intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm cuối năm vật lý

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

586
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh thân mến! Tuyển chọn mười đề thi đại học - môn Hóa học sẽ giúp các bạn định hướng ôn tập, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, trình bày bài thi và tự kiểm tra, đánh giá. Nội dung và cấu trúc mỗi đề thi được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo: Kiến thức Hóa Học trong mỗi đề thi bao gồm toàn bộ kiến thức Hóa Học bậc trung học phổ thông, được phân bố theo tỉ lệ: 30% (hoặc 35%) kiến thức Hóa Học lớp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm cuối năm vật lý

 1. CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM (OÂn taäp cuoái naêm) • Noäi dung oân taäp hoïc kyø I 1. Giôùi haïn ño (GHÑ) cuûa thöôùc laø : A) Khoaûng caùch tính töø ñaàu thöôùc ñeán cuoái thöôùc. B) Ñoä daøi lôùn nhaát ghi treân thöôùc. C) Ñoä daøi giöõa 2 vaïch lieân tieáp treân thöôùc. D) Caû A, B, C ñeàu sai. 2. Tröôùc khi ño ñoä daøi cuûa moät vaät ta neân öôùc löôïng giaù trò caàn ño ñeå : A) Choïn duïng cuï ño thích hôïp nhaèm traùnh sai soá trong khi ño. B) Choïn duïng cuï ño coù GHÑ lôùn hôn vaät caàn ño ñeå chæ caàn thöïc hieän moät laàn ño. C) Choïn duïng cuï ño coù GHÑ nhoû hôn vaät caàn ño thöïc hieän nhieàu laàn ño. D) Coù theå choïn nhieàu duïng cuï ño khaùc nhau tuøy yù. 3. Nguyeân nhaân gaây ra keát quaû sai trong khi ño laø : A) Ñaët thöôùc khoâng song song vaø caùch xa vaät ño. B) Ñaët maét nhìn leäch. C) Moät ñaàu cuûa vaät khoâng ñaët ñuùng vach chia cuûa thöôùc. D) Caû ba nguyeân nhaân treân. 151
 2. 4. Moät hoïc sinh duøng thöôùc ño ñoä daøi coù ghi ñoä chia nhoû nhaát laø 1cm ñeå ño ñoä chieàu daøi lôùp hoïc. Trong caùc caùch ghi keát quaû döôùi ñaây, caùch ghi naøo laø ñuùng ? A) 5m B) 500cm. C) 50dm D) 500,0cm. 5. Trong caùc caùch ghi keát quaû ño vôùi bình chia ñoä coù ñoä chia tôùi 0,5cm3 sau ñaây, caùch ghi naøo laø ñuùng : A) 6,5cm3 B) 16,2cm3. C) 16cm3 D) 6,50cm3. 6. Khi söû duïng bình traøn vaø bình chöùa ñeå ño theå tích vaät raén khoâng thaám nöôùc thì ngöôøi ta xaùc ñònh theå tích cuûa vaät baèng caùch : A) Ño theå tích bình traøn. B) Ño theå tích bình chöùa. C) Ño theå tích phaàn nöôùc traøn ra töø bình traøn sang bình chöùa. D) Ño theå tích nöôùc coøn laïi trong bình. 7. Nguyeân nhaân naøo sau ñaây gaây ra sai soá trong khi ño theå tích cuûa chaát loûng ? A) Bình chia ñoä naèm nghieâng. B) Maét nhìn nghieâng. C) Maët thoaùng chaát loûng hôi loõm xuoáng hay cong leân. D) Caû 3 nguyeân nhaân A, B, C. 152
 3. 8. Moät bình traøn chöùa nöôùc tôùi mieäng traøn laø 150cm3, boû vaøo bình moät vaät raén khoâng thaám nöôùc thì vaät aáy noåi moät phaàn vaø theå tích phaàn nöôùc traøn töø bình traøn sang bình chöùa laø 25cm3. Duøng moät que thaät nhoû dìm vaät chìm hoaøn toaøn vaøo trong bình traøn thì theå tích nöôùc ôû bình chöùa taêng theâm 5cm3. Theå tích cuûa vaät raén laø : A) V = 25cm3. B) V = 125cm3. C) V = 30cm3. D) V = 20cm3. 9. Ñeå coù theå tích cuûa hoøn soûi côõ 2cm3, bình chia ñoä naøo sau ñaây laø thích hôïp nhaát ? A) Bình coù GHÑ 250ml vaø ÑCNN 10ml B) Bình coù GHÑ 150ml vaø ÑCNN 5ml C) Bình coù GHÑ 100ml vaø ÑCNN 2ml D) Bình coù GHÑ 100ml vaø ÑCNN 1ml 10. Ñoái vôùi caân Roâbecvan, keát luaän naøo sau ñaây laø sai ? A) ÑCNN cuûa caân laø khoái löôïng cuûa quaû caân nhoû nhaát trong hoäp quaû caân. B) GHÑ cuûa caân laø khoái löôïng cuûa quaû caân lôùn nhaát trong hoäp quaû caân. C) GHÑ cuûa caân laø toång khoái löôïng cuûa caùc quaû caân trong hoäp quaû caân. D) Caû A, C ñeàu sai. 11. Caùc töø “ keùo, ñaåy, eùp, naâng ” ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå theo thöù töï ñieàn vaøo choã troáng cuûa caùc caâu sau ñaây theo boán phöông aùn. Choïn phöông aùn hôïp lí nhaát. 153
 4. • Vaät naëng treo vaøo ñaàu loø xo taùc duïng leân loø xo moät löïc ………………………. • Ñoaøn taøu hoûa taùc duïng leân ñöôøng ray moät löïc ……………………… • Löïc só taùc duïng leân caùi taï moät löïc ………………………… • Chieác bong boùng bay leân cao ñöôïc laø nhôø löïc …………… cuûa khoâng khí. A) keùo – ñaåy – eùp – naâng. B) keùo – eùp – ñaåy – naâng. C) keùo – eùp – naâng – ñaåy. D) eùp – keùo – naâng – ñaåy. 12. Hai löïc caân baèng laø hai löïc : A) Maïnh nhö nhau. B) Maïnh nhö nhau, cuøng phöông, cuøng chieàu. C) Maïnh nhö nhau, cuøng phöông, ngöôïc chieàu. D) Maïnh nhö nhau, cuøng phöông, ngöôïc chieàu vaø cuøng ñaët vaøo moät vaät. 13. Trong nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây, tröôøng hôïp naøo coù xuaát hieän hai löïc caân baèng ? A) Nöôùc chaûy xieát, thuyeàn bôi ngöôïc doøng, thuyeàn gaàn nhö ñöùng yeân moät choã khoâng nhích leân ñöôïc. B) Caùi hoäp phaán naèm yeân treân baøn. C) Ñoàng hoà quaû laéc treo treân töôøng. D) Caû 3 tröôøng hôïp A, B, C. 14. Hai löïc naøo trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây laø hai löïc caân baèng ? A) Löïc maø sôïi daây thun taùc duïng vaøo tay ta vaø löïc maø tay ta taùc duïng vaøo daây thun khi ta keùo caêng daây. 154
 5. B) Hai löïc maø ngoùn tay caùi vaø ngoùn tay troû eùp vaøo hai ñaàu loø xo buùt bi, khi ta eùp loø xo buùt bi laïi. C) Löïc maø chieác ñaàu taøu keùo vaø chieác ñaàu taøu ñaåy taùc duïng vaøo ñoaøn taøu. D) Hai em beù coù caân naëng baèng nhau, ngoài ôû hai ñaàu cuûa moät caùi baäp beânh. 15. Keát luaän naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng ? A) Löïc laø nguyeân nhaân duy trì chuyeån ñoäng. B) Löïc laø nguyeân nhaân khieán vaät thay ñoåi höôùng chuyeån ñoäng. C) Moät vaät bò co daõn, beïp, gaõy, meùo moù … laø do chòu taùc duïng cuûa vaät khaùc. D) Khi coù löïc taùc duïng thì bao giôø cuõng chæ ra ñöôïc vaät taùc duïng löïc vaø vaät chòu taùc duïng löïc. 16. Löïc khoâng gaây ra taùc duïng naøo trong caùc taùc duïng sau ñaây ? A) Laøm cho vaät chuyeån ñoäng nhanh leân. B) Laøm cho vaät chuyeån ñoäng chaäm laïi. C) Laøm cho vaät bieán daïng. D) Laøm cho vaät chuyeån ñoäng. 17. Khi chòu taùc duïng cuûa löïc, moät soá vaät bò bieán daïng raát ít maø maét khoù nhaän ra ñöôïc. Choïn tröôøng hôïp ñuùng. A) Sôïi daây cao su chòu löïc keùo cuûa vaät naëng. B) Neàn ñaát meàm vaø aåm öôùt chòu löïc eùp cuûa moät kieän haøng naëng. C) Neàn beâ toâng chòu löïc eùp cuûa moät kieän haøng naëng. D) B vaø C. 155
 6. 18. Khi muoán thuyeàn ra xa bôø, ngöôøi treân thuyeàn duøng caây saøo tre choáng vaøo bôø vaø ñaåy maïnh caây saøo. Keát luaän naøo sau ñaây laø sai ? A) Ngöôøi duøng saøo ñaåy bôø moät löïc thì ngöôïc laïi bôø cuõng ñaåy saøo vaø ngöôøi moät löïc. B) Chính löïc ñaåy cuûa bôø leân saøo vaø thoâng qua saøo ñaõ ñaåy ngöôøi vaø thuyeàn rôøi beán. C) Löïc do ngöôøi ñaåy bôø (thoâng qua caây saøo) coù taùc duïng laøm bôø bieán daïng. D) Löïc do ngöôøi ñaåy bôø (thoâng qua caây saøo) khoâng gaây taùc duïng naøo cho bôø caû. 19. Söùc naëng cuûa moät vaät chính laø ………………………… A) Khoái löôïng cuûa vaät. B) Troïng löôïng cuûa vaät. C) Khoái löôïng hoaëc troïng löôïng cuûa vaät. D) Löôïng chaát chöùa trong vaät. 20. Moät hoäp phaán naèm yeân treân baøn. Hoûi hoäp phaán coù chòu taùc duïng cuûa löïc naøo khoâng ? A) Khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo. B) Chòu taùc duïng cuûa troïng löïc vaø löïc ñôõ cuûa maët baøn. C) Chæ chòu taùc duïng cuûa troïng löïc. D) Chæ chòu taùc duïng cuûa löïc ñôõ cuûa maët baøn. 21. Trong caùc chuyeån ñoäng sau ñaây, chuyeån ñoäng naøo laø khoâng do taùc duïng cuûa troïng löïc ? A) Hoøn ñaù laên töø treân trieàn nuùi xuoáng chaân nuùi. B) Thaùc nöôùc ñoå töø treân cao xuoáng. C) Möa rôi xuoáng ñaát. 156
 7. D) Khoâng coù tröôøng hôïp naøo trong caùc tröôøng hôïp A, B, C. 22. Laáy hai tôø giaáy taäp hoïc sinh, moät ñeå phaúng, moät vo troøn laïi. Thaû chuùng töø cuøng moät ñoä cao, quan saùt chuyeån ñoäng cuûa chuùng. Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? A) Tôø giaáy bò vo troøn naëng hôn neân rôi nhanh hôn. B) Tôø giaáy ñeå phaúng chòu löïc caûn cuûa khoâng khí lôùn hôn neân rôi chaäm hôn. C) Tôø giaáy ñeå phaúng khoâng rôi theo phöông thaúng ñöùng vì theá löïc huùt cuûa Traùi Ñaát khoâng nhaát thieát phaûi coù phöông thaúng ñöùng. D) Dieän tích beà maët cuûa vaät caøng lôùn, troïng löôïng cuûa vaät caøng giaûm neân vaät rôi caøng chaäm. 23. Trong caùc keát luaän sau, keát luaän naøo sai ? Ñaëc ñieåm löïc ñaøn hoài cuûa loø xo laø : A) Chæ xuaát hieän khi loø xo bò bieán daïng. B) Coù phöông : thaúng ñöùng. C) Coù chieàu : ngöôïc vôùi chieàu bieán daïng cuûa loø xo. D) Coù ñoä lôùn : tyû leä thuaän vôùi ñoä bieán daïng cuûa loø xo. 24. Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo xuaát hieän khi naøo ? A) Chæ xuaát hieän khi loø xo bò keùo daõn ra. B) Chæ xuaát hieän khi loø xo bò neùn laïi. C) Xuaát hieän caû khi loø xo bò keùo daõn hoaëc neùn ngaén. D) Xuaát hieän ngay caû khi loø xo khoâng bò keùo daõn hoaëc neùn ngaén. 157
 8. 25. Moät loø xo xoaén daøi 25cm khi treo vaät naëng coù troïng löôïng 1N. Treo theâm vaät naëng coù troïng löôïng 2N vaøo thì ñoä daøi cuûa loø xo laø 26cm. Vaäy chieàu daøi töï nhieân 10 cuûa loø xo laø bao nhieâu ? Choïn keát quaû ñuùng : A) 23cm B) 23,5cm C) 24cm D) 24,5cm 26. Löïc naøo trong caùc löïc sau ñaây laø löïc ñaøn hoài ? A) Troïng löôïng cuûa con chim. B) Löïc ñaåy cuûa gioù leân caùnh buoàm. C) Löïc taùc duïng cuûa ñaàu buùa leân ñinh. D) Löïc do caùi giaûm xoùc ñaët vaøo khung xe maùy. 27. Trong soá caùc caâu sau, caâu naøo ñuùng ? A) Moät hoäp baùnh coù troïng löôïng 450g. B) Moät tuùi ñöïng bi coù khoái löôïng tònh 120g. C) Khoái löôïng rieâng cuûa coàn 90o laø 7900 N/m3. D) Troïng löôïng rieâng cuûa gaïo vaøo khoaûng 1200 kg/m3. 28. Luùc quaû boùng baøn rôi xuoáng chaïm maët baøn roài naûy leân thì coù theå xaûy ra nhöõng hieän töôïng gì ñoái vôùi quaû boùng ? A) chæ coù söï bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa quaû boùng. B) Chæ coù söï bieán daïng chuùt ít cuûa quaû boùng. C) Quaû boùng bò bieán daïng chuùt ít, ñoàng thôøi chuyeån ñoäng cuûa noù bò bieán ñoåi. D) Khoâng coù hieän töôïng naøo xaûy ra caû. 29. Nhöõng caëp löïc naøo döôùi ñaây laø hai löïc caân baèng ? A) Löïc maø tay ngöôøi baét ñaàu keùo moät gaàu nöôùc leân vaø troïng löôïng cuûa gaàu nöôùc. 158
 9. B) Caân moät tuùi ñöôøng baèng caân Roâbecvan. Caân thaêng baèng. Troïng löôïng cuûa tuùi ñöôøng vaø cuûa caùc quaû caân ôû ñóa caân beân kia laø hai löïc hai caân baèng ? C) Löïc maø moät ngöôøi taäp theå duïc keùo moät daây loø xo vaø löïc maø daây loø xo keùo laïi tay ngöôøi. D) Löïc maø hai em beù ñaåy vaøo hai beân caùnh cöûa vaø caùnh cöûa khoâng quay. 30. Tính troïng löôïng rieâng cuûa moät hoäp söõa, bieát söõa trong hoäp coù khoái löôïng tònh 397g vaø coù theå tích 314ml. Choïn ñaùp soá ñuùng. A) 1,264 N/m3. B) 0,791 N/m3. C) 12 650 N/m3. D) 1265 N/m3. 31. Choïn caâu ñuùng. A) Treo moät vaät vaøo moät löïc keá. Löïc maø loø xo löïc keá taùc duïng vaøo vaät laø troïng löôïng cuûa vaät. B) Löïc maø vaät taùc duïng vaøo loø xo laø löïc ñaøn hoài. C) Löïc keá chæ troïng löôïng cuûa vaät. D) Löïc maø loø xo taùc duïng vaøo vaät vaø löïc maø vaät taùc duïng vaøo loø xo laø hai löïc caân baèng. 32. Ñeå keùo moät xoâ nöôùc coù khoái löôïng 15kg töø döôùi gieáng leân theo phöông thaúng ñöùng, ngöôøi ta phaûi duøng löïc naøo trong soá caùc löïc sau : A) F < 15N B) F = 15N. C) 15N < F < 150N. D) F = 150N. 159
 10. 33. Haõy cho bieát löïc keá trong hình 13.3 SGK VL6 ñang ñöôïc duøng ñeå ño löïc naøo trong soá caùc löïc sau : A) Löïc keùo leân vaät tröïc tieáp. B) Troïng löôïng cuûa vaät. C) Löïc keùo vaät qua roøng roïc. D) Löïc keùo vaät qua ñoøn baåy. • Noäi dung oân taäp hoïc kyø II 34. Haõy so saùnh xem löïc keùo vaät leân tröïc tieáp seõ nhö theá naøo so vôùi löïc keùo vaät leân khi duøng maët phaúng nghieâng. A) Baèng. B) Ít nhaát baèng. C) Nhoû hôn. D) Lôùn hôn. 35. Coù theå laøm taêng ñoä nghieâng cuûa maët phaúng nghieâng baèng caùch naøo sau ñaây ? A) Giaûm chieàu cao keâ maët phaúng nghieâng. B) Taêng chieàu cao keâ maët phaúng nghieâng. C) Taêng chieàu daøi maët phaúng nghieâng. D) Taêng chieàu daøi maët phaúng nghieâng vaø ñoàng thôøi giaûm chieàu cao keâ maët phaúng nghieâng. 36. Moät ngöôøi duøng löïc 400N ñeå ñöa vaät naëng 1200N töø maët ñaát leân xe oâ toâ baèng moät maët phaúng nghieâng. Neáu söû duïng maët phaúng nghieâng ngaén hôn thì ngöôøi ñoù seõ duøng löïc naøo trong caùc löïc naøo trong caùc löïc sau ñaây ? A) F = 1200N. B) F > 400N. 160
 11. C) F = 400N. D) F < 400N. 37. Maùy cô ñôn giaûn naøo sau ñaây khoâng theå laøm thay ñoåi ñoàng thôøi caû ñoä lôùn vaø höôùng cuûa löïc ? A) Roøng roïc ñoäng. B) Roøng roïc coá ñònh. C) Ñoøn baåy. D) Maët phaúng nghieâng. 38. Trong caùc caâu sau, caâu naøo ñuùng nhaát ? A) Roøng roïc ñoäng coù taùc duïng laøm thay ñoåi höôùng cuûa löïc. B) Roøng roïc ñoäng coù taùc duïng laøm thay ñoåi caû höôùng vaø ñoä lôùn cuûa löïc. C) Roøng roïc coá ñònh coù taùc duïng laøm thay ñoåi ñoä lôùn cuûa löïc. D) Roøng roïc coá ñònh coù taùc duïng laøm thay ñoåi caû höôùng vaø ñoä lôùn cuûa löïc. 39. Haõy so saùnh xem löïc keùo vaät leân tröïc tieáp seõ nhö theá naøo so vôùi löïc keùo vaät leân khi duøng roøng roïc coá ñònh. A) Baèng. B) Ít nhaát baèng. C) Nhoû hôn. D) Lôùn hôn. 40. Caàu thang xoaén laø moät ví duï veà maùy cô ñôn giaûn naøo ? A) Roøng roïc ñoäng. B) Ñoøn baåy. C) Maët phaúng nghieâng. D) Roøng roïc coá ñònh. 161
 12. 41. Ñeå beâ tröïc tieáp moät bao xi maêng coù khoái löôïng 50kg, ngöôøi ta phaûi duøng löïc naøo trong soá caùc löïc sau : A) F = 500N. B) 50N < F < 500N. C) F = 50N. D) F < 50N. 42. Caùch naøo sau ñaây laøm giaûm ñoä nghieâng cuûa maët phaúng nghieâng ? A) Taêng chieàu cao keâ maët phaúng nghieâng. B) Giaûm chieàu daøi maët phaúng nghieâng. C) Taêng chieàu daøi maët phaúng nghieâng. D) Giaûm chieàu daøi maët phaúng nghieâng vaø ñoàng thôøi taêng chieàu cao keâ maët phaúng nghieâng. 43. Moät ngöôøi duøng moät löïc 600N ñeå laên moät vaät naëng 2500N töø maët ñaát leân xe oâtoâ baèng moät maët phaúng nghieâng. Neáu keâ maët phaúng nghieâng ngaén hôn thì ngöôøi ñoù seõ duøng löïc naøo trong caùc löïc sau ñaây ? A) F = 2500N. B) F < 600N. C) F = 600N. D) F > 600N. 44. Duøng ñoøn baåy ñöôïc lôïi veà löïc khi : A) Khoaûng caùch OO1 = OO2. B) Khoaûng caùch OO1 < OO2. C) Khoaûng caùch OO1 > OO2. D) Caû ba caâu treân ñeàu sai. 162
 13. 45. Trong caùc duïng cuï sau ñaây, duïng cuï naøo khoâng theå coi laø ñoøn baåy ? A) Caùi kim. B) Caùi caàu thang gaùc. C) Caùi caân ñoøn. D) Caùi keùo. 46. Ngöôøi ta söû duïng roøng roïc ñoäng trong coâng vieäc naøo döôùi ñaây : A) Daét xe maùy leân baäc theàm nhaø. B) Dòch chuyeån taûng ñaù ñi nôi khaùc. C) Keùo thuøng nöôùc töø döôùi gieáng leân. D) Ñöa nhöõng vaät naëng leân noùc nhaø cao taàng. 47. Trong caùc maùy cô ñôn giaûn sau ñaây, maùy naøo chæ coù taùc duïng laøm ñoåi höôùng cuûa löïc ? A) Maët phaúng nghieâng. B) Ñoøn baåy. C) Roøng roïc coá ñònh. D) Roøng roïc ñoäng. 48. Hieän töôïng naøo sau ñaây xaûy ra khi nung noùng moät vaät raén ? A) Troïng löôïng cuûa vaät taêng. B) Troïng löôïng rieâng cuûa vaät taêng. C) Troïng löôïng rieâng cuûa vaät giaûm. D) Caû 3 hieän töôïng treân ñeàu khoâng xaûy ra. 49. Taïi sao khi laøm laïnh moät vaät raén thì khoái löôïng rieâng cuûa vaät taêng ? Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát. A) Vì khoái löôïng cuûa vaät taêng. B) Vì theå tích cuûa vaät taêng. 163
 14. C) Vì khoái löôïng cuûa vaät khoâng thay ñoåi coøn theå tích cuûa vaät thay ñoåi. D) Vì khoái löôïng cuûa vaät khoâng thay ñoåi coøn theå tích cuûa vaät giaûm. 50. Taïi sao khi ñaët ñöôøng ray xe löûa ngöôøi ta phaûi ñeå moät khe hôû ôû choã tieáp giaùp giöõa hai thanh ray ? A) Vì khoâng theå haøn hai thanh ray ñöôïc. B) Vì ñeå laép caùc thanh ray ñöôïc deã daøng hôn. C) Vì khi nhieät ñoä taêng, thanh ray coù theå daøi ra. D) Vì chieàu daøi cuûa thanh ray khoâng ñuû. 51. Hieän töôïng naøo sau ñaây xaûy ra khi ñun noùng moät löôïng chaát loûng ? A) Khoái löôïng cuûa chaát loûng taêng. B) Troïng löôïng cuûa chaát loûng taêng. C) Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng taêng. D) Theå tích cuûa chaát loûng taêng. 52. Hieän töôïng naøo sau ñaây xaûy ra ñoái vôùi khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng khi ñun noùng chaát loûng trong moät bình thuûy tinh ? A) Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng taêng. B) Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng giaûm. C) Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng khoâng thay ñoåi. D) Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng thoaït ñaàu giaûm roài sau ñoù môùi taêng. 53. Hieän töôïng naøo sau ñaây xaûy ra khi hô noùng khoâng khí ñöïng trong moät bình kín ? A) Theå tích cuûa khoâng khí taêng. B) Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí taêng. 164
 15. C) Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí giaûm. D) Caû 3 hieän töôïng treân ñeàu khoâng xaûy ra. 54. Trong caùc caùch saép xeáp caùc chaát nôû vì nhieät töø nhieàu tôùi ít sau ñaây, caùch naøo laø ñuùng ? A) Raén, loûng, khí. B) Loûng, khí, raén. C) Khí, loûng, raén. D) Khí, raén, loûng. 55. Quaû boùng baøn bò beïp nhuùng vaøo nöôùc noùng thì phoøng leân vì : A) Voû boùng baøn bò noùng meàm ra vaø boùng phoàng leân. B) Voû boùng baøn noùng leân, nôû ra. C) Khoâng khí trong boùng noùng leân, nôû ra. D) Nöôùc noùng traøn qua khe hôû vaøo trong boùng. 56. Trong caùc caùch saép xeáp caùc chaát nôû vì nhieät töø nhieàu tôùi ít sau ñaây, caùch naøo laø ñuùng ? A) Ñoàng, thuûy ngaân, khoâng khí. B) Thuûy ngaân, ñoàng, khoâng khí. C) Khoâng khí, thuûy ngaân, ñoàng. D) Khoâng khí, ñoàng, thuûy ngaân. 57. Hieän töôïng naøo sau ñaây xaûy ra khi nung noùng moät quaû caàu baèng ñoàng ? A) Troïng löôïng cuûa quaû caàu taêng. B) Troïng löôïng cuûa quûa caàu giaûm. C) Troïng löôïng rieâng cuûa quaû caàu taêng. D) Troïng löôïng rieâng cuûa quaû caàu giaûm. 58. Hieän töôïng naøo sau ñaây xaûy ra ñoái vôùi khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc khi ñun nöôùc trong moät bình thuûy tinh ? 165
 16. A) Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc taêng. B) Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc giaûm. C) Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc khoâng thay ñoåi. D) Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc thoaït ñaàu giaûm roài sau ñoù môùi taêng. 59. Hieän töôïng naøo sau ñaây xaûy ra khi duøng tay aùp chaët vaøo moät bình thuûy tinh coù nuùt chaët ? A) Theå tích cuûa khoâng khí trong bình taêng. B) Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí trong bình taêng. C) Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí trong bình giaûm. D) Caû 3 hieän töôïng treân ñeàu khoâng xaûy ra. 60. Nhieät keá naøo sau ñaây coù theå duøng ñeå ño nhieät ñoä cuûa nöôùc ñang soâi ? A) Nhieät keá daàu. B) Nhieät keá y teá. C) Nhieät keá thuûy ngaân. D) Caû ba loaïi nhieät keá treân. 61. Khoâng khí, hôi nöôùc, khí oâxy ñeàu laø nhöõng ví duï veà : A) Theå raén. B) Theå loûng. C) Theå khí. D) Caû 3 theå raén, loûng, khí. 62. Nöôùc ñaù, nöôùc, hôi nöôùc coù ñaëc ñieåm chung naøo sau ñaây ? A) Cuøng ôû moät theå. B) Cuøng moät loaïi chaát. C) Cuøng moät khoái löôïng rieâng. D) Khoâng coù ñaëc ñieåm naøo chung. 166
 17. 63. Trong caùc hieän töôïng sau ñaây, hieän töôïng naøo khoâng lieân quan ñeán söï noùng chaûy ? A) Ñeå moät cuïc nöôùc ñaù ra ngoaøi naéng. B) Ñoát moät ngoïn neán. C) Ñuùc moät böùc töôïng. D) Ñoát moät ngoïn ñeøn daàu. 64. Trong caùc hieän töôïng sau ñaây, hieän töôïng naøo khoâng lieân quan ñeán söï ñoâng ñaëc ? A) Tuyeát rôi. B) Ñuùc töôïng ñoàng C) laøm ñaù trong tuû laïnh D) Reøn theùp trong loø reøn. 65. Coù theå duøng nhieät keá thuûy ngaân coù theå ño nhieät ñoä noùng chaûy cuûa chaát naøo sau ñaây ? A) Baïc. B) Baêng phieán. C) Thuûy ngaân. D) Chì. 66. Röôïu noùng chaûy ôû –117 oC. Hoûi röôïu ñoâng ñaëc ôû nhieät ñoä naøo sau ñaây ? A) 117oC. B) –117oC. C) Cao hôn –117oC. D) Thaáp hôn –117oC. 67. Khi lau baûng baèng khaên öôùt thì chæ moät laùt sau laø baûng khoâ vì : A) Sôn treân baûng huùt nöôùc. B) Nöôùc treân baûng chaûy xuoáng ñaát. 167
 18. C) Nöôùc treân baûng bay hôi vaøo khoâng khí. D) Goã laøm baûng huùt nöôùc. 68. Trong caùc ñaëc ñieåm sau ñaây, ñaëc ñieåm naøo laø cuûa söï bay hôi ? A) Xaûy ra ôû moät nhieät ñoä xaùc ñònh ñoái vôùi moät chaát loûng. B) Xaûy ra ôû baát kì nhieät ñoä naøo cuûa chaát loûng. C) Xaûy ra ñoàng thôøi treân maët thoaùng vaø trong loøng chaát loûng. D) Khoâng phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä, gioù vaø maët thoaùng. 69. Toác ñoä bay hôi cuûa nöôùc trong moät coác hình truï caøng lôùn khi : A) Nöôùc trong coác caøng nhieàu. B) Nöôùc trong coác caøng ít. C) Coác ñöôïc ñaët trong nhaø. D) Coác ñöôïc ñaët ngoaøi saân. 70. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây khoâng phaûi laø söï ngöng tuï ? A) Söï taïo thaønh möa. B) Söï taïo thaønh maây. Söï taïo thaønh hôi nöôùc. C) Söï taïo thaønh söông muø. 71. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây lieân quan ñeán söï ngöng tuï ? Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát. A) Söông ñoïng treân laù caây. B) Lôùp khoùi traéng bay ra töø voøi aám nöôùc khi ñun nöôùc. C) Löôïng nöôùc ñeå trong chai ñaäy kín khoâng bò giaûm. D) Caû 3 tröôøng hôïp treân. 72. Khi ñun nöôùc, neáu nöôùc ñaõ soâi maø vaãn tieáp tuïc ñun thì : A) Nhieät ñoä cuûa nöôùc tieáp tuïc taêng maõi. 168
 19. B) Nhieät ñoä cuûa nöôùc chæ taêng theâm trong moät thôøi gian ngaén roài ngöøng laïi. C) Nhieät ñoä cuûa nöôùc khoâng taêng. D) Caû 3 caâu treân ñeàu khoâng ñuùng. 73. Trong caùc ñaëc ñieåm sau ñaây, ñaëc ñieåm naøo khoâng phaûi cuûa söï soâi ? A) Xaûy ra ôû moät nhieät ñoä xaùc ñònh ñoái vôùi moãi chaát loûng. B) Xaûy ra ñoàng thôøi treân maët thoaùng vaø trong loøng chaát loûng. Chæ xaûy ra treân maët thoaùng chaát loûng. C) Khi hieän töôïng ñang xaûy ra thì nhieät ñoä cuûa chaát loûng khoâng thay ñoåi. 74. Chaát naøo sau ñaây coù nhieät ñoä soâi cao nhaát ? A) Chì. B) Nöôùc. C) OÂxi. D) Thuûy ngaân. 75. Chaát naøo toàn taïi caû ôû theå loûng vaø theå hôi khi trong phoøng coù nhieät ñoä 250C ? A) Chì vaø oâxi. B) Thuûy ngaân vaø Oâxi. C) Nöôùc vaø Chì. D) Nöôùc vaø thuûy ngaân. 76. Chaát naøo chæ toàn taïi ôû theå hôi ôû nhieät ñoä trong phoøng ? A) Chì B) Thuûy ngaân. C) Nöôùc. 169
 20. D) OÂxi. 77. Nöôùc ñaù, nöôùc, hôi nöôùc coù ñaëc ñieåm chung naøo sau ñaây ? A) cuøng ôû moät theå. B) Cuøng moät loaïi chaát. C) Cuøng moät khoái löôïng rieâng. D) Khoâng coù ñaëc ñieåm naøo chung. 78. Trong caùc hieän töôïng sau ñaây, hieän töôïng naøo khoâng lieân quan ñeán söï noùng chaûy ? A) Moät que kem ñang tan. B) Moät ngoïn neán ñang chaùy. C) Moät cuïc ñaù ñang ñeå ôû ngoaøi naéng. Moät ngoïn ñeøn daàu ñang chaùy. 79. Trong caùc ñaëc ñieåm sau ñaây, ñaëc ñieåm naøo laø cuûa söï bay hôi ? A) Xaûy ra ôû moät nhieät ñoä xaùc ñònh ñoái vôùi moãi chaát loûng. B) Xaûy ra ôû baát kì nhieät ñoä naøo cuûa chaát loûng. C) Xaûy ra ñoàng thôøi treân maët thoaùng vaø trong loøng chaát loûng. D) Khoâng phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä, gioù vaø maët thoaùng cuûa chaát loûng. 80. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây lieân quan ñeán söï ngöng tuï ? Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát. A) Khi haø hôi vaøo maët göông thì maët göông bò môø. B) Khi ñun nöùôc coù laøn khoùi traéng bay ra töø voùi aám. C) Khi ñöïng nöôùc trong chai ñaäy kín thì löôïng nöôùc trong chai khoâng bò giaûm. D) Caû 3 tröôøng hôïp treân. 170
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2