intTypePromotion=3

Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của các cấp chính quyền địa phương

Chia sẻ: ViDoraemi2711 ViDoraemi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
15
lượt xem
2
download

Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của các cấp chính quyền địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cấp chính quyền địa phương (CQĐP) có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính công và tài sản công rất lớn của quốc gia. Mặt khác, trong hệ thống các cơ quan nhà nước, hoạt động của các cấp CQĐP gắn liền với việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của các cấp chính quyền địa phương

  1. NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ CUÛA CAÙC CAÁP CHÍNH QUYEÀN ÑÒA PHÖÔNG ThS. Phan Thị Thùy Linh C ác cấp chính quyền địa phương (CQĐP) có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính công và tài sản công rất lớn của quốc gia. Mặt khác, trong hệ thống các cơ quan nhà nước, hoạt động của các cấp CQĐP gắn liền với việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội nên việc quản lý và sử dụng đúng đắn, tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực các nguồn lực tài chính, tài sản công là một yêu cầu bắt buộc, đòi hỏi các cấp CQĐP cần tăng cường hiệu lực của hoạt động kiểm tra, kiểm soát, trong đó, kiểm toán nội bộ (KTNB) là công cụ kiểm tra, kiểm soát độc lập và hiệu quả cần được xây dựng về tổ chức bộ máy để tổ chức hoạt động phục vụ cho quản lý của các cấp CQĐP. Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, chính quyền địa phương Organization of internal auditing apparatus of local governmental levels Local authorities (Las) are responsible for managing and utilizing the nation’s vast public finances and public assets. On the other hand, in the system of state agencies, the activities of different levels of the State administration level are closely linked with the implementation of policies and laws of the State and directly affect the socio-economic life. Proper use, saving, efficiency, effectiveness of financial resources, public assets is a mandatory requirement, requiring the local authorities to enhance the effectiveness of inspection and control activities, in which internal auditing is an independent and effective instrument of control and control that needs to be developed in terms of the organization of the organization to serve the management of the local level. Keywords: Internal auditing, local government 1. Tổng quan về kiểm toán nội bộ của các cấp động của tổ chức như là một hoạt động phục vụ tổ chính quyền địa phương chức” ([3], tr.5). 1.1. Khái niệm KTNB có thể được tổ chức tại mọi thực thể kinh Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đã có nhiều tế, từ tổ chức tư nhân đến tổ chức nhà nước. KTNB định nghĩa về KTNB; về cơ bản các định nghĩa trong các cơ quan nhà nước thực chất là tổ chức được đưa ra không có sự khác nhau nhiều. Sau đây (bộ phận). KTNB được thành lập và hoạt động là một định nghĩa về KTNB khá rõ và đơn giản: trong các cơ quan nhà nước, gồm hệ thống các cơ “KTNB là một chức năng đánh giá độc lập trong quan của các cấp chính quyền nhà nước từ Trung một tổ chức nhằm kiểm tra và đánh giá các hoạt ương đến các địa phương (cấp Tỉnh, Huyện và Xã). 38 Số 119 - tháng 9/2017 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN
  2. Như vậy, KTNB của các cấp CQĐP là những tổ Để thực mục đích của mình, KTNB nói chung chức được thành lập để thực hiện chức năng KTNB có ba chức năng cơ bản: i) Kiểm tra là chức năng cơ trong các cơ quan nhà nước của các cấp CQĐP. bản của KTNB, nó quyết định sự ra đời của KTNB; ii) Đánh giá là chức năng phái sinh của KTNB, nó KTNB nói chung và KTNB của các cấp chính được phát triển trên cơ sở chức năng kiểm tra của quyền địa phương ra đời và phát triển là do nhu KTNB, đánh giá bao hàm cả việc xác nhận độ tin cầu khách quan của quản lý kinh tế trong tổ chức. cậy, trung thực của các thông tin, tài liệu đã được Bản chất của KTNB là một công cụ quản lý, một Kiểm toán viên nội bộ (KTVNB) kiểm tra; iii) Tư hoạt động dịch vụ được tiến hành nhằm nâng cao vấn là việc KTVNB đưa ra những ý kiến nhằm giúp hiệu quả quản lý của tổ chức. Vì vậy, KTNB là loại đơn vị, bộ phận được kiểm toán trong việc xử lý, cải hình kiểm toán được thiết lập trong tổ chức theo tiến, đổi mới, hoàn thiện trong quản lý. KTNB hiện nhu cầu của chính tổ chức đó, trong đó có KTNB đại ngày càng chú trọng đến chức năng tư vấn, hỗ của các cấp CQĐP. trợ đơn vị được kiểm toán trong quá trình quản lý 1.2. Mục đích, chức năng, nguyên tắc và vai rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. trò của kiểm toán nội bộ của các cấp chính quyền Các tổ chức KTNB trên thế giới đều thừa nhận địa phương các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động Mục đích cơ bản và chủ yếu của KTNB của các KTNB: i) Tổ chức và hoạt động độc lập. Theo đó, cấp CQĐP là hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước của bộ phận KTNB chỉ chịu sự chỉ đạo và chịu trách các cấp của CQĐP trong việc thực hiện các mục nhiệm trước người đứng đầu tổ chức và trong hoạt tiêu trong hoạt động của cơ quan, mà trực tiếp là đông kiểm toán, bộ phận KTNB và KTVNB được các yêu cầu của quản lý, được thể hiện ở việc đáp độc lập về hoạt động nghiệp vụ; ii) Tuân thủ pháp ứng hai yêu cầu cơ bản của mỗi cơ quan nhà nước luật và các quy định. Hoạt động của KTNB phải tuân là: bảo vệ tổ chức và các nguồn lực của tổ chức; thủ tuyệt đối hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản mặt khác, KTNB phải tuân thủ các quy định (hợp lý của tổ chức, giúp cho tổ chức thực hiện được các pháp) trong tổ chức và hoạt động theo quy định của mục tiêu hoạt động và ngày càng phát triển. tổ chức đã sinh ra nó; iii) Trung thực, khách quan. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 119 - tháng 9/2017 39
  3. NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI Nguyên tắc này quyết định mục đích và sự phát triển chức bộ máy KTNB trong các cấp CQĐP là việc sắp của KTNB. Trên cơ sở nguyên tắc này, các quy định xếp, bố trí các đơn vị, các bộ phận KTNB trong mỗi trong hoạt động của KTNB phải tạo lập được đầy đủ đơn vị, mỗi cấp CQĐP phù hợp với trách nhiệm, các điều kiện về địa vị, tính độc lập về chuyên môn... quyền hạn của mỗi đơn vị, mỗi cấp CQĐP để thực của KTNB và KTVNB để đáp ứng được yêu cầu của hiện được mục đích KTNB. nguyên tắc trung thực, khách quan. Từ khái niệm đó, có thể xác định những yêu Vai trò của KTNB của các cấp CQĐP hướng cầu cơ bản trong tổ chức bộ máy KTNB của các đến phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu hoạt cấp CQĐP, gồm: i) Tổ chức bộ máy KTNB phải xác động trong mỗi cơ quan và mỗi cấp CQĐP, được định trong phạm vi toàn bộ hệ thống các cơ quan thể hiện: i) KTNB cung cấp thông tin trung thực, của mỗi cấp CQĐP với cơ cấu thích hợp; ii) Mục khách quan về việc đánh giá và tư vấn trong quản lý tiêu tổ chức bộ máy KTNB của các cấp CQĐP phải tài chính công, tài sản công để phục vụ cho quản trị hướng tới đảm bảo thực hiện được chức năng kiểm nội bộ của cơ quan; ii) KTNB giúp giảm thiểu rủi toán với các nhiệm vụ cụ thể phù hợp; iii) Các bộ ro trong hoạt động, góp phần hoàn thiện hệ thống phận KTNB trong mỗi cơ quan, mỗi cấp CQĐP kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu lực của phải được xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn; quản trị; iii) KTNB góp phần nâng cao tính tuân đồng thời, giữa chúng tạo nên mối liên hệ thống thủ, tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý và sử dụng nhất để cùng thực hiện mục tiêu của KTNB của các nguồn lực kinh tế tại cơ quan; iv) KTNB tạo mỗi cấp CQĐP; iv) Mỗi cấp CQĐP phải thực hiện cơ sở cho các cơ quan thực hiện tốt các chức năng, đầy đủ các chức năng quản lý về tổ chức, hoạt động nhiệm vụ theo quy định. theo phân cấp quản lý đối với KTNB để đảm bảo phát huy hiệu lực của KTNB của mỗi cấp CQĐP. Hiện nay, tại CQĐP cấp tỉnh và cấp huyện đã Ngoài ra, tổ chức bộ máy KTNB của các cấp có hệ thống các cơ quan Thanh tra Nhà nước. Tuy CQĐP còn cần đáp ứng các yêu cầu chung:i) KTNB nhiên, với chức năng, nhiệm vụ được quy định, phải hướng đến đạt được mục đích, mục tiêu hoạt hoạt động thanh tra tập trung hướng tới việc phát động quản lý của mỗi cấp CQĐP; ii) Tổ chức – hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động của nhân sự phải theo hướng chuyên môn hóa, chuyên các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm nghiệp hóa; iii) Tổ chức bộ máy phải ổn định và soát độc lập (KTNB), toàn diện, thường xuyên việc linh hoạt, thích nghi với yêu cầu thay đổi; iv) Đảm quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, cũng bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực. như nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu trong hoạt động quản lý từng lĩnh vực, từng bộ phận… thì KTNB có vai trò quan trọng trong việc thực chưa có tổ chức nào đáp ứng được yêu cầu. Do vậy, hiện các chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đòi hỏi cần tổ chức bộ máy để tổ chức hoạt động mỗi cấp CQĐP; vai trò đó được thể hiện: i) KTNB KTNB để đáp ứng yêu cầu khách quan đó. là cơ sở cho các cấp CQĐP thực hiện được các mục tiêu quản lý và phát triển trong từng thời kỳ; ii) 2. Xây dựng tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ KTNB tạo tiền đề trực tiếp cho các cấp CQĐP có của các cấp chính quyền địa phương công cụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ rất hiệu lực đối 2.1. Khái niệm, yêu cầu và vai trò của tổ chức với mọi nguồn lực và mọi hoạt động theo quy định; bộ máy kiểm toán nội bộ của các cấp chính quyền iii) KTNB giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản địa phương lý hoạt động của các cấp CQĐP. Khái niệm chung về “Tổ chức bộ máy”: là sự sắp Như vậy, tổ chức bộ máy KTNB là điều kiện xếp, bố trí thành các bộ phận để cùng thực hiện không thể thiếu để giúp các cấp CQĐP phát huy một nhiệm vụ hoặc một chức năng chung của tổ cao hơn vai trò của kiểm tra, kiểm soát phục vụ chức. Từ cách hiểu đó, có thể đưa ra khái niệm: Tổ cho quản lý. 40 Số 119 - tháng 9/2017 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN
  4. 2.2. Mô hình và phương án tổ chức bộ máy quy mô bộ máy nhỏ nên theo kinh nghiệm các kiểm toán nội bộ của các cấp CQĐP nước, không thành lập bộ phận chuyên trách về KTNB mà Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chịu trách Tổ chức bộ máy KTNB của các cấp CQĐP có nhiệm về hoạch định kế hoạch và tổ chức thực hiện thể được thực hiện theo 3 mô hình: i) Mô hình tổ KTNB thông quan tổ chức các đoàn KTNB lâm chức bộ máy KTNB tập trung; ii) Mô hình tổ chức thời (sử dụng các công chức chuyên môn thuộc bộ bộ máy KTNB phân tán; iii) Mô hình tổ chức bộ máy CQĐP của cấp mình hoặc thuê ngoài) hoặc máy KTNB kết hợp giữa tập trung và phân tán. thuê công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán theo Tại các cấp CQĐP, mặc dù có thể lựa chọn một kế hoạch. trong số các mô hình tổ chức bộ máy trên, song, do Như vậy, việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy đặc điểm về quy mô tổ chức và nhiệm vụ của 2 cấp KTNB của các cấp CQĐP chỉ còn lại là sự lựa chọn CQĐP cấp huyện và cấp xã chỉ nên lựa chọn theo đối với CQĐP cấp tỉnh từ 3 mô hình trên. mô hình tổ chức bộ máy KTNB tập trung; nội dung Mô hình thứ nhất: Tổ chức bộ máy KTNB tập cụ thể như sau: trung. Theo mô hình này, tại CQĐP cấp tỉnh chỉ - KTNB của CQĐP cấp huyện. Thành lập cơ thành lập một cơ quan KTNB (cấp sở), trực thuộc quan KTNB (cấp phòng), trực thuộc Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện chức năng kiểm UBND cấp huyện, thực hiện chức năng kiểm toán toán tại tất cả các cơ quan thuộc CQĐP cấp tỉnh. tại tất cả các bộ phận thuộc chính quyền cấp huyện; Tổ chức bộ máy KTNB theo mô hình tập trung đồng thời, có nhiệm vụ chỉ đạo về chuyên môn, có ưu điểm là bộ máy tổ chức thống nhất, tương nghiệp vụ đối với hoạt động KTNB của CQĐP cấp đối gọn, xác định rõ chức năng KTNB của mỗi cấp xã và chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của chính quyền. Tuy nhiên, CQĐP cấp tỉnh có vai trò cơ quan KTNB của CQĐP cấp tỉnh. lớn trong quản lý nhà nước tại địa phương, các - KTNB của CQĐP cấp xã. Do quy mô trực tiếp cơ quan trực thuộc chính quyền cấp tỉnh được tổ quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công và chức chuyên môn hóa quản lý nhà nước, có đặc NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 119 - tháng 9/2017 41
  5. NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI thù riêng và cần thực hiện tự chủ cao trong quản lý cơ quan này mà chức năng thanh tra được chuyển thì việc tổ chức theo mô hình tập trung sẽ hạn chế thành chức năng kiểm toán điều tra trong cơ quan sự chủ động trong công tác KTNB để phục vụ cho KTNB của mỗi cấp chính quyền) thì cần xây dựng chức năng quản lý của cơ quan. và lựa chọn các phương án tổ chức bộ máy KTNB Mô hình thứ hai: Tổ chức bộ máy KTNB phân phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn tán. Theo mô hình này, tại mỗi cơ quan thuộc phát triển, có thể đưa ra 2 phương án cơ bản sau: CQĐP cấp tỉnh, thành lập một bộ phận KTNB Phương án thứ nhất: Thành lập mới cơ quan (không có cơ quan KTNB chung của chính quyền KTNB trên cơ sở có sự điều chỉnh chức năng thanh cấp tỉnh), thực hiện chức năng KTNB tại cơ quan tra của CQĐP cấp tỉnh và cấp huyện; cụ thể: đó; trong đó, tại các cơ quan có quy mô quản lý - CQĐP cấp tỉnh: i) Thành lập cơ quan KTNB tài chính công, tài sản công lớn (các cơ quan có độc lập, là đơn vị cấp sở trực thuộc Chủ tịch UBND nhiều đơn vị trực thuộc: Sở Giáo dục, Y tế, Nông cấp tỉnh, thực hiện chức năng KTNB đối với những lâm…) thì thành lập bộ phận KTNB là đơn vị cấp hoạt động, chương trình liên ngành, liên cấp của phòng; các cơ quan còn lại, tùy quy mô quản lý, CQĐP cấp tỉnh và thực hiện chức năng giúp UBND có thể hình thành một tổ KTVNB trực thuộc Thủ cấp tỉnh quản lý về KTNB của cấp mình; ii) Tại các trưởng cơ quan. cơ quan trực thuộc chính quyền cấp tỉnh, thành lập Tổ chức bộ máy KTNB theo mô hình phân tán bộ phận KTNB độc lập là đơn vị cấp phòng hoặc tổ có ưu điểm là: Tại các cơ quan thuộc CQĐP cấp KTNB (tùy theo quy mô của cơ quan) trực thuộc tỉnh có bộ phận KTNB để chủ động, phục vụ tốt Thủ trưởng cơ quan và chịu sự chỉ đạo chuyên môn cho công tác quản lý của cơ quan. Tuy nhiên, theo nghiệp vụ của cơ quan KTNB cấp tỉnh, thực hiện mô hình này, thiếu cơ quan KTNB của CQĐP cấp chức năng KTNB trong hệ thống tổ chức của cơ tỉnh để thực hiện kiểm toán những hoạt động, quan mình. chương trình liên ngành của tỉnh, liên cấp chính - CQĐP cấp huyện và xã: i) Thành lập bộ phận quyền và thực hiện chỉ đạo chung, tổng hợp về KTNB độc lập, trực thuộc Chủ tịch UBND cấp KTNB cho chính quyền cấp tỉnh. huyện và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp Mô hình thứ ba: Tổ chức bộ máy KTNB kết hợp vụ của cơ quan KTNB cấp tỉnh, thực hiện chức giữa tập trung và phân tán. Theo mô hình này, tại năng KTNB thống nhất đối với các bộ phận thuộc CQĐP cấp tỉnh, thành lập một cơ quan KTNB; tại hệ thống CQĐP cấp huyện; ii) CQĐP cấp xã không các cơ quan trực thuộc thành lập bộ phận KTNB thành lập bộ phận KTNB mà giao thêm chức năng, (cấp phòng hoặc Tổ KTVNB) trực thuộc Thủ nhiệm vụ quản lý về KTNB cho Chủ tịch UBND trưởng cơ quan. cấp xã. Mô hình thứ ba vừa đáp ứng được yêu cầu đảm Xây dựng tổ chức bộ máy KTNB theo phương bảo tính hệ thống trong quản lý và trong tổ chức, án trên có ưu điểm: Tổ chức bộ máy KTNB đảm hoạt động KTNB, vừa đáp ứng được yêu cầu chuyên bảo được sự độc lập, tạo khả năng phát huy được môn hóa phục vụ cho quản lý của các cơ quan và vai trò của KTNB phục vụ cho hoạt động quản lý của CQĐP cấp tỉnh. Đây là mô hình tổ chức bộ của các cơ quan, các cấp CQĐP; song, có những máy KTNB phù hợp với điều kiện thực tiễn của các hạn chế trong thực tiễn là: tăng thêm bộ máy hành cấp CQĐP của Việt Nam hiện nay. chính nhà nước của CQĐP cấp tỉnh và huyện; mặt Điều kiện thực tiễn của Việt Nam hiện nay: Tại khác, khi không xử lý hợp lý phạm vi, nhiệm vụ các cấp CQĐP cấp tỉnh và cấp huyện đã và đang giữa Thanh tra nhà nước và KTNB thì sẽ tăng thêm tồn tại các cơ quan Thanh tra nhà nước (hầu hết sự chồng chéo, kém hiệu quả của hoạt đông kiểm các nước có nền kiểm toán phát triển không còn tra, kiểm soát của các cấp CQĐP. 42 Số 119 - tháng 9/2017 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN
  6. Phương án thứ hai: Hình thành KTNB trên cơ Thanh tra, KTNB cấp huyện; mặt khác, tổ chức bộ sở tổ chức lại hệ thống các cơ quan thanh tra của máy như trên, tạo nên sự đổi mới, hoàn thiện về các cấp CQĐP; cụ thể: hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các cấp CQĐP - CQĐP cấp tỉnh: Thành lập cơ quan, bộ phận mà không tăng thêm tổ chức, biên chế. Đây là KTNB trên cơ sở tổ chức lại hệ thống thanh tra nhà phương án tốt nhất trong xây dựng tổ chức bộ máy nước và thanh tra chuyên ngành, cụ thể: i) Tổ chức KTNB trong các cấp CQĐP hiện nay. lại Thanh tra nhà nước cấp tỉnh. Cơ quan này sẽ Tuy nhiên, để hoàn thiện tổ chức bộ máy thực hiện cả chức năng thanh tra và KTNB (đổi tên KTNB của các cấp CQĐP theo phương án thứ thành cơ quan Thanh tra và KTNB); trong đó, tổ hai ở trên thì cần thực hiện tiếp 2 nhiệm vụ: i) chức bộ máy thành 2 phân hệ: Phân hệ KTNB, thực Xây dựng lại quy chế tổ chức hoạt động của các cơ hiện chức năng KTNB đối với những hoạt động, quan, bộ phận Thanh tra và KTNB mà nội dung chương trình liên cơ quan, liên cấp chính quyền quan trọng nhất là phân công rõ phạm vi và đảm thực hiện; Phân hệ thanh tra, thực hiện hoạt động bảo sự phối hợp giữa hoạt động thanh tra và hoạt thanh tra đối với các hoạt động, chương trình có động KTNB; ii) Tổ chức xây dựng đội ngũ và đào tính chất liên cơ quan, liên cấp chính quyền thực tạo Thanh tra viên và KTVNB để đáp ứng yêu cầu hiện; ngoài ra, thực hiện chức năng giúp UBND của tổ chức mới. cấp tỉnh quản lý về KTNB của cấp mình. ii) Tổ chức lại Thanh tra ngành. Tại các bộ phận Thanh Kết luận tra tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh (đã có phòng Việc hình thành KTNB của các cấp CQĐP là Thanh tra) sẽ thực hiện cả chức năng thanh tra một bước tiến về công tác tổ chức kiểm tra, kiểm ngành và KTNB (đổi tên thành phòng Thanh tra soát của các cấp CQĐP trong quản lý và sử dụng và KTNB); trong đó, tổ chức thành 2 bộ phận: Bộ tài chính, tài sản công. Đây là việc hình thành một phận KTNB, thực hiện chức năng KTNB và kiểm phương thức kiểm tra, kiểm soát mới, đảm bảo tính toán điều tra (thanh tra hành chính) nội bộ; ii) Bộ độc lập cao, đảm bảo hiệu quả và hiệu lực trong phận thanh tra ngành thực hiện chức năng thanh kiểm tra, kiểm soát đã được thực tiễn của các nước tra ngành theo quy định. trên thế giới khẳng định. Tổ chức bộ máy hợp lý là - CQĐP cấp huyện và xã: i) Tổ chức lại cơ quan cơ sở quyết định sự ra đời và hoạt động của KTNB, Thanh tra nhà nước cấp huyện (đổi tên thành cơ từ đó, tác động tích cực, hiệu quả, hiệu lực hơn đến quan Thanh tra và KTNB); trong đó, chia làm 2 hoạt động quản lý nhà nước của các cấp CQĐP. bộ phận: i) Bộ phận KTNB thực hiện chức năng KTNB và bộ phận Thanh tra thực hiện chức năng thanh tra theo quy định. ii) CQĐP cấp xã không TÀI LIỆU THAM KHẢO thành lập bộ phận KTNB mà giao thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý về KTNB cho Chủ tịch UBND 1. “Định hướng chiến lược và giải pháp phát cấp xã. triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước” – Đề tài khoa Xây dựng tổ chức bộ máy KTNB theo phương học cấp nhà nước của KTNN, năm 2007; án thứ hai có ưu điểm: Bộ máy Thanh tra và KTNB 2. “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển Kiểm được tổ chức đảm bảo được sự thống về cả tổ chức toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức của và hoạt động; không những tránh được sự chồng Nhà nước ở Việt Nam” – Đề tài khoa học chéo trong hoạt động giữa KTNB và thanh tra mà cấp bộ của KTNN, năm 2009; còn tránh được sự chồng chéo hoạt động giữa cơ 3. “Kiểm toán nội bộ, khái niệm và quy trình” quan Thanh tra và KTNB cấp tỉnh với bộ phận – NXB Thống kê, năm 1999. Thanh tra và KTNB của các cơ quan cấp tỉnh và NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 119 - tháng 9/2017 43

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản