intTypePromotion=1

ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Chia sẻ: Vu Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
444
lượt xem
43
download

ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp thang điểm Phương pháp danh mục kiểm tra Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng Phương pháp thang điểm dựa trên hành vi (BARS – Behaviorally anchored rating scales Method) Phương pháp so sánh cặp Phương pháp bản tường thuật Phương pháp quản lý bằng mục tiêu (M.B.O) Phương pháp 360o

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

 1. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN GVHD: VŨ THANH HIẾU
 2.  PHẦN 1: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  PHẦN2: GIỚI THIỆU MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN Ở CÔNG TY
 3. PHẦN 1: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN  Phương pháp thang điểm  Phương pháp danh mục kiểm tra  Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng  Phương pháp thang điểm dựa trên hành vi (BARS – Behaviorally anchored rating scales Method)  Phương pháp so sánh cặp  Phương pháp bản tường thuật  Phương pháp quản lý bằng mục tiêu (M.B.O)  Phương pháp 360o
 5. PHƯƠNG PHÁP THANG ĐIỂM
 6. PHƯƠNG PHÁP THANG ĐIỂM  ƯU ĐIỂM  Có kết cấu rõ ràng  Rất dễ hiểu và dễ sử dụng.  Tạo ra sự bình đẳng trong việc đánh giá nhân viên và một thước đo thành tích công việc chuẩn trong toàn bộ DN.
 7. PHƯƠNG PHÁP THANG ĐIỂM  NHƯỢC ĐIỂM:  Vấn đề lựa chọn tiêu chí đánh giá  Không chọn được tất cả các tiêu chuẩn cho quá trình đánh giá  Các sai sót khách quan khi đánh giá nhân viên
 8. PHƯƠNG PHÁP DANH MỤC KIỂM TRA
 9. PHƯƠNG PHÁP DANH MỤC KIỂM TRA  ƯU ĐIỂM:  Dễ thực hiện, thời gian thực hiện nhanh  Tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện  Phạm vi áp dụng rộng rãi
 10. PHƯƠNG PHÁP DANH MỤC KIỂM TRA  NHƯỢC ĐIỂM:  Không đánh giá hết năng lực của nhân viên  Tâm lý chủ quan, thiên vị, tình cảm cá nhân của người đánh giá
 11. PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG H­ í ng dÉn ®¸nh gi¸ :M« t¶ hµnh vi § èi t­ î ng ®­ î c ®¸nh gi¸ : Nh© viªn b¸n hµng : n Tªn ng­ êi ®¸nh gi¸ : Thêi kú ®¸nh gi¸ : 1.Quan hÖ kh¸ch hµng: Ngµy 11/11:kh¸ch hµng phµn nµn vÒ sù th« lç . 2.Tr­ ng bµy hµng : Ngµy 20/11 :Do xÕ hµng cao vµ thiÕ cÈn thËn g© ® hµng p u y æ 3.KiÓ tra tiÒ m n: Ngµy 29/11:Tr¶ l¹i kh¸ch hµng 100$ do kh¸ch tr¶ thõa 4….
 12. PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG ƯU ĐIỂM:  Thuận lợi cho việc phản hồi thông tin cho người được đánh giá thấy rõ mặt  Làm mạnh, mặt yếu của mình  Tránh được các lỗi chủ quan khi đánh giá
 13. PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG  NHƯỢC ĐIỂM:  Tốn nhiều thời gian, chi phí, công sức  Ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của nhân viên  Cókhả năng bỏ sót thông tin trong quá trình theo dõi
 14. PHƯƠNG PHÁP THANG ĐIỂM DỰA TRÊN HÀNH VI
 15. PHƯƠNG PHÁP THANG ĐIỂM DỰA TRÊN HÀNH VI  ƯU ĐIỂM:  Nhân sự các Phòng, Ban khác có thể cùng tham gia thực hiện  Tránh được một phần lỗi do chủ quan của người đánh giá  Ảnh hưởng tích cực đến thái độ làm việc của nhân viên  Đảm bảo tính công bằng trong các tiêu chuẩn đánh giá và khen thưởng
 16. PHƯƠNG PHÁP THANG ĐIỂM DỰA TRÊN HÀNH VI  NHƯỢC ĐIỂM:  Tốn rất nhiều thời gian, chi phí và công sức  Cóthể ảnh hưởng đến mục tiêu của Doanh nghiệp  Mộtthang đo chỉ được thiết kế cho một công việc  Ngườilao động không thoải mái khi biết rằng người lãnh đạo ghi chép lại những hành vi yếu kém của mình.
 17. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH
 18. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH  ƯU ĐIỂM:  Giúp cho việc sắp xếp nhân viên theo phương pháp sắp xếp được dễ dàng hơn.  Giúp nhà quản trị có thể thấy rõ năng lực thực sự của nhân viên trong cặp.  Làm cho nhân viên nỗ lực hết mình thực hiện công việc để có điểm tốt nhất.  Là công cụ hiệu quả để tiến hành động viên, khuyến khích nhân viên nâng cao tay nghề.
 19. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH  NHƯỢC ĐIỂM:  Người đánh giá có thể bị tác động hào quang (xấu hoặc tốt) đối với nhân viên.  Người đánh giá không hiểu rõ bản chất của việc đánh giá, hoặc không được tự tin trong việc đánh giá của mình.  Nhân viên bị đánh giá chất lượng công việc thấp dễ nảy sinh tâm lý bất mãn nếu không được người đánh giá động viên, khuyến khích.
 20. PHƯƠNG PHÁP BẢN TƯỜNG ẬT THUng dÉn ®¸ nh gi¸ : Tr¶ lêi c©u hái sau vµo phÇn trèng . H­ í Ng­ êi ® î c ® nh gi¸ : NguyÔ V¨ n A …………………Ph© x­ ëng : May . ­ ¸ n n Ng­ êi ® nh gi¸ :TrÇ Mai………………………Thêi kú :01/11 ® n 01/12. ¸ n Õ § ¸ nh gi¸ thùc hiÖ c«ng viÖ cña NguyÔ V¨ n A . n c n 1. Ng­ êi ® hoµn thµnh kÕ ho¹ ch s¶n phÈ nh­ thÕ nµo ? · m Hoµn thµnh 110% kÕ ho¹ ch s¶n phÈ m VÒ chÊ l­ î ng : 95% chÊ l­ î ng tèt ,5% chÊ l­ î ng trung b× t t t nh 2. Lµm thÕ nµo ng­ êi nµy hoµn thµnh kÕ ho¹ ch ví i con sè trªn ? Nç lùc lµm viÖ trong qu¸ tr× thùc hiÖ c«ng viÖ . c nh n c CÈ thË trong qu¸ tr× n n nh thùc hiÖ c«ng viÖ . n c …. 3.Trong qu¸ tr× thùc hiÖ c«ng viÖ ng­ êi nµy quan hÖ nh n c ví i b¹ n lµm viÖ nh­ thÕ nµo ? c Cã tinh thÇ gióp ® trong qu¸ tr× lµm viÖ . n ì nh c Cã tÝ quÇ chóng kÕ hî p liªn kÕ trong c«ng viÖ nh n t t c 4.Nªu mét sè ® c ® m c¸ tÝ , phÈ chÊ , tr× ® cña ng­ êi nµy ? Æ iÓ nh m t nh é TÝ cÈ thË trong thùc hiÖ c«ng viÖ nh n n n c PhÈ chÊ g­ ¬ng mÉ m t u Tr× ® thî bË 3 nh é c 5.ý thøc thùc hiÖ an toµn lao ® n éng ? Cã ý thøc tèt vÒ vÖ sinh lao ® éng an toµn lao ® éng . 6. Nªu ph­ ¬ng ph¸ p duy tr× ® m m¹ nh , kh¾ phôc ® m yÕ iÓ c iÓ u …
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2