intTypePromotion=1

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ hội báo Slao của người tày với việc phát triển du lịch trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
3
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ hội báo Slao của người tày với việc phát triển du lịch trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ hội báo Slao của người tày với việc phát triển du lịch trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với mục tiêu nhằm cung cấp một hệ thống tư liệu về lễ và hội tại lễ hội Báo Slao. Trình bày quá trình diễn biến lễ hội rút ra những giá trị văn hóa tiêu biểu, đề xuất những vấn đề cần bảo tồn phát huy và định hướng phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định nói riêng, Lạng Sơn nói chung. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ hội báo Slao của người tày với việc phát triển du lịch trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

  1. Tr−êng §¹i häc V¨n ho¸ Hμ Néi Khoa v¨n ho¸ d©n téc thiÓu sè ------------------------- LỄ HỘI BÁO SLAO CỦA NGƯỜI TÀY VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN Xà QUỐC KHÁNH, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN Kho¸ luËn tèt nghiÖp cö nh©n v¨n ho¸ Chuyªn ngμnh v¨n ho¸ d©n téc thiÓu sè M∙ sè : 608 Sinh viªn thùc hiÖn : Đỗ Lan Anh H−íng dÉn khoa häc : Th.s Dương Văn Sáu Hμ Néi – 2008
  2. LÔ héi B¸o Slao cña ng−êi Tµy víi viÖc ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn x∙ Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh, tØnh L¹ng S¬n Lêi c¶m ¬n LuËn v¨n ®−îc hoµn thµnh víi sù h−íng dÉn trùc tiÕp cña Th¹c Sü D−¬ng V¨n S¸u vµ sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n téc khoa V¨n ho¸ d©n téc thiÓu sè, tr−êng §¹i häc V¨n ho¸, c¸c c¬ quan Së V¨n ho¸ th«ng tin tØnh vµ ®Þa ph−¬ng, Uû Ban Nh©n D©n x· Quèc Kh¸nh, c¸c nghÖ nh©n, giµ lµng sèng t¹i Long ThÞnh – Quèc Kh¸nh, vµ sù gióp ®ì cña c¸c b¹n ®ång m«n. Tuy nhiªn víi tr×nh ®é hiÓu biÕt cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, vµ còng lµ lÇn ®Çu tiªn ®i vµo nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nªn b¶n luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt thiÕu sãt. RÊt mong ®−îc c¸c thÇy, c« gi¸o, c¸c nhµ nghiªn cøu ®ãng gãp ý kiÕn bæ sung thªm ®Ó b¶n luËn v¨n nµy ®−îc hoµn chØnh vµ ®Çy ®ñ h¬n, gãp phÇn vµo viÖc b¶o tån c¸c gi¸ trÞ V¨n ho¸ truyªn thèng cña c¸c d©n téc anh em ë Quèc Kh¸nh – Trµng §Þnh, thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi trong ®ã cã ho¹t ®«ng du lÞch V¨n ho¸ Nh©n ®©y, t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®èi víi c¸c thÇy, c« gi¸o, c¸c nhµ nghiªn cøu, c¸c c¸n bé V¨n ho¸ tØnh, ®Þa ph−¬ng, c¸c nghÖ nh©n giµ lµng vµ c¸c b¹n ®ång m«n ®· chØ b¶o, gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiªn b¶n luËn v¨n nµy. §ç Lan Anh §ç Lan Anh 1 Líp: VHDT 10A
  3. LÔ héi B¸o Slao cña ng−êi Tµy víi viÖc ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn x∙ Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh, tØnh L¹ng S¬n Môc lôc 1. Lý do chän ®Ò tµi…………………………………………………………….. 5 2. Môc ®Ých nghiªn cøu ............................................................................................................. 6 3. Ph¹m vi nghiªn cøu................................................................................................................. 7 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ........................................................................................................ 7 5. Néi dung vµ bè côc cña kho¸ luËn .......................................................................................... 7 Ch−¬ng 1 kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, x∙ héi vµ con ng−êi t¹i x∙ Quèc Kh¸nh 1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn ............................................................................................................... 8 1.2. D©n c− vµ V¨n ho¸ truyÒn thèng cña x·. ........................................................................... 11 1.3. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi ë Quèc Kh¸nh ........................................................ 17 Ch−¬ng 2 Néi dung vµ diÔn tr×nh cña lÔ héi B¸o Slao 2.1. Nguån gèc, lÔ héi B¸o Slao ë Quèc Kh¸nh ....................................................................... 21 2.2. LÔ héi B¸o Slao truyÒn thèng. ........................................................................................... 26 2.3. Nh÷ng thay ®æi cña lÔ héi hiÖn nay ................................................................................... 44 Ch−¬ng 3 NH÷NG §ÞNH H¦íNG B¶O TåN, KHAI TH¸C, PH¸T HUY GI¸ TRÞ CñA LÔ HéI b¸O sLAO VíI PH¸T TRIÓN du lÞch 3.1. Vai trß cña lÔ héi B¸o Slao trong ®êi sèng céng ®ång ...................................................... 49 3.2 LÔ héi B¸o Slao – tiÒm n¨ng cña du lÞch v¨n ho¸ Xø L¹ng .............................................. 51 3.3 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc b¶o tån, khai th¸c gi¸ trÞ cña lÔ héi B¸o Slao ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. ...................................................................................................................... 55 3.4 Mét vµi khuyÕn nghÞ, gi¶i ph¸p khai th¸c gi¸ trÞ cña lÔ héi ph¸t triÓn du lÞch ………………………………………………………………………… …………………….60 KÕt LuËn …………………………………………………………………………71 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................................... 74 danh s¸ch ng−êi cung cÊp tµi liÖu ............................................................................................. 76 §ç Lan Anh 2 Líp: VHDT 10A
  4. LÔ héi B¸o Slao cña ng−êi Tµy víi viÖc ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn x∙ Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh, tØnh L¹ng S¬n Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Lµ m¶nh ®Êt ®Þa ®Çu cña Tæ quèc, L¹ng S¬n víi vÞ trÝ ®Þa lý ®Æc biÖt cña m×nh tõ bao ®êi ®· trë thµnh phªn dËu b¶o vÖ ®Êt n−íc. §©y còng lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng nèi L¹ng S¬n víi c¶ n−íc, nèi c¶ n−íc víi n−íc b¹n Trung Quèc. ChÝnh vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng nh− vËy ®· t¹o ra sù giao l−u vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ- v¨n ho¸- x· héi kh«ng chØ trong tiÓu vïng v¨n ho¸ Xø L¹ng mµ cßn më réng ra c¶ n−íc vµ khu vùc. Víi nh÷ng di tÝch vµ danh th¾ng næi tiÕng mà thiªn thiªn ®· ban tÆng cho Xø L¹ng víi nh÷ng c¶nh s¬n thuû h÷u t×nh, nói non hïng vÜ nh− ®éng Tam Thanh, NhÞ Thanh, thµnh nhµ M¹c, ¶i Chi L¨ng vµ c¸c c¶nh quan sinh th¸i ®Æc s¾c kh¸c ngµy cµng thu hót ®«ng ®¶o c¸c ®èi t−îng du kh¸ch ®Õn víi m¶nh ®Êt nµy. §©y còng lµ m¶nh ®Êt sinh sèng l©u ®êi cña nhiÒu d©n téc anh em nh−: Tµy, Nïng,ViÖt (Kinh), Hoa, Dao…víi nh÷ng nÐt v¨n ho¸ b¶n ®Þa ®Æc s¾c, n¬i gÆp gì giao l−u cña c¸c luång v¨n ho¸ t¹o thµnh mét céng ®ång lín. ChÝnh sù phong phó vÒ thµnh phÇn c¸c d©n téc ®· dÉn ®Õn sù phøc hîp vÒ hÖ thèng t«n gi¸o, tÝn ng−ìng, phong tôc tËp qu¸n trong vïng, bªn c¹nh nh÷ng tÝn ng−ìng d©n gian thê trêi ®Êt, tæ tiªn, b¶n mÖnh, c¸c t«n gi¸o chÝnh nh−: Khæng Gi¸o, PhËt Gi¸o, L·o Gi¸o, §¹o MÉu …®· cã ¶nh h−ëng nhiÒu trong ®êi sèng tÝn ng−ìng cña ng−êi d©n Xø L¹ng. C¸c t«n gi¸o tÝn ng−ìng nµy vµo L¹ng S¬n ®· ®−îc ®Þa ph−¬ng ho¸, hoµ ®ång víi tÝn ng−ìng b¶n ®Þa nªn t¹o mét diÖn m¹o kh¸ ®éc ®¸o cho ®êi sèng tinh thÇn vµ tÝn ng−ìng cña c− d©n L¹ng S¬n. Chóng ta dÔ dµng nhËn thÊy nh÷ng ®iÒu nµy qua mét lo¹t c¸c di tÝch kiÕn tróc, t«n gi¸o tÝn ng−ìng, vµ c¸c lÔ héi truyÒn thèng cña céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè sèng trªn m¶nh ®Êt nµy. LÔ héi B¸o Slao cña x· Quèc Kh¸nh, huyÖn, Trµng §Þnh, L¹ng S¬n lµ mét lÔ héi truyÒn thèng ®iÓn h×nh cña ®ång bµo d©n téc Tµy trªn ®Þa bµn x·. §· mét thêi lÔ héi nµy bÞ mê nh¹t do nh÷ng biÕn ®æi cña lÞch sö, x· héi. HiÖn nay sinh ho¹t v¨n ho¸ nµy ®· vµ ®ang ë thêi kú dÇn ®−îc kh«i phôc l¹i. T×m hiÓu, §ç Lan Anh 3 Líp: VHDT 10A
  5. LÔ héi B¸o Slao cña ng−êi Tµy víi viÖc ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn x∙ Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh, tØnh L¹ng S¬n nghiªn cøu lÔ héi lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt cã ý nghÜa gãp phÇn nghiªn cøu v¨n ho¸ c¸c téc ng−êi vµ qua ®ã nhËn xÐt mét c¸ch kh¸ch quan vÒ c¸c mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ ®Ó khai th¸c ph¸t huy trong thêi ®¹i ngµy nay. Còng trong giai ®o¹n hiÖn nay, du lÞch v¨n ho¸ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ t¹o nªn søc m¹nh míi cho nÒn kinh tÕ cña ®Þa ph−¬ng. Ngµy cµng cã nhiÒu ®èi t−îng du kh¸ch kh¸c nhau t×m ®Õn nh÷ng nÐt b¶n s¾c v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc trong ®ã cã ho¹t ®éng lÔ héi. ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu lÔ héi B¸o Slao trªn ®Þa bµn x· Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh, L¹ng S¬n ®Ó t×m hiÓu vµ thóc ®Èy viÖc ph¸t triÓn ®êi sèng v¨n hãa x· héi vµ kinh tÕ, trong ®ã cã kinh tÕ du lÞch cña ®Þa ph−¬ng lµ mét c«ng viÖc cã ý nghÜa tÝch cùc trong viÖc b¶o tån vµ ph¸t huy kho tµng di s¶n v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc anh em trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp, ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc hiÖn nay. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 2.1. T×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm vµ c¸c h×nh thøc sinh ho¹t v¨n ho¸ trong lÔ vµ héi Bao Slao ë x· Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh, L¹ng S¬n, g¾n ho¹t ®éng lÔ héi víi kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph−¬ng trong ®ã cã ho¹t ®éng du lÞch. 2.2. Môc tiªu nghiªn cøu nh»m cung cÊp mét hÖ thèng t− liÖu vÒ lÔ vµ héi t¹i lÔ héi B¸o Slao. Tr×nh bµy qu¸ tr×nh diÔn biÕn lÔ héi rót ra nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ tiªu biÓu, ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò cÇn b¶o tån ph¸t huy vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ du lÞch trªn ®Þa bµn x· Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh nãi riªng, L¹ng S¬n nãi chung. 3. Ph¹m vi nghiªn cøu §Ò tµi nghiªn cøu vÒ lÔ héi B¸o Slao vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ du lÞch trong kh«ng gian, m«i tr−êng tån t¹i cña ®Þa ph−¬ng, lÞch sö thêi gian h×nh thµnh t¹i x· Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh. Ph¹m vi nghiªn cøu lµ ®Þa bµn x· Quèc Kh¸nh vµ c¸c vïng phô cËn trong tæng thÓ ph¸t triÓn cña tØnh L¹ng S¬n. 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Kho¸ luËn vËn dông quan ®iÓm chñ nghÜa Mac- Lª Nin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh vµ ®−êng lèi cña §¶ng vÒ kÕ thõa ph¸t huy v¨n ho¸ truyÒn thèng. §Ó thùc §ç Lan Anh 4 Líp: VHDT 10A
  6. LÔ héi B¸o Slao cña ng−êi Tµy víi viÖc ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn x∙ Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh, tØnh L¹ng S¬n hiÖn ®Ò tµi nµy t«i ®· lùa chän ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu lµ ph−¬ng ph¸p d©n téc häc ®iÒn d· víi c¸c kü thuËt sö dông trong qu¸ tr×nh viÕt kho¸ luËn lµ: Pháng vÊn s©u, ghi chÐp thu thËp tµi liÖu, Quan s¸t thùc ®Þa, nghiªn cøu th− tÞch, xö lý th«ng tin t− liÖu… 5. CÊu tróc cña kho¸ luËn: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, kho¸ luËn chia lµm 3 ch−¬ng Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn-kinh tÕ x∙ héi x∙ Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh, L¹ng S¬n. Ch−¬ng II: Néi dung vµ diÔn tr×nh cña lÔ héi B¸o Slao. Ch−¬ng III: Nh÷ng ®Þnh h−íng b¶o tån, khai th¸c, ph¸t huy gi¸ trÞ cña lÔ héi B¸o Slao ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. §ç Lan Anh 5 Líp: VHDT 10A
  7. LÔ héi B¸o Slao cña ng−êi Tµy víi viÖc ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn x∙ Quèc Kh¸nh, huyÖn Trµng §Þnh, tØnh L¹ng S¬n Danh môc tμi liÖu tham kh¶o 1. Ph−¬ng B»ng. §«i nÐt vÒ héi lång tång vµ viÖc kh«i phôc nã, T¹p chÝ D©n téc häc, sè 1, 1990. 2. N«ng Quèc ChÊn. D©n téc vµ v¨n ho¸. Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ d©n téc, Hµ Néi,1993. 3. NguyÔn C−êng, Hoµng V¨n NghiÖm. Xø L¹ng v¨n ho¸ vµ du lÞch, Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ d©n téc, B¶o tµng tæng hîp tØnh L¹ng S¬n, Hµ Néi, 2000 4. Phan H÷u DËt (chñ biªn). LÔ cÇu mïa cña c¸c d©n téc ë ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ d©n téc, Hµ Néi 1993 5. Phan H÷u DËt, Khæng DiÔn. §Þa chÝ huþªn Trµng §Þnh tØnh L¹ng S¬n, xuÊt b¶n 1999 6. TuÊn Dòng, Hoµng QuyÕt. Phong tôc tËp qu¸n d©n téc Tµy ë ViÖt B¾c. Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ d©n téc, Hµ Néi, 1991 7. BÕ ViÕt §¼ng (chñ biªn). C¸c d©n téc Tµy, Nïng ë ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n Khoa Häc X· Héi, Hµ Néi, 1992 8. D− ®Þa chÝ L¹ng S¬n, xuÊt b¶n 1992 9. Lª Nh− Hoa. ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam trong bèi c¶nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸- Th«ng tin, Hµ Néi, 1996. 10. Hoµng L−¬ng. LÔ héi truyÒn thèng c¸c d©n téc thiÓu sè ë MiÒn B¾c. Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ d©n téc, Hµ Néi, 2002 11. Hoµng Nam. gi÷ g×n vµ ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸ c¸c d©n téc thiÓu sè. Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ d©n téc. 12. Hoµng Nam. V¨n ho¸ vïng §«ng B¾c. Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ d©n téc, Hµ Néi. 13. TrÇn Ngäc Thªm. C¬ së v¨n ho¸ ViÖt Nam. 14. Ph¹m VÜnh. L¹ng S¬n vïng v¨n ho¸ ®Æc s¾c, nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸-Th«ng tin, Hµ Néi, 2001. 15. NhiÒu t¸c gi¶. C¸c lÔ héi truyÒn thèng d©n gian L¹ng S¬n. T− liÖu phßng V¨n ho¸-Th«ng tin huyÖn Trµng §Þnh §ç Lan Anh 68 Líp: VHDT 10A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản