intTypePromotion=1

Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính - Nguyễn Phương Lan

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
75
lượt xem
15
download

Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính - Nguyễn Phương Lan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính" dưới đây để nắm bắt được những trở ngại tâm lý như: Tâm lý e ngạo thể hiện tính chủ động trong tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức giáo dục giới tính, tâm lý ngại bộc lộ, chia sẻ, những kiến thức về bản thân về giáo dục giới tính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính - Nguyễn Phương Lan

TRO NGAI TAM LY CUA HOC SINH<br /> TRUNG HOC CO SO TRONG H A N H VI<br /> THAM GIA HOC GlAo DUC GIOI TINH<br /> Nguyen Phuong lan<br /> Ban TSchUe Tinh uy, Tinh Bd Ria Viing Tdu.<br /> <br /> ' T6M TAT<br /> Trong nghien cini ndy, trd nggi tdm ly cia hpc sinh trong hdnh vi tham gia<br /> hoc gido due gidi tinh duac ddnh gid tren hai bieu hien: 1) Tdm ly nggi the Men tinh<br /> chu ddng trong titn hieu, ITnh hdi kie'n thirc gido due gidi tinh; 2) Tdm ly nggi bpc Id,<br /> chia se' nhitng kieh thdc cua bdn thdn ve gido due gidi tinh. Kit qud nghien cdu cho<br /> thdy, hpc sinh gap trd nggi ldm ly trong hdnh vi tham gia hpc gido due gidi tinh d hai<br /> bieu hien nghien cdu Id khde nhau. Cdc em cd tlnh tich cue. chi dpng trong linh hdi<br /> kie'n thuc gido due gidi tinh luang ddi tdi. Ndi cdch khac, trd nggi tdm ly md hpc sinh<br /> gap phdi trong vdn de ndy a mde dp it. Song trd nggi tdm ly trong hdnh vi bdc Id, chia<br /> se'nhitng kie'n thdc cia bdn thdn Id khd cao (mic 3). Cdc bieu hien trd nggi chimg td<br /> hpc sinh cd quan niem kien thic gidi tinh Id nhitng dieu thdm kin, nggi bpc Id trudc<br /> thdy cd gido vd sa cdc bgn ehi cucri, ndi ra nguong mieng.<br /> Ttt khoi: Trd nggi tdm ly; Gido due gidi tinh; Hgc sinh trung hpc co sd.<br /> Ngdy nhdn bdi: 1/10/2012; Ngdy duyet ddng bdi: 20/10/2012.<br /> <br /> Dat van de<br /> Hpe sinh trung hpc CO s d l i d d tudi ttt 11, 12 dd'n 14,15 tudi. Dd la nhiing<br /> hpc sinh dang theo bpc ttt ldp 6 dd'n Itip 9 tai cic trudng trung bpc co sd, nhiing<br /> hpc sinh niy thude Itta tudi thidu nidn. Day la Itta tudi dae biet nhay cam vdi<br /> cic vin dd tim sinh ly cttng nhu phat tridn nhan each. Cac em phat tridn nhanh<br /> vd eo thd, cd nhu ciu tim hidu vd gidi tlnh. Cic em td md, mud'n thO nghidm cii<br /> mdi trong nhidu linh vuc cia cude sd'ng, trong dd cd ca linh vyc tinh due.<br /> Nhim hinh tbanh ndn nhitng phim chit, dac didm eung nhu tim thd cia nhin<br /> each eon ngudi, quy dinh ndn thai dd, hinh vi cin thidt cho xa hdi cia eon<br /> ngudi dd ddi vdi nhttng dai didn cua gidi kia tbi vide trang bj kidn thtte gidi ti'nh<br /> eho hpc sinh li cin thid't. Tuy nhidn, giao due gidi tlnh trong nhi trudng hidn<br /> nay mtii dip Ong phin nio ddi hdi cua xa hdi m i chua thda man nhu ciu tim<br /> hidu cia hoc sinh.<br /> <br /> <br /> TAPCHITAM ly HOC, sd 11 (164), 11 - 2012 83<br /> Tid'p cin giio due gidi tlnh dudi gdc dd tim hidu cic trd ngai tim IS cia<br /> hpc sinh trung hpe co sd trong qui trlnh hpc giio dye gidi tinh cho thiy, vide<br /> dua giao due gidi tinh vio trudng hpc da gip ri't nhidu trd ngai khdng chi d<br /> Vidt Nam mi ngay ci nhiing nude tidn lid'n nhu Anh, My, Thuy Didn, Nga...<br /> Nhflng nude niy (5a phii mil rit nhidu nam mdi dua dupc ndi dung giio due<br /> gidi tinh vio trudng hpc.<br /> Vdi quan nidm trd ngai tim 1^ eua hpc sinh trung hpc co sd trong giio<br /> due gidi tinh li nhung ydu td tim 1^ hidn didn d bin thin cac em, giy khd khin<br /> cho ciic em irong qui trinh hpc tap giio due gidi tinh, chung tdi nhan thiy ring,<br /> trdn thuc td hpc sinh da gap phii mdt s6 khd khan, trd ngai tim 1^ trong qui trinh<br /> tham gia hpc giio due gidi tlnh. Cic trd ngai tim ly trong hanh vi hpc giio due<br /> gidi tinh bidu hien kha phong phu. da dang, mi theo gii thuydt ban diu cia ehung<br /> tdi, ndi bit nhai hi trong 2 ndi dung: Tam 1^ ngai thd hidn tinh chi ddng trong<br /> tim hidu, linh hdi kidn thOc giio due gidi tinh; Tim l^ ngai bdc Id, chia se<br /> nhung kid'n thOc cua ban than vd giio due gidi tinh.<br /> Phuong phap nghidn cttu va cich danh gia<br /> Trong nghidn cOu niy nhidu phuong phip nghien cttu khac nhau duoc<br /> phdi hpp s i dyng nhu: nghidn cOu tii lidu, didu tra bing bang hdi, phuang phip<br /> quan sat, phdng vi'n siu... vdi muc dich cic phuang phip dd hd trd, bd sung<br /> cho nhau giup kdt qua nghidn cOu duoc khich quan vi chi'nh xac. DO lieu khao<br /> sat thuc tidn dupc x i ly theo chuong trinh phin mdn SPSS dinh cho nhttng<br /> nghien cOu khoa hpc xa hdi.<br /> Sd lupng khach thd didu tra 600 bpc sinh trung hpc co sd, 100 phy<br /> huynh, 80 giio vidn.<br /> Vide dinh gii trd ngai tim 1^ cia hpc sinh dupe cin ctt vao didm trung<br /> binh chung eia kd't qua hpc sinh tra ldi cic thang do. Ngoai ra, chung tdi cdn<br /> tham khao dinh gii cia giio vidn va phu huynh vd nhiing vin dd lidn quan dd'n<br /> trd ngai tim ly cua hpc sinh.<br /> Didm trung binh dupe tinb theo 5 mtte dd tucmg ttng vdi thang didm ttt 1<br /> ddn 5. Cach phin chia eae mtte dd trd ngai (chia khoang) dya trdn cic didm<br /> bidn gidi lidn tyc. 'Vi vay cd cic khoing didm lidn tuc 14: MOc dd 1 - khdng trd<br /> nggi, cd didm trung binh < 1,5. MOc dd 2 - it trd nggi, c6 didm trung binh ttt<br /> 1,5 dd'n < 2,5. MOc 66 3- trd nggi vita phdi, ed didm trung binh ttt 2,5 ddn < 3,5.<br /> MOc dd 4 - trd nggi khd cao, cd didm trung binh ttt 3,5 dd'n < 4,5. Mtte dd 5 -<br /> trd nggi eao, ed didm trung binh ttt 4,5 trd ldn.<br /> Ket qua nghidn ciiru<br /> Trd ngai tim ly trong hanh vi cia hpc sinh trong qui trlnh tham gia hpc<br /> giao due gidi tinb dupc nghidn cOu d 2 ndi dung: Tim ly e ngai thd hien tlnh<br /> <br /> <br /> 84 TAP CHl TAM ly HOC, Sd 11 (164), 11 - 2012<br /> chi ddng trong tim hidu, ITnh hdi kid'n thOc giio due gidi tinh; Tim ly ngai bdc<br /> Id, chia se nhttng kid'n thtte cia ban thin vd giio due gidi tinh. Kdt qua nhu sau:<br /> 1. Tdm Jy' e nggi thi hiin tinh chii ddng trong tim hiiu, linh hdi kien<br /> thtic gido dtic gidi tinh<br /> Dd tim hidu vin dd niy, ehOng tdi khao sat bidu hidn hinh vi cia hpc<br /> sinh trong gid hpc ly thuydt trdn ldp cia tidt hpe giio d'jc gidi tlnh.<br /> <br /> Bdng 1: Tdm ly nggi the hien tinh chit ddng Irong lim hieu,<br /> ITnh hdi kii'n thitc gido due gidi tinh<br /> <br /> Cic y kie'n Phuong i n tra liA DTB DLC Miic<br /> 1 2 3 4 5<br /> 1. *Khi thdy/c6 gido giang<br /> ve gido due gidi ti'nh, toi<br /> chdm chi nghe giang vd 16,2 12,9 36.2 12,9 21,8 2,89 1,33 3<br /> neu c6 mO hinh dli nhin<br /> mO hinh d^ hi^u ro hem<br /> 2. Khi thdy/eO gido giang<br /> ve nhihig npi dung "nhay<br /> cam" toi quay sang ndi<br /> chuyen vdi ban khde hodc 44,0 27,5 18.2 7,6 2,7 1,98 1.08 2<br /> lam viee rieng d^ cac ban<br /> nghT Id minh khdng thich<br /> nghe ve nhihig chuyen do<br /> 3. Neu thdy/c6 gido cd<br /> bi^u hien ngai ngdn uong<br /> khi giang ve mpt chu di<br /> giao due gidi tinli ndo do, 19,3 24,0 34,7 13,5 8,5 2,68 1.78 3<br /> IPi cUng cam thd'y ngai<br /> neu to ra chu y nghe giang<br /> 4. Khi dang chii y nghe<br /> thdy/cO giang ve gido due<br /> gidi tinh, neu ban ndo do<br /> 24,0 25,3 27,5 13,5 9,8 2,6 1,56 3<br /> trong ldp nhin tPi, tOi dldy<br /> nguong vd quay nhin chp<br /> khac<br /> 5. Trong gid hoc giao due<br /> gidi tinh toi khpng nhin<br /> len bang, gia bp nhu 14,7 2.41 1,41 2<br /> 35,8 24,5 17,3 7.6<br /> khPng quan tdm nhung<br /> vdn ldng nghe thdy/c6<br /> giang<br /> 6. Trong gid hoe giao due<br /> gidi tfnh, 161 nhin thdi dp 47,1 18,4 19,5 8.9 6,2 2,09 1.25 2<br /> ciia cac ban di lam theo<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHl TAMiy HOC, Sd 11 (164), 11 - 2012 85<br /> 7. Tdi hay bi do mdt trong<br /> 35,8 26,0 20,4 10,2 7,6 2,28 1,26 2<br /> gid gido due gidi tinh<br /> 8. Toi rdi ngai to ra chii y<br /> nghe giang gido due gidi<br /> 30,7 21,3 2..1 13,3 9,6 2,5 1,31 3<br /> tfnh khi phai hpc chung<br /> vdi cdc ban khde gidi<br /> 9. Trong tiet gido due gidi<br /> tfnh, tPi khPng dam nhin<br /> 32,9 23.6 24,9 10.4 8.2 2,37 1,27 2<br /> len hinh md phdng nhay<br /> cam<br /> 10. Toi it chii y nghe<br /> giang trong tiei gido due<br /> 27,3 27.1 26,2 9,3 10.0 2.48 1.26 2<br /> gidi tfnh hon so vdi cdc<br /> liei hoe khac<br /> 11. Trong tiet gido due<br /> gidi linh lOi ldm bdi cia<br /> 48,6 17,1 14.9 10.5 8,9 2,14 1,36 2<br /> mPn hpe khde hodc ldm<br /> viec rieng<br /> DTB chung 2,40 0,69 2<br /> Ghi chu: * Khi xu /v ETTB cua Ihang do, nhiing cdu dd dd dugc ddi diem theo chieu nguac lai.<br /> 1. Khdng bao gid; 4. Tucmg ddi thudng xuyen;<br /> 2 Hiem khi; 5. Thudng xuyin.<br /> 3 Binh thudng;<br /> <br /> <br /> Nhin tdng thd, DTB cia toin thang do = 2,40 cho thiy, tlnh tich eye chi<br /> ddng trong ITnh bdi kidn thOc giio dye gidi tinh cia hpc sinh tuong ddi tdt. Ndi<br /> each khac, trd ngai tim ly mi bpc sinh gap phai ttong viii dd niy d mOc dd it (mic 2).<br /> Tuy nhidn, ndu xem xet tilng bidu hidn eu thd trong tttng item cua thang<br /> do, ta thi'y cd su tie ddng ttt thai dd cia giao vidn dd'n hinh vi hpc tip cua hpc<br /> sinh. Cac em cam thiy ngai ngin, khdng dim td ra chu y nghe giang ndu thi'y<br /> giao vidn khdng ty tin (22,6% sd em khing dinh nhu viy va 34,7% sd em cam<br /> thi'y 10c ngai luc khdng). Mdt bidu hien khic gitta hpc sinh vdi nhau cung<br /> chttng td trd ngai tim 1^ trong hinh vi hpc giio dye gidi tlnh: khi dang chim<br /> chO nghe giang, tha'y ban khac quay sang nhin minh, cic em cam thiy nguong<br /> va quay nhin noi khac, khdng dim nghe giang ntta (23,3% sd em cd bidu hiidn<br /> nhu viy va 27,5% sd em cam thiy luc nguong luc khdng). Nhu viy, chung ta<br /> tha'y ring, trong khi hpc bii tren ldp, thai dd cia ngudi khic hoic su chu y cia<br /> ngudi khie ddn minh cd anh hudng ddn sy tip trung chu y ling nghe cua hpc<br /> sinh. Mic d i nhttng nim gin diy, quan didm vi nhin thtte cia mpi ngudi vd<br /> giao dye gidi tinh da cdi md hon, thtta nhan tlnh tich eye cua giao due gidi tinh<br /> ddi vtii bpc sinh va nhttng lpi ich xa hiSi m i giio due gidi tinh ding din mang<br /> lai. Nhung siu trong ndp nghT, cich nhin cia nhidu ngudi vin cdn du am cia<br /> nhttng quan nidm, nhin nhin lac hiu trudc diy. Mi cy thd d diy, cac em vin<br /> <br /> <br /> <br /> 86 TAP CHITAM ly HOC, Sd 11 (164), 11 - 2012<br /> edn Iin ei'n suy nghi ring, ngudi khic se dinh gia minh ra sao nd'u minh td ra<br /> qua quan tim dd'n giao due gidi tinb. Hpe sinh quan tam ddn thai dd cua ngudi<br /> khie danh eho minh khi tim bidu nhttng kid'n thtte vd gidi tlnh.<br /> Ndu nhu mdn hpc khae, hpc sinh nd lye hpc tap, cd ging tap trung nghe<br /> giang, khdng che diu sy cd ging trong hpc tap eua minh Si dupc mpi ngudi ghi<br /> nhan. Nhiing cd ging dd dupc ngudi ldn va ban be dinh gia la phim chit td't eia<br /> mdt ngudi hpc sinh, ding de bpc tip, la guong td't cbo ban be noi theo. Hp gpi tdn<br /> nhflng phim chit dd nhu la: chiu khd, nd lye, cd ging, cham ehi, ham hpc, bidu<br /> hpc... Nhung ddi vdi giao due gidi tinb tbi ngupc lai, hpc sinh thudng ehe day<br /> nhihig binb vi the hidn sy bam hpe ddi vdi mdn hpe. Cae em quan tam dd y da<br /> luan dinh gia nhu thd nao klu minh ehu y nghe giang, khi minh ehuydn tim hpc<br /> bai giio due gidi tinh... Bdi vi, vin cdn diu dd trong suy nghi cua nhidu ngudi<br /> danh ddng vide tim hidu kidn thtte giio due gidi tinh vdi nhiing dieu thidu trong<br /> sang, thidu lanh manh. Khi mdt hpc sinh td ra thi'ch thO hpc giao due gidi tinh,<br /> hen dd cic em nhin duoc inh mit trdu trpe, tham chi nghi ngd hay nhiing nhan<br /> xet thid'u linh manh vd tu each, dao dOc. Chlnh vi vay, ma thai dp cua giao vidn va<br /> ban be anh budng dd'n hanh vi hpc bai eia hpe sinh.<br /> Thdm mdt didm khae bidt ntta cia giao dye gidi tinh so vdi cac mdn hpc<br /> khac, ndu nhu vide stt dyng eic md binb true quan trong eae phuong phap day<br /> hpc hidn nay dupe danh gii la ti'ch eye, thi ddi vdi giao due gidi tlnh se la phan<br /> cam nd'u giao vidn khdng bidt stt dung mpt each hop ly va kheo leo, dac bidt la<br /> eae chi dd giio due gidi tinb nhay cam. Lidn quan dd'n vin de nay, ed nhttng<br /> bieu hidn hanh vi trong gid hpe ly thuydt cia giao due gidi tinb the hien trd<br /> ngai tim ly cia hpc sinh: Khi thiy/cd giao giang vd giao due gidi tlnh vdi<br /> nhiing binh ve tryc quan, cbi cd 34,7% sd hpe sinh du ban linh the bidn su<br /> cham chO nghe giang va quan sit md binh dd hieu rd hon, trong khi dd, 29,1%<br /> sd em khdng d i ban ITnh dd lam vide nay va 36,2% sd em cd bidu bidn trung<br /> tuih. Tmh hudng nay thd hien trd ngai eao nhit ma bpc sinh gap phii (trong so<br /> sanh vdi cac tinh hudng khae dupc nghidn cttu). ChOng ta phai khang dinh<br /> ring, mdt sd thuat ngtt trong giio due gidi tlnh ri't khd dd hidu, die bidt la dd'i<br /> vdi hpe sinh Itta tudi trung hpe cP sd, bdi dd la nhiing ttt chuydn mdn trong y<br /> hpc, vl du nhu tdn mdt sd benh lay truyen qua dudng tinb due, co chd lay bdnh,<br /> CO chd thy thai, sinh eon, cic bd phan va dac didm cua sinh due nam, ntt... va<br /> tlnh nhay cam cung cao trong vide sO dung vi gpi tdn. Nham minh hpa cho hpc<br /> sinh hidu thSu dio vin dd va ed bidu tupng vd nhflng vin dd neu tren, viec s i<br /> dung giao cu, md hinh tryc quan trong giang bai la vd cung can thid't. Thd<br /> nhung, viee stt dung nhu thd nao la hpp ly dd bpc sinh chap nhan nd nhu mpt<br /> didu duong nhien, khoa hpc la vin dd cin quan tam. 6 day, chung tdi dd cao<br /> thii do cia giao vidn trong qua trinh giang bai, mpt giio vidn ldn ldp vdi thii<br /> dd ty tin, hdm hinh, hii bude, nhung nghidm tOc se didu chinh dupc biu khdng<br /> khi va tinh thin bpc tap cia hpe sinh.<br /> <br /> TAP CHITAM ly HOC, S d l l (164), 11-2012 &^<br /> Mdt cd giio trudng trung hpc co sd Kim Ddng, ngudi cd thim nidn 20<br /> nim cdng tie da tttng chttng kidn sy trudng thinh eia nhidu Itta hpc trd eung<br /> nhu bao didu lim Id, dai khd da dd lai hiu qui ding budn li eic em phai nudi<br /> con d tudi 13, 14 da chia sd: "Ddi vdi gido due gidi tinh ddi hdi ngUdi gido viin<br /> phdi ed Iinh thdn thep. Trudc lii'l Id thip di ehiu bua rlu Id cdc biic phit huynh,<br /> thit de'n Id thip di ehiu dp Itte tit phia hpc sinh. Nghe thi cd ve vd ly, xua nay<br /> hpe sinh ehiu dp Itic tit gido viin ehd ai di ndi dieu ngUdc lai, nhiing sti thdt Id<br /> nhu vdy. Khi tdi dua md hinh minh hpa bd mdy sinh sdn nd, ddu tiin td cd tiing<br /> cudi lich rich tU mdt gdc Idp phdt ra, sau dd Id tiing bdn tdn, sau dd Id cd ldp<br /> nhao nhao cUdi, ndi, treu choc, nhu ong vd tS... trong tinh hudng do, niu yiu<br /> bdng via hcnic mdi ra trudng thi cd md ddng khde".<br /> Thdng qua du gid, quan sat mdt sd tid't hpc giio dye gidi tlnh cua 2 trudng<br /> trung hpc co sd Kim Ddng vi Di't Dd, ehung tdi ghi nhin dupc mdt sd bidu<br /> bidn cia bpc sinh nhu sau: Khi tidp nhan kidn thtte gidi tinh hpc sinh rit hd hdi,<br /> thich ndi vd ban thin, dac bidt nhttng thay ddi tim sinh Vj b tudi diy thi, cic em<br /> gdn nhu mudn ngudi ldn hidu cic em dang mudn dupe mpi ngudi quan tim tdi,<br /> nhi't li vd vi'n dd thay ddi cia cP thd, linh cam tudi hpc trd. Cic em mong dupc<br /> cha me, thiy cd chip nhin nhu li nhung boat ddng sinh 1^ binh thudng, dimg<br /> che trach hay xic pham cic em. Trudc khi ddn vdi chuong trinh giao dye gidi<br /> tlnh trong nhi trudng, hiu hdt eic em ddu cd nhttng kidn thuc nhit djnh vd giao<br /> due gidi tinb. Nhung do cic em cdn e de ndn chua bdc 10 ra, lim ngudi ldn<br /> nhim tudng li cic em "mi md" kidn thtte giao dye gidi tinh. Tit nhidn nhiing<br /> kidn thtte m i cic em cd dupe bing cich chip ghdp, manh nhim va thidu hd<br /> thdng thi dd tin ciy khdng cao, dd li chua kd dd'n nhitng kidn thOc cd dupc ttt<br /> nhung kinh nghidm chua dupc kidm ehung nhu cac em vin truydn tai nhau<br /> ring, mudn khdng cd thai khi quan hd tinh due thi in nhidu rau rim, mud'n pha<br /> thai thi udng thude cao ich miu... tit ca la nhttng nguy hidm tidm tang ndu ip<br /> dung kid'n thtte gidi tlnh dd vio thyc tidn. Ndi vd vd'n kidn thtte giao due gidi<br /> tinh, mdt hpc sinh ldp 9A1 trudng Dit Dd ndi: "Trudc khi hpc gido diic gidi<br /> tinh a trudng, em dd biit qua internet, qua ngudi Idn ndi, cd em dpc sdch nda".<br /> Cdn ban N.Ph cung cbo ring: "Em dd dpc nhitng ehuyen nhu thi ndy a tren<br /> mang rdi. Tuy nhiin, dddy cd Nh. dgy ky hem vd hay hdn. Em rdt thich hpc".<br /> Khi dupc giao vidn gpi y, dua ra chu dd thao luan, cac em thit su thoai<br /> mii va bdc bach nhttng bin khoin, lo ling, nhttng bdi rd'i cia minh. Rit nhidu<br /> hpe sinh td ra thich thu vdi vide nhip, sim vai vio cac nhin vit - mdt trong<br /> nhttng ndi dung giang day cia chuong trinh giao dye gidi tlnh. Tuy nhidn, vi<br /> tim ly cdn e ngai vi eho ring, giao due gidi tinh la mdt vin dd td nhi ndn cic<br /> em chua thd hidn sy tu tin, chi ddng trong linh hdi nhttng kidn thtte, cliua manh<br /> dan hdi hoic trinh biy quan didm, thic mic vdi thiy cd. Do vSy, khi day cic<br /> tidt hpc vd giio dye gidi tinh, giio vidn phii thit sy gin gui vi hidu dupe tam \f<br /> <br /> <br /> TAP CHl TAM ly HOC, Sd 11 (164), 11 - 2012<br /> cia hpe sinh, ddng thdi bid't cich chi ddng gpi md dd tai dd hpe sinh trinh biy<br /> quan didm, y kid'n trude ban bd, thiy cd giao.<br /> Tdm lai, giio due gidi tlnh d trudng trung hpc co sd la kdnh thdng tin<br /> chinh thdng trong vide cung ci'p kid'n thtte gidi tinb eho hpc sinh. Hpc sinh chd<br /> dpi vi chip nhan giio dye gidi tlnh mdt cich khi ehi ddng, tich eye. Tuy<br /> nbidn, trong gid ly thuydt vd giio due gidi tinb, hpc sinh edn cd mdt sd binh vi<br /> trd ngai nha't dinh, dtt mtte dd thip nhung da lam niy sinh d cac em nhttng bidu<br /> hidn e de, ehua tich eye, ty tin trong vide thd hidn thii dd, quan didm, mong<br /> mudn tim hidu vd giio due gidi tlnh. Cae trd ngai trong binh vi hpc bai trdn ldp<br /> bao gdm thai dd e ngai vi chim chpe cua ban be; thidu tu tin va sp du luan len<br /> an; cd ging tim viec lim khic nhim ehe diu hinh vi nghe giang eia ban thin...<br /> Chi'nh vi vay, giio vidn ddng vai trd quan trpng trong viec cbinh dd'n thai dd<br /> hpc tip cung nhu gin gui, ddng vien hpc sinh thd hien quan diem ca nhan trong<br /> hpc giio due gidi tinb.<br /> 2. Tdm ly nggi bpc Id, chia se nhiing kie'n thdc ctia bdn thdn vi' gido<br /> dtic gidi tinh<br /> Khi hpe sinh tham gia vao qui trinh hpe giio dye gidi tinh, d diy didn ra<br /> 2 qua trinh: ndi tim hda va ngoai tam hda. Ndi tam boa la hpe sinh phai chuydn<br /> hda kie'n thtte ttt binh dien ben ngoii vio binh didn bdn trong bang qua trinh<br /> tid'p thu, linh hdi kidn thtte. Ngoai tam hda la hpc sinh phai chuydn hda kidn<br /> thtte ttt binb dien ben trong ra ben ngoai thdng qua didn dat hieu bid't cua minh<br /> bang each tra ldi eae ciu hdi, bai tip, tinb hudng... mi giio vidn ydu ciu. Ca2<br /> qua trinh ndi tim hda hay ngoai tim hda ddu phu thude vio tlnh tich eye, chi<br /> dpng bpc tap cia hpc sinh trong vide tid'p thu, ITnh hdi kien thtte eflng nhu vide<br /> thd hidn hidu bidt cia ban than dd dip Ong ydu ciu cia mdn hpc. Vi vay, chung<br /> tdi nghidn cttu mdt sd hanh vi thd hidn bidu bid't vd kidn thtte giio due gidi tinh<br /> trong gid kidm tra midng va thao luin nhdm trong tidt hpc de phat hidn cac bieu<br /> hidn trd ngai tim ly.<br /> * Tdm ly nggi bde Id, chia se nhiing kii'n thdc cita bdn thdn trong kiim<br /> Ira mieng gido due gidi tinh<br /> Trong bit ctt mdn hpc nao, kidm tra li didu bit bude dd dinh gia kdt qua<br /> hpc tap, giio dye gidi tinh eung khdng ngoai Id. Tuy nhidn, trong thuc td, giio<br /> dye gidi tinh khdng phai la mdn hpe ridng, ma dupe tich hpp, ldng ghep vio<br /> eac mdn hpc khic ndn vide kidm tra cung phu thupc vao mdn hpe dupc tich<br /> hpp, khdng cd didm sd ridng cho giao due gidi tinh. Dd dam bio myc dich quan<br /> sat cung nhu nhidm vy nghidn cttu, ching tdi tidn hanh thyc nghidm trong didu<br /> kidn tu nhien bang each xay dyng vi td chOe day mdt sd tidt giao due gidi tlnh<br /> nh'am ghi nhan nhttng bidu hien trd ngai tam ly trong kidm tra midng. Kd't qua<br /> thu duoe nhu sau:<br /> <br /> <br /> TAP CHl TAM ly HOC, Sd 11 (164), 11 - 2012<br /> Bdng 2: Tdm ly nggi hdc Id, chia se nhitng kii'n thdc ctia bdn thdn hpc sinh<br /> trong kiim tra miing gido diic gidi tlnh<br /> <br /> <br /> Cac y kie'n Phirong i n tri IM DTB DLC MOc<br /> 1 2 3 4 5<br /> 1. Khi bi goi len bang kiem<br /> tra uong gid gido due gidi<br /> tfnh, dfl thupc bdi, song tOi<br /> vdn rdi lung tling, ngai, do 40.0 14,7 19,8 15,5 10,0 2,41 1.4 2<br /> mdl khi phai tra ldi cdc cdu<br /> hoi eua Ihdy/eO<br /> 2. Khi bi goi len bang ki^m<br /> Ira trong gid gido due gidi<br /> 24,6 19,1 28,9 12,2 15,3 2,74 1,36 3<br /> tinh. IPi Ihudng trd Idi nh6<br /> tiehg hon binh thudng<br /> 3. Theo IPi. ne'u cdn ki^m Ira<br /> kien Ihiie ciia hpc sinh ve gido<br /> due gidi Ifnh ihi ihdy/cP nen 11,5 15.1 21,3 16,2 36.0 2,55 1.88 3<br /> mi uen ehon hinh thUc ki^m<br /> tra viei hon Id ki^m tra mieng<br /> 4. Khi bi gpi len bang ki^m<br /> ua trong gid gido due gidi<br /> tfnh, tPi rdt ngai neu phai 18,2 20,2 27,8 17,8 16.0 2,93 1,32 3<br /> ding hinh mp phong d^ minh<br /> hoa eho edu ua ldi<br /> 5* Khi bi gpi len bang ki^m<br /> Ira Irong gid gido due gidi<br /> tfnh, toi tra ldi edu hoi cua 17.3 20,9 25,8 12,5 23.5 2.96 1,4 3<br /> thdy/eO ma khPng ngai edc<br /> ban uong ldp cudi nhao<br /> 6. Neu bi thdy/eO gpi len<br /> ki^m ua mieng bai ve bp<br /> phdn sinh due cua hai gidi, c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2