intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
439
lượt xem
13
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh thuộc bài giảng kế toán doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số vấn đề chung, kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán chi phí tài chính, kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  1. KTDN 2 – Chương 12 N I DUNG CHƯƠNG 6 M ts v n chung K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v K toán doanh thu ho t ng tài chính K TOÁN DOANH THU VÀ K toán chi phí tài chính CHI PHÍ KINH DOANH K toán giá v n hàng bán K toán chi phí bán hàng (REVENUE AND COST) K toán chi phí qu n lý doanh nghi p 2 M TS V N CHUNG CÁC KHÁI NI M Doanh thu Các khái ni m Là t ng giá tr các l i ích kinh t doanh nghi p thu Nguyên t c h ch toán ư c trong kỳ k toán, phát sinh t các ho t ng s n xu t, kinh doanh thông thư ng c a doanh nghi p góp i u ki n ghi nh n doanh thu ph n làm tăng v n ch s h u. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Là doanh thu bán thành ph m, hàng hóa và cung c p d ch v ra bên ngoài doanh nghi p. Doanh thu bán hàng n i b Là doanh thu bán hàng và cung c p d ch v trong n i b gi a các ơn v cùng m t công ty, t ng công ty, doanh thu bán hàng, CCDV cho công nhân viên, tiêu dùng n i b . 3 4 CÁC KHÁI NI M CÁC KHÁI NI M Doanh thu ho t ng tài chính Chi phí tài chính Là doanh thu phát sinh t ho t ng u tư v n ngoài Là các chi phí liên quan n ho t ng tài chính, bao g m: lĩnh v c ho t ng chính c a DN (Ho t ng tài chính Ti n lãi i vay v n (Chi phí i vay) ư c coi là ho t ng thư ng xuyên c a DN), bao Chi phí phát sinh khi cho vay v n g m: Chi t kh u thanh toán cho ngư i mua hư ng Ti n lãi cho vay v n Chi phí u tư tài chính (góp v n liên doanh, liên k t) Chi t kh u thanh toán ư c hư ng L t giá h i oái C t c và l i nhu n ư c chia L , chi phí phát sinh khi bán ch ng khoán Lãi t giá h i oái D phòng gi m giá u tư ch ng khoán Lãi do bán ch ng khoán 5 6 Th.S C Th Thanh Hương 1
  2. KTDN 2 – Chương 12 CÁC KHÁI NI M CÁC KHÁI NI M Giá v n hàng bán Chi phí bán hàng và QLDN Là giá v n c a hàng hóa, thành ph m, d ch v ã Là các chi phí liên quan n ho t ng tiêu th thành ư c khách hàng ch p nh n thanh toán ho c ã thanh ph m, hàng hóa, d ch v và chi phí liên quan n ho t toán b ng ti n. ng qu n lý chung toàn doanh nghi p, bao g m: Chi phí nhân viên Chi phí v t li u Chi phí công c d ng c , dùng Chi phí kh u hao TSC Chi phí v thu , phí, l phí Chi phí d ch v mua ngoài: i n, nư c, i n tho i,… Chi phí khác b ng ti n ph c v cho BH và QLDN. 7 8 NGUYÊN T C H CH TOÁN 5 i u ki n ghi nh n doanh thu bán hàng Doanh thu và chi phí ư c ghi nh n theo nguyên • DN ã chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n 1 v i quy n s h u SP ho c hàng hóa cho ngư i mua. t c phù h p và tho mãn các i u ki n ghi nh n doanh thu. • DN không còn n m gi quy n qu n lý hàng hóa như Trao i tương t không t o ra doanh thu. 2 ngư i s h u hàng hóa ho c ki m soát hàng hóa. Theo dõi riêng doanh thu ho t ng bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu ho t ng tài chính. • Doanh thu ư c xác nh tương i ch c ch n. 3 Theo dõi riêng chi t kh u thương m i, gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i. Cu i kỳ, k t chuy n • DN ã thu ho c s thu ư c l i ích kinh t t giao d ch 4 bán hàng. các kho n gi m doanh thu xác nh doanh thu thu n. • Xác nh ư c các chi phí liên quan n giao d ch bán 5 hàng 9 10 Coù theå chöa ñöôïc pheùp ghi nh n doanh thu 4 i u ki n ghi nh n doanh thu CCDV Sieâu thò X baùn haøng ñieän maùy cho pheùp khaùch haøng traû laïi haøng, ñoåi laïi haøng trong voøng moät thaùng sau khi • Doanh thu ư c xác nh tương i ch c ch n. mua khoâng caàn lyù do, mieãn laø haøng coøn nguyeân veïn. 1 Coâng ty M ñaõ xuaát hoaù ñôn, khaùch haøng ñaõ traû tieàn • Có kh năng thu ư c l i ích kinh t t giao nhöng chöa giao haøng, loâ haøng baùn khoâng ñöôïc taùch d ch CCDV. ra baûo quaûn rieâng. 2 Coâng ty K giao haøng cho khaùch nhöng chöa xaùc ñònh • Xác nh ư c ph n công vi c ã hoàn thành giaù, nhö vaäy soá tieàn doanh thu chöa ñöôïc xaùc ñònh vào ngày l p B ng C KT. 3 moät caùch chaéc chaén vaø chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùn haøng chöa xaùc ñònh ñöôïc. • Xác nh ư c các chi phí phát sinh cho giao Nhaø maùy R ra hoùa ñôn xuaát haøng cho ñôn vò vaän taûi d ch và chi phí hoàn thành giao d ch CCDV. 4 chôû ñeán kho khaùch haøng, khaùch haøng chöa nhaän haøng vì cho raèng quy caùch khoâng baûo ñaûm theo thoûa thuaän. 11 12 Th.S C Th Thanh Hương 2
  3. KTDN 2 – Chương 12 Doanh thu và hóa ơn có th khác nhau K TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ Coâng ty Quaûng caùo K nhaän hôïp ñoàng quaûng caùo cho CUNG C P D CH V (SALES) saûn phaåm N trong hai naêm 2009-2010. Theo thoûa thuaän, khaùch haøng seõ traû cho K 50% giaù trò hôïp ñoàng neáu K Ch ng t k toán hoaøn thaønh töø 40% khoái löôïng coâng vieäc vaø ñöôïc Hoá ơn GTGT nghieäm thu. Ñeán cuoái naêm 2009, K ñaõ thöïc hieän ñöôïc 60% khoái löôïng coâng vieäc (tính theo giaù trò coâng vieäc ñaõ Hoá ơn bán hàng thông thư ng trieån khai vaø khaùch haøng ñaõ nghieäm thu), chi phí thöïc Hóa ơn bán l hieän cho naêm 2009 ñaõ xaùc ñònh ñöôïc. Ñoái vôùi chi phí B ng kê hàng hóa g i bán hoaøn thaønh phaàn coâng vieäc coøn laïi cuûa hôïp ñoàng, chuû yeáu laø tieàn phaûi traû cho Ñaøi truyeàn hình vaø dieãn vieân, ơn t hàng, h p ng kinh t coâng ty K ñaõ kyù hôïp ñoàng. Caùc chi phí khaùc coù theå öôùc Phi u xu t kho tính hôïp lyù. Phi u thu, GBC => Coâng ty K seõ laäp hoùa ñôn ghi nhaän DT nhö theá naøo? … 13 14 Sơ k toán t ng quát DTBH và CCDV (VAT kh u tr ) Tài kho n s d ng 333 511 111, 112, 131 Thueá TTÑB, thueá xuaát khaåu Doanh thu baùn haøng, dòch vuï TK 511- Doanh thu BH và CCDV có 5 TK c p 2: phaûi noäp 33311 TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa TK 5112: Doanh thu bán thành ph m 531 TK 5113: Doanh thu cung c p d ch v Keát chuyeån giaù trò haøng ñaõ Doanh thu baèng ngoaïi teä TK 5114: Doanh thu tr c p, tr giá baùn bò khaùch haøng traû laïi (TGGD) 532 TK 5117: Doanh thu kinh doanh b t ng s n u tư Keát chuyeån giaûm giaù haøng baùn do keùm, maát phaåm chaát 521 Keát chuyeån chieát khaáu thöông maïi 911 Keát chuyeån doanh thu thuaàn 15 Sơ k toán t ng quát DTBH và CCDV (VAT tr c ti p) Sơ h ch toán c th Bán hàng qua i lý 155, 156 157 632 911 511 112, 131 521, 531, 532 Giá xu t kho Giá xu t kho (5) Doanh thu baùn haøng Doanh thu baùn g i i lý i lý ã bán chòu thueá GTGT tröïc haøng bò traû laïi, tieáp (1) bò giaûm giaù, chieát khaáu thöông maïi (2) TK 511 TK 111,112,131 DT chưa thu T ng giá Keát chuyeån doanh thu baùn haøng bò traû laïi, bò TK 641 GTGT thanh toán (4) giaûm giaù, keát chuyeån chieát khaáu thöông maïi TK 3331 111, 112 33311 TK 111,112,.. Thu GTGT Hoa h ng TK 133 Noäp thueá GTGT Thueá GTGT phaûi noäp và các CP (6) theo PP tröïc tieáp (3) liên quan khác 17 18 Th.S C Th Thanh Hương 3
  4. KTDN 2 – Chương 12 Sơ h ch toán c th Bán hàng tr góp Sơ h ch toán c th Trao i không tương t TK 15* TK 632 TK 15* TK 632 Giá xu t kho Giá xu t kho TK 511 TK 131 TK 152, 153… TK 511 TK 131 TK 111,112 T ng Giá g c DT theo giá tr T ng giá Thu ti n DT chưa thu T ng ph i ph i hàng ngay chưa VAT thanh toán bán hàng GTGT thu tr nh n v TK 3331 tr góp TK 3331 TK 133 Thu GTGT Thu GTGT Thu GTGT u ra u vào TK 515 TK 3387 TK 111,112 TK 111,112 Phân b lãi Lãi bán hàng tr góp tr góp Tr thêm Thu v Sơ h ch toán c th Sơ h ch toán c th Bán b t ng s n u tư Cho thuê TS thu ti n trư c nhi u năm TK 111, 112, 331…. TK 632 Chi phí bán B S TK 217 TK 511 TK 3387 TK 111,112 NG GTCL Ti n thu TK 214 TK 5117 TK 111,112, 131 Doanh thu chưa có T ng thu phân b 1 kỳ VAT GTHM Giá bán tr T ng TK 3331 ngay chưa giá TK 3331 VAT thanh Thu GTGT toán Thu GTGT TK 515 TK 3387 Lãi tr góp T ng lãi 1 kỳ tr góp 21 Doanh thu bán hàng n i b Sơ k toán DTBH n i b công ty, t ng công ty TK 15* TK 632 Bán trong n i b công ty, t ng công ty Giá xu t kho Bán cho công nhân viên Tr lương công nhân viên S d ng n i b : chuy n thành TSC , khuy n mãi, qu ng cáo, bi u t ng, … TK 512 TK 111,112, 1368 Giá bán n i b T ng giá chưa VAT thanh toán TK 3331 Thu GTGT 23 Th.S C Th Thanh Hương 4
  5. KTDN 2 – Chương 12 Sơ k toán doanh thu bán, tr lương cho CNV b ng s n ph m S d ng n i b TK 15* TK 632 TK 15* TK 632 Giá xu t kho Giá xu t kho TK 512 TK 334 Giá bán n i b T ng giá TK 512 TK 211, 627, 641,… chưa VAT thanh toán Giá thành s n xu t s n ph m TK 3331 Thu GTGT TK 3331 TK 133 Thu GTGT tính trên giá bán 26 Chi t kh u thương m i, GG hàng bán K TOÁN CÁC KHO N GI M DOANH THU TK 111,112, 131 TK 521, 532 TK 511 CKTM, GGHB phát sinh trong kỳ K t chuy n 1. K toán chi t kh u thương m i (521) cu i kỳ 2. K toán gi m giá hàng bán (532) TK 3331 3. K toán hàng bán b tr l i (531) Thu GTGT gi m tương ng 4. K toán thu xu t kh u (3333) 5. K toán thu tiêu th c bi t (3332) 6. K toán thu GTGT theo PP tr c ti p (3331) 27 28 Hàng bán b tr l i K TOÁN DOANH THU HO T NG TÀI CHÍNH TK 111,112,131 TK 531 TK 511 Hàng bán b tr l i phát sinh K t chuy n cu i kỳ 1. Lãi mua bán ch ng khoán TK 3331 2. C t c và l i nhu n ư c chia Thu GTGT gi m 3. Chênh l ch lãi t giá tương ng 4. Lãi cho vay, lãi ti n g i 5. Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr góp TK 632 TK 15* Giá v n hàng bán b tr l i 29 30 Th.S C Th Thanh Hương 5
  6. KTDN 2 – Chương 12 Sơ k toán doanh thu ho t ng tài chính K TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 515 111, 112,131 (FINANCIAL ACTIVITIES EXPENSES) Thu laõi tieàn göûi, laõi tieàn cho vay Chi phí tài chính bao g m: Thu laõi coå phieáu, traùi phieáu - L mua bán ch ng khoán, chi phí u tư ch ng Nhaän chieát khaáu thanh toaùn khoán Chuy n như ng kho n u tư 911 TK 12*,22* 15*, 21*, 33*… - Lãi i vay, i thuê tài chính Cuoái kyø keát chuyeån Chênh l ch t giá khi mua hàng, - Chênh l ch l t giá doanh thu hoaït thanh toán n ,.. 3387 - D phòng gi m giá u tư ng n h n và dài h n ñoäng taøi chính Keát chuyeån doanh thu dòch vuï nhieàu kyø, laõi traû goùp, - Chi t kh u thanh toán cho khách hàng hư ng 413 Chênh l ch t giá chưa th c hi n - Lãi mua tr góp,… 32 Sơ k toán chi phí tài chính Sơ k toán chi phí tài chính (ti p) 129, 229 635 413 635 129, 229 L p d phòng gi m giá X lý chênh l ch l t giá T ng n h n, dài h n h i oái 131 12*, 22* CK thanh toán cho Hoàn nh p ngư i mua L chuy n như ng kho n u tư chênh lêch DPGG 111, 112… u tư ng n h n, 111, 112 dài h n Lãi vay ph i tr , ã tr lãi thuê tài chính Ti n thu ư c CP chuy n như ng 111, 112,156, 331,… 911 Chênh l ch l t giá K t chuy n X KQ Sơ k toán giá v n hàng bán (Phương pháp KKTX) K toán giá v n hàng bán (Cost of goods sold) TK 632 TK 154,155,156 (Phương pháp KKTX) Giá v n hàng bán tr c ti p TK 155,156… Hàng bán b tr l i Bên N TK 632 TK 157 Giá v n c a hàng hóa tiêu th ư c. Hàng g i bán ã tiêu th Hao h t m t mát hàng t n kho sau khi tr i b i TK 159 thư ng. TK 627 Hoàn nh p d phòng Chi phí xây d ng, t ch TSC không ư c duy t CP SX chung c nh vư t m c khi quy t toán. bình thư ng TK 15*,138 TK 911 D phòng gi m giá hàng t n kho. Hao h t m t mát hàng t n kho Bên Có TK 632 K t chuy n X KQ Giá v n c a hàng bán b tr l i. TK 241,154 K t chuy n giá v n hàng bán xác nh k t qu . Chi phí XD, SX TSC không Không có s dư ư c duy t TK 159 D phòng GG HTK l p b sung 35 36 Th.S C Th Thanh Hương 6
  7. KTDN 2 – Chương 12 K toán giá v n hàng bán (Phương pháp KK K) Sơ k toán giá v n hàng bán (Phương pháp KK K) Bên N TK 632 TK 155, 157 TK 632 Giá tr thành ph m t n u kỳ k t chuy n sang KC giá tr TP t n kho và g i TK 155, 157 Giá tr thành ph m hoàn thành trong kỳ bán u kỳ KC TP t n kho và Giá v n c a hàng hóa bán trong kỳ TK 631 TP g i bán cu i kỳ Cu i kỳ KC giá tr thành ph m Chi phí xây d ng, t ch TSC không ư c duy t hoàn thành trong kỳ TK 159 khi quy t toán TK 611 D phòng gi m giá hàng t n kho Hoàn nh p d phòng Cu i kỳ KC giá tr hàng hóa ã gi m giá HTK Bên Có TK 632 tiêu th trong kỳ TK 241, 154 TK 911 Giá tr thành ph m t n cu i kỳ, còn g i bán cu i kỳ k t chuy n sang TK 155, 157 Chi phí XD TSC , chi phí SX K t chuy n X KQ không ư c duy t Giá v n c a hàng bán b tr l i TK 159 K t chuy n giá v n hàng bán xác nh k t qu D phòng GG HTK l p b sung (Cu i kỳ) Không có s dư 37 Sơ k toán chi phí bán hàng và CPQLDN K toán chi phí bán hàng và CPQLDN TK 334,338 TK 641,642 (Selling expenses and general & Lương và các kho n trích TK 111,112… theo lương administration expenses) TK 152 Gi m CPBH, CPQL V t li u xu t kho Chi phí bán hàng và QLDN bao g m: TK 153,142,242 TK 352 Chi phí nhân viên Công c xu t kho, phân b chi Hoàn nh p CP b o Chi phí v t li u phí tr trư c hành còn th a TK 214 Chi phí công c dùng Kh u hao TSC TK 911 Chi phí kh u hao TSC TK 111,112,331 K t chuy n X KQ Chi phí thu , phí và l phí (ch có CPQLDN) CP d ch v mua ngoài, khác b ng ti n Chi phí b o hàng (Ch có CP bán hàng) TK 512,3331 Chi phí d ch v mua ngoài Thành ph m, hàng hóa Chi phí khác b ng ti n s d ng n i b TK 333,352 Thu , phí, l phí, l p DP chi phí 39 b o hành s n ph m 40 Th.S C Th Thanh Hương 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2