Toán luyện tập

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
3
download

Toán luyện tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Kĩ năng tính tổng nhiều số thập phân, sử dụng tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất . - So sánh các số thập phân – Giải bài toán với các số thập phân. 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh nắm vững và vận dụng nhanh các tính chất cơ bản của phép cộng. Giải bài tập về số thập phânnhanh, chính xác. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán luyện tập

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Kóõ naêng tính toång nhieàu soá thaäp phaân, söû duïng tính chaát cuûa pheùp coäng ñeå tính baèng caùch thuaän tieän nhaát . - So saùnh caùc soá thaäp phaân – Giaûi baøi toaùn vôùi caùc soá thaäp phaân. 2. Kó naêng: - Reøn hoïc sinh naém vöõng vaø vaän duïng nhanh caùc tính chaát cô baûn cuûa pheùp coäng. Giaûi baøi taäp veà soá thaäp phaânnhanh, chính xaùc. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng. II. Chuaån bò: + GV: Phaán maøu, baûng phuï.
  2. + HS: Vôû baøi taäp. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Toång nhieàu soá thaäp phaân. - Hoïc sinh laàn löôït söûa - Lôùp nhaän xeùt. baøi 3 /52 1’ - Giaùo vieân nhaän xeùt vaø 30’ cho ñieåm. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Hoaït ñoäng caù nhaân. Luyeän taäp. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Höôùng
  3. daãn hoïc sinh kyõ naêng tính toång nhieàu soá thaäp phaân, söû duïng tính chaát cuûa pheùp coäng ñeå tính nhanh. - Hoïc sinh ñoïc ñeà. Phöông phaùp: Ñaøm - Hoïc sinh laøm baøi. thoaïi, thöïc haønh, ñoäng - Hoïc sinh leân baûng (3 naõo. hoïc sinh ). * Baøi 1: - Hoïc sinh söûa baøi – Caû - Giaùo vieân cho hoïc sinh lôùp laàn löôït töøng baïn ñoïc oân laïi caùch xeáp soá thaäp keát quaû – So saùnh vôùi keát phaân, sau ñoù cho hoïc sinh quaû treân baûng. laøm baøi. - Hoïc sinh neâu laïi caùch • Giaùo vieân choát laïi. tính toång cuûa nhieàu soá + Caùch xeáp. thaäp phaân. + Caùch thöïc hieän. - Hoïc sinh ñoïc ñeà.
  4. * Baøi 2: - Hoïc sinh laøm baøi. - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Hoïc sinh söûa baøi neâu laïi caùch ñaët tính vaø - Lôùp nhaän xeùt. tính toång nhieàu soá thaäp phaân. • Giaùo vieân choát laïi. + Yeâu caàu hoïc sinh neâu tính chaát aùp duïng cho baøi taäp 2. (a + b) + c = a + (b + c) - Keát hôïp giao hoaùn, tính toång nhieàu soá. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh so saùnh soá thaäp phaân – Giaûi baøi toaùn - Hoïc sinh ñoïc ñeà. vôùi soá thaäp phaân. - Hoïc sinh laøm baøi. Phöông phaùp: Ñaøm
  5. thoaïi, thöïc haønh, ñoäng - Hoïc sinh leân baûng (3 naõo. hoïc sinh ). * Baøi 3: - Hoïc sinh söûa baøi – Caû • Giaùo vieân choát laïi, so lôùp laàn löôït töøng baïn ñoïc saùnh caùc soá thaäp phaân. keát quaû – So saùnh vôùi keát quaû treân baûng. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi cah1 so saùnh soá thaäp phaân. - HS ñoïc ñeà vaø veõ sô ñoà toùm taét - Hoïc sinh neâu laïi caùch tính toång cuûa nhieàu soá thaäp phaân. * Baøi 4: - Hoïc sinh laøm baøi vaø söûa - Hoïc sinh nhaéc laïi caùch baøi . ñaët tính vaø tính toång nhieàu soá thaäp phaân. •
  6. 1’ - Hoïc sinh thi ñua giaûi  Hoaït ñoäng 3: Cuûng nhanh. coá. - Tính: a/ 456 – 7,986 Phöông phaùp: Ñaøm b/ 4,7 + 12,86 + 46 thoaïi, thöïc haønh. + 125,9 - Hoïc sinh nhaéc laïi kieán thöùc vöøa hoïc. 5. Toång keát - daën doø: - Daën doø: Laøm baøi nhaø 2, 4/ 52. - Chuaån bò: “Tröø hai soá thaäp phaân”. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản