intTypePromotion=1
ADSENSE

X quang xương

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

362
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các kỹ thuật chụp X quang thường quy hay còn gọi là quy ước, hầu như kinh điển từ hơn 100 năm nay đã đánh giá các tổn thương xương một cách hiệu quả. Từ gãy xương trong chấn thương cho đến các bệnh lý nhiễm trùng, ký sinh trùng, các loại u xương lành và ác tính, X quang xương đã có thể chẩn đoán được nhiều trường hợp. Do đó chỉ định chụp X quang xương là một lựa chọn hàng đầu. Trên nguyên tắc chụp X quang theo các tư thế:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: X quang xương

 1. XQ XÖÔNG Bs.Leâ Vaên Duõng Khoa CÑHA -BV Chôï Raãy 1 2010
 2. MUÏC TIEÂU Caáu taïo xöông: -Caáu truùc vaø phaùt trieån heä xöông -XQ xöông bình thöôøng Baát thöôøng xöông treân Xquang: -Ñaäm ñoä, caáu truùc, hình daïng. Vaøi beänh lyù laâm saøng 2
 3. Hình aûnh heä xöông -XQ quy öôùc. -Khaùc:Chuïp caét lôùp vi tính(CT),coäng höôûng töø (MRI), xaï hình… Keát hôïp laâm saøng vaø xeùt nghieäm 3
 4. CAÁU TAÏO XÖÔNG 1.Moâ xöông. 2. Caùc loaïi xöông:  Xöông ngaén, daøi, deïp coù tyû leä moâ xoáp vaø ñaëc khaùc nhau  Xöông truïc vaø xöông chi. 4
 5. Xöông daøi 5
 6. H 6
 7. 7
 8. Söï phaùt trieån xöông -Xöông phaùt trieånBaûn suïn phaùt trieån. -Xöông tröôûng thaønh. +Voû xöông Xöông ñaëc +Xöông xoáp: Beø xöông + Teá baøo tuûy xöông. -Nhöõng thay ñoåi tuûy xöông: +Tuûy ñoû Vaøng +Ngoaïi bieân Trung taâm (25 tuoåi) -Vit D vaø tuyeán caän giaùp Xöông. 8
 9. 9
 10. TRIEÄU CHÖÙNG HOÏC X-QUANG XÖÔNG Baát thöôøng veà ñaäm ñoä: a.Giaûm ñaäm ñoä (Osteopenia) Phim XQ  Löôïng Ca giaûm treân 30%: *Toaøn theå -Loaõng xöông(Osteoporosis). -Nhuyeãn xöông(Osteomalacia). -Thay ñoåi tuûy xöông. -Cöôøng tuyeán caän giaùp… *Khu truù: Vieâm, baát ñoäng, u…. 10
 11. Bình thöôøng Loaõng xöông 11
 12. 12
 13. THALASEMIA 13
 14. 14
 15. GIAÛM ÑAÄM ÑOÄ XÖÔNG KHU TRUÙ ( U MAÏCH XÖÔNG) 15
 16. TRIEÄU CHÖÙNG HOÏC X-QUANG XÖÔNG Baát thöôøng veà ñaäm ñoä(tt): b.Taêng ñaäm ñoä(Osteosclerosis): Taêng söï caûn quang cuûa xöông. *Toaøn theå: Baåm sinh (beänh xöông ñaù), chuyeån hoaù(taêng Vit D), U(di caên, lymphoma..), töï phaùt (beänh Paget…) *Khu truù:Ñaûo xöông, nhoài maùu cuõ, u, söï laønh xöông sau caùc toån thöông... 16
 17. TAÊNG ÑAÄM ÑOÄ KHU TRUÙ DI CAÊN XÖÔNG 17
 18. Ñaûo xöông 18
 19. U xöông daïng xöông 19
 20. TAÊNG ÑAÄM ÑOÄ KHU TRUÙ Lymphoma 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2