intTypePromotion=3

văn hóa và con người

Chia sẻ: Kloi Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
24
lượt xem
6
download

văn hóa và con người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nội dung trình bày khái niệm và bản chất của văn hóa, cấu trúc của văn hóa, mối liên hệ biến chứng giữa văn hóa và lịch sử, quan hệ biến chứng giữa văn hóa và kinh tế, bản sắc văn hóa và toàn cầu hóa, chính trị và cấu trúc đời sống chính trị, những nguyên tắc của sự lãnh đạo, toàn cầu hóa và những xu thế lớn của thế giới hiện đại, văn hóa chính trị và dân chủ, những tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: văn hóa và con người

Table of Contents Văn hóa & Con người Lời tác giả Lời Mở VĂN HOÁ HỌC LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM PHẦN A : ĐẠI CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ I. Khái Niệm Và Bản Chất Của Văn Hóa 1. Khái niệm văn hóa 2.Văn hóa v{ văn minh 3. Văn hóa vật chất v{ văn hóa tinh thần 4. Về tính giai cấp và tính lịch sử II. Cấu Trúc Của Văn Hóa 1.Tri thức - Tư tưởng 2.Tín ngưỡng 3.Các giá trị đạo đức 4.Truyền thống 5.Pháp luật 6.Thẩm mỹ 7.Lối sống III. Mối Liên Hệ Biện Chứng Giữa Văn Ho| v{ Lịch Sử 1.Văn ho| v{ qu| khứ 2.Văn ho| v{ hiện tại 3.Văn ho| v{ tương lai IV. Quan Hệ Biện Chứng Giữa Văn Ho| v{ Kinh Tế 1.Quyết định luận kinh tế 2.Văn ho| v{ tăng trưởng V. Bản Sắc Văn Ho| v{ To{n Cầu Hoá 1.Toàn cầu ho| như một xu thế văn ho| 2.Toàn cầu hoá - cơ hội và thách thức 3.Về khẩu hiệu bảo vệ bản sắc dân tộc PHẦN B. VĂN HOÁ CHÍNH TRỊ I. Chính trị và Cấu trúc đời sống Chính trị 1.Chính trị, quản lý v{ cơ chế của sự lựa chọn 2.Nh}n d}n như l{ một phạm trù của văn ho| chính trị II. Những nguyên tắc của sự L~nh đạo 1.Cá nhân và lịch sử: mối quan hệ biện chứng giữa quần chúng v{ người l~nh đạo 2.Ba cấp độ của sự l~nh đạo III. Toàn cầu hóa và những xu thế lớn của thế giới hiện đại 1.Toàn cầu hoá và xã hội tri thức 2.Toàn cầu hoá và vấn đề quyền lợi dân tộc 3. Sự lớn mạnh của các lực lượng đa quốc gia 4.Sự thay đổi bản chất ngoại giao nh{ nước và vấn đề hai chính s|ch đối ngoại IV. Văn hóa chính trị và dân chủ 1.Dân chủ và những sắc thái của nó ở phương Đông v{ phương T}y 2.Dân chủ, nhân quyền và sự mở rộng khái niệm dân chủ VI. Những tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu 1.Những thay đổi cơ bản trong đời sống kinh tế-chính trị thế giới 2.Vai trò và khả năng hợp t|c trong đời sống hiện đại 3.Xây dựng hệ tiêu chuẩn văn ho| chính trị toàn cầu KẾT LUẬN. TIẾN TỚI MỘT NỀN TRIẾT HỌC VỀ HỢP TÁC Văn hóa & Con người Chia sẻ ebook : http://downloadsach.com/ Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản