intTypePromotion=3

Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 7)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
11
download

Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 7)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (đề 7)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 7)

  1. Dao đ ng đi n t - Dòng đi n xoay chi u - Đ 7 : Câu h i 1: Cu n th c p c a m t máy bi n th có 990 vòng. T thông xoay chi u trong lõi bi n th có t n s 50Hz và giá tr t thông c c đ i b ng 1MWb. Tính giá tr hi u d ng và các giá tr t c th i c a s c đi n đ ng cu n th c p. A. E = 110V; e = 110sin100πtV B. E = 110V; e = 156sin100πtV C. E = 156V; e = 156sin100πtV D. E = 220V; e = 220sin100πtV E. E = 220V; e = 311sin100πtV A. B. C. D. E. Câu h i 2: Cu n sơ c p c a m t máy bi n th có 1023 vòng, cu n th c p có 75 vòng. Đ t vào hai đ u c a cu n sơ c p m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 3000V. N i hai đ u cu n th c p b ng m t đi n tr thu n R = 10 . Tính cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n trong m ch th c p. A. 22A B. 19,4A C. 14,2A D. 12,6A E. 11A A. B. C. D. E. Câu h i 3: Cu n sơ c p c a m t máy bi n th có 1023 vòng, cu n th c p có 75 vòng. Đ t vào hai đ u c a cu n sơ c p m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 3000V. Ngư i ta n i hai đ u cu n th c p vào m t đ ng cơ đi n có công su t 2,5kW và h s công su t cosφ = 0,8 thì cư ng đ hi u d ng trong m ch th c p b ng bao nhiêu? A. 22A B. 19,4A C. 14,2A D. 12,6A E. 11A A. B. C. D. E. Câu h i 4: Ngư i ta c n truy n m t công su t đi n m t pha 10000kW dư i m t hi u đi n th hi u d ng 5kV đi xa. M ch đi n có h s công su t cosφ = 0,8 . Mu n cho t l năng lư ng m t trên đư ng dây không quá 10% thì đi n tr c a đư ng dây ph i có giá tr trong kho ng nào? A. 10 < R < 12
  2. B. R < 14 C. R < 16 D. 16 < R < 18 E. R < 16 A. B. C. D. E. Câu h i 5: Trong m ch dao đ ng c a m t máy thu vô tuy n đi n, t đi n bi n thiên có th thay đ i đi n dung t 50pF đ n 600pF. Mu n cho máy b t đư c các sóng t 31m đ n 2500m, b cu n c m trong m ch ph i có đ t c m n m trong kho ng nào? A. 4,55 H đ n 8,00mH B. 5,38 H đ n 2,90mH C. 6,32 H đ n 2,84mH D. 7,55 H đ n 4,00mH E. 8,00 H đ n 2,48mH A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t m ch đi n xoay chi u có đi n th ngu n là: u = U0sin(ω1t). D ng t ng quát c a dòng đi n do ngu n đi n này sinh ra là: A. i = I0sin(ω1t) B. i = I0cos(ω1t) C. i = I0sin(ω1t + φ) D. i = I0sin(ω2t), ω2 ≠ ω1 E. i = I0sin(ω2t + 1), ω2 ≠ ω1 A. B. C. D. E. Câu h i 7: Khi có c ng hư ng trong m ch, dòng đi n s m pha hay tr pha so v i hi u đi n th . A. Dòng đi n s m pha hơn hi u đi n th m t góc arctg(1/R) B. Dòng đi n tr pha hơn hi u đi n th m t góc arctg(1/R) C. Dòng đi n cùng pha v i hi u đi n th . D. Dòng đi n s m pha hơn hi u đi n th m t góc (1/C -L)/R E. Dòng đi n tr pha hơn hi u đi n th m t góc (1/C -L)/R A. B. C. D. E. Câu h i 8: Xét m t m ch đi n RLC m c n i ti p, R = 100 , C = 25 F, L = 0,5H. Hi u đi n th ngu n là u = 30sin(ωt) V. Tìm giá tr c c đ i c a cư ng đ dòng đi n qua m ch. cho bi t t n s dòng đi n, f = 60Hz. A. 0,0018A B. 0,097A C. 0,194A D. 0,21A
  3. E. 0,23A A. B. C. D. E. Câu h i 9: Cho m t đo n m ch xoay chi u g m m t t đi n C. Gi a hai đ u đo n m ch, đ t m t hi u đi n th : u = U0sin(ωt) (V). Tìm bi u th c c a cư ng đ dòng đi n t c th i. 0 A. i = U0Csin(ωt + 90 )A 0 B. i = U0Cωsin(ωt + 90 )A 0 C. i = U0sin(ωt + 90 )A D. i = U0Cωsin(ωt)A E. i = (U0/C)sin(ωt)A A. B. C. D. E. Câu h i 10: A. B. C. D. E.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản