Văn bản Chỉ thị 15/2003/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
2
download

Văn bản Chỉ thị 15/2003/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 15/2003/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Chỉ thị 15/2003/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2003/CT-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2003 CH THN V VI C XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 Tri n khai th c hi n Ngh quy t s 09/2002/QHXI v d toán ngân sách nhà nư c và Ngh quy t s 14/2002/QHXI v nhi m v năm 2003 c a Qu c h i, Chính ph ã ban hành nhi u cơ ch , chính sách và t p trung ch o các B , cơ quan trung ương, a phương phát huy m i ngu n l c, k p th i x lý, tháo g các vư ng m c khó khăn, Ny m nh s n xu t nông nghi p, công nghi p, phát tri n các ho t ng d ch v , thúc Ny xu t khNu, th c hi n các gi i pháp gi m chi phí nâng cao kh năng c nh tranh c a t ng s n phNm và toàn b n n kinh t ; Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư, phát tri n các m t xã h i, văn hoá; bư c u l p l i tr t t trên m t s lĩnh v c như giao thông, tr t t an toàn xã h i, x lý k p th i và có hi u qu nh ng v n m i phát sinh trong d ch b nh SARS, gi v ng an ninh - qu c phòng. M c dù trong nh ng tháng u năm 2003, chúng ta ph i ương u v i m t s khó khăn nhưng tình hình kinh t - xã h i v n duy trì kh năng phát tri n khá; GDP quý I tăng 6,9%, d báo quý II ti p t c theo chi u hư ng phát tri n tích c c. Tuy nhiên, tình hình trong nư c và th gi i trong th i gian t i, bên c nh nh ng thu n l i có th v n d ng, phát huy, còn an xen nh ng khó khăn, thách th c r t l n, nh t là nh ng khó khăn m i phát sinh do tác ng c a cu c chi n tranh I R c chưa lư ng ư c h t, d ch b nh viêm ư ng hô h p c p (SARS), thêm vào ó, s p n mùa mưa lũ, th i ti t khí h u ang có nh ng di n bi n ph c t p.... Th tư ng Chính ph yêu c u các B , cơ quan trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phát huy tinh th n sáng t o, năng ng, vư t qua khó khăn, thách th c, th c hi n t t các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i năm 2003 ã ư c ra trong Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v m t s ch trương, bi n pháp ch y u c n t p trung ch o th c thi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2003 và Ngh quy t các phiên h p Chính ph thư ng kỳ năm 2003; ph n u hoàn thành th ng l i các Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v và d toán ngân sách nhà nư c năm 2003, ng th i, tri n khai xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 v i nh ng yêu c u và n i dung ch y u sau: I. N I DUNG NHI M V CH Y U C A K HO CH NĂM 2004 1. M c tiêu và nhi m v ch y u c a k ho ch năm 2004:
  2. Năm 2004 là năm có ý nghĩa r t quan tr ng trong vi c hoàn thành các m c tiêu c a k ho ch 5 năm. Th tư ng Chính ph yêu c u các B , các cơ quan trung ương và các a phương c n t p trung th c hi n t t các m c tiêu và nhi m v ch y u dư i ây: a) Ph n u t nh p tăng trư ng kinh t (GDP) không th p hơn 7,5%, trong ó công nghi p, xây d ng tăng 10 - 10,5%; d ch v tăng 7,2 - 7,5%; nông, lâm, ngư nghi p tăng 3,9 - 4,2%. T o các i u ki n c n thi t n n kinh t phát tri n n nh, b n v ng và t ư c t c tăng trư ng kinh t cao hơn trong năm 2005. b) KhNn trương rà soát l i các quy ho ch ã ư c duy t, nh t là các quy ho ch phát tri n s n phNm. Ti p t c chuy n d ch cơ c u s n xu t, s d ng th m nh c a t ng vùng, g n s n xu t v i th trư ng tiêu th . Phát tri n nh ng s n phNm có l i th c nh tranh cao, h n ch nh ng s n phNm kém c nh tranh ho c ph i b o h m c cao. Ti p t c th c hi n chương trình gi m chi phí s n xu t, gi m d n và ti n t i lo i b nh ng chi phí b t h p lý, góp ph n nâng cao kh năng c nh tranh c a s n phNm. c) Có chính sách thích h p nh m tăng t l tích lu trong nư c, huy ng trên 35% GDP cho u tư phát tri n; ph n u t ng thu ngân sách nhà nư c t 20 - 21% GDP; th c hi n t t Lu t Ngân sách nhà nư c s a i; tăng chi cho s nghi p giáo d c - ào t o, y t , khoa h c công ngh , th c hi n các chính sách xã h i và xoá ói, gi m nghèo. Gi m n x u, n quá h n, nâng cao ch t lư ng ho t ng d ch v c a h th ng ngân hàng. d) Nâng cao hi u qu ho t ng kinh t i ngo i, Ny m nh xu t khNu, tìm thêm các th trư ng m i. T o i u ki n thu n l i thu hút m nh v n u tư tr c ti p nư c ngoài; gi i ngân nhanh và s d ng có hi u qu v n h tr phát tri n chính th c (ODA). Ti p t c th c hi n t t l trình gia nh p AFTA và các cam k t a phương và song phương trong quá trình h i nh p kinh t qu c t . ) Ti p t c i m i, t o chuy n bi n căn b n và toàn di n v phát tri n khoa h c và công ngh ; giáo d c và ào t o; phát tri n h th ng d y ngh ; nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c v i cơ c u h p lý. Ny m nh các ho t ng ng d ng các công ngh tiên ti n vào s n xu t, kinh doanh; tăng cư ng công tác b o v tài nguyên, môi trư ng. e) Gi i quy t có hi u qu các v n xã h i b c xúc; Ny nhanh ti n th c hi n các m c tiêu c a Chương trình xoá ói, gi m nghèo, vi c làm và Chương trình 135. Ti p t c t p trung u tư phát tri n kinh t - xã h i 6 t nh khó khăn mi n núi phía B c, phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây Nguyên và vùng ng b ng sông C u Long. ưg) Ny nhanh ti n trình c i cách hành chính, hoàn thi n th ch hành chính, c ng c t ch c, b máy, xây d ng, nâng cao năng l c i ngũ cán b công ch c và c i cách tài chính công. Tăng cư ng tính hi u qu , minh b ch trong các chính sách c a Nhà nư c. h) Ti p t c c ng c qu c phòng và an ninh, k t h p gi a qu c phòng, an ninh v i phát tri n kinh t - xã h i; ti p t c u tranh v i các ho t ng t i ph m có t ch c, b o m tr t t k cương trong xã h i.
  3. 2. Nhi m v xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2004: Năm 2004 là năm u tiên th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c (s a i) ã ư c Qu c h i khoá XI, kỳ h p th hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002, ng th i cũng là năm tri n khai th c hi n Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu giá tr gia tăng; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu tiêu th c bi t; Lu t Thu thu nh p doanh nghi p (s a i). Vì v y, yêu c u các c p, các ngành quán tri t y , t ch c tri n khai th c hi n úng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các Lu t Thu nêu trên. M c tiêu cơ b n c a d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 là: th c hi n chính sách ng viên h p lý, b o m ngu n l c th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh; phát huy n i l c c a các ngành, các a phương, t p trung v n, kinh phí th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng c a t nư c; phân ph i và s d ng kinh phí úng m c tiêu, ti t ki m, có hi u qu , ch ng lãng phí th t thoát, lành m nh hoá ngân sách nhà nư c góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t nhanh, b n v ng, gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Nhi m v xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 là: a) D toán thu ngân sách nhà nư c ph i ư c xây d ng trên cơ s tính úng, tính các kho n thu theo quy nh c a pháp lu t và phân tích, d báo các y u t v tăng trư ng kinh t , th trư ng, giá c , ...; th c hi n y các quy nh v khuy n khích s n xu t, kinh doanh, tăng xu t khNu, m r ng th trư ng; th c hi n nh ng cam k t c a ti n trình h i nh p kinh t khu v c và th gi i; th c hi n các bi n pháp tăng cư ng qu n lý thu, qu n lý vi c hoàn thu giá tr gia tăng, ch ng th t thu, ch ng buôn l u và gian l n thương m i. Xây d ng d toán thu ngân sách nhà nư c v i m c ng viên ph n u 20 - 21% so v i GDP, trong ó thu thu và phí 18 - 19% so v i GDP. D toán thu c a các B , cơ quan trung ương và các a phương (không k các kho n thu t d u thô) ph i ph n u tăng bình quân trên 10% so v i m c th c hi n năm 2003. b) D toán chi ngân sách nhà nư c t p trung th c hi n nhi m v ch y u sau: - D toán chi u tư phát tri n t ngân sách nhà nư c b o m v n i v i các công trình tr ng i m qu c gia, ưu tiên b trí v n cho các d án thu c Chương trình 135, Chương trình kiên c hoá trư ng h c, các d án nh canh, nh cư, tái nh cư các vùng lòng h c a các công trình thu i n l n, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. Ti p t c b trí v n u tư th c hi n chính sách phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi phía B c c bi t khó khăn, Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long; b o m v n chuNn b u tư; b trí v n i ng cho các d án ODA; ti p t c b trí v n phát tri n giao thông nông thôn, h t ng nuôi tr ng thu s n, h t ng các làng ngh , h t ng du l ch; th c hi n h tr cho s n xu t các s n phNm quan tr ng, h tr xu t khNu, h tr chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p; h tr các ho t ng xúc ti n thương m i, m r ng tìm ki m th trư ng, cung c p thông tin th trư ng, - D toán chi phát tri n s nghi p khoa h c - công ngh , giáo d c - ào t o - văn hoá - y t - xã h i, ph i b o m kinh phí th c hi n ch , chính sách i v i t ng lĩnh v c, t ng ngành, t ng vùng. B trí d toán chi hành chính s nghi p m c h p lý
  4. thúc Ny các ơn v s nghi p có thu th c hi n y , có hi u qu cơ ch qu n lý tài chính theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph . Các cơ quan hành chính nhà nư c ch ng ăng ký th c hi n cơ ch khoán biên ch và kinh phí theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . - D toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia b o m ti n và m c tiêu theo Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . - Ti p t c th c hi n c i cách ti n lương nh m t o ng l c thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i, thúc Ny c i cách hành chính. Các B , cơ quan trung ương, các a phương và ơn v s d ng ngân sách c n quán tri t m c tiêu c i cách, coi ây là nhi m v quan tr ng c a cơ quan, ơn v và a phương; th c hi n các bi n pháp t o ngu n c i cách ti n lương t ng cơ quan, ơn v , c p ngân sách t các ngu n thu ư c l i theo ch (t i thi u 40%, riêng ngành y t t i thi u 35%), t ngu n tăng thu (t i thi u 50%), ti t ki m chi thư ng xuyên không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương (t i thi u 10%). - B trí d phòng, d tr theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c ch ng i phó v i thiên tai, lũ l t và x lý nh ng nhi m v c p bách khác. c) Cân i ngân sách nhà nư c: th c hi n nguyên t c t ng s thu t thu , phí, l phí ph i l n hơn t ng s chi thư ng xuyên, b o m tr ư c các kho n n n h n, có tích lũy cho u tư phát tri n. B i chi ngân sách nhà nư c m c không l n hơn 5% so v i GDP, phù h p v i kh năng vay trong nư c và vay ưu ãi ngoài nư c bù p b i chi ngân sách nhà nư c, không vay thương m i ngoài nư c bù p b i chi. d) V d toán ngân sách a phương: Năm 2004 là năm u th i kỳ n nh ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c (s a i), vì v y các a phương c n bám sát m c tiêu, nhi m v c a ngân sách nhà nư c năm 2004 nêu trên, th c hi n y nh ng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t xây d ng d toán ngân sách năm 2004. M i ngu n thu, nhi m v chi c a a phương ph i ư c ưa vào cân i trong ngân sách a phương. Trong ó c n lưu ý m t s v n sau: - Xây d ng d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: trên cơ s d báo tăng trư ng kinh t và ngu n thu năm 2004 i v i t ng ngành, t ng lĩnh v c, các cơ s kinh t c a t ng a phương và nh ng ngu n thu m i phát sinh trên a bàn tính úng, tính t ng lĩnh v c thu, t ng kho n thu theo ch ; d toán thu c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bao g m y c ngu n thu trên a bàn xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. - Xây d ng d toán chi ngân sách a phương: ph i căn c vào nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương năm 2004, ch chính sách, nh m c chi hi n hành và nh m c phân b ngân sách năm 2004 theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; d ki n nhu c u chi h p lý, c th i v i t ng lĩnh v c chi ngân sách a phương; b
  5. trí d phòng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; d toán chi ngân sách a phương năm 2004 theo t ng lĩnh v c bao g m c nhi m v chi c a ngân sách xã, phư ng, th tr n. - Ch ng tính toán ngu n th c hi n c i cách ti n lương như quy nh t i i m b trên ây. - Ch ng s d ng ngu n ngân sách ư c giao tr n y , úng h n các kho n ã vay, ã huy ng b o m lành m nh ngân sách a phương theo úng ch quy nh. - Xây d ng d toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng (ph n a phương th c hi n) trên cơ s m c tiêu, nhi m v c th c a t ng chương trình m c tiêu theo quy nh và ti n th c hi n c a a phương. 3. Nhi m v xây d ng k ho ch u tư phát tri n: u tư phát tri n năm 2004 b o m các m c tiêu sau: u tư ph c v và t o i u ki n cho quá trình chuy n i cơ c u kinh t theo hư ng hi u qu và phát huy ư c l i th t ng vùng, t ng ngành, t ng s n phNm; tăng nhanh kh năng c nh tranh c a n n kinh t . Ti p t c u tư cho k t c u h t ng c a các ngành giao thông, bưu i n, h th ng thu l i, h t ng cơ s nông thôn, h t ng du l ch, b o v môi trư ng sinh thái, phòng, ch ng và gi m nh thiên tai...; t p trung u tư phát tri n giáo d c, ào t o, khoa h c công ngh , y t , xã h i. u tư xây d ng cơ s h t ng thi t y u cho các xã nghèo (ngoài Chương trình 135) thu c chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói, gi m nghèo và vi c làm; h tr u tư cho các vùng khó khăn; th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia ... Nh m th c hi n m c tiêu trên, các B , ngành, các a phương, các T ng công ty 91c n th c hi n các gi i pháp huy ng các ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i ưa vào phát tri n trong t ng ngành, t ng lĩnh v c và t ng a phương. Trên cơ s m c tiêu cơ b n nêu trên, k ho ch u tư phát tri n c a các B , ngành, a phương, T ng công ty 91 c n b o m các yêu c u sau: K ho ch u tư phát tri n năm 2004 c a các B , cơ quan trung ương, a phương, T ng công ty 91 ph i bao g m t t c các ngu n v n: v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng nhà nư c, v n u tư c a doanh nghi p nhà nư c, v n u tư huy ng t khu v c dân cư và tư nhân, ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài và các ngu n huy ng khác. Ngu n v n ngân sách t p trung trư c h t cân i cho các công trình quan tr ng qu c gia, các d án chuy n ti p; các d án có th hoàn thành trong năm 2004; áp ng v n i ng cho các d án ODA nh m gi i ngân nhanh ngu n v n ODA; các chương
  6. trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135. B trí v n cho công tác quy ho ch và công tác chuNn b u tư. Đ i v i k ho ch đ u tư phát tri n c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. K ho ch đ u tư phát tri n c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i th hi n đ y đ các ngu n v n trong toàn xã h i; huy đ ng t i đa các ngu n l c cho đ u tư phát tri n, đ m b o t c đ tăng v n đ u tư năm 2004 cao hơn k ho ch năm 2003. Trong cân i v n u tư phát tri n t ngu n ngân sách các a phương, các a phương c n dành t l thích áng cho u tư phát tri n theo nguyên t c b o m t c tăng chi u tư phát tri n cao hơn t c tăng chi thư ng xuyên và cao hơn t c tăng thu c a ngân sách a phương. Các ngu n v n u tư tr l i cho các a phương ph i có k ho ch s d ng ngay t u năm theo úng m c tiêu và i tư ng ư c th hư ng như: (1) Ngu n thu t thu s d ng t nông nghi p ch s d ng u tư các công trình d án h t ng nông nghi p, ch y u là các công trình thu l i; (2) Ngu n v n t ti n thu giao quy n s d ng t, ti n cho thuê t s d ng u tư các công trình k t c u h t ng, bao g m giao thông, c p i n, c p nư c, bưu i n...(3) Ngu n v n thu t ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c ư c s d ng u tư phát tri n nhà , qu nhà ; (4) Ngu n thu t ho t ng x s ki n thi t ư c s d ng t p trung u tư các công trình, d án thu c 2 lĩnh v c giáo d c và y t ; (5) Ngu n thu tài nguyên ư c s d ng u tư cơ s h t ng thu c ph m vi nh hư ng c a tài nguyên ư c khai thác. Ngu n v n u tư t ngân sách trung ương ch h tr cho các t nh, thành ph có ngu n thu ngân sách nhà nư c hàng năm còn th p, không có kh năng i u ti t cho ngân sách trung ương. Các d án thu c lĩnh v c ư c h tr có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương bao g m: - M t ph n ngu n thu thu xu t khNu, thu nh p khNu thu t các c a khNu u tư l i cho các c a khNu dùng u tư xây d ng cơ s h t ng khu kinh t c a khNu: giao thông, c p thoát nư c, h th ng kho thương m i, tr m ki m soát, ki m tra và ki m d ch, trung tâm xúc ti n thương m i, trung tâm y t ; - Ngu n v n u tư t ngu n thu qu ng cáo truy n hình ư c s d ng u tư cho các d án thu c h th ng truy n hình, bao g m ph sóng truy n hình vùng lõm, vùng khó khăn; - Các ngu n v n h tr tr c ti p t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương u tư bao g m các chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135, các chương trình m c tiêu khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph (h tr u tư h t ng du l ch, h t ng làng ngh , h tr u tư h t ng nuôi tr ng thu s n, chương trình ch m lũ phân lũ, ư ng giao thông ph c v công tác qu n lý biên gi i); các công trình k t c u h t ng khác. II. TI N XÂY D NG K HO CH VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N 1. V ti n xây d ng k ho ch:
  7. u tháng 6 năm 2003, B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n khung k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 cho các B , cơ quan trung ương, a phương, các T ng công ty 91 làm căn c xây d ng k ho ch. Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2003, các B , cơ quan trung ương, a phương, T ng công ty 91 xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 và báo cáo cho B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p trình Chính ph trư c ngày 25 tháng 7 năm 2003. (Riêng các B , cơ quan trung ương g i trư c ngày 20 tháng 7 năm 2003). Trong tháng 8 năm 2003, B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2004, ng th i d ki n phương án phân b các ch tiêu k ho ch và ngân sách. Trong tháng 9 năm 2003, B K ho ch và u tư, B Tài chính báo cáo Chính ph k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2004. Trư c ngày 20 tháng 11 năm 2003, Th tư ng Chính ph giao k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2004 cho các B , cơ quan trung ương, a phương, T ng công ty 91 trên cơ s các Ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c và nhi m v năm 2004. Trư c ngày 25 tháng 11 năm 2003, B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n chi ti t cho các B , cơ quan trung ương, a phương, T ng công ty 91. Trư c ngày 10 tháng 12 năm 2003, các B , cơ quan trung ương, a phương phân b xong k ho ch và d toán ngân sách cho c p dư i trên cơ s nhi m v c a Th tư ng Chính ph giao và hư ng d n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính. 2. V phân công th c hi n: a) B K ho ch và u tư: Ch trì, ph i h p v i B Tài chính tính toán, xây d ng các phương án, các cân i l n làm cơ s hư ng d n cho các B , cơ quan trung ương, các a phương xây d ng k ho ch năm 2004. T ch c hư ng d n xây d ng và t ng h p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2004. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính d ki n k ho ch u tư phát tri n và l p phương án phân b chi u tư phát tri n theo lĩnh v c ư c phân công, g i B Tài chính trư c ngày 15 tháng 9 năm 2003; t ng h p phương án phân b d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia (ph n chi u tư xây d ng cơ b n). Làm vi c v i các B , cơ quan trung ương và các a phương v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2004. b) B Tài chính:
  8. Hư ng d n các B , cơ quan trung ương, a phương ánh giá tình hình th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2003; xây d ng khái toán ngân sách và thông báo s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2004 cho các B , cơ quan trung ương và các a phương. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, các cơ quan có liên quan t ng h p, l p d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách trung ương năm 2004; làm vi c v i các B , cơ quan trung ương và các a phương v d toán ngân sách. c) Các B , cơ quan nhà nư c, các T ng công ty 91: Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thu c lĩnh v c mình ph trách. Các B , cơ quan qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia và d án 5 tri u ha r ng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính làm vi c v i các B , cơ quan trung ương, a phương có liên quan v nhi m v và d toán kinh phí năm 2004 i v i các chương trình m c tiêu qu c gia và d án 5 tri u ha r ng thu c lĩnh v c ph trách g i B Tài chính, B K ho ch và u tư trư c ngày 15 tháng 8 năm 2003. Các B , cơ quan nhà nư c theo ch c năng c a mình, trên cơ s tính toán các ngu n l c có th khai thác ư c, xây d ng các ch tiêu kinh t - xã h i, xu t các gi i pháp, các cơ ch chính sách, ch m i ho c ki n ngh s a i, b sung các ch , chính sách hi n hành làm căn c xây d ng k ho ch và d toán ngân sách, thông báo cho B K ho ch và u tư, B Tài chính, các B , các cơ quan có liên quan trư c th i i m l p d toán ngân sách. d) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Hư ng d n, t ch c và ch o các S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá ph i h p ch t ch v i các S , Ban, ngành khác xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c trình c p có thNm quy n quy t nh. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ; Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr các T ng công ty 91 t ch c th c hi n Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản