intTypePromotion=1

Vấn đề lao động, việc làm và quản lý đất đai trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Hà Nội hiện nay

Chia sẻ: Bánh Bèo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
90
lượt xem
13
download

Vấn đề lao động, việc làm và quản lý đất đai trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Hà Nội hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài viết trình bày về vấn đề thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, tình trạng nhiều dự án chậm triển khai hay thi công kéo dài gây lãng phí nguồn lực, vấn đề khiếu kiện và tranh chấp về đất đai kéo dài, các hạn chế bất cập trong cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về đất đai, một số kiến nghị về hoàn thiện chính sách đất đai, lao động việc làm trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa ở nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vấn đề lao động, việc làm và quản lý đất đai trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Hà Nội hiện nay

  1. Qi LAO DONG, Viec LAM VA QUAN vf DAT DAI TRONG VAN QUA TRlNH CONG NGHlEP H6A, OO THI H 6 A 6 HA NOI HIEN NAY Hoang Xuan Nghia* Ha Noi Thu do cua ea nUdc, la d i u nao hoi khoang 300 dii an vdi tren 1.000 ha. Do'i chinh tri hanh chinh qude gia, trung tam vdi Ha Noi md rong, chi tinh den 31-8-2008, Idn ve van hoa, khoa hoc, giao due dao tao, tren dia ban da cd hdn 800 du an d i u tU yeu kinh te va giao lUu qude te. Ndi day dang c i u GPMB vdi quy mo hdn 12.833 ha dat dien ra cac qua trinh cong nghiep hoa, do phai thu bdi, lien quan den g i n 120.000 td thi hoa (CNH, DTH), phat trien kinh te thi chiic, ho gia dinh va ca nhan; trong do dU trUdng va tang trudng ra't nang dong (vdi to'c kien phai bo' tri tai dinh cU va giai quyet do 10-11%/nam). Cd the ndi. Ha Noi dang viec lam cho khoang 18.000 ho^ Ban Do an thay da ddi thit ttoig ngay, tii mot thu do Quy hoach Thu do mdi hien dang ehd Thu truyen thong trd thanh thu do ngay cang tudng phe duyet da de x u i t quy dat do thi giau dep, van minh, hien dai trong thdi ky tang tii 920 km^ Gan diu) len 1.200 km^ (lin dieu chinh). Nhu vay, dii kien trong vong 20 hoi nhap. Tuy nhien, cd mat trai do toe do nam tdi (2011-2030), dat cho do thi se tang CNH, DTH cao va tang trUdng kinh te nong 7 l i n so vdi 1000 nam phat trien cua Thang dang gay tac dong tieu cue tdi cac mat chinh long Ha Noi (hien trang dien tich Ha Noi tri - xa hoi - do thi - moi trudng va gay ap liic la 180,5km^). Neu thiic hien theo Ban Do an Idn len cong tac quan ly, dieu hanh vi mo ndi Quy hoach nay thi tdi nam 2030 Ha Noi se chung; trong do, lao dong viec lam va cong phai thu hdi GPMB 102.000 ha dat, chu yeu tac quy hoach, quan ly dat dai tren dia ban la dat nong nghiep va phai bd^ tri viec lam, dang ndi len nhU la nhiing van de ndi com ddi song cho hang trieu nong dan ngoai c i n phai quan tam giai quyet. thanh. 1. Van de thu hoi dat va giai phong Qua trinh do thi h6a, cong nghiep hoa d mat bang Ha Noi thdi gian qua thay vi liy dit xau, dit Trong giai doan trUdc khi md rong dia ddi go, d i t trung du mien niii, thi lai sii dung gidi tii nam 2000-2008, Thanh pho Ha Noi ngay cang nhieu dat canh tie, dat liia 2 vu da thiic hien ban giao mat b i n g khoang lam do thi va KCN. Rieng trong nam 2008, 2.000 du an, trong tdng so' g i n 3.000 dii an Ha Noi thu hdi khoang 1.500 ha dat, trong do phai thu hoi dat va giai phong mat bang CO hdn 900 ha d i t nong nghiep trong liia 2 vu (GPMB) vdi g i n 10.000 ha va hen quan tdi (gin 2/3 dien tich thu hdi); so' lao dong m i t hang van ho dan. Binh quan moi nam thu viec lam do chuyen ddi muc dich sii dung dit * Ho^ng Xuan Nghia, Tien si, Vien nghien cvtu phat trien KT - XH Ha Noi. 1 So lieu cua Ban chi dao GPMB Thanh pho, HN, 2009. SA'41 (6/2011) QUAN LY KINH TE
  2. l l l i ' l l j ] NGHIEN Clhl TRAO DPI VAN D£ LAO BONG. viec LAM VA QUAN L? DAT DAI TRONG... nong nghiep tren dia ban nam 2008 la nam qua. Ha Noi tien h a n h t h u hdi dat khoang 40.000 ngUdi. Huyen Thach That, giai phong m a t bang do'i vdi hang chue van trong tdng sd" gan 2.882 ha da't se thu hdi cd ho dan, trong do h a n g van ho phai bd^ tri tdi 1.853 ha da't nong nghiep, lien quan tdi tai dinh cU va chuyen doi nghe, nhUng 15.618 ho dan. Dang sau nhiing dU an la cau ciing cd hang van ho ehUa bo' tri dUdc viec chuyen dai ve ddi song, viec lam cua ngUdi lam. Dieu nay dang gay nhieu biic xiie ve nong dan. Chi rieng xa Van Canh (huyen ddi sdhg, xa hoi^ Hoai Diic) da ed 5 du an vdi tdng dien tich dat Co the ndi r a n g qua trinh CNH, DTH la se thu hdi len tdi g i n 300 ha. Mot can bo mot t a t yeu khach quan, ben canh mat tich UBND xa cho biet: khi tat ea eac du an nay cUe thi ciing xua't hien cac tac dong tieu di vao boat dong, g i n nhU ngUdi dan trong xa ciic can dUde tinh den va cd giai phap kip khong con d i t canh tie. Ha Noi ciing da xay thdi. Ro r a n g do toe do do thi hoa qua diing De an giai phap ho trd dn dinh ddi sdhg, nong, ma chu yeu do cong tac quy hoach va dao tao nghe va viec lam cho cac ho dan viing quan ly dieu h a n h vi mo, ed cong tac quy chuyen ddi muc dich sut dung da't nong hoach, quan ly Nha nUde ve da't dai va giai nghiep, vdi 4 giai phap dUde dUa ra: thanh quyet lao dong viec lam eon bat cap, thieu lap quy ho trd, dn dinh ddi sohg, phd cap giao ddng bo va chUa bam sat thiie tiln, da gay due, hoc nghe va tao viec lam cho eac ho dan ra cac he luy khong mong muo'n, lam cho hi thu hdi tren 30% da't san xua't nong t h a n h qua phat trien khong den dUdc v6i nghiep. Tuy nhien tren thUc te nhiing ho trd tat ca moi ngUdi. Bang ton tai nghich ly Id nay chUa mang lai hieu qua nhU mong muo'n; da so'nong dan than phien khong cd viec lam, do thi hoa md tinh trang ngheo doi vdn ton chi mot so' it dUde td ehUc hoc nghe, chuyen tai vd bat binh ddng trong thu nhap c6 xu ddi nghe. hudng ndi rong ra. Mot v i n de Idn dat ra cho chinh sach cong nghiep hoa Viet Nam Tao viec lam va dn dinh ddi song cho cac va Ha Noi thdi gian tdi, la cang di vao cong ho dan bi thu hdi da't luon la va'n de nong, nghiep hoa thi san xuat nong nghiep cang kho khan nha't trong hau giai phong mat bi thu hep va ngUdi nong dan cang bi tach bang. Theo mot dieu tra, sau khi thu hdi khoi ruong da't. Viec do thi hoa d i t dai, cac da't giai phong mat b i n g , tren dia ban ed cong trinh xay diing, n h a ciia va lang thon 58% ngUdi dan diing tien den bii xay nha cd the dUde thiie hien theo ke hoach, bing e^a, mua s i m tien nghi, do diing; 2,55% ho cae bien phap h a n h chinh. Tuy nhien qua d i u tu cho hoe nghe va ehi cd 1,27% ho d i u trinh nay ehi thuc sii t h a n h cong khi do thi t u cho san xua't phi nong nghiep. Nam hoa dUdc ngUdi nong dan, do thi hoa dUdc 2007, trong tdng so' 20.000 lao dong bi thu lao dong nong thon ngay chinh tren viing hdi dat d Ha Noi chi cd ehUa day 5.000 da't ho dang sinh sdhg; tiic la chuyen ddi ngUdi dUde hoc nghe (chiem 25% so vdi ho t h a n h mot cong dan do thi, lao dong phi tdng so' ngUdi dan hi t h u hdi dat) va so' nong nghiep, de ho hoi nhap vao ddi song dUde bo' tri viec lam con it hdn niia. Nhiing va van minh thi trUdng, cong nghiep. 2 Hau giai phong mat bang S Ha Noi: thUc trang va giai phap. De tM trong diem TP nam 2010. 1 Q A Lt KINH Tl UN So 41 (6/2011)
  3. VAN eg LAO BONG vi£c LAM VA QUAN LV BAT BAI TRONG.. NGHIEN ciiu TRAO DPI ^jj^j 2. T i n h t r a n g n h i e u dii a n c h a m t r i e n mic, hoac cd che chinh sach thay ddi din tdi k h a i h a y t h i c o n g k e o d a i gay l a n g p h i sii chenh lech gia den bii theo thdi diem giiia n g u o n lijfc nhiing ho dan trong ciing mot du an, do Du an "treo" la tinh trang kha phd bien khieu kien khien mot so' dii an dang trien va nan giai trong cong t i e quan ly d i t dai, khai buoc phai drfng lai thanh tra; c6 nguyen trat tu xay diing va phat trien do thi tai eac nhan lien quan tdi thu tuc hanh chinh phde thanh phd Idn. Thanh phd Ha Noi dang tdn tap trong viec len phUdng an den bu, xac tai nhiing dii an treo nhU: dii an ehd Cdhg Vi nhan nguon gdc sxi dung dit; chon nha thau (Ba Dinh) cao 6 tang vdi tdng dien tich san thieu nang liic nen khong du dieu kien thUc 3000 m^ du an dudng 2,5 km tii khu viic do hien dU an trong thUc te; luat phap va che thi mdi Dinh Cong ra quo'c 16 lA; dU an khu tai, thanh kiem tra, giam sat viec tuan thu nha d di dan giai phong mat bang Kim Lien tien do dU an, thUe hien quy hoach phe duyet La Thanh; dU an cai tao ha t i n g ky thuat chUa nghiem; cuoi ciing, khong the khong ke ho Ba Miu, hd Kim Lien; dii an mit giao tdi cd che giao da't va dinh gia thue d i t ciia thong Ciu Tien; dii an bai d6 xe Ho Bung chiing ta con de dai va b i t cap nen bi lam Ca... Cac du an nay c6 tham nien hang chuc dung de gam dit, dau cd dat dai... DUdng nam cd le, nhUng tdi nay nhieu hang muc nhu cd each tinh toin ngim: cU xin dUdc du v i n chUa khdi dong hoac thi cong dd dang an la da c6 Idi bac ty rdi. Dieu nay gay cac roi nen cong trinh bi xuong cap, nhieu khu dat loan phUc tap ve quan ly thi trUdng dit dai Idn cua Ha Noi sau khi giai phong mat bang va quan ly kinh te. lai bo hoang hoa thanh bai tap ket vat lieu, 3. Van d e k h i e u k i e n v a t r a n h c h a p phe lieu, tu di§m ma tiiy, toi pham... Dieu ve d a t d a i k e o d a i nay gay lang phi kinh te va anh hudng xau tdi xa hoi moi trUdng, cuoe song va tam ly Mot so' vu viec xay ra trong miy nam qua biic xiic cua ngUdi dan. la dang bao dong. Ngay 13/12/2004 hang tram ngUdi dan dia phUdng da tu tap tan Theo Bo Tai nguyen va Moi trUdng, nam cong lUe lUdng bao ve va cac dai bieu tham dU 2007 chi tinh cac dii an Idn tai Ha Noi cd 29 budi le khdi cong dU an san golf Van Tri du an "treo" vdi tdng dien tich 699 ha, gay thuoc xa Kim Nd (Dong Anh). Tai dia lang phi that thoat hang ngan ty ddng, diing phUdng, cd van de thu hdi d i t cho cac dii an thii 5 trong cae tinh thanh cd nhieu dii an qua Idn. Ngoai dii an San Golf, con cd cac dii "treo" Theo cong bd^ eua Sd Tai nguyen & an hd dieu hoa, dii an dUdng 5 keo dai... Moi trudng Thanh phd, tinh tdi 31/12/2007 khien 1.000 ho trong tdng so' 2.500 ho dan tren dia ban ed 381 dii an chUa trien khai m i t dat. Trung binh eii 1 ho mat dat thi cd 2 trong tdng sd 3.401 dii an (tUdng dUdng lao dong mat viec lam. Mae du nha t h i u da 4.055 ha/33.143 ha) da giao va cho thue d i t phai tang mdc gia den bii tii 2,5 trieu d/sao tii 1/1/1993^ len 12 trieu d/sao va hd trd them 6 trieu ddng Du an "treo" ed nhiing nguyen nhan do cho mdi ho bi lay dat. Rieng dii an san golf khau giai phong mat bSng ed nhieu vUdng lay 128 ha keo theo 600 ho dan trong vung 3 Thcli bao Doanh nhan so ra ngay 29/04/2008. So 41 (6/2011) QUAN LY KINH TE
  4. [wn NGHIEN CIJU TRAO DPI VAN B E LAO BONG, VIEC LAM VA QUAN Ly BAT BAI TRONG.. m i t sinh ke. Nguyen nhan gay roi khong chi Tuy nhien, cac dien hinh giai quyet ddt do mot so' ngUdi qua khich, ma sau xa con do diem, kip thdi tranh cha'p khieu kien ciia ngUdi dan c6 ndi lo ling, bat dn ve cuoe sdhg, dan chUa nhieu. Tren thiic te', khong hiem cong an viec lam sau khi thu hdi dat GPMB. trUdng hdp, can bo do thieu nang lUc va Neu khong giai quyet thau dao tinh trang pham chat, da lam dung chiie quyen va cac nay se gay kh6 khan thiic hien cae dii an va ke hd cua cd che chinh sach de true Idi ca hau qua xa hoi khon lUdng. nhan, gay tdn hai cho Idi ich chung va Idi ich cua ngUdi dan. Mot s6' vu viec hay trUdng Ngoai ra, tren dia ban Thanh pho'con xay hdp da bi phat hien, phe binh, xii ly ky luat, ra mot so' vu viec tranh chip, khieu kien buoc dieu chuyen hoac cho thoi viec, tham ciing lien quan tdi dat dai va giai phong mat chi phai truy t6' trach nhiem hinh sU trUdc bang. Tham chi, cd vu tranh chap da xay ra phap luat. Day la tdn that Idn nhat - tdn tha't x6 xat d i n den mot so^ n h i e^a, phUdng tien can bo va niem tin vao chinh quyen, ben bi ddt chay, eac dien tich liia, hoa mau bi canh m i t m i t ve tien cua vat chat do lien pha hoai, mot so' ngUdi qua khich da c6 quan tdi t h i t thoat, tham nhiing d i t dai. nhiing hanh dong tra thii buy hoai tai san, cay trong vat nuoi. Nhiing hien tUdng neu 4. Cac h a n che bat cap trong ctf che, tren khong ehi gay tdn hai ve kinh te, ma chinh sach q u a n ly nha nufdc ve dat dai hdn the con gay mat dn dinh ve chinh tri Cd the coi day la nguyen nhan cua cac xa hoi va sU phat trien ben viing. nguyen nhan. TUu chung d cac diem sau: Theo thdhg ke, tren ea nUde eo tdi 80% Cong tdc quy hoach vd quan ly quy trUdng hdp ddn thU khieu kien ciia cong dan hoach dat dai con rat yeu, thieu can ci2 khoa lien quan tdi cong tac quan ly, tranh chap ve hoc vd thitc tien. Cd hien tUdng lam quy da't dai va giai phong mat bang. Tren dia hoach tuy tien va chUa dUdc coi trong, mang ban chi tinh trong vong 5 nam g i n day, tinh hinh thdc. Viec td chiic thiic thi, thanh thuoc tham quyen Thanh pho' da tiep nhan tra kiem tra va che tai x^ phat vi pham ve va giai quyet 1.106 vu viec khieu kien, to' d i t dai chUa nghiem. Dae biet, edng tac lap cao; trong do c6 585 vu lien quan den d i t quy hoach da't dai khong phai liic nao ciing dai, xay diing, giai phong mat bang (chiem di trUdc lam cong cu cho quan ly Nha nU6c. 53%). Cac quan, huyen tiep nhan 3.305 vu ChUa dam bao sii gan ket, thohg nhat giiia lien quan den d i t dai giai phong mat b i n g quy hoach d i t dai va cae quy hoach phat (chiem khoang 70% tdng so'ddn thu). Mot sd trien kinh te xa hoi khac. Cho tdi nay vu viec sai pham ve dat dai gay bdc xiie chiing ta v i n thieu mot s6'quy hoach dit dai trong nhan dan da dUde xii ly theo quy dinh, chuyen nganh tren pham vi ea nUdc, viing nhu du an mit giao thong Nga Tu Sd {xii ly va dia phUdng. Nhu thieu quy hoach ve cac can bo cue thue quan Do'ng Da), dii an Quo'c loai da't cho eac nhu cau phat trien cu the, vi 16 2 xa Minh Tri - Xuan Hoa, huyen Soc Sdn du, da't cho ndng nghiep va trong liia, trong {xii ly can bo Ban quan ly dii an huyen), cae rutng, cay dac san, nuoi trong thuy hai san, du an bai rac Viet Hiing - Dong Anh.v.v...^ d i t d6 thi va KCN-KCX, tham ehi la cin 4 Hau giai phong m&t bang ol Ha Noi: thUc trang va giai phap. De tai trong dilm TP nam 2010. QUAN Lf KINH T£ So 41 (6/2011)
  5. VAN Bt LAO B O N G , V I £ C LAM VA QUAN iif BAT BAI TRONG... NGHIEN COU TRAO DPI [^|jj^J quy hoach ca he tho'ng san bay, ben cang, thudng qua thip, nen ngUdi dan c6 thai do dUdng giao th6ng, khu du lich, san golf... b i t hdp tie, khieu kien lien mien khong c6 tren ca nUdc la bao nhieu? Vi thieu quy hdi ket. Trong khi cae du an phat trien kinh hoach chung ma cac dia phUdng cap da't tiiy te xa hoi khong the khdi cong hoac bi keo tien, C tinh trang so' san golf nhieu hdn ca O dai, C du an v i t qua nhieu ed che vdi nhieu O sd ngUdi chdi golf; ho lam nhU vay vi Idi tich nhiem ky lanh dao ma van chUa hoan thanh. cue bo, nhUng c6 hai cho Idi ich qude gia. Dieu nay lai gay tdn that Idn cho xa hoi, bdi thdi gian keo dai nen ehi chi phat sinh bi doi Duy tri qua lau cd che hai gia trong tinh len nhieu lin, e6ng trinh cham dUa vao khai boi thiidnggidi phong mat bang vd hach toan thac de phuc vu dan sinh va kinh te. Vi du, chi phi dat dai dau vao cho cac doanh nghiep du an dudng Lac Long Quan tren dia ban thue dat. Keo theo la duy tri cd che giao d i t quan Tay Hd (Ha Noi) keo dai ngot chuc nam (hay con goi cd che^xin - cho) ddi vdi cae dii an va chi phi tang tii 120 ty len 450 ty ddng; dU va nha d i u tU. Neu td ehiie dau t h i u ciing chi an dudng vanh dai 3 keo dai 11 nam vao chi mang tinh hinh thiie, ddi khi dan diing kieu phi tang tii 820 ty len 2.200 ty ddng... Ha Noi "quan xanh quan do", ma thiic chat la "thdng Cling ndi tieng c6 nhiing con dUdng dat n h i t thiu''. R6't cuoe, ehi nha d i u tu va ngUdi ra hanh tinh: doan dUdng tii 6 ehd Diia t6i quyet dinh giao dat dii an dUde hudng Idi, con Trung Tu dii kien 750 ty ddng, tUe 40 trieu ngUdi dan va Nha nUde deu bi thiet hai, USD/km; doan dUdng T r i n Duy HUng nhieu trUdng hdp thi tdn t h i t nay la r i t Idn. Khuit Duy Tien - Nguyen Trai dU kien 1.300 Theo cac chuyen gia, c6ng tac quan ly Nha ty ddng, tiic xap xi 14 trieu USD/km; doan nude ve d i t dai thdi gian qua diia vao cd che dUdng tii phd Dao Tan tdi de Budi ehi phi cao 2 gia gia nha nUde quy dinh rat t h i p so vdi gip 5 lin miic trung binh the gidi... Nghich ly gia trao doi tren thi trUdng thudng cao hdn la, dUdng cao to'c the gidi chi m i t 1-1,5 trieu nhieu lin, tham chi hang chuc hang tram USD/km, nhung chiing ta dat tdi ca chuc lin. lin, lam that thoat nguon liic Idn va cd ban DUdng nhien, ngoai van de dU an keo dai bi ciia xa hoi, cd tinh toan la tdi 70 ty USD* doi chi phi thi con c6 nguyen nhan do quy Ngoai ra, do kbdng tinh du cae chi phi d i u hoach, quan ly d i t dai chUa tot khien gia ca vao la d i t dai nen cac du an khdng the hach va thi trUdng d i t dai bien dong manh vdi toan, kinh doanh hieu qua. Theo do, edn k b i t nhiing eii "so'c" gia chong mat. dau tu du an de lay d i t cii tang len; tinh Thi tri/dng dat dai d niCdc ta, nhat la trang lang phi, tham nhung ve dat dai ciing tren dia bdn Hd Noi, hinh thanh chUa dong Idn nha't va ngay cang phiic tap. Mot s6' lieu bo vd van hdnh thieu on dinh, xay ra hien cong b6', tren ca nUde c6 1.300 can bo, cong tr/cfng dau ccf vd tdng gid dot bien, gay hau chiic bi khdi to', xii ly vi hen quan tdi tham qua tieu ciXc tdi phan bo nguon lUc vd phan nhiing d i t dai. hoa thu nhap cua ddn ciC. C6 the noi, gia d i t Cong tdc boi thUdng thu hoi dat gidi d i u cd va liing doan la he qua doc quyen ciia phong mat bang vi the ciing gap nhieu kho nhiing nhom Idi ich va mat khac la do bu6ng khan, mau thuan nan gidi. Do dinh gia bdi long quan ly nha nUde ve dat dai. Gia dat * Theo GS. Dang Hung Vo. S6'41 (6/2011) QUAN LY KINH TE
  6. iliUiilj] NGHIEN Cim TRAO DPI VAN Ql LAO B O N G , V I £ C LAM V A Q U A N L t D A T BAI TRONG... liing doan cao mot each phi ly, kh6ng phai thong tin liiu trii ve n h a d i t v i xay dUng ehi do cung c i u hien thiic va kha nang thanh so' gia BDS (gio'ng nhu ehi so gia vang, dola, toan eua thi trUdng quyet dinh. Theo cac chiing khoan). Tang cUdng quan ly nha nUdc chuyen gia, binh quan gia dat Ha Noi cao ddi vdi thi trUdng da't dai, lap lai ky eUdng hdn 2 l i n so vdi TP Hd Chi Minh, xap xi miic va trat tu, dUa thi trUdng nay di vao van gia cua cae thu do Tokyo eua Nhat Ban, hanh dn dinh, lanh manh. Thiie hien nhat Matxedva cua Nga,... Trong khi mat bang quan ed che thi trudng trong phan bd nguon thu nhap dan cU, miie hudng dung va kha lUc d i t dai phuc vu cho tang trudng va cai nang sinh Idi eua d i t dai d Ha Noi thap hdn thien ddi song nhan dan. nhieu so vdi cac thanh phd'ldn tren the gidi^. Thit hai, dam bao quyen sd hihi toi cao Day la dieu b i t hdp ly; hay nhu cau ndi "Ha vd quan ly thohg nhat cua nhd niCdc ve ddt Noi tac d i t t i e vang" Su d i u cd liing doan dai. Nha nUdc td chiic giao dat thong qua dau day gia qua cao ehi lam Idi cho mot so'ngudi t h i u du an, ap dung cd che gia thi trUdng, ed quyen luc dae biet vdi thii tai nguyen nay. kien quyet xoa bd bao cap ve d i t dai, chong Trai lai, gay hau qua xa'u ve kinh te - xa hoi: d i u cd va tham nhiing da't dai. ThUc hien doanh nghiep va ngUdi dan deu gap kho phan pho'i lai Idi ich tii dat dai tren nguyen khan khi tiep can nguon liie dat dai, hoac t i e nha nude phai thu dia to va miic chenh phai chip nhan ehi phi cao de thue mat lech gia do d i u tU nha nUdc vao ha ting, do bang kinh doanh, tao diing nha d. Dieu nay quy hoach va chuyen ddi cong nang va quyen lai khien mdi trudng kinh doanh Thu do sii dung da't dai dem lai. Nhan dan va cac td kem h i p d i n , siic canh tranh eua hang hoa chiic, doanh nghiep dUde nhan thue dat, giao va doanh nghiep giam siit, gia tang chenh da't theo gia thi trUdng va eo quyen stf dung lech dieu kien song va phan hoa giau ngheo. d i t dn dinh lau dai, dUdc chuyen nhUdng, gop 5. Mot so k i e n n g h i ve h o a n t h i e n voh va den bii theo thi trUdng ciing vdi trach c h i n h s a c h d a t d a i , l a o d o n g viec l a m nhiem tai chinh d i y du. t r o n g q u a t r i n h do thi hoa va cong n g h i e p h o a d nxidc t a ThvC ba, hoan thien cong tdc quy hoach, ke hoach sic dung dat dai. Quy hoach, ke Nham hoan thien quan ly Nha nUde ve hoach sii dung da't dai phai theo nguyen tic d i t dai, giai quyet lao dong viec lam trong phan bd hdp ly va hieu qua nguon liic da't qua trinh CNH, DTH theo yeu c i u phat dai cho eac nhu e i u d i u tU p h i t trien va d6i trien KTTT dinh hUdng XHCN va hoi nhap sohg; nha nUdc lap quy hoach dat dai thohg eua nUdc ta trong giai doan mdi, chiing toi nha't cho ea nUdc, ttoig viing va dia phUdng, xin neu mot so' dinh hudng giai phap cho Ha dam bao duy tri quy da't dn dinh cho cac yeu Noi va ea nUde nhu sau: c i u ed ban n h u an ninh, quo'c phong, kinh Thit nhat, khan triicfng tao lap dong bg te, dan sinh; viec chuyen ddi cong nang va cdc yeu to' vd the che ccf bdn cua thi tri/dng muc dich sii dung d i t phai do cac cap c6 dat dai. Trong dd, cd td chde san giao dich, tham quyen phe duyet, tham chi d cap cao cd quan tham dinh gia chuyen nghiep, edng nha't phe duyet (nhu Qude hoi); ciing cin 5 Thuc trang va giai phap giai quyet nha h cho ngucli thu nhap tha'p 6 Ha Noi. De tai trong diem TP nam 2008. QUAN Lt KINH TE So 41 (6/2011)
  7. VAN Dt LAO BONG, VlEC L A M V A Q U A N LY B A T BAI TRONG... NGHIEN CtilU TRAO BOI ^^[j] phai tinh toan chi phi cd hoi va hieu qua ra gia tri cao, khai thac hieu qua cac nguon kinh te xa hoi d i y dii khi ra quyet dinh lUc quy gia cua Ha Noi la lao dong va dat chuyen ddi, b a n che tdi da liy d i t nong dai. Trong do, ngUdi nong dan la chii the nghiep, nhat la dat liia cho muc dich cong sang tao ra cac gia tri mdi va dUdc hudng Idi nghiep dich vu. ich tii qua trinh cong nghiep hoa, do thi boa. - Thi2 tii, dieu chinh md hinh cong nghiep Tom lai, xii ly hdi hoa mot quan he giiia hoa, do thi hoa vd to'c do thu hoi ddt gidi phat trien cong nghiep, do thi vd vdn de phong mat bdng cho phii hdp. Trong bdi "tam nong"' dd Id cdch thiic ton tai trong qud canh tai ed ca'u va chuyen ddi mo hinh tang khii 1000 ndm cua Thang Long, dong thdi trudng hien nay, Thu do c i n dUde thiic hien cung Id thdch thiic phdt trien day ky vong mo hinh cong nghiep hoa, do thi boa ben cua Thu do Hd Noi trong hien tai vd tUdng vQng theo nguyen t i c g i n ket hUu cd giiia laf. Chi tren ed sd giai quyet tdt moi quan cong nghiep boa, dd thi boa vdi giai quyet he nay, nUdc Viet Nam, trong dd c6 Thu do ddng bo v i n de "tam nong''; phat trien nong Ha Noi Thu do cua quo'c gia nong nghiep nghiep, nong thon hai boa ve kinh te - xa hoi vdi hen van hien va van minh liia nUdc hang do thi moi trUdng. Xay diing nen nong ngan nam tudi, mdi cd the canh tranh, phat nghiep Thu do theo hudng nong nghiep do trien va trUdng tdn trong thdi dai toan cau thi sinh thai, sii dung cong nghe cao va tao hoa va kinh te tri thiic./. 6 Hoang Xuan Nghia: Phat trien kinh te hang h6a Thang Long - Ha Noi, quy luat chung va nhQng bieu hien dac thii. Hoi thao Quoc te Viet Nam hoc Ian thii 2, Dai hoc Quo'c gia Ha Noi., 2009. S6'41 (6/2011) QUAN LY KINH TE
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2