intTypePromotion=4

Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
310
lượt xem
114
download

Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứng dụng của vi mạch số lập trình hiện nay rất phổ biến trong các sản phẩm công nghiệp cũng như các sản phẩm trong sinh hoạt gia đình như: máy giặt, bếp điện tự động. do trình độ còn hạn chế nên em chỉ áp dụng một ứng dụng nhỏ của vi mạch số lập trình là thi công mạch đồng hồ hiển thị số để thấy rõ những ưu điểm của PLD. Sau đây em xin trình bày sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in và sơ đồ bố trí linh kiện của mạch dồng hồ số. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 8

 1. Chương 8: PHAÀN CÖÙNG ÖÙng duïng cuûa vi maïch soá laäp trình hieän nay raát phoå bieán trong caùc saûn phaåm coâng nghieäp cuõng nhö caùc saûn phaåm trong sinh hoaït gia ñình nhö: maùy giaët, beáp ñieän töï ñoäng,… do trình ñoä coøn haïn cheá neân em chæ aùp duïng moät öùng duïng nhoû cuûa vi maïch soá laäp trình laø thi coâng maïch ñoàng hoà hieån thò soá ñeå thaáy roõ nhöõng öu ñieåm cuûa PLD. Sau ñaây em xin trình baøy sô ñoà nguyeân lyù, sô ñoà maïch in vaø sô ñoà boá trí linh kieän cuûa maïch doàng hoà soá.
 2. Sô ñoà nguyeân lyù Sô ñoà boá trí linh kieän
 3. Sô ñoà maïch in
 4. Giôùi thieäu vi maïch laäp trình cuûa coâng ty lattice. Vi maïch iSP LSI 1016 laø vi maïch ñöôïc söû duïng ñeå laäp trình maïch ñoàng hoà hieån thò soá: 6 5 4 3 2 1 44 43 42 41 7 39 8 38 9 37 10 36 35 11 12 IspLSI 1016 34 13 PLCC44 33 32 14 15 31 16 30 17 29 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Vi maïch iSP LSI 1016 laø vi maïch coù caáu taïo töø caùc coång logic laäp trình vôùi maät ñoä tích hôïp khoaûng 2.000 coång: Thôøi gian trì hoaõn Tpd = 7,5 ns Taàn soá hoaït ñoäng fmax = 125MHz Vi maïch coù 44 chaân vôùi kieåu voû PLCC Vi maïch coù 32 nggõ vaøo/ra do ñoù coù theå ñöôïc duøng vôùi nhieàu öùng duïng khaùc nhau trong cuøng moät board.
 5. Chöùc naêng caùc chaân cuûa IC isp LSI 1016 Soá thöù töï Chöùc naêng Soá thöù töï Chöùc naêng chaân chaân 1 GND 23 GND 2 IN3 24 SOD/ IN 1 3 I/O 24 25 I/O 8 4 I/O 25 26 I/O 9 5 I/O 26 27 I/O 10 6 I/O 27 28 I/O 11 7 I/O 28 29 I/O 12 8 I/O 29 30 I/O 13 9 I/O 30 31 I/O 14 10 I/O 31 32 I/O 15 11 YO 33 Y2/ SCLK 12 Vcc (5V) 34 Vcc 13 IspEN/NC 35 Y1/ RESET 14 SDI/INO 36 IN2/ MODE 15 I/O 0 37 I/O 18 16 I/O 1 38 I/O 17 17 I/O 2 39 I/O 16 18 I/O 3 40 I/O 19 19 I/O 4 41 I/O 20 20 I/O 5 42 I/O 21 21 I/O 6 43 I/O 22 22 I/O 7 44 I/O 23 Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch.
 6. Maïch ñieän goàm coù IC 4060 keát hôïp vôùi thaïch anh 4MHz, ñieän trôû R2,R3 vaø tuï C8,C9 taïo thaønh maïch dao ñoäng cung caáp hai tín hieäu 500ms vaø 1ms cho vi maïch laäp trình ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng ñeám, giaûi maõ, vaø hieån thò led 7 ñoaïn baèng phöông phaùp queùt. Maïch ñoàng hoà hieän soá coù 4 led: 2 led hieån thò giôø vaø 2 led hieån thò phuùt. IC74240 coù chöùc naêng ñeäm ñaûo keát hôïp vôùi ñieän trôû R5.. R12 laøm maïch ñeäm ñeå hieån thò. Boán BJT coù chöùc naêng ñieàu khieån queùt. Hai nuùt nhaán S1 vaø S2 duøng ñeå ñieàu chænh giôø vaø phuùt. Öu ñieåm cuûa maïch ñieän naøy laø: - Coù ít linh kieän trong moät board do ñoù maïch ñieän ñôn giaûn thuaän lôïi trong vieäc kieåm tra khi coù söï coá hö hoûng . - Coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch giaûm ñaùng keå do duøng phöông phaùp queùt led. Khuyeát ñieåm: - Chöa taän duïng heát khaû naêng hoaït ñoäng cuûa vi maïch do chæ söû duïng coù 13 ñöôøng vaøo ra. - Do vi maïch laäp trình khan hieám treân thò tröôøng neân giaù thaønh cao. II/ PHAÀN MEÀM
 7. Sô ñoà maïch logic cuûa maïch ñoàng hoà hieän soá.
 8. module giai ma title ‘giai ma’ ‘’inputs a,b,c,d pin 1,2,3,4; ‘’outputs aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg pin 5,6,7,8,9,10,11istype’com’; equations aa= !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b& d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # d&!c&!b& bb = !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b& d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a ; cc = !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b& d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # d&!c&!b& dd = !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b& d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a ; ee = !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b& d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # d&!c&!b& ff = !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b& d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a ;
 9. gg = !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b& d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # !d&!c&!b&!a # d&!c&!b& end
 10. module count 4 title ‘dem mode 4’ ‘’constants c,x,p = . c . , c. , . p . ; ‘’inputs takt , up ,dn ,r , 19 pin 1, 2, 3, 4, 5 ; ‘’outputs q0 ,q1 ,q2 ,q3 pin 6, 7, 8, 9 istype ‘reg’ ; equations (q0 . c , q1 . c , q2 . c , q3 . c ) =takt ; ‘’ count up count down load 9 reset q0 := ( ( ( up # dn )$q0 # 19 )&!r; q1 := ( ( ( up&q0) # (dn $! q0) )$q1 &!19 )&!r ; q2 := ( ( (up&q0&q1) # (dn $!q0$!q1) )$q2 &!19 )&!r; q3 := ( ( (up&q0&q1&q2) # (dn $!q0$!q1$!q2) )$q3 # !19 )&!r; end
 11. PHAÀN III KEÁT LUAÄN
 12. Keát luaän Qua 8 tuaàn nhaän ñeà taøi, maëc duø kieán thöùc vaø taøi lieäu coù haïn cheá nhöng em ñaõ coá gaéng hoaøn thaønh taäp luaän vaên ñuùng thôøi haïn ñeà ra. Qua thöïc teá kieåm nghieäm, Em coù nhaän xeùt veà öu khuyeát ñieåm cuûa ñeà taøi. Öu ñieåm cuûa maïch laø: - Maïch ñieän ñôn giaûn (chæ vôùi 3 IC soá trong maïch), deã thöïc hieän, deã kieåm tra caùc linh kieän khi gaëp söï coá. - Vi maïch laäp trình coù theå öùng duïng vaøo nhieàu coâng vieäc khaùc nhau baèng caùch laäp trình cho vi maïch. - Coâng cuï ñeå laäp trình ñôn giaûn, deã thöïc hieän. - Laøm giaûm ñaùng keå soá löôïng IC trong moät board. - Hoaït ñoäng cuûa vi maïch ñaûm baûo ñoä tin caäy, chính xaùc. Khuyeát ñieåm: Do vi maïch laäp trình treân thò tröôøng coðn khan hieám neân giaù thaønh khaù cao. Höôùng phaùt trieån ñeà taøi. Ñeå thaáy roõ nhöõng öu ñieåm cuûa vi maïch laäp trình, vôùi ñeà taøi treân coù theå thöïc hieän caùc öùng duïng thieát thöïc trong caùc yeâu caàu cuûa thöïc teá nhö thi coâng moät maïch ñieän coù nhieàu chöùc naêng vöøa hieån thò giôø, coù chuoâng baùo giôø heïn tröôùc, ñieàu khieån ñoùng ngaét caùc thieát bò töø xa...
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản