intTypePromotion=3

Tuyển tập 10 đề thi thử môn Hóa năm 2010

Chia sẻ: Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
483
lượt xem
153
download

Tuyển tập 10 đề thi thử môn Hóa năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập 10 đề thi thử môn hóa năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập 10 đề thi thử môn Hóa năm 2010

 1. B gd & đt Đ thi th Đ i H c Môn: Hóa H c Th i gian: 90 phút. ( Không k giao đ ) I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH. ( T câu 1 đ n câu 44 ) Câu 1. C u hình e c a nguyên t 39 K là 1s22s22p63s23p64s1. V y nguyên t K có đ c đi m: 19 A. K thu c chu kì 4, nhóm IA B. S nơtron trong nhân K là 20 C. Là nguyên t m đ u chu kì 4 D. C A, B, C đ u đúng. Câu 2. Hiđroxit nào m nh nh t trong các hiđroxit Al(OH)2, NaOH, Mg(OH)2, Be(OH)2: A. Al(OH)3 B. NaOH C. Mg(OH)2 D. Be(OH)2 Câu 3. Ion nào sau đây có c u hình e b n v ng gi ng khí hi m? A. 29Cu2+ B. 26Fe2+ C. 20Ca2+ D. 24Cr3+ Câu 4. M t nguyên t R có t ng s h t mang đi n và không mang đi n là 34. Trong đó s h t mang đi n g p 1,833 l n s h t không mang đi n. Nguyên t R là: A. Mg B. Na C. F D. Ne 26 26 27 24 Câu 5. Có 4 kí hi u 13 X, 12Y, 13 Z, 13T . Đi u nào sau đây là sai? A. X và Y là hai đ ng v c a nhau B. X và Z là hai đ ng v c a nhau C. Y và T là hai đ ng v c a nhau D. X và T đ u có s proton và s nơtron b ng nhau Câu 6. Cho m t s nguyên t sau 8O, 16S, 6C, 7N, 1H. Bi t r ng t ng s proton trong phân t khí XY2 là 18. Khí XY2 là: A. SO2 B. CO2 C. NO2 D. H2S Câu 7. Nguyên t 23Z có c u hình e là: 1s22s22p63s1. Z có: A. 11 nơtron, 12 proton B. 11 proton, 12 nơtron C. 13 proton, 10 nơtron D. 11 proton, 12 electron Câu 8. Cho bi t hi n tư ng x y ra và Gi i thích b ng phương trình hóa h c khi s c t t khí CO2 vào dung d ch nư c vôi trong cho đ n dư? A. Không có hi n tư ng gì B. Ban đ u xu t hi n k t t a tr ng, sau đó tan d n thành dung d ch trong su t C. Xu t hi n k t t a tr ng r i tan ngay D. Xu t hi n k t t a tr ng, k t t a này không tan. Câu 9. Cho bi t ion nào sau đây là axit theo Bronsted? A. NH +4 B. HPO 3− C. PO 3− 4 D. Mg2+ Câu 10. Đi n phân nóng ch y Al2O3 v i các đi n c c b ng than chì, khí thoát ra anot là: A. O2 B. CO C. CO2 D. c B và C Câu 11. Cho các c p oxi hóa kh sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ ; Ag+/Ag; Br2/2Br– Theo chi u t trái qua ph i tính oxi hóa tăng d n; tính kh gi m d n. Ph n ng nào sau đây không x y ra: A. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag B. Cu + 2FeCl3 → 2FeCl3 + CuCl2 C. Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag D. 2Ag + CuSO4 → Ag2SO4 + Cu Câu 12. Hòa tan 1,3g kim lo i A hóa tr II vào dung d ch H2SO4 dư, thu đư c 0,448 lít khí H2 (27,30C và 1,1 atm). Kim lo i A là: A. Fe B. Zn C. Mg D. Pb Câu 13. Cho s t dư vào dung d ch HNO3 loãng thu đư c A. dung d ch mu i s t (II) và NO B. dung d ch mu i s t (III) và NO C. dung d ch mu i s t (III) và N2O D. dung d ch mu i s t (II) và NO2 Câu 14. Đ luy n gang t qu ng, ngư i ta dùng phương pháp nào sau đây? A. Đi n phân dung d ch FeCl2 B. Ph n ng nhi t nhôm C. Kh oxit s t b ng CO nhi t đ cao Trang 1/42
 2. D. Mg đ y s t ra kh i dung d ch mu i Câu 15. Đ nh n bi t các ch t b t: xôđa, magie oxit, nhôm oxit, đ ng (II) sunfat và s t (III) sunfat, ch c n dùng nư c và: A. dung d ch NaOH B. dung d ch H2SO4 C. dung d ch NH3 D. c A và C đ u đúng Câu 16. Ngư i ta nén khí CO2 dư vào dung d ch đ c và đ ng phân t NaCl, NH3 đ n bão hòa đ đi u ch : A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NH4HCO3 D. (NH4)2CO3 Câu 17. Ngư i ta không thư ng dùng phương pháp nào sau đây đ đi u ch kim lo i: A. Phương pháp nhi t luy n B. Phương pháp th y luy n C. Phương pháp đi n phân D. Phương pháp nhi t phân mu i Câu 18. Đ m gam kim lo i ki m X trong không khí thu đư c 6,2 gam oxit. Hòa tan toàn b lư ng oxit trong nư c đư c dung d ch Y. Đ trung hòa dung d ch Y c n v a đ 100 ml dung d ch H2SO4 1M. Kim lo i X là: A. Li B. Na C. K D. Cs Câu 19. Thêm 1ml dung d ch NaOH 7 M vào 100 ml dung d ch Al2(SO4)3 1M. N ng đ mol/l c a các ion thu đư c trong dung d ch sau ph n ng là: A. [Na+] = 3,5M , [SO 2− ] = 1,5M , [AlO − ] = 0,5M 4 2 + 2− B. [Na ] = 0,5M , [SO 4 ] = 0,3M C. [Na+] = 0,7M , [SO 2− ] = 1,5M , [Al3+] = 0,1M 4 D. [Na ] = 3,5M , [SO 2− ] = 0,3M , [AlO − ] = 0,5M + 4 2 Câu 20. Trong công nghi p hi n đ i ngư i ta đi u ch Al b ng cách nào? A. Đi n phân nóng ch y B. Đi n phân mu i AlCl3 nóng ch y C. Dùng Na kh AlCl3 nóng ch y D. Nhi t phân Al2O3 Câu 21. Nung h n h p X g m b t Al và Fe2O3 trong đi u ki n không có không khí đ n ph n ng hoàn toàn, thu đư c h n h p Y. Hòa tan Y trong NaOH dư thu đư c H2. Trong Y g m: A. Al2O3, Fe B. Al2O3, Fe, Al C. Al2O3, Fe, Fe2O3 D. C A, B, C đ u đúng Câu 22. Mu i nitrat th hi n tính oxi hóa trong môi trư ng: A. Axit B. Ki m C. Trung tính D. A và B Câu 23. Hòa tan hoàn toàn m t h n h p g m hai kim lo i Fe và Cu b ng dung d ch HNO3 đ c nóng thì thu đư c 22,4 lít khí màu nâu. N u thay axit HNO3 b ng axit H2SO4 đ c, nóng thì thu đư c bao nhiêu lít khí SO2 (các khí đ u đư c đo đktc). A. 22,4 lít B. 11,2 lít C. 2,24 lít D. k t qu khác Câu 24. Nhi t phân mu i KNO3 thì thu đư c khí: A. NO2 B. O2 C. H n h p NO2 và O2 D. H n h p NO và O2 Câu 25. Cho hai ph n ng: (1) 2P + 5Cl2 → 2PCl5 (2) 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl Trong hai ph n ng trên, P đóng vai trò là: A. ch t oxi hóa B. ch t kh C. t oxi hóa kh D. ch t oxi hóa (1), ch t kh (2) Câu 26. Đ xác đ nh hàm lư ng C trong m t m u gang ngư i ta nung 10g m u gang đó trong O2 th y t o ra 0,672 lít CO2 (đktc). Ph n trăm C trong m u gang đó là: A. 3,6% B. 0,36% C. 0,48% D. 4% Câu 27. R là nguyên t thu c nhóm VIA. Trong h p ch t v i H nó chi m 94,12% v kh i lư ng. Nguyên t R là: A. O B. S C. N D. Cl Câu 28. Đ đi u ch đư c c 3 kim lo i Na, Cu, Al ngư i ta dùng phương pháp nào sau đây? A. Nhi t luy n B. Th y luy n C. Đi n phân dung d ch D. Đi n phân nóng ch y Câu 29. Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch AlCl3, đun nóng nh , th y có A. k t t a tr ng B. khí bay ra C. không có hi n tư ng gì D. c A và B Trang 2/42
 3. Câu 30. Đ nh n bi t khí H2S, ngư i ta dùng A. gi y quỳ tím m B. gi y t m dung d ch CuSO4 C. gi y t m dung d ch Pb(NO3)2 D. c A, B, C đ u đúng Câu 31. Axit –amino enantoic có A. 5 nguyên t cacbon B. 6 nguyên t cacbon C. 7 nguyên t cacbon D. c A, B, C đ u đúng Câu 32. Protit t nhiên là chu i poli peptit đư c t o thành t các: A. –amino axit B. –amino axit C. –amino axit D. –amino axit Câu 33. Nilon–6,6 đư c t o thành t ph n ng trùng ngưng gi a: A. axit ađipic và hexametylen điamin B. axit axetic và hexametylen điamin C. axit ađipic và anilin D. axit axetic và glixin Câu 34. Dãy ch t nào sau đây ph n ng đư c v i axit axetic? A. Cl2, CaO, MgCO3, Na B. Cu, Zn(OH)2, Na2CO3 C. CaCO3, Mg, CO, NaOH D. NaOH, C2H5OH, HCl, Na Câu 35. Đ t cháy hoàn toàn a gam metan r i cho s n ph m cháy h p th h t vào dung d ch ch a 0,2mol Ca(OH)2 thu đư c 10,0 gam k t t a. Giá tr c a a là bao nhiêu gam? A. 20 gam B. 1,6 gam C. 3,2 gam D. 4,8 gam Câu 36. Đ phân bi t các axit: fomic, axetic, acrylic ngư i ta có th dùng l n lư t các thu c th : A. nư c Br2, dung d ch AgNO3 B. dung d ch Na2CO3, nư c Br2 C. nư c Br2, dung d ch AgNO3/NH3 D. nư c Br2, dung d ch KMnO4 Câu 37. Đ t cháy m t axit đơn ch c m ch h X thu đư c CO2 và H2O theo t l kh i lư ng là 88 : 27. L y mu i natri c a X nung v i vôi tôi xút thì đư c 1 hiđrocacbon th khí. CTCT c a X là: A. CH3COOH B. C2H5COOH C. CH2=CHCOOH D. CH2=CHCH2COOH Câu 38. Đ t cháy hoàn toàn 1 lít propan, thì th tích CO2 sinh ra cùng đi u ki n là A. 5 lít B. 3 lít C. 6,72 lít D. 0,1339 lít Câu 39. Đ t cháy este X t o ra CO2 và H2O v i s mol như nhau. V y X là: A. este đơn ch c B. este no, đa ch c C. este no, đơn ch c D. este có m t n i đôi, đơn ch c Câu 40. T l th tích gi a CH4 và O2 là bao nhiêu đ thu đư c h n h p n m nh nh t? A. 1 : 1 B. 1 : 2 C. 2 : 1 D. 1 : 3 Câu 41. M t h n h p g m hai hiđrocacbon, khi cháy t o ra s mol CO2 và H2O như nhau. Hai hiđrocacbon thu c dãy đ ng đ ng nào? A. ankan và ankađien B. ankan và ankin C. anken và anken D. c A, B, C đ u đúng Câu 42. H p ch t X có công th c phân t C3H5Cl3. Th y phân hoàn toàn X thu đư c ch t Y. Y tác d ng đư c v i Na gi i phóng H2 và có ph n ng tráng gương. X có công th c c u t o là: A. CH3–CH2–CCl3 B. CH2Cl–CHCl–CHCl C. CH3–CCl2–CH2Cl D. CH2Cl–CH2–CHCl2 Câu 43. C8H10O có bao nhiêu đ ng phân ch a vòng benzen. Bi t r ng các đ ng phân này đ u tác d ng đư c v i Na nhưng không tác d ng đư c v i NaOH. A. 4 B. 5 C. 8 D. 10 Câu 44. Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau đây? A. CH3COOH/H2SO4 đ c B. dung d ch AgNO3/NH3 C. H2 (Ni/t0) D. Cu(OH)2 Ph n riêng: Thí sinh ch đư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n I ho c Ph n II) Ph n I. Theo chương trình không phân ban (6 câu, t câu 45 đ n câu 50) Câu 45. Cách nào sau đây không nh n bi t đư c protit? A. Cho tác d ng v i Cu(OH)2/NaOH B. Cho tác d ng v i HNO3 C. Cho tác d ng v i dung d ch NaOH D. Đun nóng Câu 46. M t axit cacboxylic no m ch h có công th c th c nghi m d ng (C2H4O)n. Tìm giá tr c a n? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Trang 3/42
 4. Câu 47. Ancol d tan trong nư c là vì: A. gi a các phân t ancol t n t i liên k t hiđro liên phân t B. gi a ancol và nư c có liên k t hiđro C. ancol có tính axit y u D. c 3 lí do trên Câu 48. Cho 3,8 gam m t điol tác d ng v i K (dư) gi i phóng 0,56 lít H2 (00C, 2 atm). Công th c phân t c a ancol là A. C3H6(OH)2 B. C2H4(OH)2 C. C4H8(OH)2 D. C3H8(OH)2 Câu 49. Tên g i nào sau đây là tên c a h p ch t có công th c c u t o sau? CH3 CH2 CH CHO CH CH3 CH3 A. 2–isopropylbutanal B. 2–etyl–3–metylbutanal C. 2–etyl–3–metylbutan D. 2–etyl–3–metylbutanol Câu 50. Lo i tơ nào dư i đây là tơ t ng h p? A. tơ t m B. tơ visco C. tơ axetat D. nilon–6 Ph n II. Theo chương trình phân ban Câu 51. Trong thí nghi m đi u ch C6H5NO2 ngư i ta l p ng sinh hàn h i lưu nh m: A. Tăng di n tích ti p xúc c a C6H6 v i h n h p HNO3 đ c và H2SO4 đ c B. Gi m b t s bay hơi c a axi H2SO4 C. Gi m s bay hơi c a C6H6 và HNO3 D. C A và B Câu 52. Đ pha loãng dung d ch H2SO4 đ c, làm theo cách nào sau đây? A. Rót t t dung d ch H2SO4 đ c vào H2O và khu y đ u B. Rót nhanh dung d ch H2SO4 đ c vào H2O và khu y đ u C. Rót t t H2O vào dung d ch H2SO4 đ c và khu y đ u D. C B và C Câu 53. Ph n ng tráng gương c a glucozơ và b c nitrat trong dung d ch amoniac di n ra trong môi trư ng: A. axit B. ki m C. trung tính D. C A và C Câu 54. Dãy hóa ch t có th dùng đ đi u ch CH4 trong phòng thí nghi m là: A. CH3COONa khan, CaO r n, NaOH r n. B. Dung d ch CH3COONa, CaO r n, NaOH r n C. CaO r n và dung d ch NaOH bão hòa tr n v i CH3COONa khan D. CH3COONa tinh th , CaO, NaOH dung d ch Câu 55. Trong ph n ng nhi t phân kaliclorat (KClO3), đ đi u ch oxi trong phòng thí nghi m vai trò c a MnO2 là: A. ch t ph n ng B. ch t xúc tác C. ch t b o v ng nghi m D. ch t s n ph m. Câu 56. Công th c hóa h c c a các ch t đư c chú thích 1, 2, 3, 4... trong hình v mô t thí nghi m cacbon oxit kh đ ng oxit dư i đây l n lư t là: A. CO, Ca(OH)2, HCOOH, CuO và H2SO4 đ c B. CO, HCOOH và H2SO4 đ c, Ca(OH)2, CuO C. CO, CuO, HCOOH và H2SO4 đ c, Ca(OH)2 D. Th t khác. Đ S 7 Th i gian 90 phút TRƯ NG THPT PHƯ C Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2010 BÌNH MĂ Đ 719 Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao đ ) (Đ thi có 05 trang) Ph n chung cho t t c thí sinh [40 câu]: Trang 4/42
 5. H = 1; He = 4; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Au = 197 Câu 1: C u hình electron c a ion X3+ là : 1s22s22p63s23p63d5. Trong b ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c X thu c A. chu kì 4, nhóm VIIIB B. chu kì 3, nhóm VIIIB C. chu kì 4, nhóm VIIIA D. chu kì 4, nhóm VB Câu 2: Ch n câu đúng trong các câu sau : A. Trong liên k t c ng hoá tr , c p electron chung b l ch v phía nguyên t có đ âm đi n nh hơn. B. Liên k t c ng hoá tr có c c đư c t o thành gi a hai nguyên t có hi u đ âm đi n trong kho ng 0,4 đ n nh hơn 1,7. C. Li n k t c ng hoá tr không c c đư c t o nên t các nguyên t khác h n nhau v tính ch t hoá h c. D. Hi u đ âm đi n gi a hai nguyên t l n thì phân c c y u. Câu 3: Cho sô ñoà phaûn öùng : CuFeS2 + HNO3 à CuSO4 + Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O. Toång heä soá (soá nguyeân,toái giaûn) caùc chaát tham gia phaûn öùng laø: A.34 B.30 C.27 D.23 Câu 4: Cho cân b ng hóa h c sau: N2 (k) + 3 H2 (k) ⇔2 NH3 (k) ∆H
 6. Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 24,84g Al b ng dung d ch HNO3 loãng dư , thu đư c dung d ch X và 2,688 lit khí ( đktc) h n h p Y g m 2 khí là N2O và N2. T kh i hơi c a h n h p khí Y so v i H2 là 18. Cô c n dung d ch X, thu đư c m gam ch t r n khan. Giá tr c a m là A. 195,96 B. 212,76 C. 76,68 D. 68,16 Câu 16: Nh t t 0,5 lit dung d ch NaOH 1,04 M vào dung d ch g m 0,048 mol FeCl3; 0,032 mol Al2(SO4)3 và 0,08 mol H2SO4 thu đư c m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 8,256 B. 5,136 C. 3,12 D. 10,128 Câu 17: Đ t cháy hoàn toàn h n h p khí g m 2 hiđrocacbon cùng dãy đ ng đ ng. Cho toàn b s n ph m cháy l i ch m qua bình (1) ch a dung d ch Ba(OH)2 dư và bình (2) ch a H2SO4 đ m đ c dư m c n i ti p. K t qu kh i lư ng bình (1) tăng thêm 6,12 g và bình (2) tăng thêm 0,62g. Trong bình 1 thu đư c 19,7 g k t t a. Công th c phân t c a 2 hiđrocacbon là A. C2H4 và C3H6 B. C2H4 và C3H8 C. C3H6 và C4H8 D.C3H8 và C4H10 Câu 18: Phân tích x gam ch t h u cơ A ch thu a gam CO2 và b gam H2O. Bi t 3a=11b và 7x=3(a+b). T kh i hơi c a A so v i không khí < 3. Công th c c u t o c a A là A. C3H4O2 B. C3H6O2 C. C4H6O2 D. C2H4O2 Câu 19: Dãy g m các ch t đư c s p x p theo chi u nhi t đ sôi tăng d n t trái sang ph i là? A. CH3CHO; C2H5OH; C2H6; CH3COOH B. CH3COOH; C2H6; CH3CHO; C2H5OH C. C2H6; C2H5OH; CH3CHO; CH3COOH D. C2H6; CH3CHO; C2H5OH; CH3COOH Câu 20: Cho 18,8 gam phenol tác d ng v i 45g dung d ch HNO3 63%(có H2SO4 làm xúc tác ). Hi u su t ph n ng là 100%. Kh i lư ng axit picric thu đư c là A. 50g B. 34,35g C. 34,55g D. 35g Câu 21: Cho 30,4 gam h n h p g m glixerol và m t rư u đơn ch c no ph n ng v i Na thì thu đư c 8,96 lit khí (đktc). N u cho h n h p trên tác d ng v i Cu(OH)2 thì hoà tan đư c 9,8 gam Cu(OH)2. Công th c c a rư u đơn ch c no là A. C2H5OH B. C3H7OH C. CH3OH D. C4H9OH Câu 22: N u dùng 1,5 t n đ t đèn ch a 4% t p ch t đi u ch axit axetic thì kh i lư ng axit axetic thu đư c là A. 1,44 t n B. 1,33 t n C. 1,35 t n D. 1,5 t n Câu 23: Trung hoà 5,48 g h n h p g m axit axetic, phenol và axit benzoic c n dùng 600ml dung d ch NaOH 0,1M. Cô c n dung d ch sau ph n ng, thu đư c h n h p r n khan có kh i lư ng là A. 4,9g B. 6,84g C. 8,64g D. 6,8g Câu 24: Thu phân hoàn toàn h n h p g m hai este đơn ch c X, Y là đ ng phân c u t o c a nhau c n 100ml dung d ch NaOH 1M, thu đ ơc 7,85 g h n h p hai mu i c a hai axit là đ ng đ ng k ti p và 4,95g hai ancol b c I. Công th c c u t o và ph n trăm kh i lư ng c a hai este là: A. HCOOCH2CH2CH3 ,75% ; CH3COO CH2CH3, 25%. B. HCOOC2H5, 45%; CH3COOCH3 55% C. HCOOC2H5, 55%; CH3COOCH3 45% D. HCOOCH2CH2CH3 ,25% ; CH3COOCH2CH3, 75%. Câu 25: Cho các phát bi u sau: a) Ch t béo thu c lo i h p ch t este. b) Các este không tan trong nư c do chúng nh hơn nư c. c) Các este không tan trong nư c và n i lên m t nư c do chúng không t o đư c liên k t hiđro v i nư c và nh hơn nư c. d) Khi đun nóng ch t béo l ng trong n i h p r i s c dòng khí hiđro vào (có xúc tác niken) thì chúng chuy n thành ch t béo r n. e) Ch t béo l ng là các triglixerit ch a g c axit không no trong phân t . Nh ng phát bi u đúng là A. a,d,e B. a,b,d C. a,c,d,e D. a,b,c,d,e Câu 26: Th y phân hoàn toàn m t ch t béo trong môi trư ng ki m thu đư c: m1 gam C15H31COONa , m2 gam C17H31COONa , m3 gam C17H35COONa N u m1 =2,78g thì m2, m3 b ng bao nhiêu? A. 3,02g và 3,06g B. 3,02g và 3,05g C. 6,04g và 6,12 g D. 3,05g và 3,09g Câu 27: Đ trung hòa 7 g m t ch t béo c n 10ml dd KOH 0,1M. Ch s axit c a m u ch t béo b ng bao nhiêu? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Trang 6/42
 7. Câu 28: Cho 0,2 mol chaát X(CH6O3N2) taùc duïng vôùi dd chöùa 200ml NaOH 2M ñun noùng thu ñöôïc chaát khí laøm xanh quyø tím aåm vaø dd Y.Coâ caïn dd Y thu ñöôïc m(g) chaát raén.Giaù trò cuûa m laø: A.11,4 B.25 C.30 D.43,6 Câu 29: Cã bao nhiªu amin bËc III cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H11N? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 30: Cho 2,5kg glucozô chöùa 20% taïp chaát leân men thaønh ancol etylic.Neáu trong quaù trình cheá bieán ancol bò hao huït maát 10% thì löôïng ancol thu ñöôïc laø: A.2kg B.1,8kg C.0,92 kg D.1,23kg Câu 31: đ phân bi t tinh b t và xenlulozo có th dùng thu c th nào sau đây? A. dung d ch Br2 B. quỳ tím C. iot D. Na Câu 32: T d u th c v t làm th nào đ có đư c bơ? A.Hiđro hoá axit béo. B.Hiđro hoá ch t béo l ng C.Đehiđro hoá ch t béo l ng D.Xà phòng hoá ch t béo Câu 33: Hoãn hôïp A goàm C3H4, C3H6, C3H8 coù tæ khoái hôi so vôùi N2 baèng 1,5.Ñoát chaùy hoaøn toaøn 3,36 lít hoãn hôïp A (ñktc), roài daãn toaøn boä saûn phaåm chaùy vaøo bình ñöïng nöôùc voâi trong dö.Ñoä taêng khoái löôïng cuûa bình ñöïng nöôùc voâi trong laø: A.9,3g B.9,6g C.27,9g D.12,7g Câu 34: Cho 0,2 mol moät anñehit A taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dd AgNO3/NH3 dö thu ñöôïc 24,8g muoái amoni cuûa axit höõu cô.CTCT cuûa A laø: A.CH3CHO B.CH2=CH-CHO C.OHC-CH2-CHO D.OHC-CHO Câu 35: Cho caùc hôïp chaát: HCOOH(1), CH3COOH(2), Cl-CH2COOH(3), C6H5OH (4), H2CO3(5),(CH3)2CHCOOH(6), Br-CH2COOH(7), (Cl)2CH COOH (8).Ñoä maïnh tính axít cuûa caùc chaát treân giaûm daàn theo thöù töï: A.8,3,7,1,2,6,5,4 B.1,2,4,3,5,7,6,8 C.2,3,5,4,1,6,8,7 D.4, 5,6 ,2, 1,7,3,8 Câu 36: Soá chaát öùng vôùi CTPT C7H8O ( laø daãn xuaát cuûa benzen)ñeàu taùc duïng vôùi dd NaOH: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 37: Ba ancol X, Y, Z coù khoái löôïng phaân töû khaùc nhau vaø ñeàu beàn.Ñoát chaùy moãi chaát ñeàu sinh ra CO2 vaø H2O theo tæ leä mol laàn löôït laø 3:4.CTPT cuûa 3 ancol laàn löôït laø: A.C2H6O, C3H8O, C4H10O B.C3H8O, C3H8O2, C3H8O3 C.C3H8O,C4H8O,C5H8O D.C3H6O, C3H6O2,C3H6O3 Câu 38: Hôïp chaát höõu cô X(phaân töû coù voøng benzen) coù CTPT laø C7H8O2, taùc duïng ñöôïc vôùi Na dö, soá mol H2 thu ñöôïc baèng soá mol X tham gia phaûn öùng vaø X chæ taùc duïng ñöôïc vôùi NaOH theo tæ leä soá mol 1:1. CTCT thu goïn cuûa X laø: A.C6H5CH(OH)2 B.HOC6H4CH2OH C.CH3C6H3(OH)2 D.CH3OC6H4OH Câu 39: Sau khi thöïc hieän phaûn öùng nhieät Al vôùi Fe3O4 thu ñöôïc chaát raén A vaø nhaän thaáy khoái löôïng nhoâm vaø nhoâm oxit taêng 1,92g so vôùi nhoâm ban ñaàu.Cho A taùc duïng vôùi dd NaOH dö thu ñöôïc 1,344 lít khí(ñktc), giaû söû caùc phaûn öùng ñeàu xaûy ra vôùi hieäu suaát 100%.Khoái löôïng cuûa A laø: A.20,4g B.10,2g C.40,8g D.12,5g Câu 40: Dãy g m các ch t đ u ph n ng v i phenol là: A. dung d ch NaCl, dung d ch NaOH, kim lo i Na. B. nư c brom, anhiđrit axetic, dung d ch NaOH. C. nư c brom, axit axetic, dung d ch NaOH. D. nư c brom, anđehit axetic, dung d ch NaOH Thí sinh đư c ch n m t trong hai ph n sau Chương trình phân ban [10 câu]: Trang 7/42
 8. Câu 41: Oxi hoá 4,48 lít C2H4 ( đktc) b ng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu đư c ch t X đơn ch c. Toàn b lư ng ch t X trên cho tác d ng v i HCN (dư) thì đư c 7,1 gam CH3CH(CN)OH(xianohiđrin). Hi u su t quá trình t o CH3CH(CN)OH t C2H4 là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A. 70%. B. 50%. C. 60%. D. 80%. Câu 42: Tính Th đi n c c chu n c a c p oxi hoá - kh E Zn /Zn.. Bi t r ng: E0pin (Zn-Cu) = 1,1V, 0 2+ kh E0Cu2+/Cu =0,34V A. -0,76V B. 0,31V C. -0,04V D. -0,67V Câu 43: Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au b ng nư c cư ng toan thì s mol HCl ph n ng và s mol NO (duy nh t) t o thành l n lư t là A. 0,03 và 0,02. B. 0,06 và 0,01. C. 0,03 và 0,01. D. 0,06 và 0,02. Câu 44: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam h n h p X g m Cu và Al vào dd HNO3 đ c, nóng thu đư c 1,344 lít khí NO2 (duy nh t, đktc) và dd Y. S c t t khí NH3 (dư) vào dd Y, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đư c m gam k t t a. Ph n trăm v kh i lư ng c a Cu trong h n h p X và giá tr c a m l n lư t là A. 21,95% và 2,25. B. 78,05% và 2,25. C. 21,95% và 0,78. D. 78,05% và 0,78. Câu 45: Hai h p ch t h u cơ X, Y có cùng công th c phân t C3H6O2. C X và Y đ u tác d ng v i Na; X tác d ng đư c v i NaHCO3 còn Y có kh năng tham gia ph n ng tráng b c. Công th c c u t o c a X và Y l n lư t là A. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO. B. C2H5COOH và HCOOC2H5. C. HCOOC2H5và HOCH2CH2CHO. D. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3. Câu 46: Nhúng m t thanh s t n ng 100 gam vào 100 ml dd h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra, r a s ch làm khô cân đư c 101,72 gam (gi thi t các kim lo i t o thành đ u bám h t vào thanh s t). Kh i lư ng s t đã ph n ng là A. 1,40 gam. B. 2,16 gam. C. 0,84 gam. D. 1,72 gam Câu 47: Hoaø tan m(g) Al vaøo löôïng dö dd hh NaOH vaø NaNO3 thaáy xuaát hieän 26,88 lít (ñktc) hh khí NH3 vaø H2 vôùi soá mol baèng nhau.Giaù trò cuûa m laø: A.6,75 B.30,24 C.89,6 D.54 Câu 48: Cho mieáng Fe naëng m(g) vaøo dd HNO3, sau phaûn öùng thaáy coù 13,44 lít khí NO2( saûn phaåm khöû duy nhaát ôû ñktc) vaø coøn laïi 4,8g chaát raén khoâng tan.Giaù trò cuûa m laø: A.10,8g B.21,6g C.23,8g D.16. Câu 49: Dung dòch A chöùa caùc ion Al (0,6 mol); Fe2+(0,3mol); Cl-(a mol); SO42-(b mol).Coâ caïn dd 3+ A thu ñöôïc 140,7g muoái .Giaù trò cuûa a vaø b laø: A.0,6 vaø 0,9 B.0,9 vaø 0,6 C.0,3 vaø 0,5 D.0,2 vaø 0,3 Câu 50: Cho hiđrocacbon X ph n ng v i brom (trong dung d ch) theo t l mol 1 : 1, thu đư c ch t h u cơ Y (ch a 74,08% Br v kh i lư ng). Khi X ph n ng v i HBr thì thu đư c m t s n ph m h u cơ. Tên g i c a X là A. but-1-en. B. xiclopropan. C. but-2-en. D. Etilen. Chương trình không phân ban [10 câu]: Câu 51: Hi n tư ng nào sau đây đúng khi cho t t dung d ch NH3 đ n dư vào ng nghi m đ ng dung d ch AlCl3? A. S i b t khí, dung d ch v n trong su t và không màu B. S i b t khí và dung d ch đ c d n do t o ra ch t k t t a C. Dung d ch đ c d n do t o ra ch t k t t a sau đó k t t a tan và dung d ch l i trong su t D. Dung d ch đ c d n do t o ra ch t k t t a và k t t a không tan khi cho dư dung d ch NH3 Câu 52: Tr n đ u 0,54g b t Al v i Fe2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t Al thu đư c h n h p X. Cho X tác d ng h t v i HNO3 thu đư c h n h p khí NO và NO2 có t l mol 1:3. Th tích khí NO và NO2 (đktc) trong h n h p l n lư t là A. 0,224 lit và 0,672 lit B. 2,24 lit và 6,72 lit C. 0,672 lit và 0,224 lit D. 6,72 lit và 2,24 lit Câu 53: Cho các ch t r n Cu, Ag, Fe và các dung d ch CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3. S ph n ng x y ra t ng c p ch t m t là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 54: Mét ®ång ®¼ng cña benzen cã CTPT C8H10. Sè ®ång ph©n cña chÊt nµy lµ A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Trang 8/42
 9. Câu 55: Các ch t nào sau đây có th v a làm m t màu dd Br2 v a t o k t t a vàng nh t v i dd AgNO3 trong NH3 A- metan , etilen , axetilen B- etilen ,axetilen , isopren C- Axetilen , but-1-in , vinylaxetilen D- Axetilen , but-1-in , but-2-in Câu 56: Töø CaC2 vaø caùc chaát voâ cô caàn thieát ñieàu cheá thuoác tröø saâu 6.6.6 soá phöông trình phaûi thöïc hieän laø(con ñöôøng ngaén nhaát) A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 57: Cho FexOy taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 (loaõng, dö ) thu ñöôïc moät dung dòch vöøa laøm maát maøu dung dòch KMnO4 , vöøa hoaø tan boät Cu. Haõy cho bieát FexOy laø oxit naøo döôùi ñaây: A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. Hoãn hôïp cuûa 3 oxit treân Câu 58: Cho khí NH3 dö ñi töø töø vaøo dd X( chöùa hoãn hôïp CuCl2, FeCl3, AlCl3) thu ñöôïc keát tuûa Y.Nung keát tuûa Y ta ñöôïc chaát raén Z, roài cho luoàng khí NH3 dö ñi töø töø qua Z nung noùng thu ñöôïc chaát raén R.Trong R chöùa: A.Cu, Al, Fe B.Al2O3 vaø Fe C.Fe D. Al2O3 vaø Fe2O3 Câu 59: Hoãn hôïp khí A goàm Cl2 vaø O2. A phaûn öùng vöøa heát vôùi 1 hh goàm 4,32g Mg vaø 7,29g Al taïo ra 33,345g hh caùc muoái Clorua vaø oxít 2 kim loaïi . % theo V cuûa O2 trong hh A: A.44,44% B.78,98% C.45,87% D.33,33% Câu 60: Cho caùc chaát khí sau: SO2, NO2, Cl2, CO2.Caùc chaát khí khi taùc duïng vôùi dung dòch natri hiñroxit ( ôû nhieät ñoä thöôøng) luoân taïo ra 2 muoái laø: A. SO2, CO2 B.CO2, Cl2, C.Cl2, NO2 C.NO2, SO2 TRƯ NG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ Đ THI TH Đ I H C MÔN HÓA H C L N III ĐÔN Th i gian 90 phút (Đ thi có 4 trang ) Mã đ 301 Câu 1 : Cho 20 gam h n h p kim lo i M và Al vào dung d ch H2SO4 và HCl ( s mol HCl g p 3 l n s mol H2SO4 ) thì thu đư c 11,2 lít H2 (đktc) và v n còn dư 3,4 gam kim lo i . L c l y ph n dung d ch r i đem cô c n thu đư c m gam mu i khan . Tính m ?( S = 32 ; O = 16 , Cl = 35,5) A. 57,1 gam B. 75,1 gam C. 51,7 gam D. 71,5 gam Câu 2 : Tr n 400 ml dung d ch HCl 0,5M v i 100 ml dung d ch KOH 1,5M thu đư c 500 ml dung d ch X . Tính pH c a dung d ch X ? A. pH=1 B. pH=2,5 C. pH=3 D. pH=2 Câu 3 : C7H9N có bao nhiêu đ ng phân ch a vòng benzen ? A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 Câu 4 : H p th hoàn toàn 3,584 lít CO2(đktc) vào 2 lít dung d ch Ca(OH)2 0,05M thu k t t a X và dung d ch Y . Khi đó kh i lư ng c a dung d ch Y so v i kh i lư ng c a dung d ch Ca(OH)2 s ?( Ca = 40 , O = 16 , C = 12 , H = 1 ). A. Tăng 3,04 gam B. Tăng 7,04 gam C. Gi m 4 gam D. Gi m 3,04 gam Câu 5 : Đ t cháy hoàn toàn m t amin no đơn ch c thu th tích nư c b ng 1,5 l n th tích CO2 ( đo cùng đi u ki n to, áp su t ). Tìm công th c phân t c a amin ? A. C4H11N B. C2H7N C. C3H7N D. C3H9N Câu 6 : Cho ph n ng hóa h c sau tr ng thái cân b ng H2(k) + I2(k) D 2HI(k) + Q ( ∆H < 0 ) S bi n đ i nào sau đây không làm chuy n d ch cân b ng hóa h c ? A. Thay đ i n ng đ khí H2 B. Thay đ i áp su t C. Thay đ i nhi t đ D. Thay đ i n ng đ khí HI Câu 7 : M t bình có dung tích 10 lít ch a 6,4g O2 và 1,35g ankan 0oC, áp su t bình là p atm. Đ t cháy hoàn toàn ankan trong bình, thu đư c s n ph m cho vào nư c vôi trong dư t o 9 gam k t t a. p = ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. 0,448 B. 0,42 C. 0,548 D. 0,1008 35 37 Câu 8 : Clo g m có hai đ ng v là 17 Cl và 17 Cl . Kh i lư ng nguyên t trung bình c a Clo là 35,453 . N u tính kh i lư ng nguyên t theo s kh i thì c p giá tr đúng c a c a % m i đ ng v tương ng là ? Trang 9/42
 10. A. 75% và 25% B. 75,76% và 24,24 % C. 77,35% và 22,65% D. 78% và 22% Câu 9 : Ch t nào sau đây ch th hi n tính kh trong các ph n ng oxi hóa - kh ? A. H2S B. HNO3 C. Cl2 D. O3 Câu 10 : Có 500 ml dung d ch X ch a Na+ , NH4+ , CO32- và SO42- . L y 100 ml dung d ch X tác d ng v i lương dư dung d ch HCl thu 2,24 lít khí (đktc) . L y 100 ml dung d ch X cho tác d ng v i lư ng dư dung d ch BaCl2 th y có 43 gam k t t a . L y 100 ml dung d ch X tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 ( đktc). Tính t ng kh i lư ng mu i có trong 500 ml dung d ch X: ( Na = 23 , N = 14 , C =12 , O = 16 , S =32 , Ba = 137 ). A. 43,1 gam B. 119 gam C. 86,2 gam D. 50,8 gam Câu 11 : Cho các dung d ch riêng bi t sau : Glucozơ, tinh b t, glixerin , phenol , andehit axetic , benzen. Thu c th dùng đ nh n bi t dung d ch là ? A. Na, Quì tím , Cu(OH)2 B. Na, Quì tím , AgNO3/NH3 C. Na, Quì tím , nư c brom D. Cu(OH)2, dung d ch I2 , nư c brom Câu 12 : Đ hòa tan 9,18 gam b t Al nguyên ch t c n dùng dung d ch axit A thu đư c m t khí X và dung d ch mu i Y . Đ tác d ng hoàn toàn v i dung d ch mu i Y t o thành dung d ch mu i m i trong su t thì c n 290 gam dung d ch NaOH 20% . Xác đ nh axít A ?( Al = 27 , Na = 23 , O = 16 , H = 1). A. HNO3 B. HCl C. H2SO4 D. H3PO4 Câu 13 : X là nguyên t có 12 proton, Y là nguyên t có 17 electron.Công th c h p ch t hình thành gi a hai nguyên t này có th là ? A. X2Y3 B. XY2 C. X2Y D. XY Câu 14 : H p ch t h u cơ X ( phân t có vòng benzen ) có công th c phân t là C7H8O2 , tác d ng đư c v i Na và NaOH . Bi t khi cho X tác d ng v i Na dư , s mol H2 thu đư c b ng s mol X ph n ng và X ch tác d ng v i NaOH theo t l s mol 1 : 1 .Công th c c u t o thu g n c a X là ? A. CH3C6H3(OH)2 B. C6H5CH(OH)2 C. HOC6H4CH2OH D. CH3OC6H4OH Câu 15 : Dãy nào sau đây đư c x p x p theo chi u tính d n đi n tăng ? A. Mg , Fe , Ag , Cu B. Fe, Al , Cu , Ag C. Mg , Cu , Al , Ag D. Fe, Ag , Au , Cu Câu 16 : Đ đánh giá đ nhi m b n không khí c a m t nhà máy , ngư i ta l y hai lít không khí r i d n qua dung d ch Pb(NO3)2 dư th y có k t t a màu đen xu t hi n . Hi n tư ng này ch ng t trong không khí có hi n di n khí ? A. CO2 B. H2S C. NH3 D. SO2 Câu 17 : Cho dung d ch X ch a 1 mol Ba(HCO3)2 tác d ng v i dung d ch Y ch a 3 mol KHSO4 ( các dung d ch đ u loãng ) thu đư c k t t a T , khí CO2 và dung d ch Z . Các ion có trong dung d ch Zg m? A. K+ , CO32- , SO42- B. K+ , H+ , SO42- C. K+ , CO32- D. K+ , H+ , SO42- , Ba2+ Câu 18 : T x t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ s n xu t đư c 0,5 t n rư u etylic ( bi t hi u su t c quá trình là đ t 70% ) giá tr c a x là ?( C=12, H= 1, O =16) A. 1,607 t n B. 1 t n C. 3,214 t n D. 2,516 t n Câu 19 : H n h p khí A ch a hiđro và m t anken . T kh i hơi c a A đ i v i H2 là 6 . Đun nóng nh A có m t ch t xúc tác Ni thì A bi n thành h n h p khí B không làm m t màu nư c brom và có t kh i đ i v i hiđro là 8 . Tìm công th c phân t c a Anken ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. C2H4 B. C5H10 C. C3H6 D. C4H8 Câu 20 : Đ đ t cháy hoàn toàn m t lư ng hiđrocacbon X c n 7,68 gam oxi. S n ph m cháy đư c d n qua bình đ ng H2SO4 đ c, th y bình tăng 4,32 gam . Xác đ nh công th c phân t c a X ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. C2H6 B. C2H4 C. CH4 D. C3H6 Câu 21 : Oxi hóa hoàn toàn h n h p X g m HCHO và CH3CHO b ng O2 (xt) thu đư c h n h p axit tương ng Y. T kh i hơi c a Y so v i X b ng 145/97. Tính % s mol c a HCHO ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. 16,7% B. 22,7% C. 83,3% D. 50,2% Câu 22 : X là dung d ch AlCl3 , Y là dung d ch NaOH 2M . Thêm 150 ml dung d ch Y vào c c ch a 100 ml dung d ch X , khu y đ u t i ph n ng hoàn toàn trong c c có 7,8 gam k t t a . Thêm ti p 100 ml dung d ch Y , khu y đ u t i k t thúc các ph n ng th y trong c c có 10,92 gam k t t a . N ng đ CM c a dung d ch X b ng ?( Na = 23 , O = 16 , Al = 27 , Cl = 35,5). Trang 10/42
 11. A. 1,6M B. 3,2M C. 2M D. 1M Câu 23 : Trong dung d ch nư c clo có ch a các ch t nào sau đây ? A. HCl , HClO , Cl2 B. HCl , HClO , Cl2 và H2O C. HCl và HClO D. Cl2 và H2O Câu 24 : Dung d ch nào sau đây có pH
 12. Câu 38 : Mu n chuy n lipit t th l ng sang th r n, ngư i ta ti n hành : A. Đun lipit v i dung d ch NaOH B. T t c đ u đúng C. Đun lipit v i dung d ch H2SO4 loãng D. Đun lipit v i H2 ( có xúc tác ) Câu 39 : Cho các ph n ng sau : 1. S t t oxit + dung d ch HNO3 2. S t (III) oxit + dung d ch HNO3 3. Mg( kim lo i ) + HCl 4. S t(II) oxit + dung d ch HNO3 5. HCl + NaOH 6. Cu + dung d ch H2SO4 đ c nóng Ph n ng oxi hóa kh là : A. 1,3,4,6 B. 1,3,4 C. 1,2,3,4 D. 3,4,5,6 Câu 40 : Đ t cháy 1 lít ch t h u cơ X c n 1 lít O2 thu đư c 1 lít CO2 và 1 lít hơi nư c. Các th tích khí đo cùng đi u ki n. X là ? A. Axit fomic B. Metan C. Rư u metylic D. Anđehit fomic Câu 41 : Đơn ch t ph t pho tan đư c trong dung d ch nào sau đây ? A. HNO3 B. CH3COOH C. NaOH D. HCl Câu 42 : Dung d ch ch a ch t nào sau đây làm phenolphtalein không màu chuy n sang m u h ng ? A. glixin B. Metyl amin C. phenol D. Phenyl amin Câu 43 : Hai c c đ ng dung d ch HCl đ t trên hai đĩa cân A,B . Cân tr ng thái cân b ng . Cho a gam CaCO3 vào c c A và b gam M2 CO3 ( M : Kim lo i ki m ) vào c c B . Sau khi hai mu i đã tan hoàn toàn , cân tr l i v trí thăng b ng . Xác đ nh Kim lo i M bi t a = 5 gam , b = 4,787 gam ( K = 39 , Na = 23 , Li = 7 , Cs =133 ) A. Na B. Li C. K D. Cs Câu 44 : Oxi hóa hoàn toàn p gam Kim lo i X thì thu 1,25p gam oxit . Hòa tan mu i cacbonat c a kim lo i Y b ng m t lư ng v a đ dung d ch H2SO4 9,8% thì thu đư c dung d ch mu i sunfat có n ng đ 14,18% . H i X,Y là kim lo i gì ?( Cu = 64 , Zn = 65 , Mg = 24 , Fe = 56 ) A. Cu và Fe B. Al và Fe C. Cu và Zn D. Zn và Mg Câu 45 : Chia 7,8 gam h n h p rư u etylic và m t đ ng đ ng c a nó thành hai ph n b ng nhau . Ph n 1 tác d ng v i Na(dư) thu 1,12 lít khí ( đktc) . ph n 2 tác d ng v i 30 gam CH3COOH ( có m t H2SO4 đ c ) . Tính t ng kh i lư ng este thu đư c ? bi t hi u su t ph n ng este hóa là 80%. ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. 8,1 gam B. 8,8 gam C. 6,48 gam D. 7,28 gam Câu 46 : Hòa tan 10 gam h n h p mu i khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 . Dung d ch thu đư c ph n ng hoàn toàn v i 1,58 gam KMnO4 trong môi trư ng axit H2SO4 . Thành ph n % theo kh i lư ng c a Fe2(SO4)3 trong hõn h p ban đ u ? ( Fe = 56 . K = 39 , S = 32 , O = 16 , Mn = 55 , H = 1 ) A. 76% B. 24% C. 38% D. 62% C©u 47 : Đ c đi m khác nhau gi a glucozơ và fructozơ là : A. S nhóm ch c -OH B. T l nguyên t các nguyên t C. Thành ph n nguyên t D. V trí nhóm cacbonyl Câu 48 : H n h p A g m Na, Al , Cu cho 12 gam A vào nư c dư thu 2,24 lít khí (đktc) , còn n u cho vào dung d ch NaOH dư thu 3,92 lít khí ( đktc) . % Al trong h n h p ban đ u ? ( Al =27 , Na = 23 , H = 1 , Cu = 64 ). A. 59,06% B. 22,5% C. 67,5 % D. 96,25% Câu 49 : Cho các ch t sau axit propionic (X) , axit axetic (Y) , rư u etylic (Z) và đimetyl ete (T) . Dãy g m các ch t đư c s p x p theo chi u tăng c a nhi t đ sôi là ? A. Y, T, X, Z B. T, X, Y, Z C. T, Z, Y, X D. Z, T, Y, X Câu 50 : N u đ t cháy hoàn toàn m t andehit hai ch c mà thu đư c s mol CO2 nhi u hơn s mol nư c và đúng b ng s mol andehit thì công th c chung c a dãy đ ng đ ng c a nó là ? A. CnH2n-4O2 B. CnH2n+2O2 C. CnH2n-2O2 D. CnH2nO2 ……………………….H t ………………….. Trang 12/42
 13. phi u soi - đáp án (Dành cho giám kh o) Môn : Thi thu hoa lan III Đ s :1 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 Trang 13/42
 14. TRƯ NG THPT CHUYÊN ĐÊ THI TH Đ I H C NĂM 2007 L N I HÀ TĨNH Môn thi : V t lý (Đ thi có 05 trang ) Th i gian làm bài : 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H ,tên thí sinh......................................... Mã đ thi 107 S báo danh:..................................................... Câu 1: B n ch t liên k t hidro là: A. L c hút tĩnh đi n gi a nguyên t H tích đi n dương và nguyên t O tích đi n âm. B. L c hút tĩnh đi n gi a ion H và ion O2. C. Liên k t c ng hóa tr gi a nguyên t H và nguyên t O. D. S cho nh n electron gi a nguyên t H và nguyên t O. Câu 2: Khi đun nóng h n h p 2 rư u metylic và rư u etylic v i axit H2SO4 đ c 1400C thì s ete t i đa thu đư c là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 3: Oxi hóa rư u b ng CuO đun nóng thu đư c andehit, thì rư u đó là rư u b c: A. 1 B. 2 C. 3 D. C A, B, C đúng. Câu 4: Trong các công th c sau đây, hãy cho bi t công th c nào là công th c c a rư u b c 1. A. RCH2OH B. R(OH)z C. CnH2nOH D. CnH2nOH Câu 5: Đi u nào sau đây đúng khi nói v nhóm ch c: A. Là nhóm nói lên b n ch t m t ch t. B. Là nhóm các nguyên t gây ra nh ng ph n ng hoá h c đ c trưng cho m t lo i h p ch t h u cơ. C. Là nhóm nguyên t quy t đ nh tính ch t cho m t lo i h p ch t h u cơ. D. Là nhóm đ c trưng đ nh n bi t ch t đó. Câu 6: Đem glucozơ lên men đi u ch rư u etylic (kh i lư ng riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8 g/ml), hi u su t ph n ng lên men rư u etylic là 75%. Đ thu đư c 80 lít rư u vang 120 thì kh i lư ng glucozơ c n dùng là: A. 24,3 (kg) B. 20(kg) C. 21,5(kg) D. 25,2(kg) Câu 7: C5H12O có s đ ng phân rư u b c 1 là: A.2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 8: M t lo i g o ch a 75% tinh b t. L y 78,28 kg g o này đi n u rư u etylic 400, hi u su t pu c a c quá trình là 60%. Kh i lư ng riêng c a rư u etylic là 0,8 g/ml. Th tích rư u 400 thu đư c là: A. 60(lít) B. 52,4(lít) C. 62,5(lít) D. 45(lít) Câu 9: Tên g i nào sau đây c a HCHO là sai: A. Andehit fomic B. Fomandehit C. Metanal D. Fomon Câu 10: Oxi hóa 2 mol rư u metylic thành anđehit fomic b ng oxi không khí trong m t bình kín, bi t hi u su t ph n ng oxi hóa là 80%. R i cho 36,4 gam nư c vào bình đư c dung d ch X. N ng đ % anđehit fomic trong dung d ch X là: A. 58,87% B. 38,09% C. 42,40% D. 36% Trang 14/42
 15. Câu 11: Khi tráng gương m t andehit đơn ch c no m ch h , hi u su t ph n ng 72%, thu đư c 5,4 gam Ag thì lư ng AgNO3 c n dùng là: A. 8,5 gam B. 6,12 gam C. 5,9 gam D. 11,8 gam Câu 12: Đ t m t este h u cơ X thu đư c 13,2gam CO2 và 5,4gam H2O. X thu c lo i A. este no đơn ch c. B. este có m t liên k t đôi C=C chưa bi t m y ch c. C. este m ch vòng đơn ch c. D. este hai ch c no. Câu 13: Phát bi u nào sau đây là đúng: A. Rư u thơm là ch t có công th c t ng quát C6H6z(OH)z B. Rư u thơm là ch t trong phân t có nhân benzen và có nhóm hidroxyl. C. Rư u thơm là ch t có nhóm hidroxyl g n trên m ch nhánh c a hidrocacbon thơm. D. Rư u thơm là ch t có nhân benzen, mùi thơm h nh nhân. Câu 14: Cho 3 ch t: (X) C6H5OH,(Y) CH3C6H4OH,(Z) C6H5CH2OH Nh ng h p ch t nào trong s các h p ch t trên là đ ng đ ng c a nhau: A. X, Y B. X, Z C. Y, Z D. C 3 đ u là đ ng đ ng nhau. Câu 15: M t dung d ch X ch a 5,4 gam ch t đ ng đ ng c a phenol đơn ch c. Cho dung d ch X ph n ng v i nư c brom (dư) thu đư c 17,25 gam h p ch t ch a ba nguyên t brom trong phân t , gi s ph n ng x y ra hoàn toàn. Công th c phân t ch t đ ng đ ng c a phenol là: A. C7H7OH B. C8H9OH C. C9H11OH D. C10H13OH Câu 16: Trong sơ đ sau: Xđà đàE l XYhtP Y, , l n ư t là: I/ X là axetilen và Y là etilen. II/ X là propan và Y là etilen. A. I, II đ u đúng. B. I, II đ u sai. C. I đúng, II sai. D. I sai, II đúng. Câu 17: Th c hi n 3 thí nghi m sau (các th tích khí đo cùng 1 đi u ki n): TN1: Cho 50 gam dung d ch C2H5OH 20% tác d ng Na dư đư c V1 lít H2. TN2: Cho 100 gam dung d ch C2H5OH 10% tác d ng Na dư đư c V2 lít H2. TN3: Cho 25 gam dung d ch C2H5OH 40% tác d ng Na dư đư c V3 lít H2. So sánh th tích hidro thoát ra trong 3 thí nghi m thì: A. V1 > V2 > V3 B. V2 > V1 > V3 C. V1 = V2 = V3 D. V3 > V1 > V2 Câu 18: T rư u etylic và các ch t vô cơ, ta có th đi u ch tr c ti p ra ch t nào sau đây: I/ Axit axeticII/ AxetandehitIII/ Butadien-1,3 IV/ Etyl axetat A. I, II, III B. I, II, IV C. I, III, IV D. I, II, III, IV Câu 19: Đ đi u ch tr c ti p glixerin ta có th dùng nguyên li u chính nào sau đây: I/ CH2Cl-CHCl-CH2Cl II/ CH2Cl-CHOH-CH2Cl III/ Ch t béo (lipit) A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Câu 20: H p ch t C8H8O2 (X) khi tác d ng dd KOH dư cho h n h p ch a 2 mu i h u cơ thì X có công th c c u t o là: A. -CH2-COOH B. CH3-COO- C. -COO-CH3 D. CH3--COOH Câu 21: H p ch t C8H8 (X) có ch a 1 vòng, 1 mol X có kh năng k t h p t i đa 4 mol H2 nhưng ch k t h p đư c t i đa 1 mol Br2 ( tr ng thái dung d ch), X có công th c c u t o là: I/-CH=CH2 II/ -CH=CH-CH=CH2 A. I, II đ u đúng. B. I, II đ u sai. C. Ch có I đúng. D. Ch có II đúng. Câu 22: Các câu kh ng đ nh sau đây đúng hay sai? I/ Ch t h u cơ nào có kh năng c ng đư c hidro s c ng đư c dung d ch brom. II/ Ch t h u cơ nào có kh năng t o dung d ch xanh v i Cu(OH)2 s tác d ng đư c v i natri. A. I, II đ u đúng. B. I, II đ u sai. C. I đúng, II sai. D. I sai, II đúng. Câu 23: Các câu kh ng đ nh sau đây đúng hay sai? I/ Ch t h u cơ CnH2nOz tác d ng đư c NaOH nhưng không tác d ng Na thì nó ph i là este. II/ Ch t h u cơ CnH2nO tác d ng đư c Na thì nó ph i là rư u. A. I, II đ u đúng. B. I, II đ u sai. C. I đúng, II sai. D. I sai, II đúng. Câu 24: Các câu kh ng đ nh sau đây đúng hay sai? I/ Ch t h u cơ nào tác d ng d dàng v i NaOH thì ch t đó d tan trong nư c. II/ Ch t h u cơ nào tác d ng d dàng v i natri thì ch t đó d tan trong nư c. Trang 15/42
 16. A. I, II đ u đúng. B. I, II đ u sai. C. I đúng, II sai. D. I sai, II đúng. Câu 25: Các câu kh ng đ nh sau đây đúng hay sai? I/ Ch t h u cơ có công th c CnH2nO2 tác d ng đư c v i dd KOH thì nó ph i là axit hay este. II/ Ch t h u cơ có công th c CnH2nO tác d ng đư c v i dd AgNO3 / NH3 thì nó ph i là andehit. A. I, II đ u đúng. B. I, II đ u sai. C. I đúng, II sai. D. I sai, II đúng. Câu 26: Đ phân bi t 3 ch t l ng: dd glucozơ, glixerin và fomon, ta dùng thí nghi m nào: I/ Thí nghi m 1 dùng Na và thí nghi m 2 dùng Cu(OH)2 ( nhi t đ thư ng). II/ Thí nghi m 1 dùng dd AgNO3 / NH3 và thí nghi m 2 dùng Cu(OH)2 ( nhi t đ thư ng). III/ Ch c n 1 thí nghi m dùng Cu(OH)2 (có đun nóng). A. I, II B. I, III C. II, III D. Ch dùng III. Câu 27: Đ phân bi t 3 ch t khí: Metan, etilen và axetilen, ta dùng thí nghi m nào: I/ Thí nghi m 1 dùng dung d ch AgNO3 / NH3 và thí nghi m 2 dùng dung d ch Br2. II/ Thí nghi m 1 dùng dung d ch AgNO3 / NH3 và thí nghi m 2 dùng dung d ch KMnO4. III/ Thí nghi m 1 dùng dung d ch AgNO3 / NH3 và thí nghi m 2 dùng dung d ch HCl. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Câu 28: Đ phân bi t 3 ch t khí: Metan, etilen và CO2, ta dùng thí nghi m nào: I/ Thí nghi m 1 dùng dung d ch Br2 và thí nghi m 2 dùng nư c vôi trong. II/ Thí nghi m 1 dùng dung d ch KMnO4 và thí nghi m 2 dùng ph n ng cháy. III/ Thí nghi m 1 dùng H2 và thí nghi m 2 dùng nư c vôi trong. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Câu 29: Trong sơ đ sau (m i mũi tên là 1 phương trình ph n ng): CH ðàX CC ðà HH ðà 3- O :à l2Ht CC O- X h5 ì C /I H 2=H 2 C C / II H 3- O =H CCC O- H 2 C / III H 3- O CH IIII ,II,IIIBI,II C. I A ,. D . . Câu 30:s o n g Tr ơ đ sau (m i mũi tên là 1 phương trình ph n ng): CH2=CH2 ðàH ðà XC 3-l ht2C :CX ì l àH C /I H 3- 3 CH C / II H 3- 2O C H H Cl / III ð- C H 2C 2C ð- l H IIII ,II,IIIBI,II C. I A ,. D . . Câu 31:s o n g Tr ơ đ sau (m i mũi tên là 1 phương trình ph n ng): X ðà 3- ðà C H : HtY COì h CàCCl / I H lðàX Yà Hà vH 3- 2O Cà l / II CH H HX 3- Cà lO C H Yà H 2 v H 3- O C H O II , I A . đ u đúng. B. I, II đ u sai. C. I đúng, II sai. D. I sai, II đúng. Câu 32: Phân tích 1 ch t h u cơ X có d ng CxHyOz ta đư c mCm71= đ+,H m 5 htC . g ô On c đơn gi n c a X là: A. CH2O B. CH3O C. C2H4O D. C2H6O Câu 33: T các hóa ch t cho sau: Cu, Cl2, dung d ch HCl, dung d ch HgCl2, dung d ch FeCl3. Có th bi n đ i tr c ti p Cu thành CuCl2 b ng m y cách khác nhau? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 34: B n ch t c a ăn mòn hóa h c và ăn mòn đi n hóa gi ng và khác nhau như th nào? A. Gi ng là c hai đ u ph n ng v i dung d ch ch t đi n li, khác là có và không có phát sinh dòng đi n. B. Gi ng là c hai đ u là s ăn mòn, khác là có và không có phát sinh dòng đi n. C. Gi ng là c hai đ u phát sinh dòng đi n, khác là ch có ăn mòn hóa h c m i là quá trình oxi hóa kh . D. Gi ng là c hai đ u là quá trình oxi hóa kh , khác là có và không có phát sinh dòng đi n. Câu 35: M là kim lo i. Phương trình sau đây:b eđ+ M nnđ+ i= M i d u : n h c h n íT A h a ó h c tg n u h c c o l m i k a t n êiy u gN B c đi u ch kim lo i. C. S kh c a kim lo i. D. S oxi hóa ion kim lo i. Câu 36: Tính ch t nào nêu dư i đây sai khi nói v hai mu i NaHCO3 và Na2CO3? A. C hai đ u d b nhi t phân. B. C hai đ u tác d ng v i axit m nh gi i phóng khí CO2. Trang 16/42
 17. C. C hai đ u b th y phân t o môi trư ng ki m. D. Ch có mu i NaHCO3 tác d ng v i ki m. Câu 37: M là kim lo i phân nhóm chính nhóm I; X là clo ho c brom. Nguyên li u đ đi u ch kim lo i nhóm I là: A. MX B. MOH C. MX ho c MOH D. MCl Câu 38: L a ch n nào sau đây không đư c k là ng d ng c a CaCO3? A. Làm b t nh đ pha sơn. B. Làm ch t đ n trong công nghi p cao su. C. Làm vôi quét tư ng. D. S n xu t xi măng. Câu 39: Trư ng h p nào không có s t o thành Al(OH)3? A. Cho dung d ch NH3 vào dung d ch Al2(SO4)3. B. Cho Al2O3 vào nư c. C. Cho Al4C3 vào nư c. D. Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch AlCl3. Câu 40: Các kim lo i nào sau đây tan h t khi ngâm trong axit H2SO4 đ c ngu i? A. Al, Fe B. Fe, Cu C. Al, Cu D. Cu, Ag Câu 41: Phương pháp nào thư ng dùng đ đi u ch Al2O3? A. Đ t b t nhôm trong không khí. B. Nhi t phân nhôm nitrat. C. Nhi t phân nhôm hidroxit. D. A, B, C đ u đúng. Câu 42: Cho 31,2 g h n h p g m b t Al và Al2O3 tác d ng v i m t lư ng v a đ dung d ch NaOH thu đư c 0,6 mol H2. H i s mol NaOH đã dùng là bao nhiêu? A. 0,8 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. Giá tr khác. Câu 43: Cho 1,05 mol NaOH vào 0,1 mol Al2(SO4)3. H i s mol NaOH có trong dung d ch sau ph n ng là bao nhiêu? A. 0,45 mol B. 0,25 mol C. 0,75 mol D. 0,65 mol Câu 44: Cho 20 gam s t vào dung d ch HNO3 loãng ch thu đư c s n ph m kh duy nh t là NO. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, còn dư 3,2 gam s t. Th tích NO thoát ra đi u ki n tiêu chu n là: A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 11,2 lít Câu 45: Qu ng xiderit có thành ph n chính là: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeCO3 Câu 46: Cho h n h p Al2O3, ZnO, MgO, FeO tác d ng v i lu ng khí CO nóng, dư. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thì thu đư c h n h p B g m các ch t: A. Al2O3, FeO, Zn, MgO B. Al, Fe, Zn, MgO C. Al2O3, Fe, Zn, MgO D. Al, Fe, Zn, Mg Câu 47: Thu phân FeCl3 trong nư c sôi,ta đư c: A. Dung d ch có màu nâu s m. B. Dung d ch keo. C. K t t a Fe(OH)3. D. Dung d ch FeCl3. Câu 48: Đ t nóng m t h n h p g m b t Al và b t Fe3O4 trong môi trư ng không có không khí. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đư c h n h p X. Cho X tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu đư c khí H2 bay lên. V y trong h n h p X có nh ng ch t sau: A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3 B. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3 C. Al, Fe, Al2O3 D. Al, Fe, FeO, Al2O3 Câu 49: L y m gam h n h p b t Al, Al2O3 và Fe2O3 ngâm trong dung d ch NaOH, ph n ng xong ngư i ta thu đư c V lít khí hidro. Ch t b hòa tan là: A. Al, Al2O3 B. Fe2O3, Fe C. Al và Fe2O3 D. Al, Al2O3 và Fe2O3 Câu 50: Kh a gam m t s t oxit b ng cacbon oxit nhi t đ cao, ngư i ta thu đư c 0,84 gam s t và 0,88 gam khí cacbonic.Công th c hoá h c c a oxit s t đã dùng ph i là: A. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3 D. H n h p c a Fe2O3 và Fe3O4. Trang 17/42
 18. Câu 51: H n h p G g m Fe3O4 và CuO. Cho hiđro dư đi qua 6,32 gam h n h p G nung nóng cho đ n khi ph n ng hoàn toàn, thu đư c ch t r n G1 và 1,62 gam H2O. S mol c a Fe3O4 và CuO trong h n h p G ban đ u l n lư t là: A. 0,05; 0,01 B. 0,01; 0,05 C. 0,5; 0,01 D. 0,05; 0,1 Câu 52: Hòa tan 10 gam h n h p 2 mu i cacbonat kim lo i hóa tr 1 và 2 b ng dung d ch HCl thu đư c dung d ch X và 0,672 lít CO2 (đktc). Khi cô c n dung d ch X thu đư c kh i lư ng mu i khan b ng: A. 103,3 g B. 10,33 g C. 11,22 g D. 23,2 g Câu 53: Nung m gam h n h p X g m 2 mu i cacbonat trung tính c a 2 kim lo i N và M đ u có hóa tr 2. Sau m t th i gian thu đư c 3,36 lít CO2 (đi u ki n tiêu chu n) và còn l i h n h p r n Y. Cho Y tác d ng h t v i dung d ch HCl dư thu thêm đư c 3,36 lít CO2 (đi u ki n tiêu chu n). Ph n dung d ch đem cô c n thu đư c 32,5 gam mu i khan. Kh i lư ng m c a h n h p X ban đ u là: A. 22,9 g B. 29,2 g C. 35,8 g D. 38,5 g Câu 54: Hòa tan 6,96 gam Fe3O4 vào dung d ch HNO3 dư thu đư c 0,224 lít NxOy (đktc). Khí NxOy có công th c là: A. NO2 B. NO C. N2O D. N2O3 Câu 55: Tìm phát bi u đúng: A. H p ch t s t (III) d b kh thành Fe(II). B. H p ch t s t (III) ch có tính oxi hóa. C. H p ch t s t (III) d b kh thành Fe kim lo i. D. Đ u kém b n và không t n t i trong t nhiên. Câu 56: Ch t X có các tính ch t sau: tác d ng nư c t o dung d ch ki m, dung d ch ki m này có kh năng t o k t t a v i Na2CO3. Ch t X ph n ng v i axit t o mu i. V y X là: A. Ca B. CaO C. BaO D. C A, B, C Câu 57: M t dung d ch X không màu ch a duy nh t m t h p ch t ion. Xác đ nh tên h p ch t, bi t r ng: Cho dung d ch NaOH loãng vào X xu t hi n k t t a, k t t a này tan trong NaOH dư. Thêm b c axetat vào X t o k t t a tr ng. A. Chì sunfat B. Đ ng sunfat C. Bari nitrat D. Nhôm clorua Câu 58: Cho các ch t: X.glucozơ, Y.fructozơ, Z.saccarozơ, T.xenlulozơ. Các ch t cho đư c ph n ng tráng b c là: A. Z, T B. Y, Z C. X, Z D. X, Y Câu 59: Đ xác đ nh các nhóm ch c c a glucozơ, ta có th dùng: A. Ag2O/dd NH3 B. Cu(OH)2 C. Quỳ tím. D. Natri kim lo i. Câu 60: Khí cacbonic chi m t l 0,03% th tích trong không khí. Đ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p t o ra 40,5 gam tinh b t (gi s ph n ng hoàn toàn) thì s lít không khí (đktc) c n dùng là: A. 115.000 B. 112.000 C. 120.000 D. 118.000 Trang 18/42
 19. S GD-ĐT B C NINH Đ THI TH Đ I H C L N I, NĂM 2008-2009 TRƯ NG THPT CHUYÊN BN Môn thi: HOÁ H C, kh i A, B (Đ thi có 04 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (50 câu tr c nghi m) Mã đ thi 213 H , tên thí sinh:.......................................................................... S báo danh:............................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (tính theo đvC) c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Cl = 35,5; I = 127; Si = 28; P = 31; S = 32; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, Sr = 88 (H c sinh không đư c s d ng B ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c) Câu 1: Hoà tan 2,64 gam h n h p Fe và Mg b ng dung d ch HNO3 loãng, dư, thu đư c s n ph m kh là 0,896 lít ( đktc) h n h p khí g m NO và N2, có t kh i so v i H2 b ng 14,75. Thành ph n % theo kh i lư ng c a s t trong h n h p ban đ u là A. 61,82%. B. 38,18%. C. 38,20%. D. 61,80%. Câu 2: Mu n s n xu t 59,4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t ph n ng là 90% thì th tích dung d ch HNO3 66,67%(D = 1,52g/ml) c n dùng là A. 27,230 lít. B. 39,582 lít. C. 41,445 lít. D. 42,581 lít. Câu 3: Đ t cháy hoàn toàn a gam hiđrocacbon X thu đư c a gam H2O. Trong phân t X có vòng benzen. X không tác d ng v i brom khi có m t b t Fe, còn khi tác d ng v i brom đun nóng t o thành d n xu t ch a 1 nguyên t brom duy nh t. T kh i hơi c a X so v i không khí có giá tr trong kho ng t 5-6. X là A. Hexametyl benzen. B. Toluen. C. Hex-2-en. D. Hexan. Câu 4: Hãy s p x p các ch t sau đây theo trình t l c bazơ tăng d n t trái → ph i: amoniac(1); anilin(2); p-nitroanilin(3); metylamin(4); đimetylamin(5). A. 3; 2; 1; 5; 4. B. 3; 1; 2; 4; 5. C. 2; 3; 1; 4; 5. D. 3; 2; 1; 4; 5. Câu 5: Đ phân bi t các dung d ch riêng bi t: h tinh b t; saccarozơ; glucozơ; ngư i ta có th dùng m t trong nh ng hoá ch t nào sau đây? A. Iot. B. Vôi s a. C. Cu(OH)2/OH-. D. AgNO3/NH3. Câu 6: Th m u nh kim lo i bari vào dung d ch mu i (NH4)2SO4. Hi n tư ng quan sát đư c là A. Kim lo i Ba tan, có h n h p khí bay ra mùi khai và xu t hi n k t t a màu tr ng. B. Kim lo i Ba tan, xu t hi n k t t a tr ng keo. C. Kim lo i Ba tan h t, dung d ch tr nên trong su t. D. Kim lo i Ba tan, có k t t a màu vàng l ng dư i đáy ng nghi m. Câu 7: Trong c u mu i c a pin đi n hoá khi ho t đ ng, x y ra s di chuy n c a các A. nguyên t kim lo i. B. electron. C. ion. D. phân t nư c. Câu 8: Cho các ch t riêng bi t : Glucozơ; tinh b t; glixerol; phenol; anđehit axetic; benzen. Thu c th dùng đ nh n bi t là A. Na; quỳ tím; Cu(OH)2. B. I2; quỳ tím; Ca(OH)2. C. Na; quỳ tím; Ca(OH)2. D. Na; HCl; Cu(OH)2. Câu 9: M t h n h p g m 2 este đ u đơn ch c. L y hai este này ph n ng v i dung d ch NaOH đun nóng thì thu đư c m t anđehit no m ch h và 2 mu i h u cơ, trong đó có 1 mu i có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Công th c c u t o c a 2 este có th là A. CH3COOCH=CH2; CH3COOC6H5. B. HCOOCH=CHCH3; HCOOC6H5. C. HCOOC2H5; CH3COOC6H5. D. HCOOC2H5; CH3COOC2H5. Trang 19/42
 20. Câu 10: Cho 4,48 lít CO2 ( đktc) h p th h t vào 100ml dung d ch h n h p Ba(OH)2 1,5M. Kh i lư ng k t t a thu đư c là A. 19,70 g. B. 22,95 g. C. 9,85 g. D. 15,20 g. 2+ 2 2 6 2 6 5 Câu 11: Cation M có c u hình electron 1s 2s 2p 3s 3p 3d . M thu c A. chu kì 4 nhóm IIA . B. chu kì 4 nhóm VIIB . C. chu kì 4 nhóm VB . D. chu kì 3 nhóm VB . Câu 12: Cho khí CO dư đi vào ng s nung nóng đ ng h n h p X g m Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu đư c ch t r n Y. Cho Y vào dung d ch NaOH (dư), khu y kĩ, th y còn l i ph n không tan Z. Gi s các ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph n không tan Z g m A. Mg, Fe, Cu. B. MgO, Fe, Cu. C. MgO, Fe3O4, Cu. D. Mg, Fe, Cu, Al. Câu 13: Cho 5,668 gam cao su Buna-S ph n ng v a đ v i 3,462 gam brôm trong CCl4. T l s m t xích c a Stiren và Buta-1,3-đien là A. 1:2. B. 1:4. C. 2:1. D. 4:4. Câu 14: L y 50ml dung d ch HCl a mol/lít pha loãng b ng nư c thành 1 lít dung d ch có pH = 1. Giá tr c a a là A. 1M. B. 3M. C. 4M. D. 2M. Câu 15: Cho su t đi n đ ng chu n E c a các pin đi n hoá: E (Ni-X) = 0,12V; Eo(Y-Ni) = 0,02V; Eo(Ni- o o Z) = 0,60V (X, Y, Z là ba kim lo i). Dãy các kim lo i x p theo chi u gi m d n tính kh t trái sang ph i là A. X, Z, Ni, Y. B. Y, Ni, X, Z. C. Z, Y, Ni, X. D. Y, Ni, Z, X. Câu 16: Hoà tan h t 9,6 gam kim lo i M trong dung d ch H2SO4 đ c, nóng, thu đư c SO2 là s n ph m kh duy nh t. Cho toàn b lư ng SO2 này h p th vào 0,5 lít dung d ch NaOH 0,6M, sau ph n ng đem cô c n dung d ch đư c 18,9 gam ch t r n. Kim lo i M đó là A. Cu. B. Mg. C. Ca. D. Fe. Câu 17: Ancol và amin nào sau đây cùng b c? A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2. B. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3. C. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH. D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2. Câu 18: V i công th c c u t o CH3CHCH=CH2 có tên g i là C2H5 A. 3-metylpent-1-en. B. 3-etylbut-1-en. C. 3-metylpent-4-en. D. 2-etylbut-3-en. Câu 19: Nh n xét nào sau đây KHÔNG đúng? A. B c c a amin là b c cacbon c a nguyên t cacbon liên k t v i N trong nhóm amin. B. ng v i công th c phân t C3H5Br có 4 đ ng phân c u t o. C. Anlyl clorua d tham gia ph n ng th hơn phenyl bromua. D. Vinyl clorua có th đư c đi u ch t 1,2-đicloetan. Câu 20: Cho các dung d ch có cùng n ng đ mol/lít. Dãy các dung d ch nào sau đây có giá tr pH tăng d n? A. H2SO4; HCl; NH4Cl; KNO3; KOH; Ba(OH)2. B. HCl; H2SO4; NH4Cl; KNO3; Ba(OH)2; KOH. C. H2SO4; HCl; KNO3; NH4Cl; KOH; Ba(OH)2. D. HCl; H2SO4; NH4Cl; KNO3; KOH; Ba(OH)2. Câu 21: Cho quỳ tím vào các dung d ch sau: axit axetic(1); glixin(2); axit ađipic(3); axit α-amino propionic(4); phenol(5). Dãy dung d ch làm quỳ tím chuy n sang màu đ là A. 1; 2; 3; 4. B. 1; 3; 4; 5. C. 1; 3. D. 1; 3; 4. Câu 22: Cho các ph n ng: AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3 và Fe + HCl → FeCl2 + H2 Dãy các ion đư c s p x p theo chi u tăng d n tính oxi hoá là A. Ag+; Fe3+; H+; Fe2+. B. Fe2+; H+; Ag+; Fe3+. 2+ 3+ + + C. Fe ; Fe ; H ; Ag . D. Fe2+; H+; Fe3+; Ag+. Câu 23: Trong 1 bình kín ch a h n h p g m hiđrocacbon X m ch h và khí H2 có Ni xúc tác . Nung nóng bình m t th i gian thu đư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t đ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. Đ t cháy m t lư ng B thu đư c 4,4 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Công th c phân t c a X là Trang 20/42
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản