intTypePromotion=3

Tìm hiểu sự ra đời của cơ sở xủ lý ảnh phần 5

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
4
download

Tìm hiểu sự ra đời của cơ sở xủ lý ảnh phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ đó mỗi bó lại chia thành hai nhánh. Mỗi nhánh từ bó này lại kết với một nhánh từ bó kia, tạo thành hai bó mới. Sự giao kết của dây thần kinh thị giác từ hai mắt như vậy là một phần trong cơ chế tạo ra ảnh lập thể của ta

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu sự ra đời của cơ sở xủ lý ảnh phần 5

  1. Sau khi c¸c bã d©y thÇn kinh rêi khái hai m¾t, hai bã gÆp nhau ë mét ®iÓm gi ao. §iÒu ®ã biÓu diÔn trªn h×nh 1.13. Tõ ®ã mçi bã l¹i chia thµnh hai nh¸nh. Mçi nh¸nh tõ bã nµy l¹i kÕt víi mét nh¸nh tõ bã kia, t¹o thµnh hai bã míi. Sù giao kÕt cña d©y thÇn kinh thÞ gi¸c tõ hai m¾t nh­ vËy lµ mét phÇn trong c¬ chÕ t¹o ra ¶nh lËp thÓ cña ta, viÖc trén lÉn c¸c ¶nh tõ hai m¾t cho phÐp tr­êng thÞ gi¸c c¶m nhËn kh«ng gian ba chiÒu. Hai bã míi ®ã ®i qua hai c¹nh tr¸i vµ ph¶i cña mét vËt cong gËp nh­ ®Çu gèi. C¸c d©y ban ®Çu kÕt thóc t¹i ®©y, c¸c d©y míi tiÕp tôc ®Õn vá n·o thÞ gi¸c, n¬i c¸c tÝn hiÖu thÇn kinh ®­îc xö lý vµ t¹o ra kh¶ n¨ng nh×n. Vá n·o thÞ gi¸c lµ mét phÇn nhá cña vá n·o. Ch­a ai biÕt g× nhiÒu vÒ c¸ch xö lý tÝn hiÖu thÇn kinh thÞ gi¸c trong vá n·o thÞ gi¸c. 2.2. M« h×nh vÒ møc ngo¹i vi cña hÖ thÞ gi¸c . HÖ thÞ gi¸c loµi ng­ êi th¶o luËn trong phÇn 2.1 cã thÓ xem nh­ hai hÖ thèng nèi tiÕp (xem h×nh 1.14). HÖ thø nhÊt ®¹i biÓu cho møc ngo¹i vi cña hÖ thÞ gi¸c, chuyÓn ¸nh s¸ng thµnh tÝn hiÖu thÇn kinh. HÖ thø hai ®¹i biÓu cho møc trung t©m cña hÖ thÞ gi¸c, xö lý tÝn hiÖu thÇn kinh ®Ó lÊy ra th«ng tin.  TÝn hiÖu thÇn kinh Møc Møc nh s¸ng nh ¶o ngo¹i vi trung t©m H×nh 1.14 : HÖ thÞ gi¸c ng­êi lµ mét sù nèi liªn tiÕp cña hai hÖ. HÖ thø nhÊt ®¹i biÓu cho møc ngo¹i vi cña hÖ thÞ gi¸c, chuyÓn ¸nh s¸ng thµnh tÝn hiÖu thÇn kinh. HÖ thø hai ®¹i biÓu cho møc trung t©m cña hÖ thÞ gi¸c, xö lý tÝn hiÖu thÇn kinh ®Ó lÊy ra th«ng tin cÇn thiÕt. VÒ qu¸ tr×nh xö lý ë møc trung t©m ng­êi ta hiÓu biÕt cßn qu¸ Ýt, nh­ng qu¸ tr×nh xö lý ë møc ngo¹i vi th× ®· ®­îc hiÓu biÕt c¨n kÏ, vµ ®· cã nhiÒu nç lùc ®Ó t¹o ra m« h×nh cña nã. H×nh 1.15 (m« h×nh Stock ham) biÓu diÔn mét m« h×nh rÊt ®¬n gi¶n cho ¶nh ®¬n s¾c phï hîp víi mét sè hiÖn t­îng thÞ gi¸c ®· biÕt. Trong m« h×nh nµy, c­êng ®é ¶nh ®¬n s¾c I(x,y) ®­îc biÕn ®æi phi tuyÕn, ch¼ng h¹n b»ng thuËt to¸n l«garit, nÐn nh÷ng c­êng ®é møc cao nh­ng d·n nh÷ng c ­êng ®é møc thÊp. KÕt qu¶ 21
  2. ®­îc läc bëi mét hÖ LSI (linear shift - invariant, hÖ dÞch bÊt biÕn tuyÕn tÝnh) cã ®¸p øng tÇn sè - kh«ng gian lµ H( x , y ). PhÐp biÕn ®æi phi tuyÕn ®­îc ®Ò xuÊt trªn c¨n cø mét sè kÕt qu¶ thÝ nghiÖm t©m -vËt lý sÏ ®­îc th¶o luËn trong phÇn tiÕp theo. HÖ LSI víi H( ), cã ®Æc tÝnh th«ng d¶i, ®­îc ®Ò xuÊt trªn c¨n cø kÝch cì cã h¹n cña con , x y ng­¬i, còng nh­ trªn ®é ph©n gi¶i cã h¹n v× sè tÕ bµo nhËy s¸ng lµ h÷u h¹n, vµ trªn qu¸ tr×nh cÊm vïng bªn ( lateral inhibition process). KÝch cì cã h¹n cña con ng­¬i vµ ®é ph©n gi¶i cã h¹n do sè l­îng tÕ bµo nh¹y s¸ng h÷u h¹n ®­îc ph¶n ¶nh bëi phÇn th«ng thÊp trong ®Æc tÝnh th«ng d¶i H( x , y ). Qu¸ tr×nh cÊm vïng bªn xuÊt xø tõ viÖc mét d©y thÇn kinh ph¶i phôc vô nhiÒu tÕ bµo h×nh nãn vµ h×nh que. §¸p øng cña d©y thÇn kinh lµ mét tæ hîp tÝn hiÖu tõ c¸c tÕ bµo h×nh que vµ h×nh nãn. Trong khi mét sè tÕ bµo h×nh que vµ h×nh nãn gãp phÇn tÝch cùc, mét sè kh¸c gãp phÇn tiªu cùc (øc chÕ). Qu¸ tr×nh cÊm vïng bªn ®­îc ph¶n ¶nh bëi phÇn th«ng cao trong ®Æc tÝnh th«ng d¶i H( x , y ). MÆc dÇu m« h×nh trong h×nh 1.15 rÊt ®¬n gi¶n vµ chØ ¸p dông ®èi víi qu¸ tr×nh xö lý ë møc ngo¹i vi, nã còng tá ra rÊt hiÖu qu¶ khi ph©n tÝch mét sè hiÖn t­î ng thÞ gi¸c sÏ ®­îc bµn ®Õn ë tiÕt sau. Mét c¸ch ®Ó khai th¸c m« h×nh ë h×nh 1.15 lµ xö lý mét ¶nh ë mét miÒn ë gÇn . VÝ dô. trong m· ho¸ ¶nh, nh÷ng th«ng tin cã trong ¶nh nh­ng bÞ thÞ gi¸c lo¹i bá th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i m· ho¸. Xö lý ¶nh tron g mét miÒn ë gÇn kÒ chç vµo c¸i g× quan träng víi hÖ thÞ gi¸c. §ã lµ mét lý do t¹i sao mét sè thuËt to¸n xö lý ¶nh thùc hiÖn trong miÒn log c­êng ®é chø kh«ng ph¶i trong miÒn c­êng ®é. TÝn hiÖu H( ) Phi tuyÕn , nh s¸ng x y thÇn kinh H×nh 1.15 : M« h×nh ®¬n gi¶n cña hÖ thÞ gi¸c con ng­êi ë møc ngo¹i vi 22
  3. 3.1. §é nh¹y c¶m c­êng ®é . Mét c¸ch l­îng ho¸ kh¶ n¨ng cña con ng­êi ph©n biÖt 2 t¸c nh©n kÝch thÝch thÞ gi¸c gièng nh au, chØ kh¸c vÒ c­êng ®é hoÆc ®é chãi lµ ®o (just I I I I I I I I I H×nh 1.16 I 23
  4. I I H×nh 1.17 I I I I I I I I I I I dI d log I cons tan t . I
  5. I I H×nh 1.18 3.2. Sù thÝch nghi I I I
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản