Truyền động khí nén

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1
312
lượt xem
117
download

Truyền động khí nén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật khí nén đại cượng Những ưu nhược điểm của truyền động khí nén

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyền động khí nén

 1. 1 PHAÀN II:TRUYEÀN ÑOÄNG KHÍ NEÙN. Chöông 1.Kyõ thuaät khí neùn ñaïi cöông. 1.1.Nhöõng öu nhöôïc ñieåm cuûa truyeàn ñoäng khí neùn. 1.Öu ñieåm. -Soá löôïng döï tröõ: Soá löôïng khoâng khí khoâng haïn cheá. -Vaän chuyeån nhôû ñöôøng oáng. -Khoâng chòu aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä. -Choáng chaùy noå. -Saïch seõ khoâng oâ nhieãm. -Ñaùp öùng nhanh,ñieàu chænh voâ caáp vaän toác. -Söï quaù taõi khoâng bò hö hoûng. -Giaù thieät bò reû. 2.Nhöôïc ñieåm. -Toán keùm neùn vaø söû lyù ñeå coù khí neùn. -Tính chaát neùn ñöôïc. -Löïc laøm vieäc bò giôùi haïn nhoû. -Khoâng oån ñònh vaän toác -Söï xaû khí. 1.2.Thaønh phaàn khoâng khí.Hình 1.1 Nitrogen 78.09% N2 Oxygen 20.95% O2 Argon 0.93% Ar Others 0.03%
 2. 2 Khoâng khí chöùa 78%khí ni tô,21% khí oâ xy,vaø 1% caùc khí coøn laïi nhö caùc boâ níc,hy ñôø roâ,aùc goâng,heâ li,xeâ noâng…ÔÛ ñieàu kieän aùp suaát khí quyeån khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû 0oc laø 1,293kg/m3.Nhieät ñoä hoaù loûng laø -192 ñoä C. 1.3.Caùc ñaëc tính cuûa khí neùn. -Khaùi nieäm aùp suaát khí quyeån.Hình 1.2. Aùp suaát khí quyeån: pa = 1013 mbar, ôû 0oc,ôû möïc nöôùc bieån -Chaân khoâng tuyeät ñoái. -Aùp suaát töông ñoái. AÙp suaát AÙp suaát tuyeät ñoái (bar) AÙp suaát töông ñoái AÙp suaát khí quyeån Chaân khoâng tuyeät ñoái Ptyueät ñoái = Pkhí quyeån + Ptöông ñoái Hình 1.2 -Caùc tính chaát:Tính neùn ñöôïc,tính loûng vaø ñaøn hoài.
 3. 3 Hình 1.3a,b 1.4.Caùc ñaïi löôïng cô baûn. 1.Ñôn vò aùp suaát: 1Pa =1n/m2 Tuy nhieân ñôn vò naøy nhoû neân thöôøng duøng caùc ñôn vò ño coù giaù trò lôùn hôn nhö :bar,kgf/cm2,aùt ,PSI… 1bar =105Pa = 105N/m2, 1kgf/cm2 = 0.981 bar 1 aùt = 1.013 bar. 1bar = 14,5 PSI. Gaàn ñuùng coù theå laáy 1bar ~1 aùt ~1kgf/cm2 Hình 1.3b
 4. 4 2.5. BAÛNG CHUYEÅN ÑOÅI MOÄT SOÁ ÑÔN VÒ THÖÔØNG SÖÛ DUÏNG ÑÔN VÒ Bar Kg/Cm2 Atm P.S.I Bar 1 1,019 0,987 14,5 Kg/Cm2 0,981 1 0,968 14,224 Atm 1,013 1,033 1 14,688 P.S.I 0,069 0,070 0,068 1 daN 1bar = = 10 5 Pa 1cm 2 -1 mm Hg = 1.334mbar -1 mm H2O = 0.0979 mbar -1 kPa = 10.0 mbar -1 MPa = 10 bar -1 kgf/cm2 = 981 mbar -1 N/m2 = 0.01 mbar -1 Torr = 1mmHg abs (for vacuum) -1 bar = 1000000 dyn/cm2 -1 bar = 10197 kgf/m2 -1 bar = 100 kPa -1 bar = 14.50 psi -1 bar = 0.98690 standard atmosphere
 5. 5 2.Ñôn vò nhieät ñoä. Baûng 1-1.Chuyeån ñoåi nhieät ñoä Baûng 1-1 393 120 240 220 373 100 200 180 353 80 160 333 140 60 120 313 100 40 80 293 20 60 40 273 0 20 253 0 -20 -20 233 -40 -40 O O K O F C Ñoä Kelvin 0K 0 OC Nhieät ñoä nöôùc 100 0C nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc 0 K = 0C + 273.15 0 F = 0C. 9/5 + 32
 6. 6 1.5.Caùc ñònh luaät nhieät ñoäng duøng cho khí neùn. 1.Ñònh luaät Boyle-Mariotte(Khi giöõ cho nhieät ñoä khoâng ñoåi) p.V = const [1-1] Aùp suaát P Aùp suaát P bar bar 16 16 14 14 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 V 0 2 4 6 8 10 12 14 16 V P1.V1 = P2.V2 = const =c Hình 1.4 2.Ñònh luaät Gay-Lussac(Khi giöõ aùp suaát khoâng ñoåi)
 7. 7 V = const [1-2] T Nhieät ñoä (0C) 100 80 60 40 20 293 0 -20 -40 -60 0 0.2 0.5 0.7 1 1.2 1.5 1.7 2 V Beáp ñieän V1 V2 Hình 1.5 T1(K) T2(K) 3.Ñònh luaät Charles(khi V khoâng ñoåi): P = const [1-3] T Temperat Temperat ure ure 10 10 8 8 6 6 4 4 2 8 2 8 6 1 6 1 0 4 1 0 4 1 - 2 1 - 2 1 Aùp suaát 0 b 1 0 b 1 - - tuyeät - ñ 1ái(b )20 - 0 5 10 0 5 1 15 2 P1 = P2 = c P1 = = T1(K) T1(K) Hình 1.6 Phöông trình traïng thaùi nhieät khi caû 3 ñaïi löôïng thay ñoåi:
 8. 8 p . V = m.R.T [1-4] -Khoái löôïng khí m: m = V. ρ - R:haèng soá khí lyù töôûng R . (Chuù yù aùp suaát laø aùp suaát tuyeät ñoái,nhieät ñoä Ken vin, oK.) 4.Tính toaùn löôïng khí tieâu thuï. Muïc ñích ñeå bieát löôïng khí neùn caàn tieâu thuï laøm cô sôû ñeå choïn size maùy neùn khí vaø kích thöôùc bình chöùa. Löôïng khí tieâu thuï ñöôïc tính khí ñöa veà ñieàu kieän chuaån: Q= ( p + 1,013).V [1-5] 1,013 Trong ñoù p laø aùp suaát ño.V theå tích khí tieâu thuï ôû aùp suaát ño p 1.6.Khaùi quaùt moät heä thoáng khí neùn coâng nghieäp.
 9. 9 -Boä phaän saûn xuaát khí neùn -Boä phaän söû lyù - Löu tröõ -maïng löôùi phaân phoái. Hình 1.7.Heä thoáng khí neùn coâng nghieäp Hình 1.8.Phaân phoái khí neùn
 10. 10 Hình 1.9. Heä thoáng khí neùn.
 11. 11 1.Boä phaän laøm laïnh cuoái cuøng 2.Boä taùch li taâm. 3.Boä laøm khoâ(saáy) baèng haáp phuï. 4.Boâ F-R-L: Filter-Regulator-Lubrificator. Baøi taäp vaän duïng (xem taøi lieäu khí neùn). R L F Hình 1.10.Boä ñieàu hoøa khí neùn F-R-L
Đồng bộ tài khoản