intTypePromotion=3

Trắc nghiệm lý thuyết dao động

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
124
lượt xem
19
download

Trắc nghiệm lý thuyết dao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm lý thuyết dao động', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm lý thuyết dao động

 1. PH N 1. CÁC V N Đ LÝ THUY T V DAO Đ NG Câu 1: Dao đ ng t do c a m t v t là dao đ ng có: A. T n s không đ i B. Biên đ không đ i C. T n s và biên đ không đ i D. T n s ch ph thu c vào các đ c tính c a h và không ph thu c vào các y u t bên ngoài Câu 2: Ch n phát bi u đúng: Dao đ ng t do là: A. Dao đ ng có chu kỳ ph thu c vào các kích thích c a h dao đ ng. B. Dao đ ng dư i tác d ng c a m t ngo i l c bi n thiên tu n hoàn. C. Dao đ ng c a con l c đơn khi biên đ góc α nh (α ≤ 100) D. Dao đ ng có chu kỳ không ph thu c vào các y u t bên ngoài, ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng. Câu 3: Ch n phát bi u sai: A. Dao đ ng tu n hoàn là dao đ ng mà tr ng thái chuy n đ ng c a v t dao đ ng đư c l p l i như cũ sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau. B. Dao đ ng là s chuy n đ ng có gi i h n trong không gian, l p đi l p l i nhi u l n quanh m t v trí cân b ng. C. Pha ban đ u ϕ là đ i lư ng xác đ nh v trí c a v t dao đ ng th i đi m t = 0 D. Dao đ ng đi u hòa đư c coi như hình chi u c a m t chuy n đ ng tròn đ u xu ng m t đư ng th ng n m trong m t ph ng qu đ o Câu 4: Dao đ ng đư c mô t b ng m t bi u th c có d ng x = A sin(ω t+ϕ ) trong đó A, ω, ϕ là nh ng h ng s , đư c g i là nh ng dao đ ng gì? A. Dao đ ng tuàn hoàn C. Dao đ ng cư ng b c B. Dao đ ng t do D. Dao đ ng đi u hòa Câu 5: Ch n phát bi u đúng Dao đ ng đi u hòa là: A. Dao đ ng đư c mô t b ng m t đ nh lu t d ng sin (hay cosin) đ i v i th i gian. B. Nh ng chuy n đ ng có tr ng thái l p đi l p l i như cũ sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau. C. Dao đ ng có biên đ ph thu c và t n s riêng c a h dao đ ng. D. Nh ng chuy n đ ng có gi h n trong không gian, l p đi l p l i quanh m t v trí cân b ng 1
 2. Câu 6: Đ i v i dao đ ng tu n hoàn, kho ng th i gian ng n nh t, mà sau đó tr ng thái dao đ ng c a v t l p l i như cũ, đư c g i là gì? A. T n s dao đ ng C. Chu kì dao đ ng B. Chu kì riêng c a dao đ ng D. T n s riêng c a dao đ ng Câu 7: Ch n phát bi u đúng: A. Dao đ ng c a h ch u tác d ng c a l c ngoài tu n hoàn là dao đ ng t do. B. Chu kì c a h dao đ ng t do không ph thu c vào các y u t bên ngoài. C. Chu kì c a h dao đ ng t do không ph thu c vào biên đ dao đ ng. D. T n s c a h dao đ ng t do ph thu c vào l c ma sát. Câu 8: Ch n phát bi u đúng: A. Nh ng chuy n đ ng có tr ng thái chuy n đ ng l p l i như cũ sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau g i là dao đ ng đi u hòa. B. Nh ng chuy n đ ng có gi i h n trong không gian, l p l i nhi u l n quanh m t v trí cân b ng g i là dao đ ng. C. Chu kì c a h dao đ ng đi u hòa ph thu c vào biên đ dao đ ng. D. Biên đ c a h dao đ ng đi u hòa không ph thu c ma sát. Câu 9: Ch n đ nh nghĩa đúng v dao đ ng đi u hòa: A. Dao đ ng đi u hòa là dao đ ngcó biên đ dao đ ng bi n thiên tu n hoàn. B. Dao đ ng đi u hòa là dao đ ng co pha không đ i theo th i gian. C. Dao đ ng đi u hòa là dao đ ng tuân theo quy lu t hình sin v i t n s không đ i. D. Dao đ ng đi u hòa tuân theo quy lu t hình sin( h c cosin) v i t n s , biên đ và pha ban đ u không đ i theo th i gian. Câu 10: Ch n đ nh nghĩa đúng c a dao đ ng t do: A. Dao đ ng t do có chu kì ch ph thu c vào các đ c tính c a h , không ph thu c vào các y u t bên ngoài. B. Dao đ ng t do là dao đ ng không ch u tác d ng c a ngo i l c. C. Dao đ ng t do có chu kì xác đ nh và luôn không đ i. D. Dao đ ng t do có chu kì ph thu c vào các đ c tính c a h . Câu 11: Ch n phương trình bi u th cho dao đ ng đi u hòa: A. x = A(t)sin(ω t + b) (cm) C. x = Asin(ω t+ ϕ (t))(cm) B. x = A sin(ω t + ϕ )+ b (cm) D. x = A sin(ω t + bt) (cm) 2
 3. Câu 12: Trong các phương trình sau, phương trình nào không bi t th cho dao đ ng đi u hòa? A. x = 5 cos πt + 1(cm) C. x = 3t sin (100 πt + π/6) (cm) B. x = 2 sin2(2 πt + π /6) (cm) D. x = 3 sin 5 πt + 3 cos5 πt(cm) Câu 13: Trong phương trình dao đ ng đi u hòa x = A sin(ωt + ϕ ), các đ i lư ng ω,ϕ,và (ωt + ϕ ) là nh ng đ i lư ng trung gian cho phép ta xác đ nh: A. T n s và pha ban đ u B. T n s và tr ng thái dao đ ng B. Biên đ và tr ng thái dao đ ng D. Li đ và pha ban đ u Câu 14: Ch n phát bi u đúng: chu kì dao đ ng là: A. S dao đ ng toàn ph n v t th c hi n đư c trong 1s B. Kho ng th i gian d v t đi t bên này sang bên kia c a qu đ o chuy n đ ng. C. Kho ng th i gian ng n nh t đ v t tr l i v trí ban đ u. D. Kho ng th i gian ng n nh t đ v t tr l i tr ng thái ban đ u. Câu 15: Công th c nào sau đây bi u di n s liên h gi a t n s góc ω, t n s f và chu kì t c a m t dao đ ng đi u hòa. l π 1 ω 2π A. ω = 2π f = B. ω = π f = C. T = = D. ω = 2πT = T T f 2π f Câu 16: M t dao đ ng đi u hòa đư c mô t b i phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) có bi u th c v n t c là: A A. v = ω A cos(ωt + ϕ ) C. v = cos(ωt + ϕ ) ω A B. v = sin(ωt + ϕ ) D. v = ω A sin( ωt + ϕ ) ω Câu 17: M t dao đ ng đi u hòa đư c mô t b i phương trình x= A sin(ωt + ϕ ) có bi u th c gia t c là: A. a = -ω 2Asin(ωt + ϕ) C. a = - ω A sin(ωt + ϕ ) B. a = ω A sin(ωt + ϕ ) D. a = ω2Asin(ωt + ϕ) Câu 18: M t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = Asin(ωt + ϕ ). H th c liên h gi a biên đ A, li đ x, vân t c góc ω va v n t c v là: v v ω2 ω2 A. A = x2 + B. A2 = x2 - C. A2 = x2 - D. A2 = x2 + ω ω v2 v2 Câu 19: Ch n k t lu n đúng khi nói v m t dao đ ng đi u hòa: 3
 4. A. V n t c t l thu n v i th i gian C. Gia t c t l thu n v i th i gian B. Qu đ o là m t đư ng th ng D. Qu đ o là m t đư ng hình sin Câu 20: Ch n phái bi u sai: A. V n t c c a v t dao đ ng đi u hòa có giá tr c c đ i khi đi qua v trí cân b ng. B. Khi qua v trí cân b ng, l c h i ph c có giá tr c c đ i. C. L c h i ph c tác d ng lên v t dao đ ng đi u hòa luôn luôn hư ng v v trí cân b ng. D. l c h i ph c tác d ng lên v t dao đ ng đi u hòa bi n thiên đi u hòa cùng t n s v i h Câu 21: Phương trình dao đ ng đi u hòa c a v t có d ng: x = Asin(ωt + ϕ ). Ch n phát bi u sai: A. T n s góc ω tùy thu c vào đ c đi m c a h . B. Pha ban đ u ϕ ch tùy thu c vào góc th i gian. C. Biên đ A tùy thu c cách kích thích. D. Biên đ A không tùy thu c vào g c th i gian Câu 22: Ch n phát bi u đúng: biên đ c a dao đ ng đi u hòa là: A. Kho ng d ch chuy n l n nh t v m t phái đ i v i v trí cân b ng B. Kho ng d ch chuy n v m t phía đ i v i v trí cân b ng. C. Kho ng d ch chuy n c a m t v t trong th i gian 1/2 chu kì. D. Kho ng d ch chuy n c a m t v t trong th i gian 1/4 chu kì. Câu 23: Ch n phát bi u sai : Trong dao đ ng đi u hòa, l c tác d ng gây ra chuy n đ ng c a v t: A. luôn hưưóng v v trí cân b ng và có cư ng đ t l v i kho ng cách t v trí cân b ng t i ch t đi m. B. Có giá tr c c đ i khi đi qua ch t đi m. C. Bi n thiên đi u hòa cùng t n s v i t n s dao đ ng riêng c a h . D. Tri t tiêu khi v t qua v trí cân b ng. Câu 24: Ch n phát bi u đúng: khi v t dao đ ng đi u hòa tthì: A. Vecto vân t c v và vecto gia t c a là vecto h ng s . B. Vecto v n t c v và vecto gia t c a đ i chi u khi v t qua v trí cân b ng. C. Vecto v n t c v và vecto gia t c a hư ng cùng chi u chuy n đ ng c a v t. D. Vecto v n t c v hư ng cùng chi u chuy n đ ng c a v t, vecto gia t c a hư ng v v trí cân b ng. Câu 25: Ch n phát bi u sai: l c tác d ng vào ch t đi m dao đ ng đi u hòa : A. Có bi u th c F = -kx C. Có đ l n không đ i theo th i gian. 4
 5. B. Luôn hư ng v v trí cân b ng. D. Bi n thiên đi u hòa theo th i gian. Câu 26: Khi nói v dao đ ng đi u hòa c a m ch t đi m, phat bi u nào sau đây la đúng: A. Khi ch t đi m qua v trí cân b ng, nó có v n t c c c đ i và gia t c c c ti u. B. Khi ch t đi m qua v trí biên, nó có v n t c c c ti u và gia t c c c đ i. C. Khi ch t đi m qua v trí cân b ng, nó có v n t c c c đ i và gia ttóc c c đ i. D. A và B Câu 27: Phương trình dao đ ng đi u hòa có d ng x = A sin ωt. G c th i gian là: A. lúc v t có li đ x = +A C. lúc v t có li đ x = - A B. lúc v t đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. D. lúc v t đi qua v trí cân b ng theo chi u âm Câu 28: Phương trình v n t c c a m t v t dao đ ng điêug hòa có d ng: v = ω A cos ωt. k t lu n nào sau đây là sai? A. G c th i gian là lúc ch t đi m đi qua v trí cân b ng thao chi u dương. B. G c th i gian là lúc ch t đi m có li đ x = +A C. G c th i gian la lúc ch t đi m có li đ x = - A D. B và C sai Câu 29: Khi nói v dao đ ng đi u hòa, k t lu n nào sau đây là sai? A. V n t c có th b ng 0 C. Gia t c có th b ng 0 B. Đ ng năng không đ i D. Biên đ và pha ban đ u ph thu c vào nh ng đi u ki n ban đ u. Câu 30: K t lu n nào sau đây là sai khi nói v chuy n đ ng đi u hòa c a ch t đi m? A. Giá tr v n t c t l thu n v i li đ . C. Giá tr c a l c t l thu n v i li đ . B. Biên đ dao đ ng là đ i lư ng không đ i. D. đ ng năng là đ i lư ng bi n đ i. Câu 31: Phương trình dao đ ng c a v t có d ng x = - A sin(ω t). Pha ban đ u c a dao đ ng b ng bao nhiêu? A. 0 B. π /2 C. π D. 2π Câu 32: Phưưong trình dao đ ng c a v t có d ng x = A sin 2(ωt + π/4). Ch n k t lu n đúng: A. V t dao đ ng v i biên đ A/2 C. V t dao đ ng v i biên đ A B. V t dao đ ng v i biên đ 2A D. V t dao đ ng v i pha ban đ u π/4 Câu 33: Phương trình chuy n đ ng c a v t có d ng x = A sin(ωt + ϕ )+ b. Ch n phat bi u đúng. 5
 6. A. V t dao đ ng đi u hòa xung quanh v trí cân b ng có t a đ x = 0 B. V t dao đ ng đi u hòa xung quanh v trí cân b ng có t c đ x = b C. V t dao đ ng đi u hòa xung quanh v trí cân b ng có t c đ x = - b D. Chuy n đ ng c a v t không ph i là dao đ ng đi u hòa Câu 37: Ch n phat bi u sai khi nói v dao đ ng đi u hòa: A. V n t c luôn tr pha π/2 so v i gia t c. C. Gia t c s m pha π/2 so v i v n t c B. V n t c và gia t c luôn ngư c pha nhau D. V n t c luôn s m pha π/2 so v i li đ Câu 38: Ch n phát bi u đúng khi nói v m i liên h giưa chuy n đ ng tròn đ u và dao đ ng đi u hòa A. M t dao đ ng đi u hòa có th coi như hình chi u c a m t chuy n đ ng tròn đ u xu ng m t đư ng th ng b t kì. B. Khi ch t đi m chuy n đ ng trên đư ng tròn thì hình chi u c a nó trên tr c cũng chuy n đ ng đ u. C. Khi ch t đi m chuy n đ ng đư c m t vòng thì v t dao đ ng đi u hòa tương ng đi đư c quãng đư ng b ng hai biên đ . D. M t dao đông đi u hòa có th coi như hình chi u c a m t đi m chuy n đ ng tròn đ u xu ng m t đư ng th ng n m trong m t ph ng qu đ o. Câu 39: Phương trình dao đ ng đi u hòa c a m t v t có d ng x = Asin(ωt + π/2). K t lu n nào sau đây là sai? A. Phương trình v n t c v = ω A cos ωt C. Đ ng năng c a v t Eđ = 1/2 [m ω2A2cos2(ωt + ϕ )] B. Th năng c a v t Et = 1/2 [m ω 2A2sin2(ωt + ϕ)] D. Cơ năng E = 1/2[ m ω 2A2.] Câu 40: Ch n phát bi u đúng: Năng lư ng dao đ ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa; A. Bi n thiên đi u hòa theo th i gian v i chu kì T. B. Bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì T/2. C. B ng đ ng năng c a v t khi qua v trí cân b ng. D. B ng th năng c a v t khi qua v trí cân b ng. Câu 41: Ch n phat bi u sai khi nói v năng lư ng c a h dao đ ng đi u hòa; A. Cơ năng c a h t l v i bình phươngbiên đ dao đ ng B. Trong quá trình dao đ ng có s chuy n hóa gi a đ ng năng và th năng và công c a l c ma sát. 6
 7. C. Cơ năng toàn ph n đư c xác đ nh b ng bi u th c E = 1/2m ω 2A2. D. Trong su t quá trình dao đ ng, cơ năng c a h đư c b o toàn Câu 42: Ch n k t lu n đúng. Năng lư ng dao đ ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa. A. Gi m 4 l n khi biên đ gi m 2 l n và t n s tăng 2 l n. B. Gi m 4/9 l n khi t n s tăng 3 l n và biên đ gi m 9 l n. C. Gi m 25/9 l n khi t n s dao đ ng tăng 3 l n và biên đ dao đ ng gi m 3 l n. D. Tăng 16 l n khi biên đ tăng 2 l n và t n s tăng 2 l n. Câu 43: Khi nói v năng lư n trong dao đ ng đi u hòa, phat bi u nào sau đây là sai? A. T ng năng lư ng là đ i lư ng t l v i bình phương c a biên đ B. T ng năng lư ng là đ i lư ng bi n thiên theo li đ C. Đ ng năng và th năng là nh ng đ i lư ng bi n thiên đi u hòa D. Trong quá trình dao đ ng luôn di n ra hi n tư ng: khi đ ng năng tăng thì th năng gi m và ngư c l i Câu 44: Đ th bi u di n s bi n thiên c a vân t c theo li đ trong dao đ ng đi u hòa có hình d ng nào sau đây? A. Đư ng parabol B. Đư ng tròn C. Đư ng elip D. Đư ng hypebol Câu 45: Đ th bi u di n s bi n thiên c a gia t c theo li đ trong dao đ ng đi u hòa có hình d ng nào sau đây? A. Đo n th ng B. Đư ng th ng C. Đư ng tròn D. Đư ng parabol Câu 46: Ch n phát bi u sai khi nói v năng lư ng trong dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo A. Cơ năng c a con l c t l v i bình phương biên đ dao đ ng. B. Cơ năng t l v i bình phương c a t n s dao đ ng. C. Cơ năng là m t hàm s sin theo th i gian v i t n s b ng t n s dao đ ng D. Có s chuy n hóa qua l i gi a đ ng năng và th năng nhưng cơ năng luôn đư c b o toàn. Câu 48. Đ i lư ng nào saò s đây tăng g p đôi khi tăng g p đoi biên d dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo A. Cơ năng c a con l c c c đ i B. Đ ng năng c a con l c C. V n t c c c đ i c a dao đ ng D. Th năng c a con l c Câu 49. Con l c lò xo dao đ ng điêu hòa v i t n s f. Đ ng năng và th năng c a con l c dao đ ng v i t n s : 7
 8. A. 4 f B. 2f C. f D. f/2 Câu 50: Ch n phát bi u đúng Biên đ dao đ ng c a con l c lò xo không nh hư ng đ n A. t n s dao đ ng B. v n t c c c đ i C. gia t c c c đ i D. đ ng năng c c đ i Câu 51: Trong dao đ ng đi u hòa c a m t con l c đơn, cơ năng c a nó b ng: A. Đ ng năng c a v t khi qua v trí cân b ng B. Th năng c a v t biên B. T ng đ ng năng và th năng v trí b t kì D. C A, B, C Câu 52: Chi u dài c a con l c đơn tăng g p 4 l n khi chu kì dao đ ng c a nó: A. Tăng g p 4 l n B. Tăng g p 2 C. Gi m xu ng 4 l n D. Gi m xu ng 2 Câu 53: Khi nào dao đ ng cu con l c đơn đư c xem là dao đ ng đi u hòa? A. Chu kì không đ i B. Không ma sát C. Biên đ nh D. C B và C Câu 54: Ph i có đi u ki n nào sau đây thì dao đ ng c a con l c đơn có biên đ không đ i? A. Không ma sát C. Con l c dao đ ng nh B. Có ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên D. A ho c C Câu 55: Cho hai dao đ ng đi u hòa cùng phưong cùng t n s v i đi u ki n nào thì li đ c a hai dao đ ng cùng đ l n và trái d u nhau m i th i đi m A. Hai dao đ ng cùng pha B. Hai dao đ ng ngư c pha C. Trái d u khi biên đ b ng nhau, cùng d u khi biên đ khác nhau D. A và C đúng Câu 56: Ch n phát bi u sai khi nói v dao đ ng t t d n A. Ma sát, l c c n sinh công làm tiêu hao năng lư ng c a dao đ ng B. Dao đ ng có biên đ gi m d n do ma sát và l c c n môi trư ng C. T n s c a dao đ ng càng l n thì quá trình t t d n càng kéo dài D. L c c n ho c l c ma sát càng nh quá trình t t d n càng dài Câu 57: Ch n phát bi u đúng khi nói v dao đ ng cư ng b c A. T n s c a dao đ ng cư ng b c là t n s c a ngo i l c tu n hoàn B. T n s c a dao đ ng cư ng b c là t n s dao đ ng riêng C. Biên đ c a dao đ ng cư ng b c là biên đ c a ngo i l c tu n hoàn D. Biên đ dao đ ng cư ng b c ch ph thu c vào t n s c a ngo i l c tu n hoàn 8
 9. Câu 58: Phát bi u nào dư i đây v dao đ ng cư ng b c là sai A. N u ngo i l c cư ng b c là tu n hoàn thì trong th i kì đ u dao đ ng c a con l c là t ng h p dao đ ng riêng c a nó v i dao đ ng c a ngo i l c tu n hoàn. B. Sau m t th i gian dao đ ng, dao đ ng còn l i ch là dao đ ng c a ngo i l c tuàn hoàn C. T n s c a dao đ ng cư ng b c b ng t n s c a ngo i l c tuàn hoàn D. đ tr thành dao đ ng cư ng b c ta c n tác d ng lên con l c dao đ ng m t ngo i l c không đ i Câu 59: Ch n phát bi u sai A. Đi u ki n c ng hư ng là h ph i dao đ ng cư ng b c dư i tác d ng c a ngo i l c bi n thiên tu n hoàn có t n s ngo i l c f b ng t n s riêng c a h f0 B. Biên đ c ng hư ng dao đ ng không ph thu c vào l c ma sát c a môi trư ng, ch ph thu c vào biên đ c a ngo i l c cư ng b c C. Hi n tư ng đ c bi t x y ra trong dao đ ng cư ng b c là hi n tư ng c ng hư ng D. Khi c ng hư ng dao đ ng biên đ c a dao đ ng cư ng b c tăng đ t ng t và đ t giá tr c c đ i Câu 60: Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi nào? A. T n s c a l c cư ng b c b ng t n s riêng c a h B. T n s dao đ ng b ng t n s riêng c a h C. T n s c a l c cư ng b c nh hơn t n s riêng c a h D. T n s c a l c cư ng b c l n hơn t n s riêng c a h Câu 61: Ch n phát bi u sai A. M t h dao đ ng là h có th th c hi n dao đ ng t do B. Trong s t dao đông, biên đ dao đ ng là h ng s ph thu c vào cách kích thích dao đ ng C. S dao đ ng dư i tác d ng c a n i l c và t n s n i l c b ng t n s riêng f0 c a h g i là s t dao đ ng D. C u t o c a h t dao đ ng g m: v t dao đ ng và ngu n cung c p năng lư ng Câu 62: ch n k t lu n sai A. Hi n tư ng biên đ c a dao đ ng cư ng b c tăng nhanh đ n m t giá tr c c đ i khi t n s c a l c cư ng b c b ng t n s riêng c a h dao đ ng đư c g i là s c ng hư ng B. Biên đ dao đ ng c ng hư ng càng l n khi ma sat càng nh C. Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi ng ai l c cư ng b c l n hơn l c ma sát gây t t d n 9
 10. D. Hi n tư ng c ng hư ng có th có l i ho c có h i trong đ i s ng và trong k thu t Câu 63: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch tr ng cho đúng nghĩa A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. Cư ng b c Dao đ ng………………. Là chuy n đ ng c a m t v t có li đ ph thu c vào th i gian theo d ng sin Câu 64: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch tr ng cho đúng nghĩa A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. Cư ng b c Dao đ ng………………… là dao đ ng c a m t h ch u nh hư ng c a n i l c Câu 65: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch tr ng cho đúng nghĩa A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. Cư ng b c Dao đ ng ………….là dao đ ng c a m t v t đư c duy trì v i biên đ không đ i nh tác d ng c a ngo i l c tu n hoàn Câu 66: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch tr ng cho đúng nghĩa A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. Cư ng b c M t v t khi d ch chuy n kh i v trí cân b ng m t đo n x, ch u tác d ng c a m t l c F = -kx thì v t đó dao đ ng…….. Câu 67: Tr n t đúng nh t trong các t sau đ đi n vào chõ tr ng cho đúng nghĩa: A. T n s B. Biên đ C. Pha D. Biên đ và t n s Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi………….c a ngo i l c b ng ………c a dao đ ng cư ng b c Câu 68(I) Trong đi u ki n b qua m i l c c n thì dao đ ng c a con l c đơn là dao đ ng đi u hòa, có biên đ không đ i (II) vì n u không có l c c n thì cơ năng c a con l c đư c b o toàn Hãy ch n phương án đúng A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 69: (I) Khi nhi t đ tăng thì đ ng h qu l c ch y ch m (II) Vì chu kì c a con l c t l v i nhi t đ .hãy ch n phương án đúng. A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai 10
 11. B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 70: (II)N u nhi t đ không thay đ i, càng lên cao, chu kì dao đ ng c a con l c đơn càng tăng.(II) vì gia t c tr ng trư ng ngh ch bi n v i đ cao A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 71: (I) m t v t càng treo nh vào lò xo càng c ng thì dao đ ng càng nhanh. (II)chu kì dao đ ng c a v t treo vào lò xo t l thu n v i kh i lư ng c a v t, và t l ngh c v i đ c ng c a lò xo A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D.Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 72: (I) Dao đ ng cư ng b c có t n s b ng t n s c a ngo i l c (II) vì t n s c a ngo i l c cũng là t n s dao đ ng t do c a h A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 73: Trong các dao đ ng t t d n sau đây, trư ng h p nào s t t d n nhanh là có l i? A. Khung xe ô tô sau khi đi qua đ an đư ng g gh C. Con l c lò xo trong phòng thí nghi m B. S rung c chi c c u khi xe ch y qua D. Qu l c đ ng h Câu 74: Ch n phát bi u đúng: Dao đ ng t do: A. Có chu kì và năng lư ng ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đi u ki n bên ngoài B. Có chu kì và t n s ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đ c tính c a h bên ngoài 11
 12. C. Có biên đ và pha ban đ u ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đi u ki n bên ngoài D. Có chu kì và biên đ ch ph thu c vào các đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vao đi u ki n bên ngoài Câu 75. Gia t c trong dao đ ng đi u hoà c c đ i khi : A. v n t c dao đ ng c c đ i. B. v n t c dao đ ng b ng không. C. dao đ ng qua v trí cân b ng. D. t n s dao đ ng l n. Câu 76. Dao đ ng t t d n có đ c đi m : A. biên đ gi m d n theo th i gian. B. năng lư ng dao đ ng b o toàn. C. chu kì dao đ ng không đ i. D. v n t c bi n thiên đi u hoà theo th i gian. Câu 77. dao đ ng nào là dao đ ng t do : A. dao đ ng c a con l c lò xo. B. dao đ ng c a con l c đ ng h . C. dao đ ng c a cành cây trư c gió. D. dao đ ng c a dòng đi n xoay chi u. Câu 78. M t v t dao đ ng đi u hoà đư c là do : A. không b môi trư ng c n tr . B. quán tính và l c đi u hoà tác d ng vào v t. C. đư c cung c p năng lư ng đ u. D. Thư ng xuyên có ngo i l c tác d ng. Câu 79. Dao đ ng cơ cư ng b c là lo i dao đ ng : A. X y ra do tác d ng c a ngo i l c. B. T n s dao đ ng là t n s c a ngo i l c. C. Có biên đ ph thu c vào t n s ngo i l c. D. đi u hòa. Câu 80. trong quá trình dao đ ng đi u hoà thì : A. Gia t c luôn cùng hư ng v i v n t c. B. Gia t c luôn hư ng v VTCB và t l v i đ d i. C. Gia t c dao đ ng cùng pha v i li đ . D. Chuy n đ ng c a v t là bi n đ i đ u. Câu 81. Hòn bi ve lăn trên máng cong là m t cung tròn nh r t nh n bán kính R. Máng đ t sao cho tâm máng trên cao và rơI vào trung đi m c a máng. B qua m i c n tr thì : A. Hòn bi dao đ ng đi u hoà. B. Hòn bi dao đ ng t do. C. Hòn bi dao đ ng t t d n. D. Không ph i các dao đ ng trên. Câu 82. Chu kì dao đ ng c a con l c lò xo ph thu c vào : A. Biên đ dao đ ng. B. Gia t c tr ng trư ng tác đ ng vào con l c. 12
 13. C. G c th i gian và tr c to đ không gian D. Nh ng đ c tính c a con l c lò xo. Câu 83. Góc pha ban đ u c a dao đ ng đi u hoà ph thu c vào : A. G c th i gian. B. G c th i gian và h tr c to đ không gian. C. V n t c c c đ i c a dao đ ng. D.T n s c a dao đ ng. Câu 84. Bi u th c li đ và phương trình dao đ ng đi u hoà là : A. Gi ng nhau. B. Khác nhau. C.G c to đ v trí cân b ng thì gi ng nhau. D. G c th i gian VTCB thì gi ng nhau Câu 85. Con l c lò dao đ ng đi u hoà trên phương ngang thì : A. L c đi u hoà là l c đàn h i. B. L c đi u hoà là h p l c đàn h i và tr ng l c. C. L c đi u hoà là tr ng l c. D. Không ph i các ý trên. Câu 86. Hình chi u c a ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u trên qu đ o bán kính R lên m t đư ng th ng trong m t ph ng qu đ o có phương trình d ng : A. x = Rsin(ωt+ϕ) B. x = Rcosωt. C. x = x0+Rsinωt D. Có th 1 trong các phương trình trên. Câu 87. Hai dao đ ng đi u hoà gi ng nhau khi : A. Cùng t n s . B. Cùng biên đ . C. Cùng pha. D. T t c các ý trên. Câu 88. Trong 1 dao đ ng đi u hoà : A. V n t c gi m d n thì gia t c gi m d n. B. Gia t c luôn ng ơc pha v i li đ . C. V n t c nhanh pha hơn li đ π/2 D. Gia t c, v n t c và li đ dao đ ng v i các t n s và pha khác nhau Câu 89. Biên đ dao đ ng cư ng b c không ph thu c vào : A. Pha ban đ u c a l c tu n hoàn tác d ng vào v t. C. Biên đ ngo i l c tu n hoàn. B. T n s ngo i l c tu n hoàn. D. L c c n môI trư ng tác d ng vào v t. Câu 90. Biên đ dao đ ng t ng h p c a 2 dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s không ph thu c vào: A. Biên đ dao đ ng thành ph n th nh t. B. Biên đ dao đ ng thành ph n th 2. 13
 14. C. D l ch pha gi a 2 dao đ ng. D. T n s các dao đ ng thành ph n. Câu 91. trong m t dao đ ng đi u hoà thì ? ch n đáp án sai: A. Biên đ ph thu c vào năng lư ng kích thích ban đ u. 1 2 B. Th năng li đ x luôn b ng kx . 2 C. Pha ban đ u ph thu c vào g c th i gian và chi u dương tr c to đ . D. Li đ , v n t c, gia t c dao đ ng cùng t n s . Câu 92. Dao đ ng c a con l c đơn trong tr ng trư ng trái đ t thì , ch n đáp án sai: A. Biên đ không ph thu c vào kh i lư ng v t n ng. B. T n s không ph thu c biên đ . C. T n s ch ph thu c vào đ c tính c a con l c. D. B qua c n tr , biên đ nh thì dao đ ng đi u hoà. 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản