Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 2

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

271
lượt xem
99
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán ngắn mạch bảo vệ máy biến áp 2.1. mục đích tính ngắn mạch: Tính ngắn mạch tại các vị trí trên sơ đồ nhằm tìm ra dòng ngắn mạch Max và Min đi qua vị trí đặt bảo vệ phục vụ việc chỉnh định và kiểm tra sự làm việc của bảo vệ. Để tìm dòng ngắn mạch chạy qua các BI phục vụ cho bảo vệ ta phải xét 2 chế độ: Chế độ max: Điều kiện hệ thống điện ở chế độ Max và điện kháng của chế độ phải Min, từ điều kiện đó trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 2

  1. Ch ư ơn g 2 TÝnh to ¸n ng ¾n m¹ch b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p 2.1. môc ®Ých tÝnh ng¾n m¹ch: TÝnh ng¾n m¹ch t¹i c¸c vÞ trÝ trªn s¬ ®å nh»m t×m ra dßng ng¾n m¹ch Max vµ Min ®i qua vÞ trÝ ®Æt b¶o vÖ phôc vô viÖc chØnh ®Þnh vµ kiÓm tra sù lµm viÖc cña b¶o vÖ. §Ó t×m dßng ng¾n m¹ch ch¹y qua c¸c BI phôc vô cho b¶o vÖ ta ph¶i xÐt 2 chÕ ®é: ChÕ ®é max: §iÒu kiÖn hÖ thèng ®iÖn ë chÕ ®é Max vµ ®iÖn kh¸ng cña chÕ ®é ph¶i Min, tõ ®iÒu kiÖn ®ã trong chÕ ®é Max ta xÐt tr-êng hîp: + HÖ thèng Max víi 1 m¸y biÕn ¸p vËn hµnh ®éc lËp. ë chÕ ®é nµy ta ®i xÐt 3 d¹ng ng¾n m¹ch ®ã lµ: ng¾n m¹ch 3 pha (N3), ng¾n m¹ch 1 pha ch¹m ®Êt (N1), ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt (N1,1), ChÕ ®é min: §iÒu kiÖn ng-îc l¹i so víi chÕ ®é max. Tøc lµ hÖ thèng ®iÖn ë chÕ ®é min, ®iÖn kh¸ng cña hÖ thèng max. Ta xÐt c¸c tr-êng hîp: + HÖ thèng Min víi 2 m¸y biÕn ¸p vËn hµnh song song. + HÖ thèng Min víi 1 m¸y biÕn ¸p vËn hµnh ®éc lËp.
  2. Trong chÕ ®é nµy ta chØ xÐt 3 d¹ng ng¾n m¹ch ®ã lµ: ng¾n m¹ch 2 pha (N2), ng¾n m¹ch 1 pha ch¹m ®Êt (N1), ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt (N1.1): Mét sè gi¶ thiÕt khi tÝnh to¸n ng¾n m¹ch: + Coi tÇn sè kh«ng thay ®æi khi ng¾n m¹ch. + Bá qua hiÖn t-îng b·o hoµ cña m¹ch tõ trong lâi thÐp cña c¸c phÇn tö. + Bá qua c¸c ®iÖn trë cña c¸c phÇn tö. + Bá qua c¸c ¶nh h-ëng cña c¸c phô t¶i ®èi víi dßng ng¾n m¹ch. + Coi phÝa 35 kV trung tÝnh c¸ch ®iÖn. S¬ ®å nhÊt thø vµ s¬ ®å c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch qua c¸c BI ®Ó tÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch phôc vô cho b¶o vÖ cho m¸y biÕn ¸p.
  3. N1 N1’ N2’ N2 N3’ N3 H×nh 2-1: VÞ trÝ ®Æt b¶o vÖ vµ c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch
  4. 2.2. ChÕ ®é HT§ mAX cã 1 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp: LËp s¬ ®å thay thÕ thµnh phÇn TTT vµ TTN: XHT XBC XBH HT 0,01126 0,105 0,065 S¬ ®å thayOHT TTK: X thÕ XBC XBH HT 0,105 0,01177 0,065 2.2.1. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m ngoµi vïng b¶o vÖ MBA t¹i N1. T¹i ®iÓm ng¾n m¹ch N1 chØ cã dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK ®i qua BI1. LËp s¬ ®å thay thÕ thµnh phÇn TTT vµ TTN: XHT N1 HT 0,01126 BI1 LËp s¬ då thay thÕ TTK. IO1 IO2 XOHT N1 XBC XBH 0,01177 BI1 0,105 0,065 XO N1 0,011
  5. X 0 HT .( X C  X H ) B B 0,01177 .0,17 XO     0,011 X 0 HT  X C  X H B B 0,01177  0,17 a- D¹ng ng¾n m¹ch 3 pha:N(3). If(BI1)= 0 b- D¹ng ng¾n m¹ch mét pha ch¹m ®Êt N(1). Dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: E 1 I 0   I1   I 2     29,833 X1   X 2   X 0  0,01126  0,01126  0,011 Dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK ch¹y qua BI1: X OHT 0,01177 I 0 ( BI1 )  I 0 .  29,833.  1,932 X OHT  (XC  X H ) 0,01177  0,17 c- D¹ng ng¾n m¹ch N(1;1). TÝnh dßng ®iÖn c¸c thµnh phÇn thø tù pha kh«ng sù cè t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: E 1 I1     59,438 X 2  .X 0  0,01126.0,011 X1   0,01126  X2   X0  0,01126  0,011 X 2 0,01126 I O   I 1 .  59,438.  30,066 X 2  X 0 0,01126 0,011 Dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK ch¹y qua BI1 lµ:
  6. XOHT 0,01177 IO (BI1)  I0.  30,066.  1,947 XOHT  ( XC  X H ) 0,01177 0,17 Víi quy -íc dßng ®iÖn ch¹y vµo trong MBA qua BI th× mang dÊu (+) cßn dßng ®iÖn ch¹y ra khái MBA qua BI th× mang dÊu (-) ta cã dßng ®iÖn TTK ch¹y qua BI1 sÏ mang dÊu (-). N(3) N(1) N(1,1) N1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1,932 1,947 I0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1,932 1,947 I1 + I2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2