intTypePromotion=3

Trắc nghiệm ôn thi Hóa phần Cấu tạo nguyên tử (Có đáp án)

Chia sẻ: Phạm Khắc điệp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
413
lượt xem
156
download

Trắc nghiệm ôn thi Hóa phần Cấu tạo nguyên tử (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi hóa phần cấu tạo nguyên tử (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm ôn thi Hóa phần Cấu tạo nguyên tử (Có đáp án)

  1. C U T O NGUYÊN T 05. Bi t s Avogañro b ng 6,022.1023. Tính s nguyên t H có trong 1,8 gam H2O. 01. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? A. 0,2989.10–23 nguyên t A. Nguyên t ñư c c u thành t các h t B. 0,3011.1023 nguyên t cơ b n là proton, nơtron và electron. C. 1,2044.1023 nguyên t B. Nguyên t có c u trúc ñ c khít, g m D. 10,8396.1023 nguyên t v nguyên t và h t nhân nguyên t . C. H t nhân nguyên t c u thành t các 06. Tính kh i lư ng mol cho 36S, bi t kh i h t proton và nơtron. lư ng nguyên t là 59,726.10–24 g. D. V nguyên t c u thành t các h t A. 35,967 g.mol–1 electron. B. 36,000 g.mol–1 C. 36,000 ñvC 02. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? D. 359,67 ñvC A. Electron có kh i lư ng là 0,00055 u (hay ñvC) và ñi n tích b ng 1-. 07. Cho 7Li = 7,016. Giá tr nào dư i ñây ñã B. Proton có kh i lư ng là 1,0073 u ñư c phát bi u ñúng cho 7Li ? (hay ñvC) và ñi n tích b ng 1+. A. S kh i là 7,016. C. S h t proton và electron trong B. Nguyên t kh i là 7,016. nguyên t b ng nhau. C. Kh i lư ng nguyên t là 7,016 g. D. Notron có kh i lư ng b ng 1,0086 u D. Kh i lư ng mol nguyên t là 7,016 (hay ñvC) và ñi n tích b ng 1. ñvC. 03. Gi i thích nào dư i ñây KHÔNG ñúng? 08. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng? A. ðư ng kính h t nhân ch b ng A. S hi u nguyên t b ng s ñi n tích 1/10000 ñư ng kính nguyên t , do h t nhân nguyên t . ñư ng kính h t nhân kho ng b ng B. S kh i c a h t nhân (A) b ng t ng 10–12 cm, còn ñư ng kính nguyên t s proton (Z) và s nơtron (N). kho ng 10–8 cm. C. ði n tích h t nhân b ng s proton và B. N u hình dung nguyên t như m t b ng s electron có trong nguyên t . kh i c u thì th tích nguyên t g p D. Nguyên t hóa h c là nh ng nguyên kho ng 104 l n th tích h t nhân, do t có cùng ñi n tích h t nhân. ñư ng kính nguyên t g p kho ng 104 l n ñư ng kính h t nhân. 09. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng C. Kh i lư ng nguyên t ch y u t p cho 206 Pb ? trung h t nhân, do kh i lư ng 82 electron nh hơn nhi u so v i kh i A. S ñi n tích h t nhân là 82. lư ng proton và nơtron. B. S proton và nơtron là 82. D. Kh i lư ng riêng c a h t nhân C. S nơtron là 124. nguyên t l n hơn nhi u so v i kh i D. S kh i là 206. lư ng riêng c a nguyên t , do kh i lư ng tương ñương nhưng th tích 10. Trư ng h p nào dư i ñây có s phù h p h t nhân l i nh hơn nhi u. gi a kí hi u nguyên t và s h t cơ b n ? 04. Kh i lư ng 24Mg là 39,8271.10–27 kg và Proton Nơtron Electron 23 theo ñ nh nghĩa 1 ñvC = 1,6605.10-24 g. A. 11 Na 12 11 12 Kh i lư ng 24Mg tính theo ñvC b ng: 35 A. 23,985 ñvC B. 17 Cl 17 35 17 B. 66,133.10–51 ñvC C. 42 Ca 20 22 20 C. 24,000 ñvC 20 D. 23,985.10–3 ñvC D. 63 Cu 29+ 34 29– 29 hungnguyen15971@yahoo.com – 0989 079157 1
  2. 11. Dãy nào dư i ñây g m các ñ ng v c a 16. Hình v nào dư i ñây là mô hình hi n ñ i cùng m t nguyên t hoá h c ? v s chuy n ñ ng c a electron trong A. 14 X , 14 Y nguyên t hiñro ? 6 7 B. 19 X , 20 Y 9 10 28 29 C. 14 X, 14 Y 40 40 D. 18 X, 19 Y 12. Oxi có 3 ñ ng v v i hàm lư ng % s nguyên t tương ng là 16O (99,757%), 17 O (0,038%), 18O (0,205%). N u l y nguyên t kh i b ng s kh i thì nguyên t kh i trung bình c a O b ng A. 16,0. B. 16,2. C. 17,0. D. 18,0. 13. Nguyên t kh i trung bình c a Vanañi (V) là 51. V có hai ñ ng v , ñ ng v V- 50 chi m 0,25%. S kh i c a ñ ng v th hai là (coi nguyên t kh i b ng s kh i) A. 49. B. 51. C. 51,0025. 17. Kí hi u obitan nguyên t nào dư i ñây D. 52. phù h p v i hình v bi u di n ? 14. Bo (B = 10,81) có hai ñ ng v 10B và 11B. Ph n trăm s nguyên t m i ñ ng v l n lư t là (coi nguyên t kh i b ng s kh i) A. 30% và 70%. B. 45% và 55%. C. 19% và 81%. D. 70% và 30%. 15. Hiñro có 3 ñ ng v 1H, 2D, 3T và beri có 1 ñ ng v 9Be. Trong t nhiên có th có bao nhiêu lo i phân t BeH2 c u t o t các ñ ng v trên ? A. 1 B. 6 C. 12 D. 18 hungnguyen15971@yahoo.com – 0989 079157 2
  3. 18. Phát bi u nào dư i ñây v c u t o v 23. C u hình electron 1s22s22p6 KHÔNG th nguyên t là KHÔNG chính xác ? là c a A. L p th n luôn có n phân l p A. F– (Z = 9). B. L p th n luôn có n2 obitan B. Ne (Z = 10). C. L p th n luôn có 2n2 electron C. Na (Z = 11). D. S obitan c a các phân l p s, p, d, f D. Mg2+ (Z = 12). l n lư t là 1, 3, 5, 7. 24. Xét các nguyên t mà nguyên t có l p 19. S phân b electron tr ng thái cơ b n electron ngoài cùng là l p M. S nguyên c a nguyên t nào dư i ñây là ñúng ? t mà nguyên t c a nó có 1 electron ñ c thân là : A. 6C A. 1. 1s 2s 2p B. 2. B. 7N C. 3. 1s 2s 2p D. 4. C. 8O 25. Có bao nhiêu nguyên t hoá h c mà nguyên 1s 2s 2p t c a nó có l p ngoài cùng là l p N ? A. 2 D. 9F B. 8 1s 2s 2p C. 18 D. 32 20. Cho nguyên t R có t ng s h t là 115, h t mang ñi n nhi u hơn h t không mang 26. Cho các nguyên t K (Z = 1), Mg (Z = ñi n 25 h t. C u hình electron nguyên t 12), Cr (Z = 24), Cu (Z = 29). Các c a R là nguyên t có s electron l p ngoài cùng A. [Ne] 3s2 3p3. b ng nhau là : B. [Ne] 3s2 3p5. A. Mg, Cr và Cu C. [Ar] 3d10 4s2. B. Mg và Cu D. [Ar] 3d10 4s2 4p5. C. Na, Cr và Cu D. Na và Cu 21. Nguyên t R có t ng s h t cơ b n là 52, s h t không mang ñi n trong h t nhân 27. Cho 6 nguyên t v i c u hình phân m c l n g p 1,059 l n h t mang ñi n dương. năng lư ng cao nh t là : 1s2, 3s2, 3p1, K t lu n nào sau ñây KHÔNG ñúng v i 3p2, 3p6, 4p4. S nguyên t kim lo i, phi R? kim, khí hi m trong s 6 nguyên t trên A. R là phi kim. l n lư t là : B. R có s kh i là 35. kim lo i phi kim khí hi m C. ði n tích h t nhân c a R là 17+. A. 4 1 1 D. tr ng thái cơ b n R có 3 electron B. 3 2 1 ñ c thân. C. 2 2 2 D. 2 3 1 22. T ng s h t cơ b n (p, n, e) c a nguyên t X là 13, c u hình electron c a nguyên t X là : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. B. 1s2 2s2 2p2 . C. 1s2 2s2 2p1 . D. 1s2 2s2 . hungnguyen15971@yahoo.com – 0989 079157 3
  4. ðáp án : 1.B ; 2.D ; 3.B ; 4.A ; 5. C ; 6.A ; 7.B ; 8.C ; 9.B ; 10.C ; 11.C ; 12. A ; 13.B ; 14.C ; 15.B ; 16.D ; 17.C ; 18.C ; 19.D ; 20.D ; 21.D ; 22.B ; 23.D ; 24.C ; 25.C ; 26.C ; 27.C. hungnguyen15971@yahoo.com – 0989 079157 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản