intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Văn học Việt Nam: Đặc điểm thơ điền viên - sơn thủy từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

46
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn là khẳng ñịnh vị trí của thơ ñiền viên – sơn thủy trong dòng chảy văn học Việt Nam, ñồng thời bổ sung hướng tìm hiểu thơ Nôm đường luật từ góc độ đề tài bên cạnh các hướng tìm hiểu từ góc độ thể loại, ngôn ngữ… góp phần làm phong phú diện mạo nghiên cứu thơ Nôm đường luật ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Văn học Việt Nam: Đặc điểm thơ điền viên - sơn thủy từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII

B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> ð I H C HU<br /> TRƯ NG ð I H C KHOA H C<br /> ---------------------------<br /> <br /> TÔN N<br /> <br /> PHƯƠNG LINH<br /> <br /> ð C ðI M THƠ ðI N VIÊN – SƠN<br /> TH Y T TH K XV ð N TH K<br /> XVII<br /> Chuyên ngành<br /> Mã s<br /> <br /> : Văn h c Vi t Nam<br /> : 60.22.01.21<br /> <br /> LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C VĂN H C<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c:<br /> TS. HÀ NG C HÒA<br /> <br /> Hu , 2015<br /> <br /> M CL C<br /> M<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. M c ñích, ý nghĩa c a ñ tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. L ch s v n ñ<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5. ðóng góp c a lu n văn<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6. K t c u c a lu n văn<br /> <br /> 6<br /> <br /> N I DUNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương 1. THƠ ðI N VIÊN - SƠN TH Y TRONG VĂN H C CH<br /> NÔM T<br /> <br /> TH K XV ð N TH K XVII<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1. Khái lư c v thơ ñi n viên - sơn th y<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1.1. Quan ni m thơ ñi n viên – sơn th y<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1.2. ð c trưng thơ ñi n viên – sơn th y<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2. Ti n trình phát tri n c a thơ ñi n viên - sơn th y trong dòng ch y<br /> văn h c ch Nôm t th k XV ñ n th k XVII<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.2.1. Văn h c ch Nôm t th k XV ñ n th k XVII<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.2.2. Vai trò c a thơ ñi n viên – sơn th y trong văn h c ch Nôm<br /> t th k XV ñ n th k XVII<br /> Chương 2. THƠ ðI N VIÊN - SƠN TH Y T<br /> TH K XVII – T<br /> NG X<br /> <br /> 22<br /> TH K XV ð N<br /> <br /> NH N TH C V T N T I ð N PHƯƠNG TH C<br /> <br /> C A THI NHÂN<br /> <br /> 2.1. Nh n th c v t n t i<br /> <br /> 26<br /> 26<br /> <br /> 2.1.1. S h u h n c a con ngư i trư c vũ tr<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.1.2. S hòa h p gi a con ngư i và vũ tr<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.2. Phương th c ng x<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.2.1. Thoát t c – S tr v v i con ngư i b n th<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.2.2. Nhàn d t – Khúc hoan ca c a con ngư i ngoài vòng cương t a<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.2.3. Ưu tư – T c lòng c a con ngư i bi m n trư c th i th<br /> <br /> 52<br /> <br /> Chương 3. PHƯƠNG TH C TH HI N TRONG THƠ ðI N VIÊN –<br /> SƠN TH Y T<br /> <br /> TH K XV ð N TH K XVII<br /> <br /> 3.1. Ngôn ng và th thơ<br /> <br /> 58<br /> 58<br /> <br /> 3.1.1. Ngôn ng<br /> <br /> 58<br /> <br /> 3.1.2. Th thơ<br /> <br /> 62<br /> <br /> 3.2. Không gian và th i gian ngh thu t<br /> <br /> 66<br /> <br /> 3.2.1. Không gian ngh thu t<br /> <br /> 66<br /> <br /> 3.2.2. Th i gian ngh thu t<br /> <br /> 71<br /> <br /> 3.3. Ngh thu t t th c và bút pháp tư ng trưng<br /> <br /> 77<br /> <br /> 3.3.1. Ngh thu t t th c<br /> <br /> 77<br /> <br /> 3.3.2. Bút pháp tư ng trưng<br /> <br /> 79<br /> <br /> K T LU N<br /> <br /> 83<br /> <br /> TÀI LI U THAM KH O<br /> <br /> 86<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1. M c ñích, ý nghĩa c a ñ tài<br /> Thơ ñi n viên - sơn th y là m t m ng ñ tài l n trong văn h c trung<br /> ñ i Vi t Nam. Cùng v i vi c miêu t thiên nhiên, thi nhân qua ñó còn g i<br /> g m nh ng n i ni m sâu kín c a mình. Vì v y, thơ ñi n viên - sơn th y v a<br /> là m t b c tranh thiên nhiên di m l , v a là nơi ghi d u tâm h n c a thi<br /> nhân trung ñ i Vi t Nam.<br /> Nh ng c m quan tri t h c, tôn giáo cùng v i nh ng tr m tích văn hóa<br /> truy n th ng ít nhi u nh hư ng ñ n ñ c trưng c a thơ ñi n viên - sơn th y<br /> cũng như tâm th c sáng t o c a thi nhân. B i con ngư i phương ðông khi<br /> g p chuy n b t bình hay th t chí trên bư c ñư ng ho n l thư ng ch n cho<br /> mình ho c là quy n sơn lâm, ho c là tiêu du ti u ng o. M i k sĩ ñ u l y<br /> tiêu chí “ð t kiêm t thiên h , cùng ñ c thi n kỳ thân” (ð t thì c u giúp<br /> kh p thiên h , cùng thì gi mình trong s ch) làm lý tư ng, và do ñó con<br /> ñư ng c a k sĩ phương ðông thư ng là Sĩ -<br /> <br /> n. “Phương th c n ph bi n<br /> <br /> nh t là quay v v i phương th c t n t i c truy n c a ngư i phương ðông là<br /> ch n ñi n viên ñ c m th y th nh thơi, t túc. Nhưng cũng có nhi u ngư i<br /> ch n con ñư ng khác: ngao du sơn th y ñ thư ng th c cái kho tr i chung<br /> cho th a chí bình sinh” [22, tr.11].<br /> Trong văn h c trung ñ i Vi t Nam, thơ Nôm ðư ng lu t có m t ví trí<br /> quan tr ng b i nh ng ñóng góp c a nó cho s phát tri n c a n n văn h c<br /> dân t c.<br /> Thơ Nôm ðư ng lu t là m t trong nh ng th lo i ñ c ñáo nh t trong<br /> văn h c Vi t Nam – “v i ngu n g c ngo i lai nhưng trong quá trình phát<br /> tri n l i tr thành th lo i văn h c dân t c, có ñ a v ngang hàng v i nh ng<br /> th lo i thu n túy dân t c như truy n thơ vi t theo th l c bát và khúc ngâm<br /> <br /> 2<br /> <br /> vi t theo th song th t l c bát” [49, tr.5]. ð ng th i, thơ Nôm ðư ng lu t<br /> cũng là th lo i có thành t u n i b t nh t trong dòng ch y 1000 năm văn h c<br /> trung ñ i. Có th k ñ n nh ng tác ph m tiêu bi u như Qu c âm thi<br /> t p (Nguy n Trãi), H ng ð c qu c âm thi t p (t p h p sáng tác dư i tri u<br /> Lê Thánh Tông), B ch Vân qu c ng thi t p (Nguy n B nh Khiêm), cũng<br /> v i hàng trăm tác ph m khác c a H Xuân Hương, Nguy n Khuy n, Tr n<br /> T Xương…<br /> ð c bi t m ng thơ Nôm ðư ng lu t v i ñ tài ñi n viên - sơn th y ñã<br /> ñư c r t nhi u nhà thơ khai thác. B i thơ ñi n viên - sơn th y l y thiên<br /> nhiên làm ñ i tư ng th m m , và qua ñó thi nhân v a thư ng th c, chiêm<br /> ngư ng cái ñ p v a gi i bày, th l tâm s c a mình.<br /> Nghiên c u ñ tài “ð c ñi m thơ ñi n viên - sơn th y t th k XV<br /> ñ n th k XVII” nh m góp ph n tìm hi u m t s ñ c trưng n i dung cũng<br /> như ngh thu t n i b t c a m ng thơ Nôm v ñ tài ñi n viên - sơn th y, qua<br /> ñó tìm hi u th gi i n i tâm phong phú c a các thi nhân. ð ng th i kh ng<br /> ñ nh v trí quan tr ng c a thơ ñi n viên - sơn th y trong dòng ch y văn h c<br /> Vi t Nam, và th y ñư c m i quan h gi a nó v i các lo i hình ngh thu t<br /> khác như ñiêu kh c, h i h a… trong ñ i s ng con ngư i.<br /> 2. L ch s v n ñ<br /> Thơ ñi n viên - sơn th y là m t ñ tài l n trong văn h c phương ðông<br /> nói chung và văn h c Vi t Nam nói riêng. Chính vì v y, nó nh n ñư c s<br /> quan tâm c a r t nhi u h c gi và các nhà nghiên c u.<br /> Nhà nghiên c u Tr n Tr ng Kim trong ðư ng thi (tái b n 2003) ñã<br /> xem thơ ñi n viên - sơn th y như m t b ph n h p thành chân dung thơ c a<br /> các tác gi .<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2