Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 6)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
12
download

Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (đề 6)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 6)

  1. Dao đ ng đi n t - Dòng đi n xoay chi u - Đ 6 : Câu h i 1: A. B. C. D. E. Câu h i 2: Cho m t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n sơ c p có 150 vòng, cu n th c p có 300 vòng. Hai đ u cu n th c p n i v i m t cu n dây có đi n tr ho t đ ng 100 , đ t c m 0,1/π H. H s công su t m ch sơ c p b ng 1. Hai đ u cu n sơ c p đư c đ t hi u đi n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính công su t m ch th c p. A. 100W B. 150W C. 200W D. 250W E. 300W A. B. C. D. E. Câu h i 3: Cho m t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n sơ c p có 150 vòng, cu n th c p có 300 vòng. Hai đ u cu n th c p n i v i m t cu n dây có đi n tr ho t đ ng 100 , đ t c m 0,1/π H. H s công su t m ch sơ c p b ng 1. Hai đ u cu n sơ c p đư c đ t hi u đi n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính cư ng đ hi u d ng m ch sơ c p. A. 1,5A B. 1,8A C. 2,0A D. 2,5A E. 2,7A A. B. C. D. E. Câu h i 4: M t máy phát đi n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i
  2. ti p. S c đi n đ ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c đ i qua m i vòng dây là 4MWb. Tính s vòng dây c a m i cu n trong ph n ng. A. 48 vòng B. 50 vòng C. 54 vòng D. 60 vòng E. 62 vòng A. B. C. D. E. Câu h i 5: M t máy phát đi n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p. S c đi n đ ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c đ i qua m i vòng dây là 4MWb. Tính s vòng dây c a m i cu n trong ph n ng. A. 48 vòng B. 50 vòng C. 54 vòng D. 60 vòng E. 62 vòng A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t đư ng dây có đi n tr 4 d n m t dòng đi n xoay chi u m t pha t nơi s n xu t đ n nơi tiêu dùng. Hi u đi n th hi u d ng ngu n đi n lúc phát ra là U = 5000V, công su t đi n là 500kW. H s công su t c a m ch đi n là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu ph n trăm công su t b m t mát trên đư ng dây do t a nhi t? A. 10% B. 12,5% C. 16,4% D. 20% E. 25% A. B. C. D. E.
  3. Câu h i 7: Dòng đi n đư c đưa t nơi s n xu t A đ n nơi tiêu th B nh m t m ch đi n như hình v . A là m t máy tăng th , B là h th . Đi n tr dây n i t A đ n B là 100 . Máy bi n th B có h s bi n th là k = 0,1. B, m ch th c p tiêu th m t công su t P2B = 11kW, cư ng đ dòng đi n I2B = 100A. T n hao đi n c a các máy bi n th không đáng k , h s công su t trên các m ch là 1. A. B. C. D. E. Câu h i 8: Dòng đi n đư c đưa t nơi s n xu t A đ n nơi tiêu th B nh m t m ch đi n như hình v . A là m t máy tăng th , B là h th . Đi n tr dây n i t A đ n B là 100 . Máy bi n th B có h s bi n th là k = 0,1. B, m ch th c p tiêu th m t công su t P2B = 11kW, cư ng đ dòng đi n I2B = 100A. T n hao đi n c a các máy bi n th không đáng k , h s công su t trên các m ch là 1. A. B. C. D. E. Câu h i 9:
  4. M t máy phát đi n ba pha m c hình sao có hi u đi n th pha Up =115,5V và t n s 50Hz. Ngư i ta đưa dòng ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có đi n tr thu n 12,4 và đ t c m 50mH. Tính cư ng đ dòng đi n qua các t i. A. 8A B. 10A C. 11A D. 12A E. 15A A. B. C. D. E. Câu h i 10: M t máy phát đi n ba pha m c hình sao có hi u đi n th pha Up =115,5V và t n s 50Hz. Ngư i ta đưa dòng ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có đi n tr thu n 12,4 và đ t c m 50mH. Tính công su t do các t i tiêu th . A. 3500W B. 3625W C. 3700W D. 3720W E. 3856W A. B. C. D. E.
Đồng bộ tài khoản