intTypePromotion=3

Việc làm xanh ở Việt Nam: Khó khan và giải pháp

Chia sẻ: Cho Gi An Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
1
lượt xem
0
download

Việc làm xanh ở Việt Nam: Khó khan và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống của con người và tài sản xã hội, đồng thời chú trọng giảm thiểu những hiểm họa môi trường và sự khan hiếm tài nguyên theo chương trình môi trường Liên hợp quốc năm 2010.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Việc làm xanh ở Việt Nam: Khó khan và giải pháp

 1. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review Viïåc laâm xanh úã Viïåt Nam: khoá khùn vaâ giaãi phaáp Trêìn Haãi Yïën Hoåc viïån Ngên haâng, Phên viïån Bùæc Ninh Trong böëi caãnh biïën àöíi khñ hêåu nhû hiïån naåy, lûåc choån kinh tïë xanh laâ con àûúâng hûúáng túái phaát triïín bïìn vûäng. Hiïíu möåt caách khaái quaát, kinh tïë xanh bao göìm nùng lûúång xanh – dûåa vaâo nùng lûúång taái taåo vaâ sûã duång nùng lûúång coá hiïåu quaã, taåo ra viïåc laâm, baão àaãm tùng trûúãng kinh tïë bïìn vûäng, giaãm thiïíu sûå noáng lïn toaân cêìu, caån kiïåt taâi nguyïn vaâ suy thoaái möi trûúâng. Àoá laâ möåt nïìn kinh tïë nhùçm caãi thiïån àúâi söëng con ngûúâi vaâ taâi saãn xaä höåi, àöìng thúâi chuá troång giaãm thiïíu nhûäng hiïím hoåa möi trûúâng vaâ sûå khan hiïëm taâi nguyïn (theo Chûúng trònh Möi trûúâng Liïn húåp quöëc, 2010). 1. Khaái quaát vïì viïåc laâm xanh Coá thïí noái rùçng sûå chuyïín tiïëp àïën möåt maâu xanh nïìn kinh tïë coá tiïìm nùng àïí taåo ra haâng triïåu cöng ùn Theo ILO, viïåc laâm xanh laâ viïåc laâm töët trong bêët kyâ viïåc laâm. Tuy nhiïn, hoå cuäng coá khaã nùng dêîn àïën thu lônh vûåc kinh tïë naâo (vñ duå: nöng nghiïåp, cöng nghiïåp, heåp trong caác ngaânh cöng nghiïåp phaát thaãi cao. Rêët dõch vuå, quaãn trõ) goáp phêìn baão töìn, phuåc höìi vaâ nêng khoá àïí dûå àoaán taác àöång chñnh xaác nhû nhûäng thûåc cao chêët lûúång möi trûúâng. Viïåc laâm xanh laâm giaãm taåi quöëc gia khaác nhau. Tuy nhiïn, hêìu hïët caác tònh taác àöång möi trûúâng cuãa caác doanh nghiïåp vaâ caác huöëng gúåi yá hiïåu quaã roâng seä laâ tñch cûåc. thaânh phêìn kinh tïë bùçng caách caãi thiïån hiïåu quaã nùng lûúång, nguyïn liïåu thö vaâ nûúác; khûã cacbon cho nïìn kinh tïë vaâ giaãm phaát thaãi khñ nhaâ kñnh; giaãm thiïíu 2. Khoá khùn cuãa viïåc laâm xanh úã Viïåt Nam hoùåc traánh têët caã caác hònh thûác laäng phñ vaâ ö nhiïîm; ÚÃ Viïåt Nam, nùm 2004, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä baão vïå hoùåc khöi phuåc hïå sinh thaái vaâ àa daång sinh ban haânh “Àõnh hûúáng chiïën lûúåc phaát triïín bïìn vûäng hoåc; vaâ höî trúå thñch ûáng vúái taác àöång cuãa biïën àöíi khñ úã Viïåt Nam” (Chûúng trònh Nghõ sûå 21 cuãa Viïåt Nam) hêåu. Àöëi vúái ILO, khaái niïåm vïì viïåc laâm xanh toám tùæt nhùçm thûåc hiïån muåc tiïu phaát triïín bïìn vûäng àêët viïåc chuyïín àöíi caác nïìn kinh tïë, núi laâm viïåc, doanh nûúác vaâ thûåc hiïån cam kïët quöëc tïë. Àõnh hûúáng vaâ nghiïåp vaâ thõ trûúâng lao àöång thaânh möåt nïìn kinh tïë muåc tiïu xanh hoáa nïìn kinh tïë àûúåc thïí hiïån cuå thïí bïìn vûäng, coá haâm lûúång carbon thêëp, cung cêëp cú höåi bùçng viïåc Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä ban haânh Quyïët viïåc laâm töët cho têët caã moåi ngûúâi. àõnh söë 1393/QÀ-Ttg ngaây 25/9/2012 phï duyïåt Chiïën Chûúng trònh viïåc laâm xanh cuãa ILO hoaåt àöång lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh thúâi kyâ 2011-2020 vaâ theo hûúáng phaát triïín kinh tïë vaâ xaä höåi bïìn vûäng vúái têìm nhòn àïën nùm 2050 vúái 3 muåc tiïu cuå thïí: möåt laâ, möi trûúâng. Noá thuác àêíy trïn toaân thïë giúái taåo ra viïåc Taái cêëu truác vaâ hoaân thiïån thïí chïë kinh tïë theo hûúáng laâm xanh nhû möåt caách taåo ra cú höåi viïåc laâm vaâ thu xanh hoáa caác ngaânh hiïån coá, khuyïën khñch phaát triïín nhêåp töët vúái taác àöång möi trûúâng giaãm vaâ tùng khaã caác vuâng kinh tïë, sûã duång hiïåu quaã nùng lûúång vaâ taâi nùng àöëi phoá vúái nhûäng thaách thûác cuãa biïën àöíi khñ nguyïn vúái giaá trõ gia tùng cao; hai laâ, Nghiïn cûáu ûáng hêåu vaâ nguöìn lûåc khan hiïëm. Àïí laâm nhû vêåy, chûúng duång ngaây caâng röång raäi cöng nghïå tiïn tiïën nhùçm sûã trònh tuên theo hai chiïën lûúåc chñnh: möåt mùåt, noá giaãi duång hiïåu quaã hún taâi nguyïn thiïn nhiïn, giaãm quyïët vêën àïì viïåc laâm vaâ xaä höåi cuãa caác chñnh saách cûúâng àöå phaát thaãi khñ nhaâ kñnh, goáp phêìn ûáng phoá möi trûúâng àïí àaãm baão cöng viïåc töët cho caác thïë hïå hiïåu quaã vúái biïën àöíi khñ hêåu; ba laâ, Nêng cao àúâi hiïån taåi vaâ tûúng lai. Mùåt khaác, noá chuã àaåo quan têm söëng cuãa nhên dên, xêy dûång löëi söëng thên thiïån vúái àïën möi trûúâng trong thïë giúái cöng viïåc àïí thay àöíi möi trûúâng thöng qua taåo nhiïìu viïåc laâm tûâ caác ngaânh mö hònh tiïu thuå vaâ saãn xuêët. ÚÃ cêëp quöëc gia, chûúng cöng nghiïåp, nöng nghiïåp vaâ dõch vuå xanh, àêìu tû vaâo trònh naây hoaåt àöång úã nhiïìu quöëc gia khaác nhau vaâ vöën tûå nhiïn, phaát triïín haå têìng xanh vaâ 3 nhiïåm vuå trïn nhiïìu vêën àïì khaác nhau. ÚÃ cêëp àöå quöëc tïë, chiïën lûúåc laâ: giaãm cûúâng àöå phaát thaãi khñ nhaâ kñnh vaâ chûúng trònh tham gia vaâo caác cuöåc tranh luêån chñnh thuác àêíy sûã duång nùng lûúång saåch, nùng lûúång taái taåo; saách quöëc tïë vïì biïën àöíi khñ hêåu vaâ phaát triïín vaâ xêy xanh hoáa saãn xuêët; xanh hoáa löëi söëng vaâ thuác àêíy tiïu dûång bïìn vûäng, cuâng vúái caác àöëi taác cuãa mònh, möåt duâng bïìn vûäng. Àêy laâ chiïën lûúåc àêìu tiïn, toaân diïån nïìn taãng kiïën ##thûác thûåc tïë vïì caác khña caånh xaä höåi vïì lônh vûåc phaát triïín kinh tïë xanh úã Viïåt Nam. Chiïën cuãa caác vêën àïì möi trûúâng vaâ biïën àöíi khñ hêåu. lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh nïu roä “tùng trûúãng 4 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 2. xanh laâ möåt nöåi dung quan troång cuãa phaát triïín bïìn caác mön hoåc liïn quan àïën viïåc laâm xanh. vûäng, àaãm baão phaát triïín kinh tïë nhanh, hiïåu quaã, bïìn Viïåc chuyïín àöíi sang nïìn kinh tïë xanh àoâi hoãi vûäng vaâ goáp phêìn quan troång thûåc hiïån Chiïën lûúåc nhûäng kyä nùng múái. Kyä nùng cêìn thiïët cho caác cöng quöëc gia vïì biïën àöíi khñ hêåu … tùng trûúãng xanh dûåa viïåc múái nöíi vaâ kyä nùng cêìn thiïët cho caác cöng viïåc trïn tùng cûúâng àêìu tû vaâo baão töìn, phaát triïín vaâ sûã hiïån taåi àûúåc àiïìu chónh. Khöng coá lûåc lûúång lao àöång duång hiïåu quaã caác nguöìn vöën tûå nhiïn, giaãm phaát thaãi àûúåc àaâo taåo phuâ húåp, viïåc chuyïín àöíi seä laâ khöng khñ nhaâ kñnh, caãi thiïån nêng cao chêët lûúång möi thïí. trûúâng, qua àoá kñch thñch tùng trûúãng kinh tïë”. Muåc Khoaãng caách vaâ thiïëu huåt kyä nùng àaä àûúåc cöng tiïu chung cuãa Chiïën lûúåc laâ thûåc hiïån “tùng trûúãng nhêån laâ möåt nuát cöí chai lúán trong möåt söë lônh vûåc, xanh, tiïën túái nïìn kinh tïë caác bon thêëp, laâm giaâu vöën chùèng haån nhû nùng lûúång taái taåo, nùng lûúång vaâ hiïåu tûå nhiïn trúã thaânh xu hûúáng chuã àaåo trong phaát triïín quaã taâi nguyïn, caãi taåo caác toâa nhaâ, xêy dûång, dõch vuå kinh tïë bïìn vûäng; giaãm phaát thaãi vaâ tùng khaã nùng hêëp möi trûúâng vaâ saãn xuêët. Viïåc sûã duång cöng nghïå saåch thuå khñ nhaâ kñnh dêìn trúã thaânh chó tiïu bùæt buöåc vaâ àoâi hoãi kyä nùng ûáng duång cöng nghïå, thñch ûáng vaâ baão quan troång trong phaát triïín kinh tïë - xaä höåi”. Cuöëi nùm trò. 2016, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä ban haânh Quyïët àõnh söë: 2053/QÀ- TTg ngaây 28/10/2016 vïì viïåc ban haânh kïë Sûå sùén coá cuãa cöng nhên vaâ doanh nghiïåp vúái caác hoaåch thûåc hiïån thoãa thuêån Paris vïì biïën àöíi khñ hêåu. kyä nùng phuâ húåp cho cöng viïåc xanh khöng chó àoáng Kïë hoaåch àaä àïì ra 5 nhoám nhiïåm vuå: Giaãm nheå phaát vai troâ quan troång trong viïåc thuác àêíy quaá trònh thaãi khñ nhaâ kñnh, Thñch ûáng vúái biïën àöíi khñ hêåu, chuyïín àöíi sang nïìn kinh tïë xanh, maâ coân cho pheáp Chuêín bõ nguöìn lûåc, Thiïëp lêåp hïå thöëng cöng khai, chuyïín àöíi chó àaãm baão hoâa nhêåp xaä höåi vaâ cöng viïåc minh baåch, Xêy dûång vaâ hoaân thiïån chñnh saách, thïí töët. Nhaâ tuyïín duång àêìu tû vaâo cöng nghïå múái cêìn coá chïë. Riïng hai nhoám nhiïåm vuå: giaãm nheå phaát thaãi khñ khaã nùng tòm àûúåc cöng nhên vúái caác kyä nùng phuâ nhaâ kñnh vaâ thñch ûáng vúái biïën àöíi khñ hêåu coá 38/68 húåp. nhiïåm vuå, têåp trung vaâo hûúáng sûã duång nùng lûúång Nhêån thûác vïì möi trûúâng cêìn phaãi laâ möåt phêìn cuãa saåch, tùng trûúãng xanh, taái cú cêëu caác ngaânh kinh tïë, giaáo duåc vaâ àaâo taåo úã têët caã caác cêëp. Viïåt Nam cêìn coá phoâng, chöëng, giaãm nheå thiïn tai, öín àõnh àúâi söëng caác chiïën lûúåc kïët húåp caác muåc tiïu vaâ chñnh saách dên cû. Cuâng vúái xêy dûång khung khöí phaáp lyá, caác töí phaát triïín nùng lûúång, möi trûúâng, giaáo duåc vaâ kyä chûác, böå maáy liïn quan. nùng. Àöëi thoaåi xaä höåi hiïåu quaã, sûå phöëi húåp giûäa caác Coá thïí thêëy rùçng nhêån thûác cuãa Viïåt Nam vïì kinh böå vaâ giao tiïëp giûäa nhaâ tuyïín duång vaâ nhaâ cung cêëp tïë xanh, tùng trûúãng xanh vaâ viïåc laâm xanh coân rêët àaâo taåo seä laâ chòa khoáa cho sûå thaânh cöng cuãa caác haån chïë. Chuáng múái chó thoaáng qua úã möåt böå phêån chiïën lûúåc naây. Quan hïå àöëi taác cöng-tû, sûã duång caác dên cû coá trònh àöå chuyïn mön kyä thuêåt cao, chuã yïëu nguöìn lûåc vaâ kiïën ##thûác cuãa chñnh phuã vaâ kinh bao göìm caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách, caác caán böå doanh, àaä chûáng minh hiïåu quaã trong hêìu hïët caác quaãn lyá cêëp cao, caác doanh nhên lúán coá traách nhiïåm trûúâng húåp. xaä höåi, hoùåc caác nhaâ nghiïn cûáu caác chñnh saách vïì Quy mö cuãa caác ngaânh “xanh” (trûåc tiïëp liïn quan möi trûúâng,… Khaái niïåm viïåc laâm xanh chûa àûúåc àïën baão vïå möi trûúâng) trong nïìn kinh tïë coân rêët nhoã nïu úã bêët kyâ möåt vùn baãn chñnh thûác coá tñnh phaáp lyá beá. Tyã troång söë doanh nghiïåp, söë lao àöång vaâ giaá trõ naâo úã Viïåt Nam. Möåt söë ngûúâi hiïíu viïåc laâm xanh múái haâng hoáa/dõch vuå cuãa caác doanh nghiïåp thuöåc ngaânh úã bïì nöíi, àoá laâ viïåc laâm trong caác ngaânh baão vïå möi xanh chiïëm chûa àïën 1% trong töíng quy mö cuãa nïìn trûúâng, maâ khöng noái àïën viïåc laâm trong caác hoaåt kinh tïë. Caác ngaânh “xanh” cuãa Viïåt Nam múái chuã yïëu àöång kinh tïë khaác hûúáng túái viïåc baão töìn, gòn giûä vaâ thu huát lao àöång phi kyä nùng, trong àoá têåp trung vaâo phaát triïín möi trûúâng, taâi nguyïn thiïn nhiïn bïìn vûäng möåt söë ngaânh cöng nghiïåp vaâ dõch vuå. Tyã lïå lao àöång vaâ giaãm tiïu hao nùng lûúång. Ngay úã hïå thöëng giaáo phi kyä nùng trong caác ngaânh xanh xêëp xó so vúái tyã lïå duåc nghïì nghiïåp vaâ daåy nghïì, coá khaá nhiïìu tiïu chung cuãa nïìn kinh tïë. Phaát triïín khu vûåc xanh seä chuêín kyä nùng nghïì àûúåc xêy dûång vaâ thöng qua àaãm baão giaãi quyïët möåt phêìn lúán lûåc lûúång lao àöång nhûng rêët ñt trong söë àoá àïì cêåp àïën kyä nùng xanh hoáa phi kyä nùng trong nïìn kinh tïë trong tûúng lai. caác ngaânh cöng nghiïåp vaâ baão vïå möi trûúâng. Hêìu hïët Coá thïí thêëy rùçng tyã troång giaá trõ saãn xuêët haâng trong caác chûúng trònh àaâo taåo, chó coá möåt mön hoåc hoáa/dõch vuå vaâ lao àöång cuãa caác ngaânh “xanh” trong liïn quan àïën möi trûúâng laâ "An toaân vaâ vïå sinh lao quy mö cuãa nïìn kinh tïë laâ chó tiïu quan troång nhêët àöång" hoùåc baão vïå möi trûúâng chó àûúåc coi laâ möåt nöåi phaãn aánh mûác àöå hûúáng àïën baão vïå möi trûúâng cuãa dung böí sung trong caác hoaåt àöång ngoaåi khoáa. Ngay nïìn kinh tïë. Biïíu dûúái laâ kïët quaã tyã troång giaá trõ àêìu ra caã caác trûúâng àaâo taåo cho nhûäng ngaânh àûúåc coi rêët vaâ lao àöång cuãa caác ngaânh “xanh” trong nïìn kinh tïë coá yá nghôa vúái baão vïå möi trûúng nhû quaãn lyá nûúác, vaâ tyã troång giaá trõ àêìu ra vaâ lao àöång giûäa caác ngaânh xêy dûång, giao thöng, nùng lûúång … cuäng rêët xem nheå “xanh”. Coá thïí thêëy töíng giaá trõ saãn xuêët dõch vuå cuãa KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 5
 3. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review caác ngaânh “xanh” chiïëm tyã troång khöng àaáng kïí trong yïëu töë naây trong lônh vûåc möi trûúâng; möåt cöng cuå mö trong töíng giaá trõ haâng hoaá dõch vuå cuãa caã nïìn kinh tïë hònh hoáa coá thïí höî trúå hoaåch àõnh chñnh saách bùçng vúái khoaãng 0.6% (nùm 2010) vaâ 1,97% (nùm 2012), caách hiïín thõ viïåc laâm. trong àoá hoaåt àöång xûã lyá raác thaãi rùæn, loãng vaâ lêm Nhaâ nûúác nïn coá nhûäng chñnh saách liïn quan àïën nghiïåp laâ ngaânh coá tyã troång giaá trõ saãn xuêët cao nhêët möi trûúâng cöng viïåc coá xu hûúáng têåp trung trong caác trong caác ngaânh “xanh”. Töíng söë lao àöång laâm viïåc ngaânh/hoaåt àöång liïn kïët trûåc tiïëp àïën cung cêëp nùng trong caác ngaânh “xanh” cuäng chiïëm tyã lïå khiïm töën lûúång khûã cacbon vaâ nêng cao hiïåu quaã nùng lûúång, vúái khoaãng 1.2% trong àoá ngaânh xûã lyá raác thaãi rùæn vaâ kiïím soaát ö nhiïîm vaâ caác dõch vuå thên thiïån vúái möi loãng chiïëm tyã lïå lao àöång cao nhêët, vúái 0.54% (nùm trûúâng. Vñ duå vïì caác lônh vûåc cöng viïåc xanh cuãa tûúng 2010) vaâ 1,01% (nùm 2012). lai bao göìm: mang laåi sûå caãi thiïån vïì hiïåu quaã nùng lûúång vaâ taâi nguyïn, àùåc biïåt laâ trong lônh vûåc xêy 3. Möåt söë àõnh hûúáng phaát triïín viïåc laâm xanh úã dûång (cöí phiïëu xêy dûång múái vaâ hiïån coá), maâ coân Viïåt Nam cöng nghiïåp vaâ giao thöng vêån taãi; nùng lûúång taái taåo Nhiïåm vuå caác cêëp cöng àoaân laâ tuyïn truyïìn nêng (bao göìm caã nhiïn liïåu sinh hoåc vaâ cöng nghïå taái taåo); cao nhêån thûác cho cöng nhên, lao àöång vïì viïåc laâm di àöång bïìn vûäng (tûác laâ vêån taãi haâng loaåt); quaãn lyá xanh; tham gia àaánh giaá tiïìm nùng viïåc laâm xanh, chêët thaãi vaâ taái chïë nguyïn liïåu thö; caác ngaânh cöng nhûäng bêët öín vïì viïåc laâm tiïìm êín trong viïåc thay àöíi nghiïåp sinh thaái liïn quan àïën kiïím soaát ö nhiïîm mö hònh tùng trûúãng, taái cêëu truác caác ngaânh, sûã duång (khöng khñ, nûúác, chêët thaãi, khûã nhiïîm taåi chöî, tiïëng cöng nghïå thên thiïån möi trûúâng; tham gia xêy dûång öìn); vaâ caác dõch vuå thên thiïån vúái möi trûúâng sinh thaái kïë hoaåch àaâo taåo vaâ phaát triïín nguöìn nhên lûåc cho (baão töìn, du lõch sinh thaái,…). ÚÃ caác nïìn kinh tïë àang viïåc laâm xanh nhùçm xêy dûång àöåi nguä chuyïn mön kyä phaát triïín, caác ngaânh khaác coá thïí ñt nhêët laâ quan troång, thuêåt cao tûâ caán böå quaãn lyá, caán böå nghiïn cûáu khoa cuå thïí: nhûäng ngûúâi liïn quan àïën viïåc sûã duång bïìn hoåc àïën cöng nhên laânh nghïì; tham gia xanh hoáa núi vûäng taâi nguyïn thiïn nhiïn, bao göìm caã nöng nghiïåp, laâm viïåc. lêm nghiïåp vaâ thuãy saãn; caác hoaåt àöång liïn quan àïën Taåo möëi liïn kïët maånh meä giûäa chûúng trònh vaâ cú thñch ûáng vúái biïën àöíi khñ hêåu. höåi viïåc laâm taåi àõa phûúng. Caác thaânh phöë laâ cêëp Nhû vêåy, trong böëi caãnh biïën àöíi khñ hêåu trïn toaân chñnh quyïìn gêìn nhêët vúái ngûúâi dên möåt kiïën thûác cêìu, viïåc phaát triïín viïåc laâm xanh àïí hûúáng àïën phaát chuyïn sêu vïì thõ trûúâng lao àöång àõa phûúng cuãa hoå. triïín nïìn kinh tïë xanh úã Viïåt Nam laâ xu hûúáng têët yïëu. Hoå coá thïí thiïët kïë caác chûúng trònh phuâ húåp vúái kinh Àiïìu àoá àoâi hoãi trong nhûäng chñnh saách cuãa Nhaâ nûúác tïë àõa phûúng nhu cêìu vaâ chuêín bõ moåi ngûúâi cho caác cêìn coá nhûäng bûúác ài mang tñnh àöåt phaá àïí bùæt kõp xu cöng viïåc coá sùén taåi àõa phûúng. Hiïåu quaã cuãa cung vaâ hûúáng trïn thïë giúái./. cêìu can thiïåp àûúåc thûåc hiïån maånh meä hún khi chuáng coá cùn cûá trong caác doanh nghiïåp àõa phûúng vaâ nhu cêìu thõ trûúâng viïåc laâm. ÚÃ phêìn lúán caác thaânh phöë, ngûúâi dên àûúåc àaâo taåo liïn kïët theo nhu cêìu cuãa thõ trûúâng lao àöång xanh àõa phûúng. Àiïìu naây laâ möåt caách chuã àöång àïí àaãm baão cöng viïåc phuâ húåp vúái kyä nùng vaâ traánh bêët kyâ sûå thiïëu huåt kyä nùng trong tûúng Taâi liïåu tham khaão lai dûå àoaán trong maâu xanh laá cêy nïn kinh tss. Vñ duå https://www.moitruong.com.vn/viec-lam/viec-lam- vïì caác lônh vûåc maâ moåi ngûúâi coá àûúåc sûã duång theo xanh-la-gi-va-co-may-loai--11686.htm. caác chûúng trònh bao göìm: Xêy dûång sinh thaái, kiïím http://www.ciem.org.vn/Content/files/2018/vnep20 toaán vaâ tû vêën nùng lûúång, cöng nghiïåp nùng lûúång taái 18/CÀ208-Viïåclaâmxanh-converted.pdf. taåo, doanh nghiïåp xanh, baão trò khu vûåc xanh/quaãn lyá àa daång sinh hoåc, cöng nghiïåp xûã lyá vaâ taái chïë chêët https://citiesatwork.eu/images/green_jobs_for_soci thaãi. Möåt söë thaânh phöë cuäng laâ taác nhên tñch cûåc trong al_inclusion_FINAL.pdf. viïåc àõnh hònh kinh tïë àõa phûúng vaâ taåo viïåc laâm àõa Kim Ngoåc, Nguyïîn Thõ Kim Thu (2015), “Xu hûúáng phûúng. phaát triïín kinh tïë xanh trïn thïë giúái”, Taåp chñ Khoa Cêìn coá sûå ûúác tñnh àõnh lûúång cuãa töíng söë viïåc laâm hoåc xaä höåi Viïåt Nam, (5), tr.9-17. liïn quan àïën möi trûúâng. Möåt ûúác tñnh àõnh lûúång vïì Nguyïîn Danh Sún (chuã biïn) (2018), Kinh tïë xanh söë lûúång cöng viïåc liïn quan àïën möi trûúâng àûúåc duy cho phaát triïín bïìn vûäng trong böëi caãnh biïën àöíi khñ trò búãi caác hoaåt àöång kinh tïë trûåc tiïëp hoùåc giaán tiïëp hêåu, NXB Chñnh trõ Quöëc gia Sûå thêåt, Haâ Nöåi. caãi thiïån sûå bïìn vûäng cuãa möi trûúâng cho nïìn kinh tïë, theo caác tiïu chñ àûúåc xaác àõnh; ûúác tñnh àõnh lûúång cuãa caác cöng viïåc giaán tiïëp gêy ra àûúåc duy trò búãi caác 6 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 4. Giaãi phaáp tùng cûúâng hiïåu quaã baão vïå möi trûúâng cuãa doanh nghiïåp Buâi Minh Quyânh Khoa Kinh tïë - Quaãn trõ kinh doanh, Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Tônh Baâi viïët phên tñch taác àöång cuãa doanh nghiïåp àöëi vúái möi trûúâng chó ra nhûäng taác àöång tiïu cûåc vaâ tñch cûåc cuãa doanh nghiïåp àïën möi trûúâng; nïu ra thûåc traång vïì ö nhiïîm möi trûúâng úã Viïåt Nam hiïån nay; trïn cú súã phên tñch thûåc traång taác giaã gúåi yá möåt söë giaãi phaáp nhùçm nêng cao hiïåu quaã àïí baão vïå möi trûúâng cuãa doanh nghiïåp. 1. Àùåt vêën àïì doanh nghiïåp coá qui mö ngaây caâng lúán àoâi hoãi tiïu töën lûúång nguyïn nhiïn liïåu ngaây caâng nhiïìu, vò vêåy caác Möi trûúâng söëng laâ yïëu töë quan troång quyïët àõnh doanh nghiïåp phuåc vuå àaä gia tùng khai thaác taâi nguyïn àïën sûác khoãe vaâ chêët lûúång cuöåc söëng cuãa con ngûúâi, thiïn nhiïn àïí àaáp ûáng nhu cêìu hoaåt àöång cuãa caác aãnh hûúãngrêët lúán trong viïåc phaát triïín kinh tïë xaä höåi, doanh nghiïåp, viïåc khai thaác lûúång lúán àaä laâm cho öín àõnh chñnh trõ, an ninh quöëc gia. Ngaây nay möi nhiïìu loaåi taâi nguyïn bõ caån kiïåt, gêy mêët cên bùçng trûúâng nûúác ta àang bõ xuöëng cêëp nhanh choáng, möi sinh thaái, aãnh hûúãng àïën möi trûúâng söëng. trûúâng xuöëng cêëp xuêët phaát tûâ nhiïìu nguyïn nhên khaác nhau trong àoá, nguyïn nhên quan troång haâng Thûá hai,trong thúâi gian qua viïåc phaát triïín caác khu àêìu àoá laâ lûúång khñ, raác thaãi do hoaåt àöång cuãa caác khu cöng nghiïåp, caác doanh nghiïåp saãn xuêët kinh doanh úã cöng nghiïåp, caác doanh nghiïåp, caác laâng nghïì. Do vêåy nûúác ta diïîn ra khaá nhanh song laåi chûa ài àöi vúái àêìu viïåc baão vïå möi trûúâng thöng qua haån chïë töëi àa mûác tû cú súã haå têìng vïì möi trûúâng, viïåc xêy dûång khöng raác, khñ thaãi cuãa caác doanh nghiïåp vûâa laâ möåt muåc tuên thuã thiïët kïë ban àêìu, khöng xêy dûång hoùåc cùæt tiïu, vûâa laâ möåt trong nhûäng nöåi dung cú baãn cuãa sûå giaãm hïå thöëng xûã lyá raác thaãi nïn hêìu hïët caác doanh phaát triïín bïìn vûäng cuãa xaä höåi. nghiïåp trïn caã nûúác chûa àaáp ûáng àûúåc nhûäng tiïu chuêín vïì möi trûúâng theo quy àõnh. Bïn caånh àoá, vúái 2.. Taác àöång cuãa doanh nghiïåp àöëi vúái möi trûúâng caác hïå thöëng dêy chuyïìn cöng nghïåsaãn xuêët laåc hêåu dêîn àïën viïåc sûã duång keám hiïåu quaã caác nguöìn taâi 2.1. Taác àöång tñch cûåc nguyïn thiïn nhiïn gêy nïn tònh traång laäng phñ vaâ Thûá nhêët, nhiïìu lônh vûåc kinh doanh maâ caác doanh lûúång raác thaãi, khñ thaãi, nûúác thaãi tùng lïn àaáng kïí. nghiïåp tham gia goáp phêìn tñch cûåc trong baão vïå möi Thûá ba, Viïåt Nam laâ möåt nûúác àang phaát triïín, nhu trûúâng, nhû doanh nghiïåp kinh doanh du lõch coá thïí cêìu saãn phêím haâng hoáa phuåc vuå saãn xuêët kinh doanh àêìu tû xêy dûång cöng viïn, höì nûúác, tröìng rûâng… goáp àang tùng cao, àïí àaáp ûáng nhu cêìu àoá, nhiïìu doanh phêìn caãi thiïån möi trûúâng, doanh nghiïåp hoaåt àöång nghiïåp hoùåc keám hiïíu biïët hoùåc vò moán lúåi trûúác mùæt trong lônh vûåc saãn xuêët cöng nghïå sinh hoåc nhùçm taåo àaä nhêåp khêíu nhûäng dêy chuyïìn cöng nghïå laåc hêåu, ra caác saãn phêím thên thiïån möi trûúâng giuáp laâm giaãm nhûäng saãn phêím haâng hoáa khöng thên thiïån vúái möi aáp lûåc lïn khai thaác vaâ sûã duång caác saãn phêím coá trûúâng. nguöìn göëc thiïn nhiïn… viïåc phaát triïín ngaânh cöng nghiïåp xûã lyá vaâ taái chïë chêët thaãi thöng qua viïåc nhêåp khêíu vaâ saãn xuêët thiïët bõ phuåc vuå xûã lyá ö nhiïîm seä caãi 3. Thûåc traång ö nhiïîm möi trûúâng tûâ doanh thiïån àûúåc chêët lûúång möi trûúâng vaâ giaãi quyïët tònh nghiïåp úã Viïåt Nam traång ö nhiïîm möi trûúâng do chêët thaãi… Hiïån nay, trïn caã nûúác hiïån coá 283 khu cöng nghiïåp vúái hún 550.000m3 nûúác thaãi/ngaây àïm; 615 Thûá hai, kïët quaã hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh cuåm cöng nghiïåp nhûng trong àoá chó khoaãng hún 5% cuãa doanh nghiïåp gia tùng nguöìn taâi chñnh cho doanh coá hïå thöëng xûã lyá nûúác thaãi têåp trung. Hún 500.000 cú nghiïåp, taåo ra nguöìn àoáng goáp cho ngên saách nhaâ súã saãn xuêët trong àoá coá nhiïìu loaåi hònh saãn xuêët ö nûúác, àêy chñnh laâ nguöìn taâi chñnh quan troång àêìu tû nhiïîm möi trûúâng, cöng nghïå saãn xuêët laåc hêåu. Trïn vaâo cú súã vêåt chêët, dêy chuyïìn cöng nghïå phuåc vuå cho 5.000 doanh nghiïåp khai thaác khoaáng saãn, vêåt liïåu xêy hoaåt àöång caãi thiïån vaâ baão vïå möi trûúâng. dûång; hún 4.500 laâng nghïì. Hún 13.500 cú súã y tïë haâng 2.2. Taác àöång tiïu cûåc ngaây phaát sinh hún 47 têën chêët thaãi nguy haåi vaâ 125.000 Thûá nhêët, hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh cuãa caác m3 nûúác thaãi y tïë. KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 7
 5. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review Kinh tïë ven biïín ngaây caâng phaát triïín keáo theo ö quaãn lyá coân haån chïë.Viïåc phaát hiïån vaâ xûã lyá caác vuå gêy nhiïîm tûâ hoaåt àöång naây cuäng ngaây möåt tùng cao vaâ ö nhiïîm möi trûúâng coân chêåm. àang úã mûác àaáng baáo àöång. “Hiïån caã nûúác coá 17 KKT Thûá ba, phaáp luêåt vïì xûã lyá ö nhiïîm möi trûúâng àöëi ven biïín àûúåc thaânh lêåp,thu huát 254 dûå aán àêìu tû caác doanh nghiïåp vêîn coân nhiïìu haån chïë, dêîn àïën nûúác ngoaâi vúái töíng vöën àùng kyá laâ 42 tyã USD vaâ 1.079 caác töí chûác vaâ caá nhên thûåc hiïån cöng taác baão vïå möi dûå aán àêìu tû trong nûúác, vúái töíng vöën àêìu tû àùng kyá trûúâng vêîn chûa coá àuã quyïìn haån phaáp lñ àïí xûã lyá khoaãng 805,2 nghòn tyã àöìng. Hiïån taåi, möåt söë dûå aán lúán maånh caác trûúâng húåp vi phaåm, àiïìu naây àaä haån chïë quan troång taåi caác KKT àaä hoaân thaânh vaâ ài vaâo hoaåt rêët nhiïìu hiïåu quaã hoaåt àöång phaát hiïån, ngùn chùån àöång nhû: Nhaâ maáy Loåc dêìu Dung Quêët; Nhaâ maáy caác haânh vi vi phaåm phaáp luêåt vïì baão vïå möi trûúâng. TNHH Cöng nghiïåp nùång Doosan Viïåt Nam (KKT Dung Thûá tû, caác cêëp chñnh quyïìn trong thúâi gian trûúác Quêët); Khu cöng nghiïåp cú khñ ö tö Chu Lai - Trûúâng vêîn chûa nhêån thûác àêìy àuã àïën taác haåi cuãa ö nhiïîm Haãi(KKT múã Chu Lai); Caác nhaâ maáy xi mùng, nhiïåt möi trûúâng do hoaåt àöång cöng nghiïåp cuãa caác doanh àiïån taåi KKT Nghi Sún…. Theo tñnh toaán cuãa Ban quaãn nghiïåp gêy ra dêîn àïën chûa coá sûå quan têm àuáng mûác lyá caác KKT ven biïín, tñnh chung caác lônh vûåc phaát triïín àöëi vúái cöng taác baão vïå möi trûúâng, buöng loãng quaãn kinh tïë nhû cöng nghiïåp, nöng nghiïåp, dõch vuå,töíng lñ, thiïëu traách nhiïåm trong viïåc kiïím tra, giaám saát vïì lûúång phaát thaãi khñ CO2 cuãa caác KKT ven biïín nùm möi trûúâng. 2010 àaåt trïn 7,42 triïåu têën (bònh quên lûúång phaát thaãi trïn möåt àêìu ngûúâi laâ 4,06 têën CO2), chuã yïëu laâ lûúång Thûá nùm, yá thûác traách nhiïåm vïì baão vïå möi trûúâng phaát thaãi cuãa caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån. Dûå baáo àïën cuãa möåt söë ngaânh, cêëp chñnh quyïìn, töí chûác kinh tïë nùm 2020, taåi caác KKT ven biïín seä coá 15 nhaâ maáy coân keám; tònh traång chuá troång lúåi ñch kinh tïë trûúác mùæt, nhiïåt àiïån, vúái töíng cöng suêët laâ 16.629 MW theo coi nheå cöng taác baão vïå möi trûúâng coân khaá phöí biïën. phûúng aán saãn xuêët àiïån (SXÀ) cao, 13 nhaâ maáy hoaåt Cöng taác tuyïn truyïìn, giaáo duåc vïì baão vïå möi trûúâng àöång, vúái töíng cöng suêët 11.678 MW theo phûúng aán trong xaä höåi coân chûa àûúåc quan têm, dêîn àïën chûa SXÀ trung bònh vaâ 11 nhaâ maáy, vúái töíng cöng suêët phaát huy àûúåc yá thûác tûå giaác, traách nhiïåm cuãa caác töí 9.767 MW theo phûúng aán SXÀ thêëp. chûác, caá nhên, cöång àöìng trong viïåc tham gia gòn giûä vaâ baão vïå möi trûúâng. Nùm 2016, caã nûúác àaä xaãy ra gêìn 50 vuå viïåc xaã chêët thaãi àöåc haåi ra caác doâng söng, ven biïín, gêy ö nhiïîm Thûá saáu, cöng taác qui hoaåch vïì khu, cuåm, àiïím möi trûúâng nghiïm troång. Caác ngaânh thûúâng xuyïn àïí cöng nghiïåp chûa àûúåc quan têm àuáng mûác, tònh xaãy ra sûå cöë möi trûúâng laâ: khai thaác khoaáng saãn, saãn traång qui hoaåch traân lan, thiïëu àöìng böå vaâ chhöìng xuêët sùæt theáp, caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, saãn xuêët phên cheáo àang coân diïîn ra phöí biïën àaä gêy khoá khùn nhêët boán, hoáa chêët vaâ caác nhaâ maáy xi mùng... Trong àoá àõnh chho cöng taác quaãn lyá möi trûúâng. Tònh traång cêëp nhûäng vuå coá tñnh chêët nghiïm troång, qui mö aãnh pheáp àêìu tû traân lan maâ chûa tñnh túái khaã nùng xûã lyá hûúãng lúán nhû vuå viïåc ö nhiïîm möi trûúâng gêy caá chïët möi trûúâng coân rêët phöí biïën. taåi caác tónh ven biïín miïìn Trung, caá chïët trïn söng 4.2. Nguyïn nhên tûâ phña doanh nghiïåp Bûúãi úã tónh Thanh Hoáa; sûå cöë suåt höì chûáa chêët thaãi Thûá nhêët: yá thûác traách nhiïåm vïì baão vïå möi trûúâng tuyïín quùång chò keäm cuãa nhaâ maáy tuyïín nöíi chò keäm cuãa chuã doanh nghiïåp coân haån chïë; chûa nhêån thûác úã tónh Cao Bùçng; vúä búâ bao höì nûúác àaäi titan cuãa Cöng àêìy àuã àûúåc taác haåi cuãa noá, dêîn àïën xem nheå cöng ty traách nhiïåm hûäu haån Tên Quang Cûúâng úã tónh Bònh taác baão vïå möi trûúâng. Coá trûúâng húåp do àùåt nùång Thuêån; chön lêëp buân thaãi traái pheáp úã tónh Àöìng Nai; vuå muåc tiïu töëi àa hoáa lúåi nhuêån, doanh nghiïåp àaä vi thaãi chêët thaãi rùæn thaåch cao chûáa photpho cûåc àöåc vúái phaåm quy trònh khai thaác, khöng àêìu tû vaâo quaá trònh haâm lûúång lúán úã tónh Haãi Phoâng... xûã lyá chêët thaãi, khöng thûåc hiïån nghiïm tuác nhûäng quy àõnh vïì möi trûúâng. 4. Nguyïn nhên phaát sinh ö nhiïîm möi trûúâng tûâ Thûá hai: trònh àöå nguöìn lûåc khöng àaãm baão phuåc caác doanh nghiïåp vuå cho cöng taác xûã lyá chêët thaãi: nhiïìu doanh nghiïåp 4.1. Nguyïn nhên tûâ phña hïå thöëng quaãn lyá nhaâ nûúác nguöìn nhên lûåc chûa àuã khaã nùng nïn khöng thïí thûåc Thûá nhêët, nhûäng cú chïë, chñnh saách, phaáp luêåt baão hiïån àuáng yïu cêìu xûã lyá caác chêët thaãi trûúác khi xaã ra vïå möi trûúâng úã nûúác ta hiïån nay coân nhiïìu bêët cêåp, möi trûúâng. caác hïå thöëng vùn baãn vïì baão vïå möi trûúâng coân chûa hoaân thiïån, chûa àöìng böå, nöåi dung chöìng cheáo hoùåc 5. Möåt söë giaãi phaáp nhùçm tùng cûúâng hiïåu quaã thiïëu tñnh nhêët quaán, vùn baãn ban haânh thûúâng xuyïn baão vïå möi trûúâng cuãa doanh nghiïåp thay àöíi àaä gêy ra nhûäng khoá khùn vaâ caãn trúã nhêët 5.1. Àöëi vúái hïå thöëng quaãn lyá nhaâ nûúác àõnh cho caác doanh nghiïåp trong viïåc chêëp haânh cöng Thûá nhêët, xêy dûång cú chïë, chñnh saách, phaáp luêåt taác baão vïå möi trûúâng; baão vïå möi trûúâng möåt caách khoa hoåc, àùåc biïåt hoaân Thûá hai,caác phûúng kyä thuêåt àïí phuåc vuå cöng taác thiïån hïå thöëng phaáp luêåt vïì xûã lyá ö nhiïîm möi trûúâng kiïím àõnh, ào lûúâng ö nhiïîm möi trûúâng coân laåc hêåu, àöëi caác doanh nghiïåp, raâ soaát nhûäng vùn baãn, qui àõnh khöng àaáp ûáng yïu cêìu kiïím tra, trònh àöå caác nhaâ truâng lùåp hoùåc laåc hêåu àïí göåp laåi, boã búát nhùçm taåo ra 8 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 6. hïå thöëng vùn baãn vïì baão vïå möi trûúâng, hïå thöëng vùn Thûá saáu: thûåc hiïånquy hoaåch phaát triïín caác baãn quaãn lyá nhaâ nûúác vïì möi trûúâng àêìy àuã, dïî khucöng nghiïåp, caác laâng nghïì àaãm baão tñnh khoa nghiïn cûáu, dïî hiïíu. hoåc cao, traánh tònh traång quy hoaåch thiïëu àöìng böå, Trong hïå thöëng vùn baãn, qui àõnh àêìy àuã vaâ chùåt chöìng cheáo seä gêy ra khoá khùn cho cöng taác quaãn lñ cheä vïì traách nhiïåm cuãa doanh nghiïåp trong baão vïå noái chung vaâ cöng taác quaãn lñ möi trûúâng noái riïng. möi trûúâng; xêy dûång mûác phaåt àöëi vúái vi phaåm xaã thaãi 5.2. Àöëi vúái doanh nghiïåp cuãa caác doanh nghiïåp, bïn caånh àoá cêìn àûa ra caác Thûá nhêët: Doanh nghiïåp cêìn nêng cao yá thûác traách chñnh saách ûu àaäi, khuyïën khñch àöëi vúái caác doanh nhiïåm àöëi vúái cöng taác baão vïå möi trûúâng, tiïën haânh nghiïåp àaãm baão àiïìu kiïån baão vïå möi trûúâng nhû tuyïn truyïìn, phöí biïën cho lao àöång toaân doanh giaãm thuïë, ûu àaäi àêìu tû, vay vöën… nghiïåp nhêån thûác àûúåc chêët lûúång möi trûúâng laâ nhên Thûá hai,nêng cao trònh àöå chuyïn mön nguöìn töë quan troång àöëi vúái chêët lûúång cuöåc söëng noái chung nhên lûåc vaâ phûúng tiïån kyä thuêåt phuåc vuå trong cöng vaâ àöëi vúái viïåc àaãm baão vïì söë lûúång vaâ nêng cao chêët taác kiïím soaát, baão vïå möi trûúâng, tòm hiïíu caác lûúång nguöìn nguyïn, nhiïn, vêåt liïåu, tûâ àoá goáp phêìn phûúng tiïån kyä thuêåt kiïím soaát, baão vïå möi trûúâng nêng cao hiïåu quaã hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh cuãa hiïån àaåi maâ caác nûúác tiïn tiïën àang sûã duång, xêy doanh nghiïåp noái riïng.Doanh nghiïåp cêìn nghiïm tuác dûång àöìng böå hïå thöëng xûã lyá möi trûúâng trong caác nhaâ thûåc hiïån baáo caáo àaánh giaá taác àöång vaâ cam kïët baão maáy, caác khu cöng nghiïåp theo caác tiïu chuêín quöëc vïå möi trûúâng khi coá kïë hoaåch triïín khai àêìu tû dûå aán. tïë, tiïën haânh xêy dûång lùæp àùåt hïå thöëng quan trùæc Thûá hai: Àêìu tû caác nguöìn lûåc cêìn thiïët àïí àaãm nûúác thaãi taåi caác doanh nghiïåp, caác khu cöng nghiïåp baão khaã nùng baão vïå möi trûúâng trong quaá trònh hoaåt nhùçm giaám saát mûác àöå xaã thaãi cuãa caác doanh nghiïåp, àöång saãn xuêët kinh doanh cuãa doanh nghiïåp. phaát hiïån vi phaåm cuãa caác doanh nghiïåp àïí xûã lyá kõp Àaâo taåo nguöìn nhên lûåc coá trònh àöå chuyïn mön vïì thúâi, traánh tònh traång xêëu gêy ö nhiïîm möi trûúâng trêìm möi trûúâng nhùçm aáp duång caác quy àõnh vaâ quy chuêín troång xaãy ra. quöëc gia vaâ quöëc tïë vïì möi trûúâng; chuyïn mön hoáa Thûá ba, trao quyïìn tûå chuã trong phaåm vi cêìn thiïët caán böå quaãn lyá möi trûúâng trong doanh nghiïåp laâ àïí caác töí chûác, caá nhên thûåc hiïån cöng taác baão vïå nhûäng ngûúâi am hiïíu caác hoaåt àöång cuãa doanh möi trûúâng, àùåc biïåt laâ lûåc lûúång Caãnh saát möi trûúâng nghiïåp, am hiïíu vïì caác vùn baãn phaáp luêåt möi trûúâng, àuã quyïìn haån phaáp lñ àïí xûã lyá maånh caác trûúâng húåp vi am hiïíu vïì hïå thöëng tiïu chuêín möi trûúâng; coá khaã phaåm. Phên cêëp traách nhiïåm quaãn lyá nhaâ nûúác vïì baão nùng vêån haânh caác hïå thöëng xûã lyá chêët thaãi cuãa doanh vïå möi trûúâng roä raâng nhùçm àõnh hûúáng cho doanh nghiïåp, coá khaã nùng àaánh giaá taác àöång möi trûúâng nghiïåp thûåc thi, tuên thuã caác yïu cêìu cuãa cú quan nhaâ trong suöët quy trònh saãn xuêët cuãa doanh nghiïåp nhùçm nûúác coá thêím quyïìn nhû thïë naâo, àöìng thúâi sûå phên àaãm baão hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh cuãa doanh cêëp roä raâng cuäng giuáp cho caác cú quan chûác nùng vaâ nghiïåp töëi thiïíu hoáa taác àöång xêëu àïën möi trûúâng. doanh nghiïåp dïî daâng truy cûáu traách nhiïåm khi coá sai soát xaãy ra. 6. Kïët luêån Thûá tû, thêím àõnh, àaánh giaá taác àöång möi trûúâng Möi trûúâng laâ yïëu töë quan troång aãnh hûúãng túái chêët àöëi vúái caác dûå aán àêìu tû àïí quyïët àõnh cêëp giêëy pheáp lûúång cuöåc söëng noái chung vaâ sûå phaát triïín kinh tïë, xaä àêìu tû. Àöëi vúái caác khu cöng nghiïåp, caác doanh höåi .Baão vïå möi trûúâng laâ nhiïåm vuå cêëp thiïët khöng nghiïåp saãn xuêët cêìn coá quy àõnh bùæt buöåc vïì hïå thöëng chó cuãa riïng ai.Àêy laâ möåt vêën àïì phûác taåp vaâ khoá thu gom, xûã lñ nûúác thaãi, phên tñch möi trûúâng têåp khùn hiïån nay, àïí àaåt àûúåc hiïåu quaã thûåc sûå cêìn coá trung hoaân chónh múái àûúåc pheáp hoaåt àöång, àöìng thúâi sûå nöî lûåc tûâ caã caác cú quan chuyïn mön, chñnh quyïìn thûúâng xuyïn coá baáo caáo àõnh kyâ vïì hoaåt àöång xûã lñ àõa phûúng, doanh nghiïåp vaâ toaân xaä höåi trong viïåc nûúác thaãi, raác thaãi taåi àoá. Qui trònh naây cêìn àûúåc thûåc nghiïn cûáu, phên tñch, àûa ra giaãi phaáp cuäng nhû töí hiïån cöng khai, minh baåch, taåo àiïìu kiïån àïí moåi töí chûác thûåc hiïån./. chûác vaâ caá nhên coá thïí tham gia àaánh giaá taác àöång cuãa caác dûå aán àöëi vúái möi trûúâng. Taâi liïåu tham khaão Thûá nùm, àêíy maånh cöng taác tuyïn truyïìn, giaáo duåc vïì möi trûúâng nêng cao nhêån thûác, yá thûác chêëp Böå Taâi nguyïn möi trûúâng (2016). Baáo caáo cuãa Böå haânh phaáp luêåt baão vaâ traách nhiïåm xaä höåi cuãa doanh TNMT taåi höåi nghõ toaân quöëc vïì baão vïå möi nghiïåp trong viïåc gòn giûä vaâ baão vïå möi trûúâng. Haâng trûúâng(24/8/2016) nùm caác cú quaãn lyá nhaâ nûúác cêìn töí chûác caác höåi Töíng cuåc Möi trûúâng (2017) “Baáo caáo töíng kïët thaão, chuyïn àïì vïì möëi quan hïå giûäa möi trûúâng vaâ cöng taác möi trûúâng nùm 2016”, Töíng cuåc Möi trûúâng hiïåu quaã saãn xuêët kinh dooanh cuãa doanh nghiïåp, (Böå Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng) àöìng thúâi thûúâng xuyïn truyïìn taãi caác thöng àiïåp vïì Dûúng Vùn Maäo (2018), “Caác khu kinh tïë ven biïín traách nhiïåm baão vïå möi trûúâng thöng qua nhiïìu cöng Viïåt Nam: Tùng cûúâng àöíi múái cöng nghïå, giaãm thiïíu cuå khaác nhau nhû pano, biïín hiïåu, àaâi, baáo, inter- phaát thaãi khñ nhaâ kñnh”, taåp chñ möi trûúâng söë 2. net… KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 9
 7. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review Nhûäng xu hûúáng Marketing trûåc tuyïën vaâ quaãng caáo kyä thuêåt söë taåi thõ trûúâng Viïåt Nam nùm 2019 Àúái Thõ Huyïìn Thû Trûúâng Àaåi hoåc Giao thöng Vêån taãi Vaâo thúâi kò cöng nghïå söë marketing truyïìn thöëng vêîn àûáng vai troâ quan troång tuy nhiïn marketing trûåc tuyïën laâ möåt lônh vûåc caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam àaä dêìn trúã nïn phaát triïín maånh meä búãi sûå thay àöíi cuãa thúâi àaåi cöng nghïå söëtûâ àoá aãnh hûúáng àïën thoái quenàöëi tûúång khaách haâng vaâ sûå hiïåu quaã cuãa noá àem laåi cho doanh nghiïåp. Taåi àêy chuáng ta seä têåp trung vïì xu hûúáng cuãa Marketing trûåc tuyïën trong nùm 2019, caác doanh nghiïåp coá thïí sûã duång àïí phaát triïín vaâ phuåc vuå cho bêët kò muåc àñch marketing naâo cuãa mònh. 1. Taåi sao marketing trûåc tuyïën laåi rêët quan online chiïëm 43% gêìn nhû gêëp àöi so vúái quaãng caáo troång? trïn TV vaâ gêëp nhiïìu lêìn so vúái caác loaåi hònh quaãng caáo khaác). Dûåa theo söë liïåu nghiïn cûáu vïì thõ trûúâng taåi Viïåt nam, hïët quñ 3/2018 coá hún 64 triïåu dên sûã duång inter- net ( chiïëm 67% dên söë) trïn töíng söë 96 triïåu dên, tùng 2. Àõnh hûúáng dûä liïåu marketing (Data-driven 28% so vúái cuâng kyâ nùm trûúác. Trong àoá coá hún 55 Marketing) triïåu ngûúâi sûã duång taâi khoaãn maång xaä höå ( chiïëm 85% Data-driven Marketing laâ viïåc têån duång dûä liïåu àïí ngûúâi duâng internet vaâ 57% töíng dên söë). Söë ngûúâi sûã töëi ûu hoáa quaãng caáo Online vaâ quaãng baá thûúng hiïåu. duång smartphone àïí truy cêåp maång xaä höåi chiïëm túái Quaá trònh naây bao göìm viïåc thu thêåp, phên tñch dûä liïåu 91%; trung binhg möåt ngûúâi online 25 giúâ trïn 1 tuêìn. tûâ khaách haâng nhû thoái quen, haânh vi, mong muöën, Ngoaâi ra mûác phñ caác goái dûä liïåu internet cuãa Viïåt hoaân caãnh… àïí töëi ûu hoáa hiïåu quaã caác chiïën dõch Nam so vúái khu vûåc laâ thuöåc mûác thêëp, vaâ viïåc dïî marketing. daâng truy cêåp àûúåc wifi miïîn phñ úã khùæp núi. Xu Hiïån nay, thõ trûúâng Viïåt Nam àaä chi ra 320 triïåu hûúáng shopping online cuäng caâng ngaây tùng vaâ dïî USD vaâo quaãng caáo online tuy nhiïn viïåc thu thêåp, lûu daâng thuêån tiïån hún rêët nhiïìu, vaâ sûå xuêët hiïån cuãa caác trûä vaâ sûã duång data-driven chûa àûúåc nhiïìu, dêîn àïën doâng smartphone phên hoaá nhiïìu cêëp khaác nhau dêîn hiïåu quaã marketing chûa cao. Chñnh vò vêåy caác doanh àïën gia tùng söë lûúång ngûúâi sûã duång àiïån thoaåi thöng nghiïåp cêìn têån duång nguöìn thöng tin dûä liïåu cuãa minh. Trung bònh möåt ngûúâi seä truy cêåp 150 lêìn vaâo khaách haâng tûâ àêëy nghiïn cûáu tòm hiïíu sêu àûúåc thoái maång xaä höåi trong 1 ngaây, àiïìu naây chûáng toã nïëu quen, haânh vi khaác haâng tûâ àoá xêy dûång àûúåc chiïën doanh nghiïåp xaác àõnh àûúåc àuáng àöëi tûúång, àuáng lûúåc marketing phuâ húåp àaåt àûúåc hiïåu quaã cao vaâ thúâi àiïím àïí quaãng caáo hay quaãng baá hònh aãnh cuãa giaãm àûúåc chi phñ. mònh àïí tiïëp cêån àûúåc àöëi tûúång khaách haâng seä dïî Vúái sûå höî trúå cuãa cöng nghïå viïåc thu thêåp, töíng daâng tiïëp cêån àûúåc nhiïìu àöëi tûúång khaách haâng úã húåp vaâ lûu trûä thöng tin cuãa khaách haâng trúã nïn dïî nhiïìu núi cuâng möåt thúâi àiïím hún so vúái nhûäng caách daâng hún bao giúâ hïët. Hiïån nay caác cöng ty thûúâng sûã marketing truyïìn thöëng. duång caác nguöìn dûä liïåu tûâ caác chiïën dõch quaãng caáo Tha statistic, Doanh thu trïn thõ trûúâng Marketing trûåc tuyïën vaâ dûä liïåu nhên khêíu hoåc, möåt söë dûä liïåu tûâ trûåc tuyïën lïn túái 744 triïåu àö la Myä vaâo nùm 2019. hïå thöëng quaãn lyá quan hïå khaách haâng, vaâ ngoaâi ra Phên khuác lúán nhêët cuãa thõ trûúâng laâ Marketing trïn mua dûä liïåu tûâ bïn thûá 3. Do àoá viïåc thu thêåp thïm caác nïìn taãng maång xaä höåi vúái khöëi lûúång thõ trûúâng laâ cac nguöìn thöng tin laâm phong phuá dûä liïåu vaâ àöìng 744 triïåu àö la Myä vaâo nùm 2019. Hiïån nay coá nhûäng böå hoaá caác dûä liïåu rêët quan troång . Hiïån nay caác nïìn nïìn taãng àûúåc sûã duång nhiïìu nhû Google hay maång taãng nhû Google vaâ Facebook àang àûúåc àa söë caác xaä höåi nhû Facebook, Instagram, trong àoáquaãng caáo nhaâ quaãng caáo taåi Viïåt Nam duâng àïí nhùæm vaâo muåc trïn facebook chiïëm 61% sau àoá laâ google vaâ youtube. tiïu khaách haâng. Nhûäng nïìn taãng naây dûã duång nhûäng Quaãng caáo online àaä thay àöíi caách thûác truyïìn thöng dûä liïåu caá nhên bao göìm thöng tin caá nhên, thöng tin vaâ trúã thaânh möåt cöng cuå truyïìn thöng quan troång hún võ trñ, súã thñch… àïí hûúáng túái caác nhoám àöëi tûúång so vúái quaãng caáo trïn TV truyïìn thöëng ( Quaãng caáo khaách haâng muåc tiïu. Tuy nhiïn nhûäng thúâi gian gêìn 10 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 8. àêy viïåc kïët húåp böí sung nhûäng thöng tin coá liïn quan aãnh roä neát súã thñch, thoái quen tiïu thuå phûúng tiïån àïën haânh vi thûåc tïë thu àûúåc thò thoái quen sûã duång truyïìn thöng cuãa Viïåt Nam. maång qua caác thiïët bõ di àöång seä tùng maånh hún vaâ tûâ Àiïìu naây cho thêëy video vêîn laâ phûúng thûác tiïëp àoá caác nhaâ marketing coá thïí coá nhûäng dûå àoaán dûåa thõ nöåi dung àûáng àêìu hiïån nay vaâ phûúng thûác tiïëp thõ vaâ nhu cêìu gêìn nhêët hay dûä liïåu suy àoaán nhùçm biïët nöåi dung töët hún video chùæc chó coá thïí laâ Video trûåc àûúåc roä súã thñch roä raâng hún. Vñ duå: tûâ viïåc khaách tiïëp (Live Video). haâng tòm möåt saãn phêím naâo noá thò hïå thöëng seä suy Video tiïëp thõ kyä thuêåt söë laâ möåt caách trong caác caách àoaán hay gúåi yá cho khaách haâng nhûäng saãn phêím liïn sûã duång hiïåu quaã trong caã marketing truyïìn thöëng vaâ quan hay tûúng tûåvúái tòm kiïëm cuãa hoå. marketing trûåc tuyïën. Ngên saách thûåc tïë vaâ cú chïë saãn Chñnh vò vêåy, khi caác bïn têån duång tñch húåp nhiïìu xuêët video àûúåc hiïíu roä vaâ àûúåc ghi laåi, vò baãn thên caác nguöìn dûä liïåu àïí xaác àõnh muåc tiïu khaách video laâ möåt phûúng tiïån thïë kyã 20. Tuy nhiïn, bêy giúâ haâng,thò hoå seä cêìn xêy dûång nïìn taãng quaãn lñ phên tñch video àûúåc kïët húåp vúái caác söë liïåu ngûúâi duâng chñnh dûä liïåu àïí coá thïí thu thêåp dûä liïåu, tòm phên khuác àïí xaác vaâ coá giaá trõ vö cuâng chñnh xaác cuãa phûúng tiïån kyä nhùæm muåc tiïu dûåa trïn caác dûä liïåu hoå coá vúái sûå trúå thuêåt söë àïí cung cêëp dûä liïåu hûäu ñch hún nhiïìu vïì caách giuáp cuãa tiïëp thõ tûå àöång ( Automation Marketing) vaâ caác nöî lûåc cuå thïí àang thûåc hiïån. AI ( trñ tuïå nhên taåo ). Sûã duång AI àïí queát dûä liïåu vaâ Àùåc biïåt live video thûúâng àûúåc gùæn liïìn vúái nhûäng cung cêëp thöng tin chuyïn sêu seä giuáp giaãm búát thúâi influencer ( nhûäng nhên vêåt coá têìm aãnh hûúãng nhêët gian phên tñch tòm ra mêîu söë chung cuãa caác söë liïåu thu àõnh trïn internet ). Cho duâ àoá laâ thïë hïå múái cuãa àûúåc hiïån taåi vaâ trûúác àoá.Hiïån nay xu hûúáng viïåc sûã nhûäng ngûúâi coá aãnh hûúãng truyïìn thöng xaä höåi hoùåc duång Customer Data flatform trong quaãn lyá vaâ sûã duång caác nguöìn truyïìn thöëng, chùèng haån nhû ngûúâi nöíi dûä liïåu taåi Viïåt nam àaä gia tùng àaáng kïí phuåc vuå muåc tiïëng, diïîn viïn vaâ ca sô, viïåc phaát trûåc tiïëp vúái möåt àñch quaãn lñ hay phên tñch dûä liïåu phuåc vuå tiïëp thõ ngûúâi coá aãnh hûúãng àang tûúng taác trûåc tiïëp vúái caác quaãng caáo, mang laåi lúåi ñch cho viïåc tiïëp thõ caá nhên bònh luêån laâ möåt sûác huát lúán àöëi vúái khaán giaã. hoaá, tùng traãi nghiïåm ngûúâi duâng, tùng tûúng taác… Livestream video tûâ möåtinfluencer coá aãnh hûúãng laâ Nöåi dung quaãng caáo êën tûúång vaâ caâng ngaây caâng möåt hònh thûác tiïëp thõ kyä thuêåt söë cûåc kyâ hûäu ñch ngay trúã nïn caá nhên hoaá cho tûâng àöëi tûúång khaách haâng bêy giúâ. Tñnh tûå phaát vaâ tñnh tûúng taác cuãa phaát trûåc Chêët lûúång cuãa möåt quaãng caáo kyä thuêåt söë luön luön tiïëp chùæc chùæn coá thïí laâ möåt sûác huát lúán khi àûúåc thûåc laâ vêën àïì quan troång, nhûng giúâ àêy, möåt ngûúâi múái hiïån àuáng, vúái tñnh caách àûúåc lûåa choån töët. quan têm àïën viïåc tòm hiïíu sêu hún vïì àöëi tûúång dûå - Mobile Marketing àõnh laâ ai. Coá möåt sûå hiïíu biïët sêu sùæc hún, tinh vi hún Phaát triïín töëi ûu traãi nghiïåm trïn thiïët bõ àiïån thoaåi vïì möåt thõ trûúâng muåc tiïu vaâ coá thïí nhùæm muåc tiïu thõ di àöång àaä ko coân laâ xu hûúáng maâ trúã nïn thaânh möåt trûúâng àoá chñnh xaác hún laâ möåt xu hûúáng tùng trong àiïìu bùæt buöåc khi muöën phaát triïín Marketing trûåc tuyïën. tiïëp thõ hiïåu quaã hún. Vò vêåy, trong khi nöåi dung àöëi tûúång chung àaä, àang vaâ seä luön laâ taâi liïåu quan troång, Theo söë liïåu vaâo nùm 2018 ,s öë lûúång ngûúâi duâng chuyïn biïåt cho caác ngaânh hoùåc chuyïn gia cuå thïí internet coá àiïån thoaåi thöng minh chiïëm 96% ngûúâi cuäng coá thïí mang laåi kïët quaã êën tûúång. Àiïìu àoá, kïët húåp duâng internet vaâ 64% töíng dên söë Viïåt Nam. Möîi ngûúâi vúái viïåc caãi thiïån caác kyä thuêåt ào lûúâng hiïåu quaã nöåi duâng smartphone truy cêåp internet trung bònh 2.8 dung, giûä cho tiïëp thõ nöåi dung coá liïn quan vaâ tiïën vïì giúâ/ngaây cao hún so vúái 2.4 giúâ/ngaây trïn desktop vaâ phña trûúác. Khaách haâng coá theã tûúng taác vúái nhûäng thoái quen chaåm sûã duång àiïån thoaåi di àöång àïí truy quaãng caáo mònh thêëy hûáng thuá thay vò xem nhûäng cêåp maång xaä höåi chiïëm hún 80% thúâi gian. Möåt söë quaãng caáo raác khöng phuâ húåp vúái nhu cêìu hiïån taåi. cöng ty vêîn chûa quan têm àïën töëi ûu hoaá traãi nghiïåm trïn àiïån thoaåi di àöång vaâ chó sûã duång phiïn baãn daânh - Video Marketing vaâ Live Video cho desktop cuäng seä dêîn àïën nhiïìu bêët tiïån hay löîi Theo statista, chi phñ sûã duång vaâo Video Marketing tñch húåp hoùåc khöng höî trúå. Nhêån thêëy nhûäng àiïím nùm 2019laâ 20 triïåu USD, tùng 82,8% so vúái nùm ngoaái. bêët cêåp vaâ töëi ûu traãi nghiïåm ngûúâi duâng trïn àiïån Vaâ xu hûúáng sûã duång Video Marketingseä dêîn àêìu söë thoaåi di àöång trúã nïn xu hûúáng trong nùm 2019. ÀIïím hoáa vúái 80% nöåi dung trûåc tuyïën seä àûúåc trònh baây cöët loäi trong mobile marketing àoá laâ trang web töëi ûu dûúái daång visual. Theo online video Forecast 2 trïn maân hònh àiïån thoaåi hay ûáng duång riïng. Thiïët kïë Trong thõ trûúâng ngaây caâng caånh tranh gay gùæt àïí caác trang web thên thiïån vúái di àöång hiïån nay laâ thu huát sûå chuá yá cuãa khaách haâng, video seä laâ kïnh phûúng phaáp phöí biïën ngoaâi ra coân möåt söë phûúng truyïìn thöng vaâng àêíy maånh thûá haång tòm kiïëm, lûúåt phaáp khaác nhû cöng nghïå AMP giuáp tùng töëc àöå truy tûúng taác vaâ lûúång truy cêåp website. cêåp daânh cho thiïët bõ di àöång Trong nùm qua coá 65% caác cöng ty taåi Viïåt Nam àaä - Tûå àöång hoaá tùng ngên saách quaãng caáo video, vaâ chi phñ quaãng caáo Chatbots chó laâ möåt daång phêìn mïìm chuyïn duång video trïn Youtube cuäng tùng, chiïëm 16% töíng chi phñ hoaåt àöång nhû möåt "ngûúâi hûúáng dêîn" aão, giao tiïëp vúái quaãng caáo trung bònh cuãa thûúng hiïåu. Àiïìu naây phaãn ngûúâi duâng vaâ höî trúå hoå hoaân thaânh muåc tiïu. KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 11
 9. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review Chatbots tûúng taác vúái con ngûúâi möåt caách tûå nhiïn, ngûúâi duâng khöng muöën xem quaãng caáo àoá nûäa chuã yïëu thöng qua viïåc sûã duång caác cûãa söí troâ chuyïån nhûng möåt caách quaãng caáo maâ vêîn khöng gêy quaá vùn baãn, nhûng cuäng coá thïí tûúng taác bùçng lúâi noái. phiïìn phûác cho ngûúâi duâng. Chatbots àaä àûúåc sûã duång röång raäi trong Facebook, búãi haâng chuåc ngaân cho caác nhiïåm vuå khaác nhau. Moåi 3. ÛÁng duång nhûäng xu hûúáng vaâo thõ trûúâng Viïåt thûá tûâ cung cêëp baáo caáo thúâi tiïët àïën tûå àöång hoáa möåt Nam nhû thïë naâo? söë chûác nùng höî trúå khaách haâng cú baãn àïìu coá thïí Trong thúâi àaåi cöng nghïå söë phaát triïín maånh meä àûúåc xûã lyá dïî daâng bùçng phêìn mïìm tinh vi. Bots cho nhû hiïån nay, Viïåt Nam àaä vaâ àang dêìn bùæt kõp xu pheáp ngûúâi duâng coá àûúåc caác tûúng taác têåp trung, caá hûúáng trïn thïë giúái vaâ coá nhiïìu bûúác tiïën trong thúâi nhên hoáa maâ khöng cêìn lêëy quaá nhiïìu tûâ nguöìn nhên àaåi cöng nghïå 4.0. Caác doanh nghiïåp Viïåt Nam àaä vaâ lûåc haån chïë. Hiïåu quaã cuãa chuáng trong nùm 2018 àaä àang bùæt àêìu chuá yá àïën viïåc thay àöíi hay ài àêìu nhûäng cho thêëy sûå gia tùng àaáng kïí trong viïåc sûã duång vaâ xu hûúáng marketing múái giuáp àêíy maånh thûúng hiïåu viïåc sûã duång àoá coá thïí seä tiïëp tuåc phaát triïín cho tiïëp vúái nhûäng hiïåu quaã cao hún kïët húåp cuâng vúái market- thõ kyä thuêåt söë vaâo nùm 2019. ing truyïìn thöëng. Trïn thïë giúái caác cöng ty lúán àaä súã Caác trang web riïng cuãa caác doanh nghiïåp taåi viïåt hûäu nhûng nguöìn dûä liïåu àêìy àuã vaâ sûã duång röång raäi nam hiïån taåi cuäng sûã duång chatbots àïí höî trúå khaách trong viïåc tòm hiïíu nghiïn cûáu kô àïí phuåc vuå cho viïåc haâng trong viïåc traã lúâi nhûäng thùæc mùæc, nhûäng cêu hoãi marketing trûåc tuyïën vaâ thöng qua dûä liïåu àoá àaánh giaá coá thïí dïî daâng traã lúâi maâ khöng töën thúâi gian chúâ àúåi hiïåu quaã cuãa marketing. Taåi Viïåt Nam coá rêët nhiïìu nhên viïn traã lúâi nhû trûúác. Lúåi ñch cuãa viïåc sûã duång doanh nghiïåp lúán àaä ûáng duång vaâ nhêån thêëy caác chatbots laâ giaãm thúâi gian chúâ àúåi, nïëu coá nhûäng cêu doanh nghiïåp nhoã cuäng bùæt àêìu chuá troång vaâo viïåc hoãi maâ chatbots khöng thïí traã lúâi àûúåc thò luön coá lûåa chùm soác khaách haâng hay xêy dûång cú súã dûä liïåu choån nhên viïn höî trúå khaách haâng online coá thïí giuáp riïng cuãa mònh tûâ àoá xaác àõnh àûúåc àöëi tûúång khaách khaách haâng nhûäng vêën àïì khoá giaãi quyïët hún. haâng hay bùæt kõp nhûäng xu hûúáng múái trong marketing - Tûúng taác thöng qua gioång noái sao cho phuâ húåp vúái muåc tiïu vaâ nêng cao hiïåu quaã Nhúâ coá Siri, Google, Alexa vaâ möåt loaåt caác thiïët bõ marketing. Nhûäng quaãng caáo caâng ngaây caâng trúã nïn thöng minh khaác cuãa Wap, tûúng taác bùçng lúâi noái vúái êën tûúång, ngûúâi duâng coá thïí tûúng taác vaâ xem nhûäng caác thiïët bõ àang tiïëp tuåc tùng. Trïn thûåc tïë noái chuyïån quaãng caáo hoå thêëy hûáng thuá thay vò phaãi xem nhiïìu chó àún giaãn laâ möåt caách tûúng taác ûa thñch cuãa con quaãng caáo raác khöng phuâ húåp vúái nhu cêìu vaâ súã thñch ngûúâi. Vaâ bêy giúâ nhúâ vaâo cöng nghïå cao , caác loaåi vaâ tûâ àêëy doanh nghiïåp coá thïí hiïíu roä vïì khaách haâng maáy moác cuöëi cuâng àaä hiïíu con ngûúâi khi hoå muöën cuãa hoå tûâ àoá àûa ra nhûäng saãn phêím phuâ húåp àaánh tòm kiïëm, mua sùæm vaâ khaám phaá nhûäng àiïìu múái truáng têm lyá khaách haâng, chùm soác khaách haâng töët thöng qua gioång noái. hún. Àïí traánh viïåc sûã duång quaá nhiïìu chi phñ hay chaåy theo xu hûúáng maâ chûa àaánh giaá àûúåc thõ trûúâng Viïåt Tuy nhiïn, àiïìu naây àûa ra möåt söë thaách thûác thuá Nam phuâ húåp vúái loaåi hònh marketing trûåc tuyïën naâo, võ. Tiïën haânh tòm kiïëm bùçng gioång noái, vñ duå, rêët khaác caác cöng ty cêìn phaãi àaánh giaá àûúåc nhûäng àiïím maånh vúái viïåc nhêåp truy vêën, àùåc biïåt laâ trong kïët quaã. Khi àiïím yïëu cuãa mònh àïí tûâ àoá lûåa choån àûúåc phûúng möåt ngûúâi thûåc hiïån tòm kiïëm dûåa trïn vùn baãn, maân thûác phuâ húåp nhêët, vaâ àïí ài àêìu möåt xu hûúáng naâo hònh seä hiïín thõ möåt trang taåi möåt thúâi àiïím kïët quaã. cuäng cêìn àaánh giaá tònh hònh taâi chñnh, khaã nùng thûåc Àiïìu àoá coá nghôa laâ viïåc chuêín bõ cho tòm kiïëm thi vaâ phuâ húåp vúái muåc àñch traánh viïåc tiïu töën quaá bùçng gioång noái seä àoâi hoãi möåt caách tiïëp cêån khaác, nhiïìu tiïìn vaâo têët caã caác phûúng thûác maâ chûa àaánh nhûng àoá laâ möåt lônh vûåc tiïëp thõ kyä thuêåt söë khöng thïí giaá àûúåc hiïåu quaã hay phuåc vuå muåc tiïu cuãa cöng ty./. boã qua vò moåi ngûúâi àang dûåa vaâo noá hún bao giúâ hïët. - Snack Ads: Quaãng caáo ngùæn Hiïån nay, nhûäng video ngùæn àaä àûúåc xuêët hiïån Taâi liïåu tham khaão nhiïìu thöng qua caác video àûúåc sûã dung búãi nhû Vietnam digital trends coánumer landscape. Youtube, Google, Facebook. Thay vò sûã duång nhûäng https://digitalinasia.com/2018/06/18/vietnam-digital- video truyïìn thöëng daâi gêy mêët thúâi gian cuãa ngûúâi trends-consumer-landscape/ xem hoùåc coá thïí taåo caãm giaác phiïìn phûác trong quaá Forecast of smartphone users in Vietnam. trònh sûã duång caác dõch vuå thò video ngùæn hún 10s dïî https://www.statista.com/statistics/467739/forecast-of- thu huát hún. Video ngùæn giuáp truyïìn taãi thöng àiïåp smartphone-users-in-vietnam/ nhanh choáng, taåo hiïåu ûáng lan toaã töët hún. Vaâ viïåc naây coân giuáp cho nhûng nhaâ quaãng caáo cêìn àêìu tû chêët Vietnam digital marketing trends in 2019. xaám hún, nhûäng saãn phêím saáng taåo nhûäng video coá https://urekamedia.com/news/vietnam-digital-mar- thöng àiïåp thu huát hay nöåi dung gêy chuá yá àïí giûä chên keting-trends-in-2019-155/ cho ngûúâi xem hún nûäa. Bïn caånh àoá caác nhaâ quaãng Digital marketing. https://www.statista.com/out- caáo coân cho pheáp nuát êën boã qua video sau 10s nïëu look/216/127/digital-advertising/vietnam 12 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 10. Hoaân thiïån chñnh saách phaát huy tiïìm nùng phaát triïín kinh tïë, du lõch Phuá Quöëc Vùn Maånh Trûúâng Vùn phoâng UBND huyïån Phuá Quöëc, tónh Kiïn Giang Trong thúâi gian qua, Chñnh phuã àaä ban haânh nhiïìu chñnh saách nhùçm taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho caác caá nhên, doanh nghiïåp àêìu tû vaâo Phuá Quöëc nhùçm àûa Phuá Quöëc thaânh trung têm du lõch saánh ngang vúái caác trung têm du lõch khu vûåc vaâ thïë giúái. Trong baâi viïët naây, taác giaã töíng quan möåt söë chñnh saách quan troång taác àöång àïën phaát triïín kinh tïë, du lõch cuãa Phuá Quöëc, àöìng thúâi, kiïën nghõ möåt vaâi nöåi dunghûúáng àïën phaát triïín kinh tïë, du lich bïìn vûäng cho Phuá Quöëc. 1. Töíng quan möåt söë chñnh saách taác àöång àïën tònh triïín caác ngaânh vaâ lônh vûåc then chöët cuãa àaão Phuá Quöëc: hònh phaát triïín kinh tïë, du lõch cuãa Phuá Quöëc Àïën nùm 2010 Quyïët àõnh 178/2004/QÀ-TTg - Hoaân thaânh viïåc nêng cêëp sên bay Phuá Quöëc hiïån Ngaây 5/10/2004, Thuã tûúáng chñnh phuã Phï duyïåt coá; khúãi cöng xêy dûång caác cöng trònh haå têìng chñnh “Àïì aán phaát triïín töíng thïí àaão Phuá Quöëc, tónh Kiïn (àûúâng ö tö xuyïn Àaão vaâ caãng biïín cho taâu khaách), Giang àïën nùm 2010 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2020”. Àêy cöng trònh cêëp nûúác vaâ möåt söë cöng trònh haå têìng xaä laâ chñnh saách àêìu tiïn vaâ laâ chñnh saách nïìn taãng taåo höåi phuåc vuå nhu cêìu trûúác mùæt cho xêy dûång Àaão. quan troång taåo tiïìn àïì phaáp lyá vaâ khöng gian thöng - Hoaân thaânh quy hoaåch töíng thïí phaát triïín; caác thoaáng cho Phuá Quöëc coá nhûäng ûu àaäi vïì möi trûúâng quy hoaåch xêy dûång thaânh phöë Phuá Quöëc, quy hoaåch àêìu tû, phaát triïín haå têìng vûúåt tröåi , kiïën taåo möi caác khu du lõch vaâ caác quy hoaåch chuyïn ngaânh. Lêåp trûúâng du lõch thuêån lúåi thu huát khaách du trong vaâ caác dûå aán kïu goåi vaâ thu huát àêìu tû. ngoaâi nûúác. Chñnh saách nïìn taãng àaä àïì ra muåc tiïu Têåp trung àêìu tû (caã vöën ngên saách vaâ ngoaâi ngên phaát triïín chuã yïëu sau: saách) àïí hònh thaânh nhûäng àûúâng neát chuã yïëu cuãa Tûâng bûúác xêy dûång àaão Phuá Quöëc thaânh Trung möåt àaão du lõch. Xêy dûång caác khu du lõch, vui chúi têm du lõch (du lõch sinh thaái, nghó dûúäng vaâ du lõch giaãi trñ, khaách saån cao cêëp, trung têm thûúng maåi, caác biïín) têìm cúä khu vûåc vaâ quöëc tïë vúái caác hònh thûác cöng trònh dõch vuå taâi chñnh, taâu biïín, haâng haãi, haãi dõch vuå chêët lûúång cao, thu huát nhiïìu du khaách quöëc quan, xuêët nhêåp caãnh. Nghiïn cûáu lêåp xong Dûå aán xêy tïë vaâ àaáp ûáng yïu cêìu cuãa khaách du lõch trong nûúác. dûång sên bay Quöëc tïë múái, caãng, àûúâng cao töëc. Àïën nùm 2010, phêën àêëu hònh thaânh àûúåc möåt söë khu Giai àoaån 2011- 2020: du lõch vaâ vui chúi giaãi trñ chêët lûúång cao, haâng nùm Hoaân thiïån phaát triïín Àaão theo quy hoaåch, baão thu huát khoaãng 300 - 350 nghòn khaách du lõch, goáp àaãm yïu cêìu du lõch chêët lûúång cao, àöìng thúâi phaát phêìn àaáng kïí giaãi quyïët viïåc laâm, nêng cao àúâi söëng triïín caác loaåi dõch vuå vaâ saãn xuêët khaác àïí àûa kinh tïë vùn hoaá, xaä höåi cho nhên dên àaão Phuá Quöëc vaâ caác - xaä höåi cuãa Àaão lïn trònh àöå phaát triïín múái. àaão nùçm trong huyïån àaão Phuá Quöëc. Àïën nùm 2020, hoaân thaânh vïì cú baãn xêy dûång àaão Phuá Quöëc thaânh - Xêy dûång xong nhûäng haång muåc quan troång cuãa Trung têm du lõch vaâ du lõch sinh thaái biïín phaát triïín úã thaânh phöë Phuá Quöëc. trònh àöå cao, haâng nùm thu huát khoaãng 2 - 3 triïåu lûúåt - Hoaân thaânh caác caãng biïín, caác cöng trònh cêëp nûúác khaách du lõch. vaâ caác cöng trònh dõch vuå cöng cöång cao cêëp khaác. Nhû vêåy, trong chñnh saách naây, muåc tiïu àïì ra àïën - Hoaân thaânh caác khu du lõch chêët lûúång cao, caác 2020 Phuá Quoác thu huát khoaãng 2-3 triïåu lûúåt du khaách trung têm thûúng maåi, giao dõch quöëc tïë... nhûng trïn thûåc tïë, söë lûúång du khaách hiïån nay àaä àaåt Cho àïën nay, Phuá Quöëc àaä hoaân thaânh vaâ vûúåt caác vaâ vûúåt caác muåc tiïu cuãa chñnh saách àïì ra muåc tiïu cuãa Quyïët àõnh 178 vïì haå têìng, söë lûúång Àïí thûåc hiïån muåc tiïu trïn, chñnh saách àïì ra caác khaách. Tuy nhiïn, cöng taác quy hoaåch phaát triïín vêîn giaãi phaáp böåc löå nhiïìu bêët cêåp do sûå phaát triïín quaá noáng vaâ quaá Nhiïåm vuå vaâ caác giaãi phaáp chuã yïëu thuác àêíy phaát nhanh vïì cú súã lûu truá. Nhûäng cún söët àêët trong thúâi KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 13
 11. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review gian qua, àaä thu huát haâng nghòn nhaâ àêìu tû nhoã leã àùåt nghó dûúäng, giaãi trñ thïí thao quy mö 142 ha taåi phña chên àïën phuá quöëc, viïåc vi phaåm trong xêy dûång àaä Bùæc raåch Vuäng Bêìu trïn cú súã chuyïín àöíi chûác nùng khiïën böå mùåt àö thõ, haânh lang biïín, àêët rûâng bõ vi 142 ha tûâ àêët nöng nghiïåp. Àiïìu chónh chûác nùng sên phaåm nghiïm troång. golf, quy mö 102 ha taåi khu du lõch sinh thaái Cûãa Caån Quyïët àõnh 633/QÀ-Ttg thaânh àêët du lõch sinh thaái. Sûãa àöíi, böí sung möåt söë nöåi dung cuãa Quyïët àõnh söë 633/QÀ-TTg ngaây 11 thaáng Ngaây 11 thaáng 5 nùm 2010 Thuã tûúáng phï duyïåt 5 nùm 2010 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã vïì viïåc phï àiïìu chónh Quy hoaåch chung xêy dûång àaão Phuá Quöëc, duyïåt Àiïìu chónh quy hoaåch chung xêy dûång àaão Phuá tónh Kiïn Giang àïën nùm 2020 vúái muåc tiïu xêy dûång Quöëc , tónh Kiïn Giang àïë nùm 2030. àaão Phuá Quöëc phaát triïín bïìn vûäng, haâi hoâa giûäa phaát triïín kinh tïë vúái baão töìn di tñch lõch sûã, vùn hoáa vaâ baão Trong nhûäng nùm qua, caác chñnh saách vaâ cú chïë vïå möi trûúâng, baão àaãm an ninh, quöëc phoâng vuâng vaâ àaä taåo lêåp àûúåc möåt söë àiïìu kiïån thuêån lúåi giuáp Phuá quöëc gia. Tûâng bûúác xêy dûång trúã thaânh möåt thaânh Quöëc phaát triïín nhû: phöë biïín àaão, trung têm du lõch vaâ dõch vuå cao cêëp; Vïì vöën àêìu tû: trung têm khoa hoåc vaâ cöng nghïå cuãa quöëc gia vaâ khu Chñnh phuã ûu tiïn àêìu tû vöën ngên saách cho xêy vûåc Àöng Nam AÁ. Laâ khu kinh tïë - haânh chñnh àùåc biïåt; dûång kïët cêëu haå têìng Phuá Quöëc. Ngên saách nhaâ nûúác trung têm du lõch sinh thaái, nghó dûúäng, giaãi trñ cao cêëp àêìu tû úã giai àoaån àêìu nhùçm taåo haå têìng chuã yïëu vaâ quöëc gia vaâ quöëc tïë; trung têm taâi chñnh têìm cúä khu taåo mùåt bùçng àïí caác doanh nghiïåp túái Àaão àêìu tû. vûåc. Vöën àêìu tû bïn ngoaâi: ban haânh cú chïë hêëp dêîn Quyïët àõnh 633/QÀ-TTg laâ möåt chñnh saách quan thu huát vöën àêìu tû tûâ caác núi khaác trong nûúác vaâ tûâ troång hûúáng àïën àiïìu chónh quy hoaåch cho toaân àaão, nûúác ngoaâi (kïí caã àïí kinh doanh kïët cêëu haå têìng vaâ hûúáng àïën khùæc phuåc nhûäng haån chïë trong quy hoaåch phaát triïín saãn xuêët). cuãa. Vïì chñnh saách àêìu tû: têåp trung ngên saách nhaâ Quyïët àõnh 633/QÀ-TTg àõnh hûúáng Phuá Quöëc laâ nûúác àïí tiïën haânh xêy dûång trûúác caác cöng trònh haå khu kinh tïë - haânh chñnh àùåc biïåt, trung têm du lõch têìng (àûúâng, àiïån, nûúác, caãng, sên bay...). Coá chñnh sinh thaái, nghó dûúäng, giaãi trñ cao cêëp quöëc gia vaâ quöëc saách ûu àaäi vïì mûác thuïë, giaá thuï àêët,... vaâ thuã tuåc tïë, trung têm taâi chñnh têìm cúä khu vûåc. Bïn caånh àoá, haânh chñnh thöng thoaáng àïí thu huát caác doanh nghiïåp Quyïët àõnh 633/QÀ-TTg cuäng chó ra chi tiïët viïåc sûã thuöåc moåi thaânh phêìn kinh tïë (kïí caã caác doanh duång àêët toaân àaão cho caác phên khu, àõnh hûúáng phaát nghiïåp coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi) vaâ nhên dên àêìu tû triïín khöng gian. Cho àïën nay, Phuá Quöëc vêîn àang theo muåc tiïu àûúåc xaác àõnh. Coá phên biïåt mûác àöå phaát triïín theo quy hoaåch trong Quyïët àõnh 633/QÀ- khaác nhau giûäa àêìu tû vaâo cú súã haå têìng vaâ àêìu tû vaâo TTg, tuy nhiïn, khöng gian chñnh saách höî trúå phaát triïín kinh doanh (àêìu tû haå têìng àûúåc ûu àaäi hún). cuãa Phuá Quöëc bùæt àêìu chêåm laåi, möåt söë chûác nùng Nhû vêåy, chuáng ta thêëy Chñnh phuã àaä taåo cú chïë nhiïåm vuå quaãn lyá nhaâ nûúác gùåp nhiïìu khoá khùn do böå thöng thoaáng nhêët cho pheáp Phuá Quöëc àûúåc aáp duång maáy laâm viïåc luön trong tònh traång quaá taãi. Möåt muåc caác cú chïë, chñnh saách ûu àaäi cao nhêët maâ Nhaâ nûúác tiïu quan troång trong Quyïët àõnh 633/QÀ-TTg laâ àûa ta ban haânh vïì àêìu tû nûúác ngoaâi, àêìu tû trong nûúác. Phuá Quöëc trúã thaânhkhu kinh tïë - haânh chñnh àùåc biïåt, Bïn caånh àoá, Chñnh phuã cuäng cho pheáp tónh sûã duång hay àùåc khu kinh tïë nhùçm kiïën taåo khöng gian chñnh nguöìn tiïìn tûâ viïåc phaát haânh traái phiïëu Chñnh phuã saách múái phuâ húåp hún vúái tònh hònh quöëc tïë vaâ àiïìu hoùåc cöí phiïëu cöng trònh àöëi vúái nhûäng dûå aán haå têìng kiïån cuãa Phuá Quöëc vêîn chûa hoaân thaânh. coá quy mö lúán vaâ coá vai troâ then chöët àöëi vúái sûå phaát Quyïët àõnh 868/QÀ-TTg triïín cuãa Àaão. Ngoaâi ra, Chñnh phuã cuäng cho pheáp tónh Ngaây 17 thaáng 6 nùm 2015 Thuã tûúáng chñnh phuã huy àöång vöën theo caác hònh thûác BOT, BT, BTO vúái ûu phï duyïåt àiïìu chónh cuåc böå àiïìu chónh quy hoaåch àaäi cao hún khung ûu àaäi trong caác quy àõnh hiïån chung xêy dûång àaão Phuá Quöëc, tónh Kiïn Giang àïën haânh. nùm 2030 vúái nöåi dung àiïìu chónh chuyïín võ trñ Khu du Cuâng vúái cú chïë ûu àaäi vïì àêìu tû, chñnh phuã cuäng lõch, dõch vuå vaâ vui chúi giaãi trñ töíng húåp coá casino tûâ àöìng yá cho pheáp Phuá Quöëc aáp duång cú chïë thöng khu àêët baäi Àaá Chöìng, xaä Baäi Thúm sang khu du lõch thoaáng vïì xuêët, nhêåp caãnh.Thûåc hiïån chïë àöå cêëp thõ sinh thaái Baäi Daâi, xaä Gaânh Dêìu. Böí sung quy hoaåch thûåc nhêåp caãnh taåi cûãa khêíu cho caác nhaâ àêìu tû, kinh tuyïën caáp treo tûâ thõ trêën An Thúái ra àaão Hoân Thúm, xaä doanh, khaách du lõch nûúác ngoaâi. Hoân Thúm. Nhaâ àêìu tû nûúác ngoaâi vaâ ngûúâi Viïåt Nam àõnh cû úã Böí sung khu àêët coá chûác nùng dõch vuå du lõch giaãi nûúác ngoaâi àûúåc quyïìn cuâng gia àònh vaâo cû truá taåi Phuá trñ phûác húåp vaâ sên golf quy mö diïån tñch 2090 ha taåi Quöëc vaâ àûúåc hûúãng caác quyïìn lúåi vaâ nghôa vuå vïì cû truá khu vûåc Àöìng Cêy Sao vaâ Bùæc söng Cûãa Caån, xaä Cûãa theo luêåt phaáp Viïåt Nam. Nhû vêåy, Phuá Quöëc laâ àõa Caån, huyïån Phuá Quöëc trïn cú súã chuyïín àöíi chûác phûúng àêìu tiïn trong caã nûúác àûúåc aáp duång cú chïë nùng 1.718 ha diïån tñch àêët nöng nghiïåp vaâ 372 ha àêët thöng thoaáng vïì xuêët, nhêåp caãnh. Àêy laâ àiïìu kiïån quan rûâng phoâng höå. Böí sung khu àêët coá chûác nùng du lõch troång àïí Phuá Quöëc thu huát khaách du lõch quöëc tïë. 14 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 12. 2. Àaánh giaá kïët quaã àaåt àûúåc sau hún mûúâi nùm thûúng hiïåu khaách saån quöëc tïë nhû JW Marriott, thûåc hiïån chñnh saách ûu àaäi cuãa Chñnh Phuã cho InterContinental, Movenpick, Novotel taåi Phuá Quöëc, Phuá Quöëc nhûäng àûúâng bay múái caâng laâm tùng thïm sûác huát cuãa Àaão Ngoåc àöëi vúái du khaách quöëc tïë. Àaánh giaá chñnh saách: Sau hún mûúâi nùm thûåc hiïån Quyïët àõnh 178 cuãa Thuã Tûúáng, Phuá Quöëc àaä àaåt àûúåc nhûäng kïët quaã vûúåt tröåi so vúái yïu cêìu cuãa Quyïët àõnh 3. Möåt söë khoá khùn trong thûåc tiïîn vaâ gúåi yá chñnh 178 nhû lûúång khaách àïën vúái Phuá Quöëc cao hún muåc saách tiïu 2-3 triïåu khaách nùm 2020. Haå têìng haâng khöng, Cho àïën nay, Phuá Quöëc àaä vaâ vûúåt nhiïìu chó tiïu giao thöng àaä vûúåt muåc tiïu àïì ra. phaát triïín theo Quyïët àõnh 633/QÀ-TTg, Quyïët àõnh Vïì tùng trûúãng kinh tïë 868/QÀ-TTg. Hiïån taåi, Phuá Quöëc àang coân möåt söë khoá khùn vaâ chúâ chñnh saách thaáo gúä, taác giaã kiïën nghõ: Töíng giaá trõ saãn xuêët nùm 2018 ûúác àaåt 24.272 tyã àöìng, tùng 10,83% so vúái 2017. Trong àoá, giaá trõ saãn Vïì cöng taác caán böå vaâ caác chûác nùng quaãn lyá nhaâ xuêët úã caác khu vûåc I (nöng – lêm nghiïåp – thuyã saãn) nûúác giaãm 4,69% so cuâng kyâ, àaåt 90,86% so vúái kïë hoaåch Do sûå phaát triïín cuãa Phuá Quöëc trong hún mûúâi (trong àoá, nöng nghiïåp tùng 22,48%, àaåt 117,62% so nùm qua vúái töëc àöå cao nïn khöëi lûúång cöng viïåc cuãa vúái kïë hoaåch; thuyã saãn giaãm 6,2%, àaåt 89,33% so vúái kïë Phuá Quöëc tûúng àûúng möåt tónh trung bònh cuãa Têy hoaåch; lêm nghiïåp giaãm 4,44%, àaåt 95,56% so vúái kïë Nam Böå, trong khi àoá, söë lûúång cöng chûác huyïån rêët ñt hoaåch). Khu vûåc II (cöng nghiïåp – xêy dûång) tùng nïn moåi lônh vûåc àïìu bõ quaá taãi, dêîn àïën, quaãn lyá nhaâ 14,49% vaâ vûúåt 13,72% kïë hoaåch (trong àoá, cöng nûúác coân nhiïìu bêët cêåp nhû lônh vûåc quaãn lyá àêët àai, nghiïåp tùng 35,8%, vûúåt 20,18% so vúái kïë hoaåch; xêy lônh vûåc quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång, lônh vûåc quaãn lyá möi dûång tùng 7,2% so vúái cuâng kyâ, vûúåt 11,13% so vúái kïë trûúâng. Viïåc khöng àuã cöng chûác thûåc hiïån caác chûác hoaåch). nùng quaãn lyá nhaâ nûúác àûúåc giao seä taåo ra nhûäng hêåu Thûúng maåi - du lõch vaâ dõch vuå quaã lêu daâi vaâ töën keám cho giai àoaån sau khùæc phuåc. Töíng mûác baán leã haâng hoáa vaâ doanh thu dõch vuå Kiïën nghõ vïì möi trûúâng àêìu tû ûúác àaåt 38.953 tyã àöìng, vûúåt 0,87% kïë hoaåch, tùng Cho túái thúâi àiïím hiïån taåi, Phuá Quöëc vêîn chûa coá 14,4% so cuâng kyâ. Trong àoá, töíng mûác baán leã haâng hoáa sûå hiïån diïån cuãa caác nhaâ àêìu tû quöëc tïë têìm cúä trong ûúác àaåt 6.108 tyã àöìng, vûúåt 27,87% kïë hoaåch, tùng lônh vûåc du lõch nïn cuäng haån chïë sûå giao thoa vïì 40,64% so cuâng kyâ; doanh thu dõch vuå lûu truá vaâ ùn quaãn lyá, vùn hoáa doanh nghiïåp, têìm nhòn doanh uöëng àaåt 15.575 tyã àöìng, vûúåt 11,7% kïë hoaåch, tùng nghiïåp vaâ haån chïë tñnh quöëc tïë trong àêìu tû cuãa àaão 34,04% so cuâng kyâ. Töíng lûúåt khaách ûúác àaåt 2,55 triïåu ngoåc. lûúåt ngûúâi, vûúåt 16% kïë hoaåch, tùng 30,1% so vúái nùm Àïí Phuá Quöëc phaát triïín maånh meä hún nûäa, Phuá 2017. Trong àoá, khaách quöëc tïë laâ 637.500 lûúåt ngûúâi, Quöëc cêìn möåt cú chïë múái vúái nhûäng ûu àaäi vaâ nhûäng vûúåt 15,9% kïë hoaåch, tùng 76,37% so nùm 2017.Toaân bûúác ài thêån troång àïí kõp thúâi nùæm bùæt cú höåi, haån chïë huyïån hiïån coá trïn 600 cú súã lûu truá vúái hún 17.000 nguy cú vaâ thaách thûác, phaát huy töët tiïìm nùng vaâ lúåi phoâng. thïë, theo kõp àaâ phaát triïín ./. Vïì àêìu tû: Theo söë liïåu cuãa UBND tónh Kiïn Giang, àïën cuöëi nùm 2018, Phuá Quöëc àaä thu huát gêìn 300 dûå aán àêìu tû vúái töíng diïån tñch 10.426 ha, töíng vöën àùng kyá gêìn 400.000 tyã àöìng. Taâi liïåu tham khaão Du lõch Phuá Quöëc àang taåo ra sûác huát khöng chó vúái Quyïët àõnh 178/2004/QÀ-TTg, ngaây 5/10/2004 cuãa du khaách trong nûúác maâ coân vúái du khaách quöëc tïë khi Thuã tûúáng chñnh phuã Phï duyïåt “Àïì aán phaát triïín töíng coá thïm nhûäng dûå aán múái vaâ caác àûúâng bay quöëc tïë thïí àaão Phuá Quöëc, tónh Kiïn Giang àïën nùm 2010 vaâ kïët nöëi. Bïn caånh vûúân thuá Safari vaâ caáp treo vûúåt biïín têìm nhòn àïën nùm 2020” Hoân Thúm àaä ài vaâo hoaåt àöång, soâng baåc úã phña Bùæc àaão taåo sûác huát lúán cho du khaách trong vaâ ngoaâi nûúác. Quyïët àõnh 633/QÀ-Ttg, ngaây 11 thaáng 5 nùm 2010 Thuã tûúáng phï duyïåt àiïìu chónh Quy hoaåch chung xêy Bïn caånh àoá, sên bay Phuá Quöëc àaä múã röång gêëp dûång àaão Phuá Quöëc, tónh Kiïn Giang àïën nùm 2020 àöi cöng suêët, taåo àiïìu kiïån múã thïm nhiïìu àûúâng bay quöëc tïë. Ngoaâi caác chuyïën bay thuï chuyïën àïën Quyïët àõnh 868/QÀ-TTg, ngaây 17 thaáng 6 nùm 2015 Anh, Italy, Bùæc Êu, Nga, Trung Quöëc, haäng Bangkok Thuã tûúáng chñnh phuã phï duyïåt àiïìu chónh cuåc böå Airways àaä múã àûúâng bay tûâ Bangkok àïën Phuá àiïìu chónh quy hoaåch chung xêy dûång àaão Phuá Quöëc, Quöëc.Vietjet vaâ Air Asia cuäng múã àûúâng bay tûâ Seoul tónh Kiïn Giang àïën nùm 2030. vaâ Kuala Lumpur thùèng àïën huyïån àaão naây. Baáo caáo phaát triïín kinh tïë xaä höåi huyïån Phuá Quöëc Cöång hûúãng vúái sûå xuêët hiïån cuãa ngaây caâng nhiïìu 2018 KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 15
 13. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review Cöng ûúác Rotterdam 2009 vaâ böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015 vïì traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín vaâ lúåi ñch cuãa Viïåt Nam khi gia nhêåp cöng ûúác Rotterdam 2009 Hoaâng Thõ Àoan Trang Viïån Kinh tïë & Kinh doanh Quöëc tïë, Àaåi hoåc Ngoaåi Thûúng Trong böëi caãnh caác cöng ûúác quöëc tïë vïì vêån taãi biïín coân nhiïìu mêu thuêîn vaâ bêët cêåp, cöng ûúác Rotterdam 2009 xuêët hiïån àaä giaãi quyïët àûúåc nhiïìu vêën àïì khaác nhau cuãa thûúng maåi vêån taãi haâng hoáa quöëc tïë hiïån àaåi, àùåc biïåt laâ traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín. Vò vêåy, gia nhêåp cöng ûúác Rotterdam 2009 laâ möåt xu thïë têët yïëu khi Viïåt Nam thûåc hiïån àûúâng löëi höåi nhêåp nïìn kinh tïë thïë giúái, àöìng thúâi laâ cú höåi àöëi vúái caác doanh nghiïåp kinh doanh vêån taãi biïín, doanh nghiïåp kinh doanh baão hiïím, doanh nghiïåp kinh doanh xuêët nhêåp khêíu vaâ caã nïìn kinh tïë noái chung. 1. Àùåt vêën àïì cuãa viïåc gia nhêåp cöng ûúác Rotterdam 2009 cuãa Viïåt Nam, baâi viïët so saánh traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn Traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín chúã àûúâng biïín àûúåc quy àõnh trong cöng ûúác àöëi vúái haâng hoáa tûâ lêu àûúåc quy àõnh úã 3 Quy tùæc Rotterdam 2009 vaâ böå luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015. quöëc tïë, laâ: Quy tùæc Brussels 1924, Quy tùæc Hague- Visby 1968 vaâ Quy tùæc Hamburg 1978. Tuy nhiïn, caác quy tùæc naây khöng thöëng nhêët vúái nhau, trong khi quy 2. Giúái thiïåu cöng ûúác Rotterdam 2009 tùæc Brussels 1924, quy tùæc Hague-Visby 1968 baão vïå Cöng ûúác Rotterdam 2009 ra àúâi àaä giaãi quyïët àûúåc quyïìn lúåi cuãa ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín thò quy nhiïìu khña caånh khaác nhau vaâ coá veã laâ cöng ûúác thñch tùæc Hamburg 1978 laåi baão vïå quyïìn lúåi cuãa caác chuã ûáng nhêët vúái thûúng maåi hiïån àaåi. Cöng ûúác göìm 18 haâng. Viïåc aáp duång vaâ gia nhêåp caác cöng ûúác naây chûúng, 96 àiïìu khoaãn, nhûäng àiïìu khoaãn naây àaä kïë cuäng khöng mang tñnh bùæt buöåc nïn coá quöëc gia phï thûâa nhûäng ûu àiïím vaâ xoáa boã nhûäng nhûúåc àiïím cuãa chuêín vaâ gia nhêåp, coá quöëc gia chó aáp duång möåt phêìn ba Quy tùæc Brussels, Hague-Visby vaâ Hamburg. Cöng nöåi dung cuãa caác cöng ûúác thöng qua nguöìn luêåt quöëc ûúác àaä cêåp nhêåt àêìy àuã vaâ cöng bùçng hún nghôa vuå vaâ gia. Hún nûäa, viïåc cuâng song song töìn taåi nhiïìu cöng traách nhiïåm cuãa caã chuã haâng vaâ ngûúâi chuyïn chúã ûúác àiïìu chónh traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn chúã cho phuâ húåp vúái xu thïë phaát triïín chung cuãa thûúng àûúâng biïín àöëi vúái haâng hoáa àaä, àang vaâ seä taåo ra maåi haâng haãi quöëc tïë trïn cú súã raâ soaát laåi toaân böå nhûäng xung àöåt vïì luêåt phaáp, aãnh hûúãng túái quyïìn lúåi nhûäng àiïím khöng coân phuâ húåp cuãa ba cöng ûúác vïì cuãa caã chuã haâng vaâ ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín. vêån taãi biïín ra àúâi trûúác àoá. Cöng ûúác cuäng húåp nhêët toaân böå quaá trònh vêån chuyïín trïn biïín vaâ trïn böå Taåi Viïåt Nam, traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn chúã bùçng möåt húåp àöìng vêån chuyïín haâng hoáa quöëc tïë àûúâng biïín àöëi vúái haâng hoáa àaä àûúåc quy àõnh cuå thïí chung, trong khi nhiïìu nûúác àang aáp duång riïng biïåt trong böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015, vúái nhiïìu nöåi cho möîi chùång haânh trònh vêån taãi biïín, ö tö, àûúâng sùæt, dung àûúåc quy àõnh giöëng quy tùæc Hague-Visby 1968, haâng khöng trong vêån taãi haâng hoáa quöëc tïë. Ngoaâi ra, thêåm chñ möåt söë quy àõnh vïì traách nhiïåm cuãa ngûúâi cöng ûúác coân cuå thïí hoáa vaâ cöng khai hoáa nghôa vuå vaâ chuyïn chúã úã mûác cao hún quy tùæc Hague-Visby traách nhiïåm cuãa têåp thïí trong quaá trònh vêån chuyïín nhûng khöng traái ngûúåc vúái quy tùæc naây. Bïn caånh àoá, haâng hoáa quöëc tïë bùçng àûúâng biïín tûâ núi gûãi haâng möåt söë nöåi dung trong Böå luêåt cuäng giöëng quy tùæc àêìu tiïn cho àïën núi giao haâng cuöëi cuâng. Àiïím naây Hamburg 1978 nhûng thêëp hún quy tùæc Hamburg 1978. thûåc sûå phuâ húåp vúái böëi caãnh hiïån nay khi söë lûúång Àïí haån chïë vaâ giaãi quyïët nhûäng bêët cêåp coân töìn taåi caác bïn tham gia vaâo chuöîi cung ûáng ngaây caâng tùng. giûäa 3 quy tùæc trïn, möåt cöng ûúác quöëc tïë cuãa Liïn Vaâ quan troång nhêët laâ cöng ûúác àaä xêy dûång cú súã hiïåp quöëc vïì húåp àöìng vêån taãi haâng hoáa quöëc tïë toaân phaáp lyá cho thûúng maåi àiïån tûã phaát triïín, vúái nhûäng böå haânh trònh hoùåc möåt phêìn bùçng àûúâng biïín àaä ra quy àõnh vïì chûáng tûâ àiïån tûã, àùåc biïåt laâ vêån àún àiïån àúâi, cöng ûúác Rotterdam 2009. Àïí chó roä nhûäng lúåi ñch tûã trong vêån taãi haâng hoáa bùçng àûúâng biïín. 16 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 14. 3. So saánh cöng ûúác Rotterdam 2009 vaâ Böå Luêåt khöng phaãi laâ do löîi cuãa ngûúâi chuyïn chúã hay löîi cuãa Haâng haãi Viïåt Nam 2015 vïì traách nhiïåm cuãa bïn kyá húåp àöìng phuå, nhên viïn cuãa hoå, thuyïìn ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín trûúãng hay thuãy thuã taâu. 3.1. Sú böå vïì böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015 Àiïím khaác nhau giûäa Cöng ûúác Rotterdam 2009 vaâ böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015: Böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015 quy àõnh vïì hoaåt àöång haâng haãi, bao göìm caác quy àõnh vïì taâu biïín, Thûá nhêët, quy àõnh vïì thúâi haån traách nhiïåm cuãa thuyïìn viïn, caãng biïín, luöìng haâng haãi, caãng caån, vêån ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín àöëi vúái haâng hoáa úã cöng taãi biïín, an toaân haâng haãi, an ninh haâng haãi, baão vïå ûúác Rotterdam 2009 röång hún úã böå Luêåt Haâng haãi Viïåt möi trûúâng, quaãn lyá nhaâ nûúác vïì haâng haãi vaâ caác hoaåt Nam 2015, thúâi haån traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn àöång khaác liïn quan àïën viïåc sûã duång taâu biïín vaâo chúã àûúâng biïín úã cöng ûúác Rotterdam theo àiïìu 12 laâ muåc àñch kinh tïë, vùn hoáa, xaä höåi, thïí thao, cöng vuå vaâ tûâ kho àïën kho coân úã böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam theo nghiïn cûáu khoa hoåc. àiïìu 170 laâ tûâ nhêån úã caãng ài àïën giao úã caãng àïën. Böå Luêåt Haâng haãi àûúåc Quöëc höåi khoáa XIII thöng Thûá hai, vïì cú súã traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn qua ngaây 25/11/2015, taåi kyâ hoåp thûá 10. Chuã tõch nûúác chúã àûúâng biïín, cöng ûúác Rotterdam 2009 àiïìu 13 àaä kyá Lïånh cöng böë ngaây 08/12/2015. Böå luêåt coá hiïåu quy àõnh röång hún böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015. lûåc thi haânh tûâ ngaây 01/7/2017. Böå Luêåt Haâng haãi 2015 Böå luêåt Haâng haãi Viïåt Nam àiïìu 150 quy àõnh ngûúâi bao göìm 20 chûúng, 341 àiïìu. chuyïn chúã àûúâng biïín coá ba traách nhiïåm töëi thiïíu àöëi vúái haâng hoáa trong khi cöng ûúác Rotterdam quy 3.2. So saánh cöng ûúác Rotterdam 2009 vaâ böå àõnh röång hún khi ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín ngoaâi Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015 vïì traách nhiïåm cuãa ba traách nhiïåm töëi thiïíu coân phaãi chõu traách nhiïåm ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín thûúng maåi àöëi vúái haâng hoáa vaâ chêåm giao. Ngoaâi ra, Àiïím giöëng nhau giûäa Cöng ûúác Rotterdam 2009 vaâ cöng ûúác Rotterdam coân thûâa nhêån container nhû laâ böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015: Cöng ûúác Rotterdam möåt cöng cuå vêån chuyïín cuãa ngûúâi chuyïn chúã, quy 2009 vaâ böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015 quy àõnh àõnh vïì nghôa vuå duy trò traång thaái phuâ húåp vaâ an toaân giöëng nhau úã giúái haån traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn khöng chó aáp duång àöëi vúái haâng hoáa maâ coân múã röång chúã àûúâng biïín àöëi vúái haâng hoáa àoáng trong contain- ra àöëi vúái container. er vaâ haâng chêåm giao vaâ viïåc aáp duång nguyïn tùæc suy Thûá ba, vïì miïîn traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn àoaán löîi trong phêìn cú súã traách nhiïåm cuãa ngûúâi chúã, Böå luêåt Haâng haãi Viïåt Nam àiïìu 151 aáp duång chuyïn chúã àûúâng biïín, cuå thïí nhû sau: nguyïn tùæc suy àoaán löîi vaâ quy àõnh 17 trûúâng húåp - Thûá nhêët, àöëi vúái haâng àoáng trong container: Böå miïîn traách nhiïåm bao göìm miïîn traách àöëi vúái löîi luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015 vaâ cöng ûúác Rotterdam haâng vêån trong khi cöng ûúác Rotterdam 2009 àiïìu 17 2009 chó àïì cêåp àïën trûúâng húåp khi container hoùåc chó quy àõnh 15 trûúâng húåp miïîn traách nhiïåm. Cöng cöng cuå tûúng tûå àûúåc duâng àïí àoáng haâng hoáa thò möîi ûúác Rotterdam boã 3 miïîn traách àöëi vúái löîi haâng vêån, kiïån hoùåc àún võ haâng hoáa àaä ghi trong chûáng tûâ vêån miïîn traách àöëi vúái haânh àöång xêm phaåm trêåt tûå vaâ an chuyïín, àaä àoáng vaâo cöng cuå àûúåc coi laâ möåt kiïån toaân cöng cöång maâ baãn thên ngûúâi vêån chuyïín khöng hoùåc 01 àún võ haâng hoáa, trûúâng húåp chûáng tûâ vêån gêy ra; miïîn traách àöëi vúái haânh àöång bùæt giûä cuãa ngûúâi chuyïín khöng ghi roä söë kiïån hoùåc àún võ haâng hoáa thò dên hoùåc cûúäng chïë cuãa Toâa aán hoùåc cú quan nhaâ container hoùåc cöng cuå àoá chó àûúåc xem laâ 01 kiïån nûúác coá thêím quyïìn khaác so vúái cöng ûúác Rotterdam hoùåc 01 àún võ haâng hoáa. Caã hai nguöìn luêåt àïìu khöng 2009. Cöng ûúác Rotterdam göåp möåt söë miïîn traách úã àïì cêåp àïën viïåc böìi thûúâng voã container hay caác cöng böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam vaâ tùng thïm 2 miïîn traách cuå vêån taãi khaác khöng do ngûúâi chuyïn chúã cung cêëp. cho ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín laâ miïîn traách àöëi - Thûá hai, àöëi vúái chêåm giao: Böå luêåt Haâng haãi Viïåt vúái biïån phaáp húåp lyá nhùçm traánh hoùåc nöî lûåc traánh Nam 2015 vaâ cöng ûúác Rotterdam 2009 àïìu quy àõnh gêy töín haåi túái möi trûúâng; vaâ miïîn traách àöëi vúái caác giöëng nhau, cuå thïí laâ traách nhiïåm cuãa ngûúâi vêån haânh vi cuãa ngûúâi chuyïn chúã theo caác quyïìn cho chuyïín àöëi vúái viïåc chêåm traã haâng àûúåc giúái haån söë pheáp nhùçm xûã lyá haâng hoáa nguy hiïím coá thïí trúã thaânh tiïìn bùçng hai phêíy nùm lêìn giaá dõch vuå vêån chuyïín möëi àe doåa hoùåc hy sinh haâng àïí àaãm baão an toaân cuãa söë haâng traã chêåm, nhûng khöng vûúåt quaá töíng söë chung trong haânh trònh. giaá dõch vuå vêån chuyïín phaãi traã theo húåp àöìng vêån Thûá tû, vïì giúái haån traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn chuyïín haâng hoáa bùçng àûúâng biïín. chúã, mûác giúái haån traách nhiïåm àöëi vúái ngûúâi chuyïn - Thûá ba, àöëi vúái nguyïn tùæc suy àoaán löîi: Böå luêåt chúã trong trûúâng húåp haâng hoaá bõ töín thêët, hû hoãng úã Haâng haãi Viïåt Nam 2015 vaâ cöng ûúác Rotterdam 2009 böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015 àiïìu 152 laâ tûâ 666,67 àïìu aáp duång nguyïn tùæc suy àoaán löîi trong phêìn cú súã SDR/kiïån hoùåc 2 SDR/kg troång lûúång caã bò trûâ trûúâng traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín, cuå thïí húåp giaá trõ haâng hoaá àûúåc kï khai trïn vêån àún trong cho pheáp ngûúâi chuyïn chúã àûúåc miïîn trûâ traách khi úã cöng ûúác Rotterdam 2009 àiïìu 59, mûác giúái haån nhiïåm möåt phêìn hay toaân böå nïëu ngûúâi chuyïn chúã traách nhiïåm cao hún, tûúng ûáng laâ 875 SDR/kiïån vaâ 3 chûáng minh rùçng mêët maát, thiïåt haåi hay chêåm trïî SDR/kg. KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 17
 15. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review Thûá nùm, vïì traách nhiïåm cuãa ngûúâi chuyïn chúã kinh doanh vêån taãi biïín lúán cuãa nûúác ngoaâi trong böëi trong caác chùång vêån taãi trûúác vaâ sau chùång vêån taãi caãnh Viïåt Nam phaãi thûåc hiïån caác cam kïët vïì dõch vuå àûúâng biïín, trong khi böå Luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015 vêån taãi biïín khi àaä trúã thaânh thaânh viïn chñnh thûác cuãa chûa quy àõnh gò vïì vêån taãi àa phûúng thûác thò cöng Töí chûác thûúng maåi thïë giúái WTO cuäng nhû hiïåp àõnh ûúác Rotterdam 2009 àaä haån chïë viïåc aáp duång nhiïìu Àöëi taác Toaân diïån vaâ Tiïën böå xuyïn Thaái Bònh Dûúng chïë àöå traách nhiïåm vaâ nhiïìu nguöìn luêåt khaác nhau (CPTPP) àaä coá hiïåu lûåc àöëi vúái Viïåt Nam tûâ trïn caác chùång vêån taãi thuöåc haânh trònh vêån taãi àa 14/01/2019. Àêy chñnh laâ àiïìu kiïån giuáp caác doanh phûúng thûác maâ haâng hoáa bõ töín thêët. nghiïåp kinh doanh vêån taãi biïín Viïåt Nam nêng cao sûác caånh tranh àïí laâm ùn hiïåu quaã hún, chêëm dûát tònh 4. Lúåi ñch khi gia nhêåp cöng ûúác Rotterdam 2009 traång thua löî keáo daâi. Ngoaâi ra, caác doanh nghiïåp kinh cuãa Viïåt Nam doanh trong möåt lônh vûåc cuäng liïn quan chùåt cheä vúái vêån taãi haâng hoáa quöëc tïë, àùåc biïåt laâ vêån taãi biïín, laâ Trong xu thïë höåi nhêåp kinh tïë quöëc tïë vaâ àêíy maånh caác doanh nghiïåp kinh doanh baão hiïím haâng hoáa liïn kïët song phûúng, àa phûúng, Viïåt Nam àang xem xuêët nhêåp khêíu vêån chuyïín bùçng àûúâng biïín seä coá cú xeát gia nhêåp caác cöng ûúác quöëc tïë vïì vêån chuyïín höåi lúán àïí tùng doanh thu phñ baão hiïím do phñ baão haâng hoáa bùçng àûúâng biïín göìm cöng ûúác Visby 1968, hiïím traách nhiïåm dên sûå chuã taâu tùng lïn. Nïëu Viïåt cöng ûúác Hamburg 1978 vaâ cöng ûúác Rotterdam 2009. Nam tham gia cöng ûúác Rotterdam 2009, caác chuã Do ba cöng ûúác trïn mang tñnh loaåi trûâ lêîn nhau haâng xuêët nhêåp khêíu trong nûúác, ngûúâi vêån chuyïín nïn Viïåt Nam chuáng ta chó àûúåc choån möåt trong ba àûúâng biïín nûúác ngoaâi vaâ caác bïn thûá ba coá thïí àiïìu cöng ûúác àïí xin gia nhêåp. Viïåt Nam coá thïí xin baão lûu chónh linh hoaåt húåp àöìng vêån taãi haâng hoáa quöëc tïë, khi aáp duång Quy tùæc Hague-Visby 1968, theo àoá taåo giaãm thiïíu xung àöåt phaáp lyá giûäa caác bïn liïn quan. nïn böå quy tùæc höîn húåp, nhûng khöng àûúåc baão lûu aáp duång àöëi vúái caác Cöng ûúác Hamburg 1978 vaâ 5. Kïët luêån Rotterdam 2009. Taåi thúâi àiïím hiïån nay, khöng coá Nhû vêåy, trïn cú súã Böå luêåt haâng haãi Viïåt Nam 2015 cöng ûúác naâo coá söë lûúång quöëc gia thaânh viïn nöíi tröåi coá nhiïìu àiïím tûúng àöìng vaâ khöng mêu thuêîn vúái vaâ mang tñnh phöí cêåp nïn àêy laâ möåt thaách thûác àöëi cöng ûúác Rotterdam 2009, àùåc biïåt laâ vïì traách nhiïåm vúái Viïåt Nam trong viïåc haâi hoâa hoáa caác quy àõnh liïn cuãa ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín nïn Viïåt Nam seä quan àïën vêån chuyïín haâng hoáa bùçng àûúâng biïín. àaåt nhiïìu lúåi ñch khi gia nhêåp cöng ûúác naây. Hún nûäa, Cöng ûúác Rotterdam 2009 coá 18 chûúng, 96 àiïìu, viïåc tham gia cöng ûúác Rotterdam 2009 cuãa Viïåt Nam tûúng àöëi phûác taåp nhûng quy àõnh chi tiïët hêìu hïët caác laâ phuâ húåp vúái xu thïë phaát triïín chung cuãa thûúng maåi vêën àïì liïn quan àïën húåp àöìng vêån taãi haâng hoáa quöëc haâng haãi trïn thïë giúái vaâ àem laåi lúåi ñch cho caác doanh tïë toaân böå haânh trònh hoùåc möåt phêìn bùçng àûúâng biïín nghiïåp kinh doanh vêån taãi biïín, doanh nghiïåp kinh vaâ àûúåc àaánh giaá laâ cöng ûúác phuâ húåp nhêët vúái thûúng doanh baão hiïím, doanh nghiïåp kinh doanh xuêët nhêåp maåi vêån taãi haâng hoáa quöëc tïë. Nïëu tham gia cöng ûúác khêíu vaâ caã nïìn kinh tïë Viïåt Nam noái chung./. naây, Viïåt Nam seä coá àûúåc khung phaáp lyá tûúng àöëi àêìy àuã àiïìu chónh húåp àöìng vêån taãi quöëc tïë bùçng àûúâng biïín hoùåc húåp àöìng vêån taãi àa phûúng thûác quöëc tïë. Bïn caånh àoá, khi àaä trúã thaânh quöëc gia gia nhêåp cöng ûúác Rotterdam 2009, sûå tin tûúãng cuãa caác àöëi taác thûúng maåi haâng haãi cuãa Viïåt Nam seä ngaây caâng gia tùng. Viïåc tham gia vaâo cöng ûúác cuäng giuáp hoaân thiïån caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt haâng haãi Viïåt Nam Taâi liïåu tham khaão àïí phuâ húåp vúái thûåc tiïîn haâng haãi quöëc tïë hiïån àaåi. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam, Böå luêåt Haâng haãi Viïåt Nam 2015. Gia nhêåp cöng ûúác Rotterdam 2009 laâ möåt xu thïë têët yïëu khi Viïåt Nam thûåc hiïån àûúâng löëi höåi nhêåp vaâo United Nations Convention on Contracts for the nïìn kinh tïë thïë giúái, àöìng thúâi àêy seä laâ cú höåi àïí caác International Carriage of Goods Wholly or Partly by doanh nghiïåp vêån taãi biïín trong nûúác nêng cao hiïíu Sea known as ‘The Rotterdam Rules’, 2009. biïët vïì caác quy àõnh quöëc tïë liïn quan àïën lônh vûåc Francesco Berlingieri, A comparative analysis of vêån taãi biïín. Quy tùæc Rotterdam 2009 khöng baão vïå the Hague-Visby rules, the Hamburg rules and the quyïìn lúåi cuãa ngûúâi chuyïn chúã àûúâng biïín nhû quy Rotterdam rules, 2010, truy cêåp 15/2/2019, Error! tùæc Hague 1924 hoùåc quy tùæc Hague-Visby 1968 nïn Hyperlink reference not valid. nïëu chuáng ta gia nhêåp quy tùæc naây, caác doanh nghiïåp xuêët nhêåp khêíu Viïåt Nam seä coá lúåi hún. Àiïìu naây khöng coá nghôa caác doanh nghiïåp kinh doanh vêån taãi biïín seä rúi vaâo thïë bêët lúåi khi Viïåt Nam tham gia cöng ûúác Rotterdam 2009 maâ traái laåi, caác doanh nghiïåp naây seä coá cú höåi caånh tranh, coå saát vúái caác doanh nghiïåp 18 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 16. Nhûäng thaânh tûåu vaâ haån chïë trong cöng cuöåc àöíi múái chñnh trõ úã tónh Long An Phaåm Thõ Chêu Höìng Khoa Chuã nghôa Maác - Trûúâng Àaåi hoåc Trung Sún (Trung Quöëc) Lï Thõ AÁi Nhên Khoa Lyá luêån Chñnh trõ - Trûúâng Àaåi hoåc Kinh tïë TP. Höì Chñ Minh Quaá trònh àöíi múái úã Long An nùçm trong doâng chaãy chung cuãa sûå nghiïåp àöíi múái àêët nûúác, vûâa thïí hiïån sûå thöëng nhêët trong muåc tiïu, nguyïn tùæc, nöåi dung, vûâa thïí hiïån tñnh chêët àùåc thuâ gùæn vúái àiïìu kiïån lõch sûã - xaä höåi cuãa tónh. Àêíy maånh cöng taác xêy dûång chónh àöën Àaãng;xêy dûång, kiïån toaân hïå thöëng töí chûác; xêy dûång chñnh quyïìn, phaát huy vai troâ cuãa Mùåt trêån Töí quöëc (MTTQ)... laâ nhûäng nöåi dung quan troång trong àöíi múái chñnh trõ úã Long An hiïån nay. 1. Nhûäng thaânh tûåu trong àöíi múái chñnh trõ úã Long xuác àïí têåp trung chó àaåo. Viïåc xêy dûång nghõ quyïët, An chûúng trònh, kïë hoaåch tûâng bûúác àöíi múái theo hûúáng tinh goån, thiïët thûåc, dïî hiïíu, dïî nhúá, dïî laâm, dïî kiïím Thûá nhêët cöng taác xêy dûång chónh àöën Àaãng àûúåc tra, dïî quy traách nhiïåm, àaãm baão vai troâ laänh àaåo vaâ têåp trung laänh àaåo, chó àaåo àaåt nhiïìu kïët quaã quan phaát huy töët hún vai troâ chuã àöång saáng taåo trong quaãn troång lyá, àiïìu haânh cuãa chñnh quyïìn caác cêëp. Trïn lônh vûåc tû tûúãng chñnh trõ:cöng taác chñnh trõ, Cöng taác töí chûác caán böå cuãa tónh àûúåc quan têm tû tûúãng àûúåc quan têm laänh àaåo, taåo sûå àoaân kïët cuãng cöë, kiïån toaân. Àöåi nguä caán böå, àaãng viïn àûúåc nhêët trñ trong Àaãng böå vaâ sûå àöìng thuêån xaä höåi. Nhêån phaát triïín vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång. Caán böå àûúåc àïì thûác vïì vai troâ, traách nhiïåm cuãa hïå thöëng chñnh trõ àöëi baåt, böí nhiïåm, àiïìu àöång, luên chuyïín àaä phaát huy töët vúái cöng taác tû tûúãng àûúåc xaác àõnh roä raâng vaâ nêng nùng lûåc, súã trûúâng, àuác ruát kinh nghiïåm trong laänh lïn. Viïåc tuyïn truyïìn, giaáo duåc chñnh trõ, tû tûúãng, àaåo àaåo, quaãn lyá úã àún võ múái. Cöng taác quy hoaåch, àaâo àûác, löëi söëng, böìi dûúäng lyá luêån, cêåp nhêåt kiïën thûác taåo thûåc hiïån theo àuáng quy trònh, tûâng bûúác àûúåc múái cho caán böå, Àaãng viïn àûúåc tùng cûúâng. Cöng taác nêng lïn vïì chêët lûúång. triïín khai, quaán triïåt Nghõ quyïët vaâ xêy dûång chûúng trònh, kïë hoaåch thûåc hiïån caác Nghõ quyïët cuãa Trung Trïn lônh vûåc kiïím tra giaám saát: cöng taác kiïím tra, ûúng, cuãa Tónh uãy coá nhiïìu àöíi múái, ài vaâo chiïìu sêu. giaám saát vaâ kyã luêåt cuãa Àaãng àûúåc tùng cûúâng vaâ àöíi múái, chêët lûúång, hiïåu quaã ngaây caâng àûúåc nêng cao. Viïåc hoåc têåp vaâ laâm theo têëm gûúng àaåo àûác Höì Caác cêëp uãy, töí chûác àaãng coi troång viïåc laänh àaåo, töí Chñ Minh gùæn vúái möåt söë vêën àïì cêëp baách vïì xêy dûång chûác triïín khai, quaán triïåt caác nghõ quyïët, chó thõ, quy Àaãng hiïån nay àûúåc laänh àaåo, chó àaåo thûåc hiïån chùåt àõnh cuãa Trung ûúng coá liïn quan àïën cöng taác kiïím cheä, taåo taác àöång tñch cûåc trong cöng taác chónh àöën tra, giaám saát vaâ laänh àaåo. Nhiïåm kyâ 2015 – 2020, cêëp Àaãng, xêy dûång àöåi nguä caán böå Àaãng viïn vûâa höìng uãy töí chûác àaãng vaâ uãy ban kiïím tra caác cêëp giaám saát vûâa chuyïn. Nhiïìu mö hònh hay, caách laâm saáng taåo chuyïn àïì 1.529 lûúåt töí chûác àaãng vaâ 2.018 àaãng viïn. trong hoåc têåp vaâ laâm theo têëm gûúng àaåo àûác Höì Chñ Ban Thûúâng vuå Tónh uãy vaâ ban thûúâng vuå caác huyïån Minh mang laåi kïët quaã thiïët thûåc goáp phêìn ngùn chùån tûúng àûúng àaä tiïën haânh giaám saát theo chuyïn àïì coá hiïåu quaã tònh traång suy thoaái vïì chñnh trõ, tû tûúãng, 929 töí chûác Àaãng vaâ 854 àaãng viïn. Cêëp uãy caác cêëp àaä àaåo àûác, löëi söëng trong möåt böå phêån caán böå, Àaãng thi haânh kyã luêåt 597 àaãng viïn, 09 töí chûác Àaãng, giaãi viïn vaâ caác têìng lúáp nhên dên. quyïët 08 lûúåt trûúâng húåp khiïëu naåi kyã luêåt Àaãng. UÃy Trïn lônh vûåc xêy dûång Àaãng: phûúng thûác laänh ban kiïím tra caác cêëp thi haânh kyã luêåt 223 àaãng viïn, àaåo cuãa caác cêëp uãy Àaãng tiïëp tuåc àöíi múái theo hûúáng giaãi quyïët 04 trûúâng húåp khiïëu naåi kyã luêåt cuãa àaãng khoa hoåc, dên chuã, sêu saát cú súã, giaãm höåi hoåp, tùng viïn. cûúâng kiïím tra, giaám saát, nùng lûåc laänh àaåo vaâ sûác Trïn lônh vûåc vêån àöång quêìn chuáng: cöng taác vêån chiïën àêëu àûúåc nêng lïn. Hoaåt àöång giaám saát theo àöång quêìn chuáng coá nhiïìu àöíi múái, dên chuã xaä höåi nguyïn tùæc, quy chïë, chûúng trònh, kïë hoaåch, xaác àõnh chuã nghôa luön àûúåc múã röång, sûác maånh àaåi àoaân kïët nhiïåm vuå troång têm, khêu àöåt phaá, nhûäng vêën àïì bûác KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 19
 17. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review toaân dên töåc àûúåc phaát huy. Cöng taác vêån àöång quêìn gia thûåc hiïån caác phong traâo thi àua yïu nûúác, phaát chuáng àûúåc caã hïå thöëng chñnh trõ quan têm, chuá troång àöång vaâ töí chûác àûúåc nhiïìu phong traâo quêìn chuáng thûåc hiïån, coá nhiïìu àöíi múái vïì nöåi dung vaâ hònh thûác, hiïåu quaã, thiïët thûåc, goáp phêìn phaát triïín kinh tïë - xaä hûúáng maånh vïì cú súã, khúi dêåy tiïìm nùng trong dên, höåi úã àõa phûúng, àaãm baão an sinh xaä höåi. MTTQ, caác phaát huy sûác maånh àaåi àoaân kïët toaân dên töåc. Möëi àoaân thïí àaä chuã àöång lùæng nghe, têåp húåp caác kiïën quan hïå biïån chûáng vaâ sûå phöëi húåp giûäa caác töí chûác nghõ cuãa nhên dên phaãn aánh vúái Àaãng vaâ Nhaâ nûúác, trong hïå thöëng chñnh trõ ngaây caâng chùåt cheä hún. xem xeát giaãi quyïët kõp thúâi, nhêët laâ vïì phaát huy dên Thûá hai, nùng lûåc laänh àaåo cuãa caác cêëp uãy Àaãng chuã, phaát triïín kinh tïë, vùn hoáa, chùm lo àúâi söëng tûâng bûúác àûúåc nêng lïn, trong quaá trònh laänh àaåo, töí nhên dên, viïåc laâm, tiïëp vaâ giaãi quyïët khiïëu naåi, töë caáo chûác thûåc hiïån caác cêëp uãy luön baám saát nöåi dung Àiïìu cuãa cöng dên, xêy dûång Àaãng, xêy dûång chñnh lïå Àaãng vaâ caác quy àõnh, hûúáng dêîn thi haânh Àiïìu lïå quyïìn… qua àoá goáp phêìn taåo sûå àöìng thuêån xaä höåi, Àaãng, cú baãn thûåc hiïån töët nguyïn tùæc têåp trung dên cuãng cöë vaâ phaát huy sûác maånh khöëi àaåi àoaân kïët toaân chuã, chïë àöå têåp thïí laänh àaåo, caá nhên phuå traách; baão dên töåc trong tónh. àaãm khaách quan, phaát huy sûác maånh cuãa têåp thïí. Hêìu Thûá nùm, cöng taác caãi caách tû phaáp, àaåt kïët quaã hïët caác töí chûác Àaãng àïìu duy trò vaâ thûåc hiïn nghiïm tñch cûåc, thûúâng xuyïn cuãng cöë, kiïån toaân vaâ tùng chïë àöå sinh hoaåt theo quy àõnh, nöåi dung, phûúng cûúâng caán böå caác cú quan tû phaáp. Hoaåt àöång àiïìu thûác hoaåt àöång cuãa caác loaåi hònh töí chûác cú súã àaãng tra, truy töë xeát xûã ngaây caâng nêng cao chêët lûúång. Thi tûâng bûúác àûúåc àöíi múái theo hûúáng vûâa múã röång dên haânh aán dên sûå coá chuyïín biïën tñch cûåc. Àêíy maånh chuã, vûâa tùng cûúâng kyã luêåt, kyã cûúng; khùæc phuåc tñnh cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën, giao duåc phaáp luêåt, hònh thûác, àún àiïåu trong sinh hoaåt. phöí biïën sêu röång, kõp thúâi Hiïën phaáp nùm 2013 vaâ Thûá ba, cöng taác xêy dûång, kiïån toaân hïå thöëng töí caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt àïën caác têìng lúáp nhên chûác, nhêët laâ hïå thöëng chñnh trõ úã cú súã, nêng cao dên, goáp phêìn nêng cao yá thûác chêëp haânh phaáp luêåt nùng lûåc laänh àaåo vaâ sûác chiïën àêëu cuãa töí chûác cú súã cuãa ngûúâi dên. Àaãng vaâ Àaãng viïn chuyïín biïën tñch cûåc.Caác cêëp uãy Thaânh lêåp böå maáy töí chûác thûåc hiïån cöng taác nöåi Àaãng trong tónh àaä quaán triïåt thûåc hiïåu coá hiïåu quaã vïì chñnh, tûâng bûúác hoaân thiïån cú chïë, quy chïë hoaåt àöíi múái nêng cao chêët lûúång hïå thöëng chñnh trõ, nêng àöång. Cöng taác phoâng, chöëng tham nhuäng, laäng phñ cao nùng lûåc laänh àaåo, sûåc chiïën àêëu cuãa töí chûác cú àûúåc quan têm chó àaåo vaâ tùng cûúâng kiïím tra viïåc súã Àaãng vaâ chêët lûúång Àaãng viïn. Tiïëp tuåc cuãng cöë, thûåc hiïån, goáp phêìn kiïìm chïë tham nhuäng, laäng phñ kiïån toaân, nêng cao chêët lûúång hiïåu quaã, chêët lûúång trïn àõa baân tónh. hoaåt àöång töí chûác Àaãng, chñnh quyïìn, àoaân thïí úã xaä, phûúâng, thõ trêën. Chêët lûúång sinh hoaåt cuãa cêëp uãy, cú 2. Nhûäng haån chïë trong àöíi múái chñnh trõ úã Long súã, chi böå trûåc thuöåc cú súã vaâ àöåi nguä caán böå Àaãng An viïn nêng lïn, vai troâ cuãa cêëp uãy phaát huy töët hún. Quy Khöng phuã nhêån nhûäng thaânh tûåu àaä àaåt àûúåc trònh cöng taác caán böå àûúåc chuêín hoáa, thûåc hiïån chùåt trong àöíi múái chñnh trõ, nhûng thûåc sûå àöíi múái chñnh cheä, cöng taác baão vïå chñnh trõ nöåi böå thûåc hiïån khaá trõ úã tónh Long An coân chêåm vaâ chûa tûúng thñch vúái àöìng böå, àaáp ûáng yïu cêìu. àöíi múái kinh tïë. Àöíi múái chñnh trõ cuãa tónh coân böåc löå Thûá tû, vïì xêy dûång chñnh quyïìn, phaát huy vai troâ nhiïìu bêët cêåp, chûa thûåc sûå thïí hiïån roä àûúåc vai troâ cuãa MTTQ vaâ caác àoaân thïí nhên dên: Böå maáy Nhaâ àõnh hûúáng, taác àöång trúã laåi möåt caách maånh meä àúái nûúác tiïëp tuåc àûúåc cuãng cöë, kiïån toaân, phaát huy hiïåu vúái àöíi múái kinh tïë nhû: Höåi àöìng Nhên dên coân luáng lûåc, hiïåu quaã hoaåt àöång. Höåi àöìng nhên dên caác cêëp tuáng trong viïåc thûåc hiïån chûác nùng giaám saát; böå maáy tiïëp tuåc àöíi múái, nêng cao chêët lûúång, hiïåu quaã hoaåt quaãn lyá nhaâ nûúác nhêët laâ úã cêëp cú súã coân yïëu keám; caãi àöång, thûåc hiïån töët hún chûác nùng quyïët àõnh vaâ giaám caách haânh chñnh chûa àaåt yïu cêìu; hoaåt àöång cuãa saát, kõp thúâi thïí chïë hoáa chuã trûúng, Nghõ quyïët cuãa MTTQ vaâ caác Àoaân thïí Nhên dên úã nhiïìu núi coân Àaãng, chñnh saách phaáp luêåt cuãa Nhaâ nûúác, nöåi dung mang tñnh haânh chñnh, hònh thûác; dên chuã trong xaä höåi giaám saát têåp trung vaâo nhûäng vêën àïì quan troång, bûác coân bõ vi phaåm. Chûa laâm töët chûác nùng giaáo duåc yá xuác àûúåc cûã tri quan têm. Qua àoá tiïëp tuåc nêng cao thûác chñnh trõ cho ngûúâi dên. Loâng tin vaâo Àaãng böå, chêët lûúång töí chûác caác kyâ hoåp höåi àöìng nhên dên, vaâo cöng cuöåc àöíi múái cuãa tónh trong möåt böå phêån giaám saát, chêët vêën, àöëi thoaåi, tiïëp xuác cûã tri, tiïëp cöng nhên dên chûa vûäng chùæc, phêìn vò àúâi söëng coân khoá dên. khùn, phêìn vò bêët bònh trûúác nhûäng bêët cöng xaä höåi, Hïå thöëng dên vêån, MTTQ vaâ caác àoaân thïí nhên dên tònh traång quan liïu, tham nhuäng coân khaá phöí biïën vaâ tiïëp tuåc cuãng cöë vïì töí chûác, phûúng thûác hoaåt àöång, nghiïm troång. Caác vuå khiïëu kiïån àöng ngûúâi coân àa daång hoáa hònh thûác vêån àöång, têåp húåp, thu huát nhiïìu, coá luác, coá núi rêët gay gùæt. àûúåc ngaây caâng nhiïìu caác têìng lúáp nhên dên vaâo töí Möåt söë cêëp uãy, chñnh quyïìn, caán böå, Àaãng viïn chûác. Tuyïn truyïìn, vêån àöång àoaân viïn, höåi viïn vaâ chûa nhêån thûác àêìy àuã võ trñ, vai troâ cuãa cöng taác dên quêìn chuáng nhên dên thûåc hiïån àûúâng löëi, chuã trûúng vêån, nhêët laâ cöng taác dên vêån chñnh quyïìn, sûå phöëi cuãa Àaãng, chñnh saách, phaáp luêåt cuãa nhaâ nûúác, tham húåp trong möåt söë viïåc chûa töët, thûåc hiïån quy chïë laâm 20 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 18. viïåc giûäa cêëp uãy vúái MTTQ vaâ caác Àoaân thïí coá luác, coá phaáp luêåt vïì cú chïë, chñnh saách, caác chûúng trònh, dûå núi chûa kõp thúâi cuãng cöë, àöíi múái, hoaåt àöång cuãa möåt aán thûåc hiïån phaát triïín kinh tïë vúái tiïën böå xaä höåi, phuâ söë höåi quêìn chuáng coân nhiïìu haån chïë. Viïåc àaâo taåo, húåp vúái àùåc thuâ cuãa àõa phûúng vaâ bûúác àêìu àaåt àûúåc böìi dûúäng àöåi nguä caán böå laâm cöng taác dên vêån, Mùåt nhûäng thaânh tûåu quan troång, goáp phêìn caãi thiïån àúâi trêån vaâ caác Àoaân thïí chûa àaáp ûáng töët yïu cêìu. söëng vêåt chêët vaâ tinh thêìn cuãa nhên dên Long An. Hiïåu quaã hoaåt àöång giaám saát cuãa Höåi àöìng nhên Hoaân thiïån chñnh saách, phaáp luêåt vïì hònh sûå, dên sûå, dên möåt söë núi coân haån chïë nhêët laâ viïåc choån nöåi thuã tuåc töë tuång tû phaáp vaâ vïì töí chûác böå maáy caác cú dung, kïët luêån, kiïën nghõ vaâ kïët quaã thûåc hiïån caác kiïën quan tû phaáp, baão àaãm tñnh khoa hoåc, àöìng böå, àïì nghõ sau giaám saát. Vai troâ traách nhiïåm cuãa möåt söë àaåi cao tñnh àöåc lêåp, khaách quan, tuên thuã phaáp luêåt cuãa biïíu Höåi àöìng nhên dên chûa àûúåc phaát huy àuáng tûâng cú quan vaâ chûác danh tû phaáp. Àöëi vúái chñnh mûác, nhêët laâ thûåc hiïån caác chûác nùng, nhiïåm vuå trong quyïìn àõa phûúng, hoaân thiïån töí chûác böå maáy chñnh viïåc àoáng goáp vaâo nöåi dung kyâ hoåp Höåi àöìng nhên quyïìn cêëp huyïån, cêëp xaä theo hûúáng quy àõnh khung dên, tham gia hoaåt àöång giaám saát, tiïëp xuác cûã tri, tiïëp caác cú quan chuyïn mön, giuáp viïåc cho UÃy ban Nhên cöng dên, tham gia hoaåt àöång caác töí chûác cuãa Höåi dên cêëp huyïån, cêëp xaä (hoùåc khöng lêåp) cú quan, töí àöìng nhên dên. chûác àùåc thuâ. Àêíy maånh caãi caách chïë àöå cöng vuå, cöng chûác àïí nêng cao chêët lûúång àöåi nguä caán böå, Cöng taác laänh àaåo, chó àaåo, triïín khai, quaán triïåt, cöng chûác coá àuã phêím chêët chñnh trõ, àaåo àûác, trònh cuå thïí hoáa vaâ töí chûác thûåc hiïån nghõ quyïët úã möåt söë àöå, nùng lûåc, kyä nùng cöng taác; kïët húåp àaâo taåo, böìi cêëp uãy chûa kõp thúâi, chêët lûúång chûa cao. Cöng taác dûúäng vúái luên chuyïín àïí reân luyïån trong thûåc tiïîn. quaãn lyá giaáo duåc chñnh trõ tû tûúãng àaåo àûác löëi söëng àöëi vúái caán böå, àaãng viïn coá luác, coá núi chûa thûúâng Àöíi múái àöëi vúái MTTQ Viïåt Nam vaâ caác Àoaân thïí xuyïn. Cöng taác giaáo duåc chñnh trõ, àõnh hûúáng tû chñnh trõ - xaä höåi: Tiïëp tuåc raâ soaát, kiïån toaân Böå maáy tûúãng dû luêån xaä höåi coá mùåt haån chïë, nhêët laâ viïåc cuãa MTTQ vaâ caác Àoaân thïí chñnh tri – xaä höåi theo tham gia giaãi quyïët caác vêën àïì phûác taåp trong tónh, hûúáng tinh goån, roä chûác nùng, nhiïåm vuå, khöng chöìng bûác xuác trong nhên dên. cheáo. Àöíi múái phûúng thûác laänh àaåo cuãa Àaãng, sûå quaãn lyá cuãa Nhaâ nûúác, cú chïë taâi chñnh àöëi vúái MTTQ Cöng taác àaánh giaá caán böå vêîn coân tònh traång nïí vaâ caác Àoaân thïí chñnh trõ – xaä höåi tùng thïm tñnh tûå nang, ngaåi àuång chaåm, quy hoaåch caán böå úã nhiïìu núi chuã, chuã àöång hún trong hoaåt àöång, khöng bõ “haânh coân kheáp kñn trong nöåi böå ngaânh, àõa phûúng, chêët chñnh hoáa” àïí gêìn dên, saát dên hún./. lûúång quy hoaåch möåt vaâi àõa phûúng chûa àaãm baão. Àaâo taåo böìi dûúäng caán böå úã caác àõa phûúng chêët lûúång khöng cao, àa söë theo hònh thûác vûâa hoåc vûâa laâm, chûa gùæn vúái chuyïn mön, võ trñ cöng taác vaâ nhu cêìu böë trñ, sûã duång caán böå. Cöng taác àaánh giaá, chêët lûúång töí chûác cú súã Àaãng vaâ Àaãng viïn coá núi chûa àuáng thûåc chêët. Cöng taác quaãn lyá, giaáo duåc caán böå, Àaãng viïn coá luác, coá núi chûa töët. Taâi liïåu tham khaão Ban Chêëp haânh Àaãng böå tónh Long An, Lõch sûã 3. Nhûäng vêën àïì àùåt ra trong àöíi múái hïå thöëng Àaãng Böå tónh Long An (1930-2000), Nxb. Chñnh trõ quöëc chñnh trõ úã Long An hiïånnay gia, Haâ Nöåi, 2005 Trong quaá trònh àöíi múái chñnh trõ, tónh Long An coân Ban Chó àaåo taái cú cêëu kinh tïë Tónh Long An, Àïì aán coá khöng ñt viïåc phaãi laâm àïí khùæc phuåc coá hiïåu quaã taái cú cêëu kinh tïë tónh Long An giai àoaån 2014 – 2020 nhûäng haån chïë, yïëu keám laâm aãnh hûúãng àïën sûå àöìng vaâ têìm nhòn àïën nùm 2030, Thaáng 7/2014 böå giûäa àöíi múái kinh tïë vúái àöëi múái chñnh trõ: Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, Vùn kiïån àaåi höåi toaân Àöíi múái àöëi vúái Àaãng:Trong àöíi múái hïå thöëng chñnh quöëc lêìn thûá XI, Nxb. Chñnh trõ quöëc gia, Haâ Nöåi, 2011 trõ, phaãi giûä vûäng vai troâ laänh àaåo, võ thïë cêìm quyïìn Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, Vùn kiïån àaåi höåi toaân cuãa Àaãng. Àaãng phaãi àûáng vûäng trïn lêåp trûúâng cuãa quöëc lêìn thûá XII, Nxb. Chñnh trõ quöëc gia, Haâ Nöåi, 2016 chuã nghôa Maác – Lïnin, tû tûúãng Höì Chñ Minh phuâ Tónh uãy Tónh Long An, Ban Tuyïn giaáo, Taâi liïåu húåp vúái xu thïë lõch sûã, thûåc tiïîn Viïåt Nam, kiïn àõnh nghiïn cûáu Nghõ quyïët Àaåi höåi Àaãng Böå Tónh lêìn thûá X muåc tiïu àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi. Quyïìn nhiïåm kyâ 2015-2020, Long An, 2016 lûåc cuãa Àaãng do nhên dên uãy thaác vaâ giao phoá nïn Àaãng böå tónh Long An phaãi àûa ra àûúåc nhûäng quyïët saách chñnh trõ àuáng àùæn, khoa hoåc, khaách quan, phuâ húåp, hûúáng vaâo muåc tiïu vò haånh phuác cuãa nhên dên. Àöíi múái àöëi vúái Nhaâ nûúác:Dûúái aánh saáng àöíi múái, Long An hiïån thûåc hoáa chuã trûúng, chñnh saách phaáp luêåt cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác bùçng hïå thöëng vùn baãn KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 21
 19. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review Möåt söë giaãi phaáp nêng cao chêët lûúång cöng taác kïë toaán taåi Kho baåc nhaâ nûúác Traâ Vinh trong àiïìu kiïån aáp duång TABMIS La Baão Vên Hoåc viïn cao hoåc, Trûúâng Àaåi hoåc Traâ Vinh Baâi viïët naây mö taã thûåc tïë viïåc töí chûác, thûåc hiïån cöng taác kïë toaán, xaác àõnh nhûäng ûu àiïím, haån chïë vaâ vêën àïì cêìn àûúåc hoaân thiïån trong töí chûác vaâ thûåc hiïån cöng taác kïë toaán ngên saách nhaâ nûúác (NSNN) vaâ hoaåt àöång nghiïåp vuå kho baåcNhaânûúác (HÀNVKBNN) taåi Kho baåc Nhaâ nûúác (KBNN) Traâ Vinh trong àiïìu kiïån aáp duång TABMIS. Tûâ àoá, baâi viïët àûa ra nhûäng giaãi phaáp nhùçm khùæc phuåc haån chïë, tiïëp tuåc hoaân thiïån cöng taác kïë toaán, àaáp ûáng yïu cêìu cöng taác kïë toaán NSNN noái riïng vaâ cöng taác quaãn lyá, kiïím soaát thu chi NSNN noái chung taåi KBNN Traâ Vinh. 1. Kïë toaán Ngên saách Nhaâ nûúác trong àiïìu kiïån kïë toaán tûúng àöëi nhõp nhaâng vaâ coá sûå thöëng nhêët cao ûáng duång TABMIS trong cöng taác kïë toaán. Quaá trònh töí chûác cöng taác kïë Cöng taác kïë toaán laâ möåt böå phêån cuãa kiïím soaát nöåi toaán taåi kho baåc tûúng àöëi nïìn nïëp do àoá phaát huy böå trong àún võ. Cöng taác kïë toaán àûúåc töí chûác vaâ thûåc àûúåc vai troâ cuãa kïë toaán trong quaãn lyá, taåo àiïìu kiïån hiïån töët seä goáp phêìn quan troång vaâo viïåc kiïím soaát caác cho cöng taác kiïím tra àûúåc thuêån lúåi. hoaåt àöång, ngùn ngûâa sai phaåm, àaãm baão thûåc hiïån Thûá hai, àöåi nguä nhên viïn kïë toaán àûúåc àaâo taåo àûúåc caác chûác nùng, nhiïåm vuå cuãa àún võ. Àöëi vúái Kho àuáng chuyïn ngaânh, coá kinh nghiïåm vaâ nhiïåt tònh baåc Nhaâ nûúác, àiïìu naây caâng coá yá nghôa àùåc biïåt quan trong cöng viïåc àûúåc phên cöng phuå traách tûâng phêìn troång, àùåc biïåt laâ àöëi vúái viïåc goáp phêìn nêng cao hiïåu haânh cuå thïí. Hún nûäa giûäa caác nhên viïn kïë toaán laåi quaã kiïím soaát thu, chi qua kho baåc. Nïëu caác thuã tuåc kïë coá sûå liïn hïå chùåt cheä vúái nhau vaâ vúái caác böå phêån toaán àûúåc thûåc hiïån àêìy àuã, kõp thúâi, àuáng quy àõnh, hïå khaác trong kho baåc. Möîi kïë toaán viïn àûúåc phên cöng thöëng söí saách, baáo caáo kïë toaán àûúåc ghi nhêån trung phuå traách theo tûâng phêìn haânh kïë toaán nhû kïë toaán thûåc, minh baåch seä goáp phêìn àaáng kïí vaâo viïåc ngùn thu, kïë toaán thanh toaán,… Viïåc töí chûác töët caác phêìn ngûâa caác sai soát, gian lêån trong kiïím soaát chi. haânh kïë toaán giuáp cho viïåc luên chuyïín caác loaåi Kïí tûâ sau nùm 2012, ngaânh Taâi chñnh noái chung vaâ chûáng tûâ möåt caách dïî daâng, goån nheå. hïå thöëng KBNN triïín khai thaânh cöng Hïå thöëng TAB- Thûá ba, KBNN Traâ Vinh àaä aáp duång phêìn mïìm kïë MIS - dûå aán lúán trong khuön khöí dûå aán caãi caách quaãn toaán TABMIS, phêìn mïìm àûúåc thiïët kïë theo hònh thûác lyá taâi chñnh cöng cuãa Viïåt Nam, cöng taác kïë toaán NSNN kïë toaán trïn maáy vi tñnh, caác loaåi söí kïë toaán töíng húåp vaâ HÀNVKBNN chuyïín sang möåt giai àoaån múái vúái vaâ chi tiïët àûúåc cêåp nhêåt vaâ baám saát chïë àöå kïë toaán caác yïu cêìu gùæn liïìn vúái nhûäng caãi caách cuãa ngaânh Taâi hiïån haânh vaâ coá sûå thöëng nhêët trong toaân Kho baåc, chñnh vïì quaãn lyá taâi chñnh, ngên saách; àöìng thúâi, mang àöìng thúâi phêìn mïìm kïë toaán àûúåc phên quyïìn cho àêåm dêëu êën cuãa cöng taác kïë toaán maáy. tûâng phêìn haânh kïë toaán khi sûã duång. Do àoá, tiïët kiïåm Cöng taác kïë toaán NSNN vaâ HÀNVKBNN trong àiïìu àûúåc thúâi gian, giaãm khöëi lûúång cöng viïåc cho nhên kiïån aáp duång TABMIS coá tñch húåp nhêët àõnh vúái hïå viïn kïë toaán, giuáp viïåc lêåp caác söí saách kïë toaán, caác thöëng kiïím soaát chi qua kho baåc, laâ töíng thïí caác hoaåt baáo caáo kïë toaán àûúåc nhanh choáng. àöång cuãa caá nhên vaâ töíchûác coá traách nhiïåm nhùçm Thûá tû, KBNNTraâ Vinh sûã duång phêìn mïìm kïë toaán baão àaãm cho caác khoaãn chi ngên saách thûåc hiïånàuáng TABMIS cho nïn coá hïå thöëng baáo caáo àa daång. Caác quy àõnh, àuáng muåc àñch, àuáng àöëi tûúång vaâ tiïët kiïåm. baáo caáo kïë toaán cuãa KBNN Traâ Vinh àûúåc lêåp phuâ húåp vúái chuêín mûåc kïë toaán vaâ chïë àöå kïë toaán hiïån haânh, àöìng thúâi cuäng theo yïu cêìu quaãn lyá vaâ tònh hònh thûåc 2. Thûåc traång cöng taác kïë toaán taåi Kho baåc Nhaâ tïë cuãa àún võ. Hïå thöëng baáo caáo kïë toaán cuãa KBNN Traâ nûúác Traâ Vinh trong àiïìu kiïån ûáng duång TABMIS. Vinh àûúåc lêåp àuáng thúâi haån quy àõnh, söë lûúång baáo 2.1. Ûu àiïím caáo vaâ biïíu mêîu baáo caáo cuãa kho baåc àêìy àuã, söë liïåu Thûá nhêët, KBNN Traâ Vinh àaä xêy dûång hïå thöëng kïë phaãn aánh àuáng thûåc tïë tònh hònh taâi chñnh, quy trònh toaán phuâ húåp vúái thûåc tïë cöng taác kïë toaán, tuên thuã lêåp baáo caáo àûúåc thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa chïë àöå caác nguyïn tùæc, chïë àöå vaâ chuêín mûåc kïë toaán Viïåt kïë toaán vaâ chuêín mûåc kïë toaán. Nam. Möëi quan hïå giûäa caác thaânh viïn trong böå maáy 22 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 5 / 2019)
 20. 2.2.Haån chïë - Viïåc tiïën haânh kiïím tra söë liïåu kïë toaán chó àûúåc Àöëi vúái töí chûác, thûåc hiïån böå maáy kïë toaán: thûåc hiïån vaâo cuöëi möîi thaáng, cöng taác tûå kiïím tra kïë Nhòn chung caán böå laâm cöng taác kïë toaán taåi KBNN toaán haâng thaáng chûa àûúåc quan têm thûåc hiïån töët. Traâ Vinh coá trònh àöå chuyïn mön chûa àöìng àïìu, caán Àöëi vúái Töí chûác vaâ thûåc hiïåntin hoåc hoáa cöng taác böå treã thò chûa coá nhiïìu kinh nghiïåm thûåc tïë, caán böå kïë toaán vaâ aáp duång TABMIS: lúán tuöíi nhiïìu kinh nghiïåm nhûng chêåm tiïëp thu - Hïå thöëng TABMIS nöëi maång toaân hïå thöëng caác nhûäng thay àöíi vïì chuyïn mön. KBNN vaâ cú quan taâi chñnh, söë liïåu phaát sinh thu chi Àöëi vúái töí chûác, thûåc hiïån hïå thöëng chûáng tûâ kïë toaán: taåi caác kho baåc nhiïìu nïn thúâi àiïím cuöëi nùm, hïå - KBNN Traâ Vinh chûa ban haânh quy àõnh cuå thïí thöëng thûúâng xuyïn bõ quaá taãi, ngheän maång laâm giaãm lêåp vaâ luên chuyïín chûáng tûâ bùçng vùn baãn. Àiïìu naây hiïåu quaã cöng viïåc. dêîn àïën viïåc mö taã caác bûúác luên chuyïín, xûã lyá chûáng - Caác ûáng duång kïët nöëi vúái phêìn mïìm TABMIS tûâ chûa àûúåc roä raâng vaâ logic. thûúâng kïët nöëi chêåm, baáo löîi xûã lyá, khoá tûúng thñch. - Möåt söë quy àõnh vaâ hûúáng dêîn vïì chûáng tûâ kïë Àöëi vúáiThûåc hiïån caác thuã tuåc kïë toaán phuåc vuå kiïím toaán chûa àûúåc thûåc hiïån àêìy àuã, chùèng haån: trûúâng soaát chi NSNN qua KBNN: húåp chûáng tûâ àûúåc viïët trïn 2 trang giêëy; àùåt giêëy than - Thöng tin xûã lyá vaâ cung cêëp tûâ hïå thöëng kïë toaán viïët möåt lêìn trïn chûáng tûâ;viïåc phên loaåi vaâ lûu trûä hiïån taåicú baãn phuâ húåp vúáiyïu cêìu thûåc hiïn caác quy chûáng tûâ kïë toaán chûa àûúåc khoa hoåc, möåt söë thúâi trònh kiïím soaát chi coá liïn quan. Tuy nhiïn, cêìn coá sûå àiïím chûa àuáng quy àõnh vïì thúâi gian. tûúng thñch töët hún nûäa vïì nöåi dung vaâ kyä thuêåt. Àöëi vúái töí chûác, thûåc hiïån hïå thöëng taâi khoaãn kïë toaán: - Viïåc thûåc hiïån caác hûúáng dêîn vïì lêåp vaâ luên - Hïå thöëng taâi khoaãn kïë toaán sûã duång vêîn chûa chuyïín chûáng tûâ kïë toaán hiïån taåi vêîn coân nhûäng nöåi hoaân toaân àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu hïå thöëng hoáa thöng dung chûa phuâ húåp vúái caác thuã tuåc vïì kiïím soaát chi tin àïí phuåc vuå cöng taác quaãn lyá, vñ duå nhû: àöëi vúái chi qua kho baåc. àêìu tû xêy dûång cú baãn phaãi theo doäi thïm bïn - Möåt söë vêën àïì kyä thuêåt cêìn àûúåcc quan têm àiïìu chûúng trònh töíng húåp baáo caáo; töí húåp taâi khoaãn kïë chónh kõp thúâi, nhû: biïíu mêîu kïë toaán; töí húåp taâi toaán göìm 12 àoaån maä nhûng khöng coá maä niïn àöå kïë khoaãn; hay vêën àïì chónh lyá quyïët toaán chûáng tûâ. toaán gêy khoá khùn cho viïåc haåch toaán nhêët laâ trong thúâi gian chónh lyá quyïët toaán 3. Möåt söë giaãi giaãi phaáp nêng cao chêët lûúång cöng Àöëi vúáiTöí chûác vaâ thûåc hiïån hïå thöëng söí kïë toaán: taác kïë toaán taåi KBNN Traâ Vinh trong àiïìu kiïån ûáng - Möåt söë söí thiïët kïë chûa thêåt phuâ húåp, chûa àaáp duång TABMIS ûáng àûúåc yïu cêìu sûã duång nhû: Baãng liïåt kï chûáng tûâ Àöëi vúái töí chûác, thûåc hiïån böå maáy kïë toaán: caác phên hïå Quaãn lyá chi (S2-06/KB/TABMIS) khi aáp Sùæp xïëp böë trñ laåi caán böå kïë toaán cho phuâ húåp vúái thanh toaán khöng coá söë Yïu cêìu thanh toaán maâ chó coá nùng lûåc, trònh àöå, cöng viïåc àang àaãm nhêån nhùçm phaát söë thanh toaán do hïå thöëng tûå sinh ra nïn gêy khoá khùn huy cao nhêët khaã nùng laâm viïåc coá thïí cuãa caán böå. cho viïåc àöëi chiïëu kiïím tra caác buát toaán àaä aáp thanh - Coá kïë hoaåch böìi dûúäng, àaâo taåo caán böå phuâ húåp toaán vaâ buát toaán chûa aáp thanh toaán dêîn àïën viïåc aáp vúái cöng viïåc vaâ hûúáng phaát triïín cuãa Ngaânh. Coá chñnh thanh toaán bõ soát. saách àöång viïn, khuyïën khñch caán böå tûå hoåc têåp àïí - Möåt söë quy àõnh vaâ hûúáng dêîn vïì söí kïë toaán chûa nêng cao trònh àöå vïì chuyïn mön, ngoaåi ngûä, tin àûúåc thûåc hiïån àêëy àuã, chùèng haån: chûä kyá cuãa Giaám hoåc…Chuá troång àaâo taåo àöëi vúái söë caán böå treã, caán böå àöëc trïn Söí kïë toaán chi tiïët tiïìn mùåt, tiïìn gûãi ngên múái àûúåc tuyïín duång. haâng; in söí kïë toaán töíng húåp coân chêåm hoùåc coá - Àõnh kyâ, töí chûác hoåc têåp trao àöíi chuyïn mön lêîn trûúâng húåp thiïëu söë trang. nhau trong caán böå viïn chûácKBNN tónh, huyïån, àùåc Àöëi vúái Töí chûác vaâ thûåc hiïån baáo caáo taâi chñnh vaâ biïåt laâ cöng chûác laâm nhiïåm vuå kïë toaán.Luên phiïn, baáo caáo quaãn trõ: luên chuyïín cöng viïåc giûäa caác caán böå kïë toaán giuáp - Möåt söë baáo caáo nhû: baáo caáo tònh hònh töìn quyä, haån chïë ruãi ro, sai soát vaâ nùæm roä caác nghiïåp vuå, khöng baáo caáo caác khoaãn phaãi thu, phaãi traã, taåm thu, taåm giûä xaãy ra luáng tuáng khi coá tònh huöëng thay thïë àöåt xuêët. chúâ xûã lyá… vêîn phaãi xûã lyá thuã cöng. Àöëi vúái töí chûác, thûåc hiïån hïå thöëng chûáng tûâ kïë toaán: - Möåt söë quy àõnh vaâ hûúáng dêîn vïì baáo caáo taâi - Cêìn ban haânh Quy àõnh hoùåc hûúáng dêîn vïì quy chñnh vaâ baáo caáo quaãn trõ chûa àûúåc thûåc hiïån àêìy àuã, trònh lêåp vaâ luên chuyïín chûáng tûâ theo hûúáng dêîn cuãa chùèng haån: viïåc lêåp baáo caáo quaãn trõ, àùåc biïåt laâ baáo KBNN vaâ phuâ húåp vúái tònh hònh hoaåt àöång thûåc tïë taåi caáo ngaây; viïåc àöëi chiïëu, xaác nhêån bùçng vùn baãn têët caã àún võ. caác söë liïåu kïë toaán àaä haåch toaán thuöåc moåi nghiïåp vuå - Lûu yá kiïím soaát chûä kyá trïn chûáng tûâ kïë toaán phaãi phaát sinh vúái caác àún võ, cú quan coá liïn quan. kyá theo tûâng liïn; viïåc thûåc hiïån kiïím tra tñnh húåp Àöëi vúái töí chûác, thûåc hiïån kiïím kï vaâ kiïím tra kïë toaán: phaáp, húåp lïå cuãa chûáng tûâ kïë toaán trûúác khi àoáng dêëu - Trònh àöå kiïím tra cuãa caán böå khöng àöìng àïìu, söë vaâo chûáng tûâ. lûúång thiïëu - Quan têm dïën viïåc phên loaåi, lûu trûä chûáng tûâ kïë KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 5 / 2019) 23

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản