Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nguồn lực trong ngành xây dựng Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

8
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, các công ty đã bị một làn sóng chảy máu chất xám như các kỹ sư đã lần lượt ra đi không gắn bó với công ty nữa, đa số là chuyển công tác đi các công ty khác, hoặc chuyển làm ngành nghề khác, trái nghề. Bài viết tập trung trình bày việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nguồn lực trong ngành xây dựng Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nguồn lực trong ngành xây dựng Việt Nam

 1. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 Xác địQKFiF\ếXWốảnh hưởng đếQVựKjLOzQJF{QJYLệFFủDQJXồQOựF WURQJQJjQK[k\GựQJ9LệW1DP Hoa Văn Mánh , Đỗ7LếQ6ỹ, ĐặQJ1JọF&KkX %ộP{Q7KL&{QJ 4XảQOम;k\'ựQJ.KRD.ỹ7KXậW;k\'ựng, Trường ĐạLKọF%iFK.KRDTP.HCM, ĐạLKọF4XốFJLD73+&0 +ọFYLrQFDRKọc trường ĐạLKọc Bách Khoa TP.HCM, ĐạLKọF4XốFJLD73+&0 7Ừ.+2É 7Ð07Ắ7 4XảQOमGựiQ +Lện nay, các công ty đã bịPộWOjQVyQJFKả\PiXFKất xám như các kỹsư đã lần lượt ra đi NK{QJJắQEy 4XảQOम[k\GựQJ YớLF{QJW\Qữa, đa sốOjFKX\ển công tác đi các công ty khác, hoặFFKX\ểQOjPQJjQKQJKềNKiFWUiLQJKề Do đặc điểPF{QJYLệFFủDFiFNỹsư xây dựQJF{QJYLệc đòi hỏLWtQKWựFKủFDRSKứFWạSiSOựFOớQGR WLến độcông trường. ĐiềXNLệQOjPYLệFNK{QJWốt thườQJ[X\rQ[DQKjOjPYLệFởvùng sâu vùng xa, ăn ởWạPEợ, phương tiện đi lại khó khăn, áp lựFQJKề[k\GựQJQJj\FjQJFDRFiFNỹsư phải có năng lựF chuyên môn cao đểJLảLTX\ếWQKữQJUủLURSKiWVLQKWURQJGựiQ9Lệc tăng ca, VốJLờOjPYLệFYới cườQJ độFDRKKPột ngày đốLYớLNỹsư xây dựQJOjF{QJYLệFWUởnên bình thườQJ1JjQK[k\Gựng đóng YDLWUzTXDQWUọng nhưng không còn tạRUDVức hút đốLYới người lao độQJEDRJồm ngườLKọFWURQJFKọQ QJKềQJKLệp, điều đó dẫn đếQWKLếXKụt lao độQJQJKLrPWUọng. Do đó các công ty cầQSKảLFyFKtQKViFK WKXK~WYjJLữFKkQQKkQYLrQ .(
 2. HWDO
 3. Trong điềXNLệQFạQKWUDQKQJj\FjQJJD\JắWJLữDFiFF{QJW\ 7ạL9LệW1DPKLệQQD\QJjQK[k\GựQJJặSQKLều khó khăn, thị [k\ Gựng cơ bảQ QJRjL YLệF FạQK WUDQK Gự iQ QJXồQ YốQ WKu QJXồQ trường đang bịWKXKẹSQKLềXF{QJWUuQKGựiQSKải đình hoãn, lựF QKkQOựFFKất lượQJFDRcũng là mộWOợLWKếFạQKWUDQKUấWTXDQWUọQJ lượng lao độQJWURQJFiFGRDQKQJKLệS[k\OắSJLảP0ộWWURQJQKữQJ Đểngười lao động tin tưởng, đảPEảRWtQKổn địQKJắQEyOkXGjLYớL JLảLSKiSKLệXTXảđểKạQFKếYLệFWKLếXKụt lao độQJWURQJQJjQK[k\ F{QJW\SKiWKX\Kết tài năng thì ngườLVửGụQJlao độQJSKải thườQJ GựQJOjWKXK~WYjGX\WUuOực lượng lao độQJQữWKDPJLDYjRQJjQK [X\rQWạo độQJOực lao động đó là giảLSKiSWKLếWWKựF [k\GựQJ +XỳQK1JọF'XQJ
 4. 1JjQK[k\GựQJWUrQWRjQWKếJLới đang gặSYấn đềWURQJYLệF /LrQKệWiFJLảTXDQSKDP#JPDLOFRP 1KậQQJj\VửD[RQJQJj\FKấSQKận đăng JOMC 42 /LQN'2,KWWSVGRLRUJMRPF
 5. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 7ổQJ TXDQYềQKữQJ QJKLrQFứXFyOLrQ TXDQVự KjL OzQJ 3KkQWtFKGữOLệX%ảQJ F{QJYLệFFủDQJXồQQKkQOựFWURQJQJjQK[k\GựQJở9LệW1DP  %ảQJ&iF\ếXWốảnh hưởng đếQVựKjLOzQJFủDNỹsư đốLYớLQJjQK 1JX\ễQ7KịThanh Hoa, 2019. Tác độQJFủa đặFWtQKFiQKkQOrQ [k\GựQJ VựKjLOzQJFủDQKkQVựQJjQK[k\GựQJ4XDWKDPNKảRFiFQJKLrQ 677 1KkQWố 1JXồQWKDPNKảR Fứu trướFYjमNLếQFKX\rQJLDWURQJQJjQK\ếXWốảnh hưởng đếQ Căng thẳQJWURQJF{QJYLệF >@9URQWLVHWDO VựKjLOzQJYjFặp xu hướng tính cách đốL[ứng được đưa vào khảR >@.DVKPRRODHWDO ViWEảQJFkXKỏi hơp lệđưa vào khảRViW.ếWTXảQKững ngườL 7tQK FKấW F{QJ YLệc đượF Oặp đi >@$EGXO$]HH]HWDO hướQJQội có điểPKjLOzQJWKấp hơn so vớLQKững người hướQJQJRạL OặSOạLNK{QJFyQKLềXWK~Yị >@/DNHZ QKững ngườL[ửOमWK{QJWLQWKHRNLQKQJKLệm có điểPKjLOzQJFDR .K{QJ Fy Vự FkQ EằQJ JLữD F{QJ >@'DYLHVHWDO hơn những ngườL[ửOमWKHRWuQKFảPQKững ngườLTX\ết địQKGựD YLệFYjFXộFVốQJ trên logic có điểPKjLOzQJWKấp hơn những ngườLUDTX\ết địQKWKHR Thường xuyên đi công tác theo các >@'DYLHVHWDO FảP[~FQKững ngườLOjPYLệFWại văn phòng và công trườQJWKuKDL GựiQ [DQKj
 6. điểm hài lòng tương đươngQKDXQKững ngườLQJX\rQWắc có điểPKjL .K{QJWKểQJKỉSKpSNKLFyF{QJ >@'DYLHVHWDO OzQJWKấp hơn những ngườLOLQKKRạWWựQKLrQ YLệc gia đình +XỳQK1JọF'XQJ&iF\ếXWốảnh hưởng đếQVựKjLOzQJ 7KờLJLDQOjPYLệFQKLềXGRiSOựF >@'DYLHVHWDO đốLYớLF{QJYLệFFủa lao độQJQữWURQJQJjQK[k\Gựng. Xác địQK YềWLến độNKối lượQJF{QJYLệF >@0DVRRGHWDO \ếXWốảnh hưởng đếQVựhài lòng đốLYớLF{QJYLệFFủa lao độQJQữ ĐiềXNLệQOjPYLệFNK{QJDQWRjQ >@'DYLHVHWDO WURQJ QJjQK [k\ GựQJ 4XD ()$ QKyP QKkQ Wố đượF U~W UD P{L +LệXVXấWF{QJYLệFNKLOjPWURQJ >@2OXZDWD\R trườQJOjPYLệc, lãnh đạRW{QWUọQJYjWK{QJFảm, đồQJQJKLệSSKkQ môi trường đượFGQJWối đa công hướQJGẫQF{QJYLệc, lương khen thưởng. Qua SEM, lãnh đạRW{Q ÉSOựFWLến độWừGựiQ >@ॎNLếQFKX\rQJLD WUọQJYjWK{QJFảm tác động đốLYới môi trườQJOjPYLệc, lương khen ÉSOựFYềFKất lượQJWừGựiQ >@ॎNLếQFKX\rQJLD thưởng, đồQJQJKLệp, phân công hướQJGẫQF{QJYLệF&iFJLảLSKiS &{QJW\NK{QJFySKiWWULểQGựiQ >@0DVRRGHWDO Yềphân công, hướQJGẫQJLiPViWF{QJYLệFYjQkQJFDRWD\QJKềFKR tWGầQ lao độQJQữ >@9URQWLVHWDO >@'DYLHVHWDO Phương SKiSQJKLrQFứX Không có cơ hội thăng tiếQ >@2OXZDWD\R >@$EGXO$]HH]HWDO 7ừQKữQJQJKLrQFứu tương tựWUrQWKếJLớLYjFiFEiRFiRWURQJ Nhân viên không được luân đượF ngoài nướFWiFJLảđã tổQJKợSPột danh sách các nhân. ĐểFKắFFKắQ OXkQFKX\ểQWURQJWổFKức đểKọF >@$EGXO$]HH]HWDO FiFQKkQWốQj\OjSKKợSYới điềXNLệQ9LệW1DPKLệQWại, chúng đã Nỹnăng mớL đượF NKảR ViW [HP [pW EởL QKyP FKX\rQ JLD WKứ QKấW JồP WKjQK &{QJW\NK{QJWjLWUợKRặFNK{QJ viên. Đây là nhữQJFiQEộđang làPYLệFWURQJEDQTXảQOमGựán, tư cho phép nâng cao trình độ KọF >@$EGXO$]HH]HWDO YấQJLiPViWQKjWKầXFủDFiFGựán đã có nhiều năm kinh nghiệPYj YấQFủDPuQK đang giữQKữQJYDLWUzTXDQWUọng trong công ty, đơn vị.ếWTXảQKyP 0ốLTXDQKệđồQJQJKLệSNK{QJWốW >@9URQWLVHWDO FKX\rQJLDYjWiFJLảđã thốQJQKấWQKkQWốUủLUR&iFQKkQWốđượF >@2OXZDWD\R VửGụng để[k\GựQJEảQJFkXKỏLNKảRViWWKửQJKLệP%ảng này đượF >@/DNHZ WLếSWục đượFJửi đếQWừPộWQKyPFKX\rQJLDJồm 15 ngườLKLệQOjP 0ốLTXDQKệNK{QJWốWYớLFấSWUrQ >@'DYLHVHWDO YLệFWURQJFiFGựán đầu tư xây dựQJWạL73+ồ&Kt0LQKYjFiFNKX VựJLDRWLếSNK{QJWốWYớLFấSWUrQ >@+XWDMXOXHWDO YựFOkQFậQ1KyPFKX\rQJLDJồm 6 ngườLOjPYLệFởYịWUtFKX\rQ viên, 7 ngườLởYịtrí trưởng phòng/ phó phòng, 2 ngườLởYịWUt*LiP .K{QJFyVựKỗWUợYềQJKềQJKLệS đốc/ phó Giám đốF4XiWUuQKNKảRViWWiFJLảđã nhậQGạng đượF (thường xuyên được công ty đào >@2OXZDWD\R QKkQWốđểWKLếWNếEảQJFkXKỏLNKảRViWFKtQKWKứFSKụFYụFKRF{QJ Wạo, hướQJ GẫQ Yề F{QJ YLệc để >@$EGXO$]HH]HWDO WiFNKảRsát đạLWUj nâng cao năng lựFYjNỹnăng) Trong giai đoạQNKảRViWFKtQKWKứFYuWtQKFKất đặFWKQJKLrQ Lương không xứng đáng vớL >@9URQWLVHWDO Fứu ưu tiên thựFKLện phương pháp gửLEảQJFkXKỏLWUựFWLếSYjPộW F{QJVứF >@'DYLHVHWDO SKầQWK{QJTXDứQJGụQJWUựFWX\ếQ6DXJầQKDLWKiQJWLếQKjQKNKảR >@.DVKPRRODHWDO ViWWiFJLảthu đượFWổQJFộQJSKảQKồLYjFKXẩQEịFKRTXiWUuQK >@2OXZDWD\R SKkQWtFKGữOLệXWLếSWKHR >@/DNHZ JOMC 43
 7. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 677 1KkQWố 1JXồQWKDPNKảR 1JXồQWKDPNKảR Công ty không đóng đầy đủ EảR >@ॎNLếQFKX\rQJLD >@'DYLHVHWDO>@/DNHZ>@0DVRRGHWDO KLểP[mKộLEảRKLểPWKấWQJKLệS >@2OXZDWD\R>@.DVKPRRODHWDO>@$EGXO$]HH]HW ĐiềXNLệQOjP YLệFFủa cơ sởYậW >@9URQWLVHWDO DO>@9URQWLVHWDO>@+XWDMXOXHWDO>@ॎNLếQ FKấWNpP >@0DVRRGHWDO FKX\rQJLD .K{QJFyVựKỗWUợWURQJF{QJYLệF .ếWTXảthu đượFWổQJFộQJEảQJFkXKỏLKợSOệ, sau đó tiếQ Yề SK~F OợL NK{QJ JLDQ OjP YLệF >@2OXZDWD\R KjQKWổQJKợSJLiWUịWUXQJEuQKYj[ếSKạQJFủDFiFQKkQWố WKRảLPiLSKụFấSWLền cơm trưa,…)  &{QJW\[k\GựQJQợlương >@ॎNLếQFKX\rQJLD %ảQJ%ảQJ[ếSKạQJFiFQKkQWốWKHRFiFELếQTXDQViW .K{QJ Fy Vự tin tưởQJ NKL WUDR >@ 2OXZDWD\R >@ +ạQJ 1KkQWốảnh hưởQJ 7UXQJEuQK TX\ềQ WUiFK QKLệm và đủ NLếQ $EGXO$]HH]HWDO Căng thẳQJWURQJF{QJYLệF WKứFOjPF{QJYLệF
 8.  .K{QJWKểQJKỉSKpSNKLFyF{QJYLệc gia đình  &ấS WUrQ Fy QKLềX NKLếP NKX\ếW >@+XWDMXOXHWDO 7tQKFKấWF{QJYLệFđượFOặp đi lặSOạLNK{QJFy  trong năng lực lãnh đạR QKLềXWK~Yị Không đượF SKpS Ej\ Wỏ QKLềX  ÉSOựFWLến độWừGựiQ Yấn đềFzQWồn đọQJFủDF{QJW\ >@0DVRRGHWDO .K{QJFyVựFkQEằQJJLữDF{QJYLệFYjFXộF  .K{QJFyTX\ềQWựFKủFủDQKkQ VốQJ YLrQ WURQJ F{QJ YLệF Wự FKọQ >@ 2OXZDWD\R >@ 0ốLTXDQKệNK{QJWốWYớLFấSWUrQVựJLDRWLếS  phương pháp đểWKựFKLệQQKLệP $EGXO$]HH]HWDO NK{QJWốWYớLFấSWUrQ YụPjNK{QJ FầQSKảLWK{QJEiR Thường xuyên đi công tác theo các dựiQ  cho công ty, đơn vịFủDPuQK
 9. [DQKj
 10.  &ấXWU~FTXảQOमFủDF{QJW\\ếX Nhân viên không được luân đượF OXkQ FKX\ểQ  NpPFKồQJFKpRF{QJYLệF >@0DVRRGHWDO WURQJWổFKức đểKọFNỹnăng mớL 6ựNK{QJU}UjQJYềYDLWUzQKLệP 7KờL JLDQ OjP YLệF QKLềX GR iS OựF Yề WLến độ  Yụ FủD WừQJ Yị WUt OLrQ TXDQ đếQ >@.DVKPRRODHWDO NKối lượQJF{QJYLệF F{QJYLệF ĐiềXNLệQOjPYLệFNK{QJDQWRjQ  &ấS WUrQ Fy QKLềX NKLếP NKX\ếW >@+XWDMXOXHWDO +LệX VXấW F{QJ YLệc khi làm trong môi trườQJ  trong năng lực lãnh đạR đượFGQJWối đa Không đượF SKpS Ej\ Wỏ QKLềX  ÉSOựFYềFKất lượQJWừGựiQ Yấn đềFzQWồn đọQJFủDF{QJW\ >@0DVRRGHWDO &{QJW\NK{QJWjLWUợKRặFNK{QJFKRSKpSQkQJ  .K{QJFyTX\ềQWựFKủFủDQKkQ cao trình độKọFYấQFủDPuQK YLrQ WURQJ F{QJ YLệF Wự FKọQ >@ 2OXZDWD\R >@ &{QJW\NK{QJFySKiWWULểQGựiQtWGầQ phương pháp đểWKựFKLệQQKLệP $EGXO$]HH]HWDO 0ốLTXDQKệđồQJQJKLệSNK{QJWốW YụPjNK{QJ FầQSKảLWK{QJEiR Không có cơ hội thăng tiếQ cho công ty, đơn vịFủDPuQK
 11. .K{QJ Fy Vự Kỗ WUợ Yề QJKề QJKLệp ( thườQJ &ấXWU~FTXảQOमFủDF{QJW\\ếX  xuyên được công ty đào tạo, hướQJGẫQYềF{QJ NpPFKồQJFKpRF{QJYLệF >@0DVRRGHWDO YLệc đểnâng cao năng lựFYjNỹnăng) 6ựNK{QJU}UjQJYềYDLWUzQKLệP  Xung độWWừgia đình Yụ FủD WừQJ Yị trí liên quan đếQ >@.DVKPRRODHWDO Lương không xứng đáng vớLF{QJVứF F{QJYLệF Công ty không đóng đầy đủEảRKLềP[mKộLEảR 1JXồQQKkQOựFEốWUtFKRGựiQ >@ॎNLếQFKX\rQJLD  KLểPWKấWQJKLệS EịWKLếXKụW &{QJW\[k\GựQJQợlương  Xung độWWừgia đình >@9URQWLVHWDO .K{QJFyVựKỗWUợWURQJF{QJYLệFYềSK~FOợL Chưa có sựKLềXELếWVkXVắFQJKề  NK{QJJLDQOjPYLệFWKRảLPiLSKụFấSWLền cơm QJKLệSFủDQJjQK[k\Gựng, chưa >@'DYLHVHWDO trưa,…) FyVựđam mê trong công việF &ấSWUrQFyQKLềXNKLếPNKX\ết trong năng lựF .K{QJFyFảPJLiFDQWRjQVợEị >@0DVRRGHWDO  lãnh đạR VDWKảL Chưa có sựKLềXELếWVkXVắFQJKềQJKLệSFủDQJjQK  [k\Gựng, chưa có sựđam mê trong công việF JOMC 44
 12. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 +ạQJ 1KkQWốảnh hưởQJ 7UXQJEuQK FốQJ KLếQ F{QJ VứF Yj NKả năng WUt WXệ FủD PuQK FKRF{QJW\+ệ .K{QJ Fy Vự tin tưởQJ NKL WUDR TX\ềQ WUiFK WKốQJWLềQlương [k\GựQJWUrQcơVởF{QJ YLệF đượFJLDRYjKLệX  QKLệm và đủNLếQWKứFOjPF{QJYLệF
 13. TXảF{QJYLệFWKựFKLệQ/X{QFRLWUọQJnăng OựFYjWUuQKđộFủDFRQ .K{QJFyTX\ềQWựFKủFủDQKkQYLrQWURQJF{QJ ngườL/ấ\NKẩXKLệXYấQđềcon ngườLOjFốWO}LYjOmQKđạROX{Q YLệF WựFKọn phương pháp đểWKựFKLệQQKLệP W{QWUọQJYjTXDQWkPđếQQJXồQQKkQOựFđã Fy/X{QFRLWUọQJF{QJ  YụPjNK{QJFầQSKải thông báo cho công ty, đơn WiFđào WạRYjSKiWWULểQQJXồQQKkQOựF1rQFyFKtQKViFKVửGụQJ YịFủDPuQK
 14. WốWvà đãi QJộngườLWjL/mQKđạROX{QWKDPTXDQTXDQWkPđếQnơi &ấXWU~FTXảQOमFủDF{QJW\\ếXNpPFKồQJFKpR ăn, FKốQởnơi OjPYLệFFủDFấSdướLOX{QFKDQKzDYớLFấp dướL  đốL WKRạL YớL Fấp dướL Yj quan tâm, độQJ YLrQ NKX\ếQ NKtFK Kọ F{QJYLệF .K{QJFyFảPJLiFDQWRjQVợEịVDWKảL NKLếQKọFảPQKậQWKjQKWtFKFủDPuQKđượFWKừDQKậQEảQWKkQ OX{QđượFW{Q WUọQJ 6ựNK{QJU}UjQJYềYDLWUzQKLệPYụFủDWừQJ  Yịtrí liên quan đếQF{QJYLệF /ờLFảm ơn: &iFWiFJLả[LQWUkQWUọQJFảm ơn TạS&Kt9ậW/LệX 1JXồQQKkQOựFEốWUtFKRGựiQEịWKLếXKụW ;k\'ựQJ9Lệt Nam đã hỗWUợPộWSKầQFKREjLEiRNKRDKọFQj\ Không đượF SKpS Ej\ Wỏ QKLềX Yấn đề FzQ WồQ  đọQJFủDF{QJW\ 7jLOLệXWKDPNKảR ĐiềXNLệQOjPYLệFFủa cơ sởYậWFKấWNpP  >@ /H+//HH
 15. %iRcáo đánh JLiFủD7ổQJ+ộL;k\GựQJ9LệW1DPFKRWKấ\ >@ +DOYRUVHQ / ' $Q LQYHVWLJDWLRQ RI HPSOR\HH VDWLVIDFWLRQ DQG KLệQFảnướFFyNKRảQJJầQGRDQKQJKLệSKRạWđộQJWURQJ HPSOR\HH HPSRZHUPHQW VSHFLILF WR RQ VLWH VXSHUYLVRUV LQ WKH UHVLGHQWLDO FRQVWUXFWLRQ LQGXVWU\ &RQVWUXFWLRQ (QJLQHHULQJ DQG 0DQDJHPHQW QJjQK[k\YớLNKRảQJWULệXODRđộQJnăm 2019. 7UXQJEuQKPỗL &RPPRQV năm 9LệW1DPGjQKWừđếQ*'3FKRYLệFđầXtư SKiWWULểQ >@ /HNDQ $ .DWK\ULQJ 0 ( -DPHV 2 5DSKHDO 2 ,QGLFDWRUV RI FiFF{QJWUuQK[k\GựQJcơ VởKạWầQJFKRWKấ\WầPTXDQWUọQJFủD workers’ satisfaction witK FRUSRUDWH VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ LQLWLDWLYHV LQ QJXồQQKkQOựFvà đòi KỏLNKiFDRNKảnăng đáp ứQJđượFđặFWK FRQWUXFWLRQ ILUPV -RXUQDO RI 6RXWKZHVW -LDRWRQJ 8QLYHUVLW\ 
 16. F{QJYLệFNKiSKứFWạSWURQJQJjQK[k\GựQJ FủDQJXồQQKkQOựF Qj\ 1JX\ễQ7Kị7KDQK+RD 
 17. >@ /DNHZ'=(PSOR\HHMREVDWLVIDFWLRQDWDNLUFRQVWUXFWLRQSULYDWH 1JjQK[k\Gựng đượFFRLOjPộWWURQJQKữQJQJjQKcác lĩnh limited company. St. Mary’s University College School OI*UDGXDWH6WXGLHV 
 18. YựFPjPọLTXốFJLDVửGụQJđểFkQEằQJYjWiLFấXWU~FQềQNLQK >@ :RUUDOO / - +DUULV . 6WHZDUW 5 7KRPDV $ 0F'HUPRWW 3 WếFủDPuQKĐây OjPộWNKtDFạQKFủDQJjQKFXQJFấScơ KộLYLệF %DUULHUV WR ZRPHQ LQ WKH 8N FRQVWUXFWLRQ LQGXVWU\ 8QLYHUVLW\RI6DOIRUG OjPNKiFQKDXFKRFiFEộ SKậQNKiFQKDXFủD QềQNLQKWế1JjQK 0DQFKHVWHU [k\GựQJEDRJồPQKLềXFKX\rQJLDNỹsư [k\GựQJNỹsư đo đạF >@ $OH[DQGHU&7KHLQIOXHQFHRIFRPSDQ\FXOWXUHRQHPSOR\HHVDWLVIDFWLRQ Nỹsư NếWFấXNLếQWU~Fsư, Nỹsư dịFKYụYjTXảQOमEấWđộQJVảQ DWKROGHUFRQWUXFWLRQ&DOLIRUQLD3RO\WHFKQLF6WDWH8QLYHUVLW\ +ầXKếWFiFF{QJW\[k\GựQJthườQJJặSQKLềXNKykhăn WURQJYLệF >@ 9URQWLV'(O&KDDUDQL+'HWHUPLQDQWVRIMREVDWLVIDFWLRQLQWKH FXQJFấSFiFGịFKYụFKRQKkQYLrQảQKhưởQJđếQKLệXTXảF{QJ /HEDQHVH FRQVWUXFWLRQ VHFWRU *OREDO %XVLQHVV $GYHQFHPHQW 
 19.  YLệFYjVựKjLOzQJWURQJF{QJYLệFFủDQKkQYLrQđốLYớLF{QJYLệF >@ (VKXQ%7%)XJDU'.)'HYHORSPHQWRIMREVDWLVIDFWLRQ FủD Kọ /HNDQHWDO
 20. LQGHV IRU FRQVWUXFWLRQ HPSOR\HHV LQ GHYHORSLQJ FRXQWULHV EDVHG RQ Đánh giá WKjQKWtFKđúng đắQVẽJL~SFKRF{QJW\cơ FKếWUả Frederick Herzberg’s motivation theory. West Africa Built Environment lương KợSOमhơn, cơ FKếthưởQJWKHRWKjQKWtFKNgườLlao độQJVẽ 5HVHDUFK :DEHU
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2