Trắc nghiệm sinh: Cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
62
lượt xem
8
download

Trắc nghiệm sinh: Cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh: Cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống (Có đáp án)

 1. Câu 1 T bào cơ th đa bào đư c c u t o b i các thành ph n cơ b n sau: A) Màng sinh ch t B) T bào ch t và các bào quan C) T bào ch t, các bào quan và nhân D) Màng sinh ch t, t bào ch t cùng các bào quan, nhân Đáp án D Câu 2 t bào c a sinh v t có nhân chính th c, ADN đư c th y : A) Trong nhân B) Trong nhân và trong lư i n i sinh ch t C) Trong nhân và trong t l , l p th D) Trong nhân và ribôxôm Đáp án C Câu 3 t bào c a sinh v t chưa có nhân, đ c đi m nào dư i đây là đúng? A) Nhân đư c phân cách v i ph n còn l i b i màng nhân B) V t ch t di truy n là ADN k t h p v i prôtêin histôn C) Không có màng nhân nhưng có đ y đ các bào quan D) v t ch t di truy n ADN ho c ARN không k t h p v i prôtêin histôn Đáp án D Câu 4 Cơ th đơn bào có nh ng đ c đi m: A) Cơ th đư c c u t o ch t 1 t bào B) Có th có s chuyên hoá cao v hình thái và ch c năng C) Chưa có nh ng đ c trưng cơ b n c a cơ th s ng D) A và B đ u đúng Đáp án A Câu 5 Cơ th đa bào có nh ng đ c đi m: A) Có s phân hoá ch c năng c a các t bào và c a các cơ quan B) Cơ th đư c c u t o t nhi u t bào C) T t c đ ng, th c v t đ u là cơ th đa bào D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 6 Quá trình đ ng hoá trong ho t đ ng s ng c a t bào là: A) Quá trình phân gi i các h p ch t h u cơ đ c trưng c a cơ th thành các ch t đơn gi n, th c hi n đ ng th i v i quá trình chuy n hoá th năng thành ho t năng B) Quá trình t ng h p t các ch t đơn gi n thành các ch t h u cơ đ c trưng cho t ng lo i t bào c a cơ th , th c hi n đ ng th i quá trình chuy n hoá th năng thành ho t năng C) Quá trình phân gi i các h p ch t h u cơ đ c trưng c a cơ th thành các ch t đơn gi n, th c hi n đ ng th i v i quá trình tích lu th năng D) Quá trình t ng h p t các ch t đơn gi n thành các ch t h u cơ đ c trưng cho t ng lo i t bào c a cơ th , th c hi n đ ng th i v i quá trình tích lu th năng Đáp án D Câu 7 Quá trình d hoá trong cơ th s ng c a t bào là:
 2. A) Quá trình phân gi i các h p ch t h u cơ đ c trưng c a cơ th thành các ch t đơn gi n, th c hi n đ ng th i v i quá trình tích lu th năng B) Quá trình t ng h p t các ch t đơn gi n thành các ch t h u cơ đ c trưng cho t ng lo i t bào c a cơ th , th c hi n đ ng th i quá trình tích lu th năng C) Quá trình phân gi i các h p ch t h u cơ đ c trưng c a cơ th thành các ch t đơn gi n, th c hi n đ ng th i v i quá trình chuy n hoá th năng thành ho t năng D) Quá trình t ng h p t các ch t đơn gi n thành các ch t h u cơ đ c trưng cho t ng lo i t bào c a cơ th , th c hi n đ ng th i v i quá trình chuy n hoá th năng thành ho t năng Đáp án C Câu 8 Các đ c trưng cơ b n c a cơ th s ng: A) S trao đ i ch t và năng lư ng v i môi trư ng, sinh trư ng và phát tri n, sinh s n, c m ng B) S trao đ i ch t và năng lư ng v i môi trư ng, sinh trư ng và phát tri n, đ t bi n và c m ng C) S trao đ i ch t và năng lư ng v i môi trư ng, kh năng thích nghi, sinh s n và c m ng D) S trao đ i ch t và năng lư ng v i môi trư ng, sinh trư ng và phát tri n, sinh s n và đ t bi n Đáp án A Câu 9 Đ c đi m nào dư i đây c a màng sinh ch t là không đúng: A) G m 2 l p màng, phía trên có cá l nh B) Có c u t o t nh ng ph n t prôtêin và lipit C) Có nhi m v b o v kh i sinh ch t bên trong D) Th c hi n trao đ i ch t gi a t bào v i môi trư ng xung quanh t bào Đáp án A Câu 10 Màng sinh ch t có chi u dày kho ng: A) 20 – 30 ăngxtrôn B) 70 – 120 ăngxtrôn C) 200 – 300 ăngxtrôn D) 300 – 400 ăngxtrôn Đáp án B Câu 11 Mô t nào dư i đây v không bào là đúng: A) Có trong t bào ch t c a đ ng v t va th c v t trư ng thành ch a các enzym thu phân B) Ch có đ ng v t trư ng thành, là nh ng khoang l n ch a đ y nh ng ch t h u cơ và vô cơ hoà tan C) Ch có th c v t trư ng thành, là nh ng khoang l n ch a đ y nh ng ch t h u cơ và vô cơ hoà tan D) Là nh ng túi r ng trong t bào ch t c a t bào đ ng v t v th c v t trư ng thành Đáp án C Câu 12 Lư i n i sinh ch t có h th ng xoang và ng:
 3. A) Có vách đư c c u t o như màng sinh ch t B) Không có vách ngăn v i ph n còn l i c a t bào C) Trên b m t có các lizôxôm bám vào D) T o thành h th ng s i tơ trong thoi vô s c Đáp án A Câu 13 Màng nhân có đ c đi m nào dư i đây? A) M t màng kép, c u t o gi ng màng sinh ch t, trên màng nhân có nhi u l nh đư ng kính 300 – 400 ăngxtrôn B) C u t o gi ng màng sinh ch t, trên màng nhân có nhi u l nh đư ng kính 300 – 400 ăngxtrôn C) M t màng kép khép kín, c u t o gi ng màng sinh ch t D) C u t o gi ng màng sinh ch t, trên màng nhân có nhi u l nh đư ng kính 300 – 400 ăngxtron Đáp án A Câu 14 Các l l n trên màng nhân t o đi u ki n cho ho t đ ng: A) Trao đ i ch t gi a t bào ch t và môi trư ng bao quanh t bào B) Trao đ i ch t gi a nhân và t bào ch t C) Chuy n ARN đư c t ng h p trong nhân đi vào t bào ch t D) Chia t bào ch t thành 2 l p: l p n i ch t g n nhân và l p ngo i ch t g n màng t bào Đáp án B Câu 15 C u trúc nào dư i đây có măt trong nhân A) T th và nhân cao B) Nhân con và ch t nhi m s c C) Lư i n i sinh ch t và nhi m s c D) Nhân con và b máy Gôngi Đáp án B Câu 16 Nhân con có ch c năng gì? A) Nơi t ng h p ribôxôm cho t bào ch t, ph c v quá trình gi i mã B) Nơi th c hi n quá trình hô h p t bào C) T p trung các ch t ti t, ch t c n bã trong nhân đ đưa ra ngoài D) T ng h p các phân t prôtêin Đáp án A Câu 17 C u t o cơ b n c a 1 virut g m có: A) M t phân t ADN và 1 v b c protein B) M t s phân t ADN và 1 v b c protein C) M t phân t ADN, m t s bào quan và 1 v b c protein D) M t phân t ADN ho c ARN và 1 v b c protein Đáp án D Câu 18 C u t o cơ b n c a 1 vi khu n g m có: A) M t phân t ADN và 1 v b c protein B) Màng, ch t nguyên sinh, m t phân t ADN gi a t bào, chưa có nhân rõ r t
 4. C) Màng, ch t nguyên sinh, m t phân t ADN gi a t bào ngăn cách v i t bào ch t b i màng nhân D) M t phân t ADN ho c ARN và m t v b c protein Đáp án B Câu 19 Trung th đóng vai trò quan tr ng trong: A) Quá trình sinh t ng h p protein B) Quá trình nhân đôi c a AND C) Hình thành thoi vô s c ph c v quá trình phân bào D) Quá trình hô h p t bào Đáp án C Câu 20 Ho t đ ng hô h p t bào x y ra : A) Lizôxôm B) Lư i n i sinh ch t C) Ti th D) B Gông Đáp án C Câu 21 Vai trò c a l c l p trong t bào th c v t A) Tham gia quá trình quang h p và hô h p t bào B) Tham gia quá trình hô h p t bào, t o ATP C) Tham gia quá trình quang h p D) Tham gia quá trình bi n quang năng thành hoá năng Đáp án C Câu 22 Trên b m t c a lư i n i sinh ch t phía t bào ch t có s bám vào c a: A) Các phân t protein đư c t ng h p t trong t bào ch t B) Các ribôxôm C) Th vùi D) Lizôxôm Đáp án B Câu 23 B Gôngi có ch c năng: A) T p trung các ch t ti t, ch t c n bã trong ho t đ ng s ng c a t bào ho c các ch t đ c t ngoài vào đ lo i th i ra kh i t bào B) Th c hi n quá trình hô h p t bào đ t o năng lư ng dư i d ng hoá năng ATP C) S d ng h thoóng enzym thu phân đ phân hu các h p ch t h u cơ ph c t p thành đơn phân D) T o nên thoi vô s c ph c v cho quá trình phân bào Đáp án A Câu 24 Bào quan nào có nhi m v phân hu các t bào già, và các đ i phân t h u cơ trong t bào A) Ti th B) B Gôngi C) Lư i n i sinh ch t
 5. D) Lizôxôm Đáp án D Câu 25 S sai khác gi a t bào đ ng v t và th c v t th hi n : A) T bào đ ng v t không có màng xenlulô và ti th B) T bào đ ng v t không có l c l p và mang xenlulô C) T bào đ ng v t không có màng xenlulô và lizôxôm D) T bào đ ng v t không có màng xenlulô và b Gôngi Đáp án B Câu 26 Sinh s n sinh dư ng là hình th c sinh s n mà trong đó cơ th m i đư c hình thành: A) T 1 t bào đ c bi t g i là bào t B) Do s k t h p c a tinh trùng và tr ng C) T 1 s t bào sinh dư ng D) T 1 s t bào sinh dư ng ho c 1 ph n cơ th m Đáp án D Câu 27 Giâm cành, chi t, ghép là hình th c: A) Sinh s n sinh dư ng B) Sinh s n h u tính C) Sinh s n vô tính D) Nuôi c y mô Đáp án A Câu 28 HÌnh th c sinh s n mà trong đó cơ th m i đư c hình thành t 1 t bào đ c bi t g i là bào t là hình th c: A) Sinh s n vô tính B) Sinh s n sinh dư ng C) Sinh s n h u tính D) Nuôi c y mô Đáp án A Câu 29 Nuôi c y mô là hinh th c sinh s n: A) Sinh s n sinh dư ng B) Sinh s n b ng bào t C) Sinh s n h u tính D) S phân đôi Đáp án A Câu 30 Hình th c sinh s n trong đó cơ th m t co th t gi a r i tách thành 2 phân gi ng nhau g m ch t nguyên sinh, các bào quan và nhân đư c g i là: A) Nguyên phân B) Gi m phân C) S phân đôi D) Sinh s n sinh dư ng Đáp án C Câu 31 S ph i h p gi a 2 lo i giao t đ c và cái đ t o ra cơ th m i đư c g i là hinh th c sinh s n:
 6. A) Sinh s n sinh dư ng B) Sinh s n vô tính C) Gi m phân và th tinh D) Sinh s n h u tính Đáp án D Câu 32 Thành ph n nào dư i đây c a t bào có ch a ADN: I. Lư i n i sinh ch t II. L c l p III. Lizôxôm IV. Ch t nhi m s c V. Ti th VI. Ribôxôm A) II; IV; V B) I; II; IV C) III; IV D) II; V; VI Đáp án A Câu 33 B nhi m s c th (NST) c a loài có tính ch t và kh năng nào dư i đây: A) Đ c trưng và n đ nh v s lư ng, hình d ng, kích thư c B) Ti p h p và trao đ i chéo gi a các crômatit c a c p NST tương đ ng kì đ u gi m phân 1 C) T nhân đôi và ho t đ ng phân ly trong quá trình phân bào D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 34 N i dung nói v nhi m s c th (NST) nào dư i đây là đúng: A) S lư ng và kích thư c c a NST trong b NST ph n ánh trình b ti n hoá c a loài B) Các laòi khác nhau luôn luôn có s lư ng NST trong b NST khác nhau C) M i loài mang 1 b NST đ c trưng v s lư ng, hình d ng và c u trúc D) Kích thư c c a NST trong b NST t l thu n v i kích thư c c a cơ th sinh v t Đáp án C Câu 35 T bào có nh ng hình th c phân bào nào: A) Nguyên phân và gi m phân B) Tr c phân và gián phân C) Tr c phân và nguyên phân D) Tr c phân và gi m phân Đáp án B Câu 36 Gián phân là hình th c phân bào A) Đơn gi n, không hình thành tơ vô s c B) G p cơ th đơn bào, còn đư c g i là phân bào không tơ
 7. C) G p cơ th đa bào, có s hình thành tơ vô s c trong quá trình phân bào D) X y ra c cơ th đa bào và đơn bào, không hình thành tơ vô s c trong quá trình phân bào Đáp án C Câu 37 Tr c phân là hình th c phân bào: A) G p cơ th đơn bào, có s hình thành tơ vô s c trong quá trinh phân bào B) G p cơ th đa bào, không hình thành tơ vô s c C) G p các t bào ung thư cơ th đa bào do b c n tr hình thành tơ vô s c D) B, C đúng Đáp án -D Câu 38 Mô t nào dư i đây v quá trình gi m phân là đúng: A) Ph c t p, x y ra cơ th đa bào B) Trong quá trình phân bào có s hình thành tơ vô s c C) G m nguyên phân và gi m phân D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 39 Nguyên phân và gi m phân đư c phân bi t ch y u d a vào: A) Lo i t bào th c hi n phân bào B) S t bào con đư c hình thành sau khi k t thúc phân bào C) S lư ng NST trong m i t bào con so v i t bào m khi k t thúc phân bào D) Thành ph n c a các bào quan trong t bào con sau khi k t thúc phân bào Đáp án C Câu 40 Quá trình phân bào nguyên nhi m đư c g p m i t bào cơ th tr : A) T bào sinh d c B) T bào sôma C) T bào th c v t D) A, C đúng Đáp án A Câu 41 Trong nguyên phân s nhân đôi c a nhi m s c th x y ra : A) Kì đ u B) Kì gi a C) Giai đo n chu n b D) Kì sau Đáp án C Câu 42 Trong phân bào, thoi vô s c đư c hình thành t : A) Màng nhân B) H ch nhân C) Tâm đ ng D) Trung th Đáp án D Câu 43 Trong quá trình phân bào, thoi vô s c là nơi: A) X y ra quá trình nhân đôi c a trung th B) X y ra quá trình nhân đôi c a ADN
 8. C) Tâm đ ng c a NST bám và trư t v các c c c a t bào D) HÌnh thành nên màng nhân m i cho t bào con Đáp án C Câu 44 Trong nguyên phân s nhân đôi c a trung th x y ra : A) Kì cu i B) Kì đ u C) Giai đo n chu n b D) Kì sau Đáp án C Câu 40 Quá trình phân bào nguyên nhi m đư c g p m i t bào cơ th tr : A) T bào sinh d c B) T bào sôma C) T bào th c v t D) A, C đúng Đáp án A Câu 41 Trong nguyên phân s nhân đôi c a nhi m s c th x y ra : A) Kì đ u B) Kì gi a C) Giai đo n chu n b D) Kì sau Đáp án C Câu 42 Trong phân bào, thoi vô s c đư c hình thành t : A) Màng nhân B) H ch nhân C) Tâm đ ng D) Trung th Đáp án D Câu 43 Trong quá trình phân bào, thoi vô s c là nơi: A) X y ra quá trình nhân đôi c a trung th B) X y ra quá trình nhân đôi c a ADN C) Tâm đ ng c a NST bám và trư t v các c c c a t bào D) HÌnh thành nên màng nhân m i cho t bào con Đáp án C Câu 44 Trong nguyên phân s nhân đôi c a trung th x y ra : A) Kì cu i B) Kì đ u C) Giai đo n chu n b D) Kì sau Đáp án C Câu 45 Nhi m s c th (NST) sau khi phân đôi s tr thành A) M t NST v i 2 crômatit dính v i nhau tâm đ ng B) M t NST kép v i 2 crômatit C) Hai NST đơn, m i NST có 1 tâm đ ng
 9. D) Hai NST đơn Đáp án A Câu 46 S phân ly c a các nhi m s c th (NST) kì sau c a nguyên phân di n ra theo cách: A) M i NST kép trong c p đ ng d ng không tách qua tâm đ ng và phân ly ng u nhiên v m i c c B) M t n a s lư ng NST kép đi v m i c c C) M i NST kép tách qua tâm đ ng đ m i NST đơn phân ly v tâm đ ng D) M i NST kép tách không tách qua tâm đ ng, chia thành 2 nhóm b ng nhau r i phân ly v 2 c c Đáp án C Câu 47 Trong nguyên phân s bi n m t c a màng nhân và nhân con x y ra : A) Kì cu i B) Kì đ u C) Kì sau D) Kì gi a Đáp án B Câu 48 Trong nguyên phân s phân ly c a các nhi m s c th v x y ra : A) Kì cu i B) Kì đ u C) Kì gi a D) Kì sau Đáp án D Câu 49 Trong nguyên phân hi n tư ng các nhi m s c th co xo n đ n m c ng n nh t c a nhi m s c th x y ra : A) Kì cu i B) Kì đ u C) Kì gi a D) Kì sau Đáp án C Câu 50 Trong nguyên phân hi n tư ng các nhi m s c th t p trung m t ph ng xích đ o c a thoi vô s c x y ra : A) Kì cu i B) Kì đ u C) Kì gi a D) Kì sau Đáp án C Câu 51 Trong nguyên phân s tái xu t hi n c a màng nhân và nhân con x y ra : A) Kì cu i B) Kì đ u C) Giai đo n chu n b D) Kì gi a Đáp án A
 10. Câu 52 Trong nguyên phân thoi vô s c bi n m t : A) Kì cu i B) Kì đ u C) Giai đo n chu n b D) Kì gi a Đáp án A Câu 53 K t qu c a quá trình nguyên phân là hình thành nên: A) Hai t bào con mang 2 b nhi m s c th (NST) lư ng b i B) Hai t bào con mang b NST đơn b i C) Hai t bào con mang b NST đơn b i kép D) B n t bào con man b NST đơn b i Đáp án A Câu 54 S khác b êt ch y u trong quá trình nguyên phân c a t bào đ ng v t và th c v t : A) T bào th c v t không t o thoi vô s c khi th c hi n nguyên phân B) Kì cu i c a nguyên phân t bào th c v t trong t bào ch t hình thành 1 vách ngăn chia t bào m thành 2 t bào con C) T bào th c v t không th c hi n phân đôi nhi m s c th trong giai đo n chu n b mà kì đ u D) T bào th c v t không phá v màng nhân trong quá trình phân bào Đáp án B Câu 55 cơ th đa bào, vi c thay th t bào già và ch t đư c th c hi n b i hình th c: A) Tr c phân B) Gi m phân C) Nguyên phân D) Sinh s n sinh dư ng Đáp án C Câu 56 Ý nghĩa sinh h c c a quá trình nguyên phân A) Giúp gia tăng s lư ng t bào và b sung cho nh ng t bào già, ch t, t bào b t n thương B) Duy trì b nhi m s c th đ c trưng n đ nh qua các th h t bào C) Thúc đ y s phát tri n cơ th D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 57 Các th h cơ th c a loài sinh s n sinh dư ng đư c đ m b o nh cơ ch : A) Gi m phân và th tinh B) Gi m phân C) Nguyên phân D) Tr c phân Đáp án C Câu 58 T 1 h p t đ hình thành cơ th đa bào đòi h i quá trình: A) Gi m phân và th tinh
 11. B) Sinh s n h u tính C) Nguyên phân D) Sinh s n dinh dư ng Đáp án C Câu 59 M t t bào sinh dư ng c a ngư i giai đo n trư c khi bư c vào nguyên phân có s crômatit là: A) 46 crômatit B) 92 crômatit C) 23 crômatit D) 96 crromatit Đáp án B Câu 60 ru i, b nhi m s c th (NST) 2n = 8, vào kì sau c a nguyên phân trong m i t bào s có: A) 8 NST đơn B) 16 NST đơn C) 16 crômatit D) 8 NST kép Đáp án B Câu 61 S tâm đ ng kì sau nguyên phân trong 1 t bào sinh dư ng ngư i là bao nhiêu? A) 92 B) 46 C) 23 D) Không có Đáp án A Câu 62 Ru i gi m có b nhi m s c th (NST) lư ng b i 2n = 8, kì gi a c a quá trình nguyên phân trong 1 t bào bình thư ng s có: A) 8 NST đơn B) 8 NST kép C) 16 NST kép D) 16 NST đơn Đáp án B Câu 63 Ru i gi m có b nhi m s c th (NST) lư ng b i 2n = 8. S t bào con hình thành và s nguyên li u tương đương NST đơn mà môi trư ng cung c p cho 1 t bào sinh dư ng c a ru i gi m sau khi tr i qua 6 đ t nguyên phân liên ti p s là: A) 32 t bào con, 248 NST B) 32 t bào con, 256 NST C) 64 t bào con, 504 NST D) 64 t bào con, 512 NST Đáp án C Câu 64 đ ng v t b c cao, t bào sinh tr ng có kích thư c l n hơn so v i t bào sinh tinh là vì: A) Ch a lư ng v t ch t di truy n l n hơn
 12. B) Ho t đ ng t ng h p va trao đ i ch t di n ra m nh hơn C) T bào ch t l n hơn, lưu tr nhi u ch t dinh dư ng D) Nhân có kích thư c l n hơn Đáp án C Câu 65 đ ng v t b c cao, s khác bi t cơ b n gi a tr ng và th đ nh hư ng (th c c) trong k t qu c a quá trình gi m phân cơ quan sinh s n cái là: A) S lư ng nhi m s c th B) Lư ng t bào ch t C) Kh năng di đ ng D) Kích thích c a nhân t bào Đáp án B Câu 66 gà, 2n = 78, có 60 t bào sinh tinh th c hi n gi m phân t o giao t . S tinh trùng đư c t o thành và t ng s nguyên li u tương đương nhi m s c th (NST) đơn mà môi trư ng cung c p cho quá trình này là: A) 60 tinh trùng, 2340 NST đơn B) 240 tinh trùng, 2340 NST đơn C) 60 tinh trùng, 4680 NST đơn D) 240 tinh trùng, 4680 NST đơn Đáp án D Câu 67 T 20 t bào sinh tr ng qua gi m phân s có: A) 20 th đ nh hư ng B) 40 tr ng C) 80 tr ng D) 20 tr ng Đáp án D Câu 68 Qua gi m phân th y có 128 tinhtrùng đư c t o thành, s t bào sinh tinh ban đ u là bao nhiêu? A) 128 B) 32 C) 64 D) 16 Đáp án B Câu 69 S ti p h p và trao đ i chéo gi a các c p nhi m s c thê tương đ ng x y ra th i kì nào trong quá trình gi m phân: A) Kì đ u c a gi m phân I B) Kì g a c a gi m phân I C) Kì đ u c a gi m phân II D) Kì sau c a gi m phân I Đáp án A Câu 70 Mô t nào là đúng v hi n tư ng trao đ i chéo trong gi m phân A) S ti p h p và trao đ i chéo x y ra gi a 2 NST d n đ n hi n tư ng chuy n đo n tương h
 13. B) S ti p h p và trao đ i chéo x y ra gi a 2 NST kép tương đ ng d n đ n s trao đ i đo n NST C) Hi n tư ng trao đ i chéo di n ra vào kì đ u c a gi m phân II d n đén s thay đ i v trí c a các gen trên c p NST tương đ ng D) Hi n tư ng trao đ i chéo gi a các crômatit c a 2 NST tương đ ng kì đ u c a gi m phân I d n đ n hi n tư ng hoán v gen Đáp án D Câu 71 Hi n tươ ngti p h p và trao đ i chéo d n đ n k t qu A) Đ m b o cho quá trình gi m phân di n ra bình thư ng B) D n đ n s thay đ i v trí c a các gen trên c p NST tương đ ng C) Góp ph n t o ra hi n tư ng bi n d t h p D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 72 Các NST kép không tách qua tâm đ ng và m i NST kép trong c p tương đ ng phân ly ng u nhiên v m i c c t bào d a trên thoi vô s c. Ho t đ ng trên c a NST x y ra : A) Kì sau c a nguyên phân B) Kì sau c a gi m phân I C) Kì sau c a gi m phân II D) Kì gi a gi m phân I Đáp án B Câu 73 Quá trình gi m phân d n đ n vi c hình thành: A) Các h p t B) T bào sinh d c sơ khai C) T bào sinh d c đ c ho c cáiv i b NST đơn b i D) T bào sôma Đáp án C Câu 74 Gi m phân là 1 quá trình: A) T o giao t đơn b i B) t o nên s đa d ng c a các giao t C) Góp ph n t o nên hi n tư ng bi n d t h p D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 75 các giao t đ c ho c cái sau gi m phân, đ c đi m b NST c a chúng là: A) Mang b NST có s lư ng gi m đi 1 n a, NST t n t i thành c p tương đ ng B) Mang b NST đơn b i tr ng thái kép C) Mang b NST đơn b i, m i c p NST tương đ ng ch còn l i m t D) Mang b NST lư ng b i Đáp án C Câu 76 Trong quá trình th tinh: A) B NST 2n đư c khôi ph c B) Góp ph n t o nên hi n tư ng bi n d t h p C) H p t đư c hình thành mang đ c đi m di truy n kép
 14. D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 77 Có 250 t bào sinh tinh gi m phân t o tinh trùng hi u su t th tinh c a tinh trùng là 1o/oo c a tr ng là 1%. Trong quá trình này: A) 10 h p t đư c t o thành, 100 t bào sinh tr ng tham gia gi m phân B) 10 h p t đư c t o thành, 10 t bào sinh tr ng tham gia gi m phân C) 1 h p t đư c t o thành, 100 t bào sinh tr ng tham gia gi m phân D) 1 h p t đư c t o thành, 10 t bào sinh tr ng tham gia gi m phân Đáp án C Câu 78 ru i gi m đ c, 2n = 8, gi s m i c p NST đ u có c u trúc khác nhau và không có hi n tư ng trao đ i chéo gi a các c p NST tương đ ng, s lo i giao t khác nhau đư c t o thành là: A) 8 lo i giao t B) 16 lo i giao t C) 32 lo i giao t D) 6 lo i giao t Đáp án B Câu 79 1 t bào sinh tr ng, xét 2 c p NST tương đ ng có kí hi u AaBb, trong th c t s cho s lo i giao t qua gi m phân là: A) 8 lo i giao t B) 2 lo i giao t C) 4 lo i giao t D) 1 lo i giao t Đáp án D Câu 80 1 t bào sinh d c đ c, xét 2 c p NST tương đ ng đư c kí hi u AaBb, gi s không có hi n tư ng trao đ i chéo x y ra. Trong th c t t bào này s cho s lo i giao t qua gi m phân là: A) 2 lo i giao t B) 4 lo i giao t C) 1 lo i giao t D) 8 lo i giao t Đáp án A Câu 81 Trong 1 t bào sinh d c bình thư ng c a ngư i, t i kì gi a c a l n gi m phân II s có: A) 23 NST kép B) 46 NST kép C) 23 NST D) 46 NST Đáp án A Câu 82 S NST đư c th y trong 1 t bào sinh d c bình thư ng c a ru i gi m kì sau c a gi m phân I là: A) 16 NST kép B) 4 c p NST kép
 15. C) 8 NST kép D) 16 NST đơn Đáp án C Câu 83 l n cái có b NST 2n = 38, c p NST gi i tính là XX. Gi s c p NST đ ng d ng đ u có c u trúc khác nhau. S trao đ i chéo ch x y ra m t c p NST tương đ ng t i 1 đi m, s lo i giao t đư c tính như sau: A) 219 B) 218 C) 4 x 218 D) 4 x 219 Đáp án C Câu 84 Phát bi u nào dư i đây là không đúng? A) T bào sinh tinh qua gi m phân đã cho 4 t bào con đ u có kh năng tr thành tinh trùng B) T bào sinh tr ng qua gi m phân s cho 1 tr ng và các th đ nh hư ng C) L n phân bào I gi m phân c a t bào sinh tr ng s ho 2 t bào con, có kích thư c gi ng nhau D) Trong quá trình th tinh m i tinh trùng ch th tinh cho 1 tr ng Đáp án C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản