Và lại tâm lý hiện nay của nhiều bậc phụ huynh là b ắt bu ộc ph ải vào được đại học. Phải nói rằng có được tấm bằng đại h ọc để ra ngh ề là một điều rất cần và quan trọng. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng đại học chưa phải là con đường duy nhất để lập nghiệp. Vì vậy bản thân đ ối tượng được đào tạo cũng như các bậc phụ huynh cần phải đánh giá lại cách nhìn nhận làm sao để chọn cho con em mình và hoàn cảnh gia đình mà vẫn có ích cho xã hội. Những sinh viên ra trường cũng c ần có cách nhìn nhận đúng đắn hơn trong việc chọn cho mình một nơi làm vi ệc. M ột môi trường đúng với chuyên ngành được đào tạo sẽ có lợi cho cả hai bên; người lao động sẽ làm tốt hơn công việc của mình, bên sử dụng lao đ ộng sẽ được những người có trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực làm việc.Sự kết hợp hài hoà và hợp lý này sẽ giúp cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.
 13. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Báo tiền phong số135 ra ngày 24-3- 2002 2 Sách Lê Nin toàn tập – nhà xuất bản Tiến Bộ 3 Tạp chí lao động và xã hội tháng 3 -2002 4 Nguồn tin từ Internet : www.tinvan.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản