TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HOÁ HỌC

Chia sẻ: Phung Hanh Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
364
lượt xem
47
download

TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HOÁ HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về tính chất của amoniac và tính oxi hoá mạnh của axit nitric. Biết cách phân biệt một số loại phân bón hoá học. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất đảm bảo an toàn chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HOÁ HỌC

  1. Bµi 18: Thùc hµnh: TÝnh chÊt cña mét sè hîp chÊt nit¬ Ph©n biÖt mét sè lo¹i ph©n bãn ho¸ häc I/ Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ tÝnh chÊt cña amoniac vµ tÝnh oxi ho¸ m¹nh cña axit nitric. BiÕt c¸ch ph©n biÖt mét sè lo¹i ph©n bãn ho¸ häc. 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh thÝ nghiÖm víi lîng nhá ho¸ chÊt ®¶m b¶o an toµn chÝnh x¸c. II/ ChuÈn bi: 1. Dông cô thÝ nghiÖm: - èng nghiÖm, cèc 250 ml, chËu thuû tinh, bé gi¸ thÝ nghiÖm, ®Ìn cån, gi¸ ®Ó èng nghiÖm b«ng. 2. Ho¸ chÊt: - HNO3 ®Æc - §ång kim lo¹i: Cu - Ph©n: Amoni sunfat: (NH4)2SO4 Kali clorua: KCl Supephotphat kÐp: Ca(H 2PO4)2 - C¸c dung dÞch: HCl, AgNO3, AlCl3, HNO3 lo·ng, phenolphtalein, níc v«i. 3. Häc sinh chuÈn bÞ nh÷ng kiÕn thøc cã liªn quan tíi thÝ nghiÖm. 4. Gi¸o viªn chuÈn bÞ phiÕu häc tËp: PhiÕu häc tËp sè 01 Tªn thÝ nghiÖm: Thö tÝnh chÊt cña dung dÞch ammoniac. + Dông cô: + Ho¸ chÊt: + Quan s¸t hiÖn tîng, thÝ nghiÖm vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng: PhiÕu häc tËp sè 02 Tªn thÝ nghiÖm: TÝnh oxi ho¸ cña axit nitric. + Dông cô: + Ho¸ chÊt: + Quan s¸t hiÖn tîng, thÝ nghiÖm vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng: PhiÕu häc tËp sè 03 Tªn thÝ nghiÖm: TÝnh oxi ho¸ cña muèi kali nitrat nãng ch¶y.
  2. + Dông cô: + Ho¸ chÊt: + Quan s¸t hiÖn tîng, thÝ nghiÖm vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng: PhiÕu häc tËp sè 04 Tªn thÝ nghiÖm: Ph©n biÖt mét sè lo¹i ph©n bãn ho¸ häc. + Dông cô: + Ho¸ chÊt: + Quan s¸t hiÖn tîng, thÝ nghiÖm vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng: III/ Ph¬ng ph¸p: trùc quan, thùc nghiÖm. IV/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. A- SÜ sè: B- Bµi míi
  3. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh ThÝ nghiÖm 1: Thö tÝnh chÊt cña dung dÞch ammoniac. a, TiÕn hµnh thÝ nghiÖm. Gv: Mét häc sinh tr×nh bµy c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm? Vµi giät phenolphtalein 5-6 giät d2 AlCl3 Dung dÞch NH3 Dung dÞch NH3 (1) (2) Gv: Mét häc sinh quan s¸t vµ gi¶i b, Quan s¸t hiÖn tîng vµ gi¶i thÝch. thÝch hiÖn tîng? - èng nghiÖm (1): Cã mµu hång: Dung dÞch èng nghiÖm (1) → amoniac cã m«i trêng baz¬. - èng nghiÖm (2): XuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng keo Gv: Mét häc sinh lªn b¶ng viÕt ph- Al(OH)3 ¬ng tr×nh ph¶n øng? Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl ThÝ nghiÖm 2: TÝnh oxi ho¸ cña axit nitric. a, TiÕn hµnh thÝ nghiÖm. Gv: Mét häc sinh nªu c¸ch tiÕn hµnh M¶nh ®ång thÝ nghiÖm? Gv: Chó ý - LÊy lîng ho¸ chÊt nhá v× s¶n phÈm cã khÝ NO2 vµ NO tho¸t ra nªn rÊt ®éc. - LÊy b«ng tÈm dung dÞch NaOH ®Ó ®Ëy èng nghiÖm. (1) (2) - Khi èng nghiÖm nguéi ®em th¶ 0,5 ml HNO3 ®Æc 0,5 ml HNO 3 vµo chËu níc v«i lo·ng b, Quan s¸t hiÖn tîng vµ gi¶i thÝch. * èng nghiÖm (1): Gv: Mét häc sinh cho biÕt hiÖn tîng - Cã khÝ mµu n©u (NO2) tho¸t ra do HNO3 x¶y ra? ®Æc bÞ khö ®Õntr¾ng AgCl §un c¸t KÕt t°t° NO3. tña ChËu nãng
  4. V/ ViÕt têng tr×nh. *Néi dung têng tr×nh: 1. Tªn häc sinh: ……………………………… Líp: …………… 2. Tªn bµi thùc hµnh: TÝnh chÊt cña mét sè hîp chÊt nit¬ Ph©n biÖt mét sè lo¹i ph©n bãn ho¸ häc 3. Néi dung têng tr×nh: - Tr×nh bµy c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, m« t¶ hiÖn tîng quan s¸t ®îc, gi¶i thÝch, viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng , ph¬ng tr×nh ion cho c¸c thÝ nghiÖm theo mÉu b¶ng sau: HiÖn tîng quan s¸t ThÝ nghiÖm C¸ch tiÕn hµnh ViÕt ph¬ng tr×nh ®îc, gi¶i thÝch 1. Thö tÝnh chÊt cña dung dÞch amoni 2. TÝnh oxi ho¸ cña axit nitric 3. TÝnh oxi ho¸ cña muèi kali nitrat nãng ch¶y 4. Ph©n biÖt mét sè lo¹i ph©n bãn ho¸ häc VI/ DÆn dß, Cñng cè.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản