intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
187
lượt xem
30
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp thuộc Bài giảng Kế toán doanh nghiệp giúp người tham khảo nắm được cách tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp

Chöông 2: TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY VAØ MOÂ HÌNH KEÁ TOAÙN TRONG DOANH NGHIEÄP<br /> Muïc tieâu: – Toå chöùc boä maùy keá toaùn. – Moâ hình keá toaùn. – Sô löôïc heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.<br /> <br /> 2.1. CAÙC BOÄ PHAÄN KEÁ TOAÙN TRONG DOANH NGHIEÄP<br /> Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn bao goàm caùc boä phaän: +Boä phaän keá toaùn lao ñoäng tieàn löông; +Boä phaän keá toaùn vaät tö/haøng hoùa vaø coâng nôï phaûi traû; +Boä phaän keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm; +Boä phaän keá toaùn baùn haøng vaø coâng nôï phaûi thu; +Boä phaän keá toaùn thanh toaùn; +Boä phaän keá toaùn toång hôïp +…<br /> <br /> 2.1 TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN 2.2.1. Ñoái vôùi doanh nghieäp coù quy moâ lôùn:<br /> Sô ñoà 2.1: Toå chöùc boä maùy keá toaùn trong doanh nghieäp coù quy moâ lôùn<br /> Tröôûng phoøng Keá toaùn taøi chính hay Giaùm ñoác taøi chính Phoù Tröôûng phoøng<br /> <br /> Boä phaän Keá toaùn taøi chính<br /> <br /> Boä phaän Keá toaùn quaûn trò<br /> <br /> Toå KT toång hôïp Toå KT vaät tö/haøng hoùa Toå KT baùn haøng Toå KT taøi saûn …<br /> <br /> Toå KT döï toaùn Toå KT chi phí Toå phaân tích Toå KT döï aùn …<br /> <br /> 2.2.2 Ñoái vôùi doanh nghieäp coù quy moâ nhoû vaø vöøa<br /> Sô ñoà 2.2: Toå chöùc boä maùy keá toaùn trong doanh nghieäp coù quy moâ nhoû vaø vöøa<br /> Keá toaùn tröôûng hay phuï traùch keá toaùn Keá toaùn toång hôïp<br /> <br /> Keá toaùn vaät tö vaø caùc khoaûn nôï phaûi traû<br /> <br /> Keá toaùn baùn haøng vaø caùc khoaûn nôï phaûi thu<br /> <br /> Keá toaùn chi phí<br /> <br /> Keá toaùn thanh toaùn …<br /> <br /> 2.3. CAÙC MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN<br /> <br /> Moâ hình toå chöùc ñöôïc ñònh höôùng theo 3 daïng: – Toå chöùc keá toaùn taäp trung. – Toå chöùc keá toaùn phaân taùn. – Toå chöùc keá toaùn vöøa taäp trung vöøa phaân phaân taùn.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2