intTypePromotion=1

Tối ưu hoá câu hỏi

Chia sẻ: Nguyen Van Ba | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
70
lượt xem
9
download

Tối ưu hoá câu hỏi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tốiưu hoá Biến đổi biểu thức ĐSQH để tìm 1 biểu thức hiệu quả Tối ưu dựa trên cấu trúc và nội dung của dữ liệu Nâng cao hiệu quả thực hiện câu hỏi trên 1 hay nhiều tiêu chí: thời gian, sử dụng bộ nhớ, ... Lưu ý: Không nhất thiết phải tìm biểu thức tối ưu nhất Chú ý tới tài nguyên sử dụng cho tối ưu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tối ưu hoá câu hỏi

 1. Tối ưu hoá câu hỏi
 2. Xử lý câu hỏi truy vấn Câu lệnh SQL Phân tích Biểu thức cú pháp ĐSQH Biểu thức ĐSQH (parser) Bộ tối ưu t ố i ưu (optimizer) Bộ sinh mã (code generator) Chương trình t ố i ưu
 3. Tối ưu hoá Biến đổi biểu thức ĐSQH để tìm 1 biểu thức  hiệu quả Tối ưu dựa trên cấu trúc và nội dung của dữ  liệu Nâng cao hiệu quả thực hiện câu hỏi trên 1 hay  nhiều tiêu chí: thời gian, sử dụng bộ nhớ, ... Lưu ý:  Không nhất thiết phải tìm biểu thức tối ưu nhất  Chú ý tới tài nguyên sử dụng cho tối ưu 
 4. Kỹ thuật tối ưu hoá 2 kỹ thuật chính  TYPE Tối ưu logic (rewriting)  Tối ưu vật lý (access methods)  Mục đích của các kỹ thuật tối ưu  Giảm số bản ghi  Giảm kích thước bản ghi  NW Ví dụ  WAGON WAGON (NW, TYPE, COND, STATION, (NW, TYPE...) CAPACITY, WEIGHT) NT = 4002 TRAIN (NT, NW) TRAIN (NT, NW)
 5. Nội dung Giới thiệu chung  Tối ưu vật lý  Mô hình giá  Tối ưu logic 
 6. Lựa chọn cách truy nhập dữ liệu Giả thiết  TYPE TRAIN : có chỉ số trên NT  WAGON : có chỉ số trên NW  Thực hiện phép kết nối  Lựa chọn 1 giải thuật.  Lựa chọn cách truy nhập các NW  quan hệ WAGON (NW, TYPE...) NT = 4002 TRAIN (NT, NW)
 7. Relation S Nested-loop-join (NLJ) Nguyên tắc  Duyệt 1 lần trên quan hệ  Matching ngoài R & lặp trên quan hệ trong S Tuple R Các mở rộng của thuật toán  Tuple-based NLJ, block-  based NLJ, index-based NLJ Tuple R Tuple S SOURCE SOURCE R S
 8. Mô hình giá Chi phí thực hiện câu hỏi truy vấn phụ thuộc:  Đọc/ghi bộ nhớ ngoài (số trang nhớ)  Kích thước dữ liệu phải xử lý  Chi phí :  Đọc/ghi dữ liệu   Xử lý  Truyền thông giữa các trạm CTA =  * NBPAGES +  * NBNUPLETS (+  * NBMESSAGES) Trọng số:  = trọng số đọc/ghi dữ liệu (ví dụ = 1)   = trọng số xử lý của CPU (ví dụ = 1/3)   = trọng số truyền dữ liệu 
 9. Tối ưu hoá dựa trên mô hình giá Mục đích: Chọn phương án thực hiện câu hỏi  với chi phí thấp nhất Nhận xét:  Chi phí cho liệt kê các phương án trả lời câu hỏi  Chi phí cho lượng hoá các phương án theo mô hình  giá Có thể sử dụng các « mẹo » (heuristics) để giảm  không gian tìm kiếm của câu hỏi
 10. Đánh giá các biểu thức ĐSQH Vật chất hóa:  Ghi các kết quả trung gian  Chi phí đánh giá câu hỏi: + thời gian đọc/ghi DL trung  gian Đường ống (pipelining):  Tổ chức các phép toán trong 1 đường ống  Kết quả ra của phép toán này được lấy ngay làm đầu  vào cho phép toán kế tiếp Không mất thời gian đọc/ghi DL trung gian  Không phải trường hợp nào cũng có thể thực hiện  được
 11. Nội dung Giới thiệu chung  Tối ưu vật lý  Mô hình giá  Tối ưu logic 
 12. Tối ưu hoá logic Sử dụng các phép biến đổi tương đương để tìm  ra biểu thức ĐSQH tốt Gồm 2 giai đoạn  Biến đổi dựa trên ngữ nghĩa  Biến đổi dựa trên tính chất của các phép toán ĐSQH 
 13. Biến đổi dựa trên ngữ nghĩa Mục đích:  Dựa trên các ràng buộc dữ liệu để xác định các biểu  thức tương đương Viết lại câu hỏi trên khung nhìn dựa trên các định  nghĩa của khung nhìn Ví dụ:  EMPLOYEE (FirstName, LastName, SSN, Birthday, Adrresse, NoDept) DEPARTEMENT (DNO, DName, SSNManager) PROJECT (PNO, PName, PLocation, DNo) WORK-IN (ESSN, PNO, Heures)
 14. EMPLOYEE (Name, SSN, Birthday, Adrresse, NoDept) DEPARTEMENT (DNO, DName, SSNManager) PROJECT (PNO, PName, PLocation, DNo) WORK-IN (ESSN, NoProj, Heures) Tên của các nhân viên sinh sau ngày 30/01/70 và làm việc cho dự án "Esprit" Result = EMPLOYEE. WORK-IN.ESSN Name SSN WORK-IN = WORK-IN. PROJECT.PNO PNO NoProj = PNO = “Esprit” ESSN=SSN PROJECT.PName PROJECT PName = “Esprit” > EMPLOYEE. EMPLOYE “30/01/70” Birthday > “30/01/70 Birthday Đồ thị kết nối các quan hệ Đồ thị kết nối các thuộc tính
 15. Biến đổi dựa trên ngữ nghĩa .. Định nghĩa khung nhìn: V = R * S  Câu truy vấn của client : Q = V * (T * U)  Viết lại câu truy vấn dựa trên định nghĩa khung  nhìn: Q = (R * S) * (T * U)
 16. Biến đổi dựa trên t/chất của ĐSQH
 17. Tính chất của phép toán ĐSQH A ~ tập các thuộc tính, F ~ biểu thức điều kiện 1. Phép chiếu và phép chọn  A ( R)   A ( A1 ( R)) A  A1 if  F ( R)   F1 ( F 2 ( R)) if F  F1^ F 2
 18. Tính chất của phép toán ĐSQH (2) A ~ tập các thuộc tính, F ~ biểu thức điều kiện 2. Tính giao hoán đối với phép chọn và chiếu  F 1 ( F 2 ( R))   F 2 ( F1 ( R))  F 1 ( A2 ( R))   A2 ( F 1 ( R)) Nếu các thuộc tính của F2 thuộc A1 :  A1 ( F 2 ( R))   F 2 ( A1 ( R)) Nếu A1  A2 :  A1 ( A2 ( R))   A1 ( R)
 19. Tính chất của phép toán ĐSQH (3) 3. Tính giao hoán và kết hợp của các phép toán RS  SR R*S  S *R RS  SR RS  SR (R  S )  T  R  (S  T ) (R  S )  T  R  (S  T ) (R  S )  T  R  (S  T ) chỉ nếu (R  S )  T  R  (S  T ) Attr(F2)  Attr(S) U Attr(T) F1 F2 F1 F2
 20. Tính chất của phép toán ĐSQH (4) 4. Tính phân phối  và  trên các phép toán *, , , -, X Nếu F = (FR ^ FS) và nếu Attr(FR)  R và Attr(FS)  S thì :  F ( R  S )   FR ( R)   FS (S ) JC JC  F ( R  S )   FR ( R)   FS (S )  F (R  S)  F (R)   F (S) _________________________________________________________________  F (R - S)  F (R) –  F (S) _________________________________________________________________ ΠZ ( R(X) x S(Y) ) Π X  Z (R) x Π Y  Z(S) _________________________________________________________________ ΠZ (R  S) ΠZ (R)  ΠZ (S) _________________________________________________________________
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2