intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
69
lượt xem
12
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính, chương 2 - Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Việt Nam và chương 3 - Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel

PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Phân tích báo cáo tài chính có vai trò rất quan trọng đối với các doanh<br /> nghiệp nói chung và Tổng công ty Viễn thông Quân đội nói riêng. Đó là lý<br /> do tôi chọn đề tại “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng<br /> cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel”.<br /> Luận văn ngoài phần mở đầu; kết luận; danh mục tài liệu tham khảo; danh<br /> mục chữ viết tắt; danh mục các bảng, biểu, sơ đồ và các phụ lục kèm theo thì<br /> được chia làm ba chương với những nội dung cơ bản sau:<br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG<br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> 1.1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN<br /> TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> 1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp<br /> Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình<br /> thức giá trị (quan hệ tiền tệ) phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng<br /> các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ quá trình tái sản xuất trong mỗi doanh nghiệp<br /> và góp phần tích luỹ vốn.<br /> 1.1.2. Sự cần thiết phải phân tích báo cáo tài chính nhằm tăng cường<br /> quản lý tài chính của doanh nghiệp<br /> Thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp,<br /> người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh<br /> cũng như những rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp. Phân<br /> tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp là khám phá hoạt động tài chính đã<br /> được thể hiện bằng con số, là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so<br /> sánh tài liệu về tài chính hiện hành với quá khứ.<br /> 1.1.3. Yêu cầu quản lý tài chính trong các doanh nghiệp<br /> Quản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng<br /> tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và<br /> <br /> lập các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, tài sản cố<br /> định và nhu cầu nhân công trong tương lai nhằm tăng lãi cổ tức của cổ đông.<br /> 1.2. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH<br /> NGHIỆP Ở VIỆT NAM<br /> 1.2.1. Những vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính<br /> 1.2.1.1. Khái niệm<br /> Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản,<br /> các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả<br /> kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính là<br /> phương tiện trình bày khả năng sinh lợi và thực trạng tài chính của doanh<br /> nghiệp cho những người quan tâm.<br /> 1.2.1.2. Vai trò của báo cáo tài chính doanh nghiệp<br /> Là nguồn thông tin quan trọng đối với việc quản trị doanh nghiệp và là<br /> nguồn thông tin tài chính chủ yếu đối với những đối tượng bên ngoài doanh<br /> nghiệp.<br /> Cung cấp thông tin về thực trạng tài chính doanh nghiệp giúp cho việc<br /> kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn<br /> cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> 1.2.1.3. Mục đích của báo cáo tài chính doanh nghiệp<br /> - Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát và toàn diện tình hình<br /> biến động về tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu, tình hình kết quả<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.<br /> - Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu<br /> 1.2.2. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp<br /> - Nguyên tắc “Hoạt động liên tục”:<br /> - Nguyên tắc “Cơ sở kế toán dồn tích”<br /> - Nguyên tắc “Nhất quán"<br /> - Nguyên tắc “Trọng yếu”<br /> - Nguyên tắc “Bù trừ”<br /> - Nguyên tắc “So sánh”<br /> 1.2.3. Hệ thống báo cáo tài chính<br /> Theo Quyết định 15/2006/QĐ - BTC, hệ thống báo cáo tài chính nếu<br /> <br /> xét về niên độ lập bao gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính tài<br /> chính giữa niên độ.<br />  Báo cáo tài chính năm: gồm 4 mẫu biểu báo cáo:<br /> - Bảng cân đối kế toán<br /> Mẫu số B01 - DN<br /> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh<br /> Mẫu số B02 - DN<br /> - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ<br /> Mẫu số B03 - DN<br /> - Thuyết minh báo cáo tài chính<br /> Mẫu số B09 - DN<br />  Báo cáo tài chính giữa niên độ: gồm báo cáo tài chính giữa niên<br /> độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược:<br /> Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ gồm:<br /> - Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ), mẫu số B01a - DN<br /> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ),<br /> mẫu số B02a-DN<br /> - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ), mẫu B03aDN<br /> - Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc, mẫu số B09a-DN<br /> Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược gồm:<br /> - Bảng cân đối kế toán (dạng tóm lược), mẫu số B01b-DN<br /> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược),<br /> mẫu số B02b-DN<br /> - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược), mẫu B03bDN<br /> - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc, mẫu số B09b-DN<br /> 1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 - DN)<br /> 1.2.3.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán<br /> Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh một<br /> cách tổng quát toàn bộ tài sản hiện có của đơn vị tại một thời điểm nhất<br /> định, theo hai cách phân loại là kết cấu nguồn vốn kinh doanh và nguồn hình<br /> thành vốn kinh doanh.<br /> 1.2.3.1.2. Nguồn số liệu để lập bảng cân đối kế toán<br /> Khi lập bảng cân đối kế toán, nguồn số liệu được lấy từ:<br /> - Bảng cân đối kế toán ngày 31/12 năm trước<br /> <br /> - Sổ kế toán tổng hợp và chi tiết (sổ cái và sổ chi tiết) các tài khoản<br /> có số dư cuối kỳ phản ánh tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của<br /> doanh nghiệp.<br /> 1.2.3.1.3. Kết cấu của Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)<br /> Tài sản được chia thành hai mục là: Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn<br /> Nguồn vốn được chia thành hai mục: Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở<br /> hữu<br /> Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn<br /> 1.2.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN)<br /> 1.2.3.2.1. Khái niệm và ý nghĩa<br /> Báo cáo kết quả kinh doanh (BCKQKD) là một báo cáo tài chính kế<br /> toán tổng hợp phản ánh tổng quát doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh<br /> trong một kỳ kế toán.<br /> 1.2.3.2.2. Nguồn số liệu để lập BCKQKD<br /> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được lập dựa<br /> trên nguồn số liệu sau:<br /> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước<br /> - Sổ kế toán trong kỳ của các tài khoản từ loại 5 đến loại 9<br /> 1.2.3.2.3. Nguyên tắc lập BCKQKD<br /> Việc lập và trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải tuân<br /> thủ 6 nguyên tắc được quy định tại chuẩn mực số 21 - Trình bày báo cáo tài<br /> chính là: Hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng yếu và tập hợp,<br /> bù trừ, có thể so sánh.<br /> 1.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN)<br /> Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh việc<br /> hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh<br /> nghiệp. Thông tin về lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp cung cấp cho người<br /> sử dụng thông tin có cơ sở để đánh giá khả năng tạo ra các khoản tiền và việc<br /> sử dụng những khoản tiền đã tạo ra đó trong hoạt động SXKD của doanh<br /> nghiệp.<br /> 1.2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DN)<br /> Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một báo cáo kế toán tài chính<br /> tổng quát nhằm mục đích giải trình và bổ sung, thuyết minh những thông tin<br /> <br /> về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh<br /> nghiệp trong kỳ báo cáo, mà chưa được trình bày đầy đủ, chi tiết hết trong<br /> các báo cáo tài chính khác.<br /> 1.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHẰM<br /> TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP<br /> Phương pháp phân tích báo cáo tài chính kế toán là một hệ thống các<br /> công cụ, biện pháp, các kỹ thuật và cách thức nhằm tiếp cận, nghiên cứu các<br /> hiện tượng và các mối liên hệ bên trong và bên ngoài, các luồng tiền chuyển<br /> dịch và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết nhằm<br /> đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất<br /> định.<br /> 1.3.1. Phương pháp so sánh: So sánh là phương pháp được sử dụng phổ<br /> biến trong phân tích báo cáo tài chính nhằm nghiên cứu kết quả, sự biến<br /> động và mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích.<br /> 1.3.2. Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích: Việc chi tiết chỉ tiêu phân<br /> tích theo các khía cạnh khác nhau giúp cho việc đánh giá kết quả kinh doanh<br /> được chính xác hơn.<br /> 1.3.3. Phương pháp loại trừ: Phương pháp loại trừ được sử dụng nhằm xác<br /> định xu hướng và mức độ ảnh hưởng của lần lượt từng nhân tố đến chỉ tiêu<br /> phân tích. Theo phương pháp này, khi nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân<br /> tố nào đó phải loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố còn lại.<br /> 1.3.4. Phương pháp liên hệ cân đối: Mọi chỉ tiêu tài chính đều có mối liên<br /> hệ với nhau giữa các mặt, các bộ phận… Để lượng hoá các mối liên hệ đó,<br /> ngoài các phương pháp đã nêu trên, trong phân tích báo cáo tài chính còn sử<br /> dụng phổ biến các cách nghiên cứu liên hệ phổ biến như: liên hệ cân đối,<br /> liên hệ trực tuyến và liên hệ phi tuyến.<br /> 1.3.5. Phương pháp hồi quy tương quan: Phương pháp tương quan là quan<br /> sát mối liên hệ giữa một tiêu thức kết quả và một hoặc nhiều tiêu thức<br /> nguyên nhân nhưng ở dạng liên hệ thực. Còn hồi quy là một phương pháp<br /> xác định độ biến thiên của tiêu thức kết quả theo sự biến thiên của tiêu thức<br /> nguyên nhân. Bởi vậy, hai phương pháp này có liên quan chặt chẽ với nhau<br /> và có thể tắt là phương pháp hồi quy tương quan.<br /> 1.3.6. Phương pháp Dupont: Phương pháp Dupont nhằm đánh giá sự tác<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2