intTypePromotion=1
ADSENSE

Truyền đạt

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

386
lượt xem
126
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mô tả quá trình truyền đạt; 2. Phân biệt những ưu nhược điểm của truyền đạt bằng lời và phi lời nói; 3. So sánh hiệu quả của các mạng truyền đạt trong các nhóm nhỏ; 4. Nhận dạng những nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng tin đồn; 5. Thảo luận về sự thay đổi của công nghệ ảnh hưởng tới truyền đạt tổ chức....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyền đạt

 1. Truy n t Hành vi T ch c !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 Truy n t Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn M c tiêu K t thúc h c t p ch ng này, b n s có kh : 1. Mô t quá trình truy n t 2. Phân bi t nh ng u nh c i m c a truy n t b ng l i và phi l i nói 3. So sánh hi u qu c a các m ng truy n t trong các nhóm nh 4. Nh n d ng nh ng nhân t nh h ng t i s d ng tin n 5. Th o lu n v s i c a công ngh nh h ng t i truy n t trong t ch c 6. Gi i thích v nh ng rào c n truy n t 7. Mô t nh ng v n có th n y sinh trong truy n t a v n hóa Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. Truy n t Hành vi T ch c Ch c n ng c a Truy n t Truy Truy nn tt Vi Vi cctruy truy nnvà vàhi hi uubi bi ttnh nh ng ngýýngh ngha. a. Các Cácch ch ccnn ng ngcc aaTruy Truy nn tt Center for Excellence in Management Development B n Ch c n ng c a Truy n t Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. Truy n t Hành vi T ch c Quá trình Truy n t Quá trình NoiseÝNoise Quá trình t ng Noise Noise Noise Noise Noise Noise Hi u bi t Truy nn ttNoise Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise Truy Các Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise Nh n th c Nh n th c Cácbb cc gi ngu nn Noise gi aangu Noise Noise NoisePhNoise Ng i g i nh i Noise Noise Noise Ng i nh n và và ii Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise nh nh nnmà mà ii uunày Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise nàydd nn tt iivi vi cc Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise truy truy nnvà và Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise hi hi uubibi tt Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise Noise nh nh ng ngýý ngh ngha. a. Noise Mã Noise hóa Noise Noise Kênh Noise Noise NoiseGiNoise i mã Center for Excellence in Management Development Ph ng h ng Truy n t Trên xu ng Hàng ngang D i lên Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. Truy n t Hành vi T ch c Truy n t gi a các Cá nhân Truy n t b ng l i nói – !u: – Nh c: Truy n t vi"t – !u: – Nh c: Truy n t không b ng l i – !u: – Nh c: Center for Excellence in Management Development Ba d ng M ng Truy n t Chính th c trong Nhóm Nh Dây chuy n Vòng bánh xe a kênh Tiêu chí Dây chuy n Bánh xe a kênh Trung bình Nhanh Nhanh Cao Cao Trung bình Trung bình Cao Không Trung bình Th p Cao Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. Truy n t Hành vi T ch c Tin n #$c tính c a tin n Center for Excellence in Management Development Tin n trong T ch c Thông tin cho nghiên c u Nh ng s i do m ng Internet Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. Truy n t Hành vi T ch c Tin n: Tích c c và Tiêu c c M$t tích c c M$t tiêu c c Center for Excellence in Management Development Gi m H u qu c a Tin n 1. 1. Thông Thôngbáo báonh nh ng ngl%ch l%chtrình trình 2. 2. Gi Gi i ithích thích 3. 3. Chú Chúýýtt i icác cácm$t m$tph ph i ivà vàtrái trái 4. 4. Th Th oolulu nnm&t m&tcách cáchcc i im m vv nh nh ngngkh '( i itt nh kh '' '( nh tt––#ó #ó hh uunh nh làlà ))uukhông khôngxx yyra rakhi khiss lolol*ng, l*ng,bb nnkho kho nnkích kíchthích thích nh nh ng ngýýngh+ ngh+k, k,qu$c qu$ckhông khôngnói nóira. ra. Ngu n: T L. Hirschhorn. “Managing Rumors” trong “L. Hirshhorn (Ed.). Cuting Back (San Francisco: Hossey-Bass, 1983). P. 54-56. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. Truy n t Hành vi T ch c Truy n t qua Máy tính E-mail – !u: – Nh c: Intranet – M&t m ng riêng trong toàn công ty. Internet – M&t m ng n i li n nh ng ng i lao &ng, khách hàng, nhà cung ng, và các i tác chi"n l c… Videoconferencing – M ng cho phép các cu&c h-p m$t i m$t t. xa thông qua k"t n i video Center for Excellence in Management Development Th hi n Xúc c m qua E-Mail :-) :-e :-} :-@
 8. Truy n t Hành vi T ch c Ch n l!a Kênh Truy n t ## phong phongphú phúcc aakênh kênh LL $ng $ngthông thôngtin tincócóth th $c $c truy truy n trong th i gian truy nn t.t. n trong th i gian truy Các "ctính Các "c tínhcc aaKênh Kênhphong phongphú phú Center for Excellence in Management Development # Phong phú c a Kênh Cao # phong phú c a kênh M$t i m$t #i n tho i Th i nt Bài báo Th p Tình tr ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. Truy n t Hành vi T ch c # Phong phú c a Kênh Báo cáo Di&n v n Th o lu n Di&n v n chính th c So n s'n Nhóm online Tr!c ti p Th t% àm tho i Email B n ghi nh M"t i m"t L"p i l"p l i Không l"p l i Ngu n: Theo R. H. Lengel & D. L. Daft. “The Selection of Communication Media as an Executive Skill”. Academy of Management Executive. August 1988. p. 225-32. R. L. Daft & R. H. Lengel, “Organizational Information Requirements, Media Richness, and Structural Design” Managerial Science, May 1996. p. 554-72. Center for Excellence in Management Development Rào c n Truy n t Hi u qu LL cc bb Nh Nh nnth th cc có cóch ch nnl!a l!a SS l l i idd ngngthông thôngtin tincc aa Con Conng ng i ididi nnd%ch d%chm&t m&tcáchcách ng i g i sao ng i g i sao cho nócho nó có có ch-n l a nh ng gìh- ch-n l a nh ng gì h-th th yy ccyêuyêuthích thíchh/n h/nbb i i trên trênc/ c/ss cc aanh nh ng ngl l i iích, ích, ng i nh ng i nh n. n. kinh kinh nghi m, ki"n th c,c,và nghi m, ki"n th vàthái thái &&cc aah-. h-. Quá Quá tt iithông thôngtin tin #i uukiki nntrong #i trong óó00 ng ng thông thông tin ivào tin i vàovv ttquá quá nn ng ngl l ccxx lýlýcc aam&t m&tcácá nhân. nhân. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. Truy n t Hành vi T ch c Rào c n Truy n t Hi u qu Xúc Xúc cc m m CC m mxúc xúccc aang ng i inh nh nn Ngôn Ngônng ng tt i ith i i m nh n th i i m nh n thông thông T. T.ng ng cócóýýngh+a ngh+akhác khác i i pps1s1 nh nhhh ng ng "n"n nhau nhau i ivv i inh nh ng ng cách cách th c mà 2'( ))pp th c mà 2'( ng ng i ikhác khácnhau. nhau. ccdidi nnd%ch. d%ch. Lo Los$ s$trong trongtruy truy nn tt CC ng ngth3ng, th3ng,lolol*ng l*ngthái tháiquá quá vv truy truy n t b ng l i iho$c n t b ng l ho$c bb ng ngvv nnbb nnho$c ho$ccc hai. hai. Center for Excellence in Management Development Khác bi t Truy n t gi a Nam và N Nam N Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. Truy n t Hành vi T ch c Qu n lý Thông tin Quá t i M r&ng quá trình thu th p thông tin H n ch" Center for Excellence in Management Development Truy n t a V n hóa Nh ng rào c n v n hóa – Nh ng rào c n do ng ngh+a – Nh ng rào c n do có nh ng ý ngh+a c a t. ng – Nh ng rào c n do s khác bi t v gi-ng i u – Nh ng rào c n do nh ng khác bi t trong nh n th c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. Truy n t Hành vi T ch c C ch( Tay có Ý ngh a Khác nhau trong các Qu c gia Center for Excellence in Management Development C ch( Tay có Ý ngh a Khác nhau trong các Qu c gia Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. Truy n t Hành vi T ch c V n hóa B i c nh Cao và Th p VV nnhóa hóaBB iicc nh nhCao Cao Chinese Korean Vietnamese Arab Greek Spanish Italian VV nnhóa hóaBB iicc nh nhTh Th pp English North American Scandinavian Swiss German Ngu n: Theo E.T. Hall T R.E. Dulck, J.S. Fielden, & J.S. Hill, “International Communication: An Executive Primer,” Business Horizons, January-February 1991, p. 21. Center for Excellence in Management Development Ch( d n v ) *óa Nh Nh ng ngnguyên nguyênt+c t+ctruy truy nn tt aavv nnhóa: hóa: 1. 1. Gi Gi ,nhvv nh ,nh nh ng ngkhác khácbi bi tt 2. 2. Chú Chútrtr ng ngvào vàomô môtt ** -à-à 3. 3. Th!c Th!cthi thi 4. 4. Coi Coinh nh ng ngdi&n di&nd,ch d,chcc aabb nn Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. Truy n t Hành vi T ch c Truy n t i Thông i p c a B n Thông c m Nh*c l i thông tin S d ng th i gian hi u qu Cách nói truy n c m Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=386

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2