intTypePromotion=1

Xác định tủ lệ sử dụng và ảnh hưởng của khoáng tự nhiên đến khả nwang sinh trưởng và chất lượng thịt của vịt nuôi thịt

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
10
download

Xác định tủ lệ sử dụng và ảnh hưởng của khoáng tự nhiên đến khả nwang sinh trưởng và chất lượng thịt của vịt nuôi thịt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở Việt Nam trong 3 năm gần đây vấn đề nghiên cứu sử dụng zeolit, bentonit tự nhiên làm thức ăn trong chăn nuôi mới được bắt đầu. Một số kết quả nghiên cứu về sử dụng zeolit, bentonit trong thức ăn đã cho thấy hiệu quả rõ rệt về năng suất sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn cũng như cải thiện chất lượng thịt, đặc biệt đối với gà thịt (Phạm Công Thiếu và cs., 2005, Trần Quốc Việt và cs., 2005)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định tủ lệ sử dụng và ảnh hưởng của khoáng tự nhiên đến khả nwang sinh trưởng và chất lượng thịt của vịt nuôi thịt

  1. VĂN TI N DŨNG – Tình hình chăn nuôi bò và kh năng... XÁC NH T L S D NG VÀ NH HƯ NG C A KHOÁNG T NHIÊN (BENTONIT) N KH NĂNG SINH TRƯ NG VÀ CH T LƯ NG TH T C A V T NUÔI TH T Ninh Th Len1 và Tr nh Vinh Hi n2 1 B môn Dinh dư ng và th c ăn gia súc - Vi n Chăn nuôi; 2 Công ty Tư v n u tư & phát tri n chăn nuôi - Vi n Chăn nuôi *Tác gi liên h : ThS. Ninh Th Len, B môn Dinh dư ng và TA gia súc, Vi n Chăn nuôi; T: 04 8386 126; E-mail: thuclen@yahoo.com ABSTRACT Effects of supplementation of natural mineral (bentonite) to diet on growth performance and meat quality of duck broilers 450 Supermeat ducklings of 1 day old were divided randomly into 5 treatments, 15 pens, 3 pens/treatment to evaluate the effects of supplementation of bentonite to diets on their growth performance. Five experimental diets were: Control-CTR (basal diet supplemented with inorganic minerals without bentonite), 2B+K; 3B+K (basal diets plus inorganic minerals and 2; 3% bentonite, respectively), 2B-K; 3B-K (basal diet without inorganic minerals; plus 2 and 3% bentonite, respectively). The ducks in treatment 2B+K and 3B+K had the highest average daily gain (ADG) and lowest feed conversion ratio (FCR), especially in treatment 3B+K (ADG increased by 8% and FCR decreased by 7.6% compared to CTR). There were no differences of ADG and FCR between CTR and the treatments without inorganic minerals. Feed cost per gain in CTR was the highest. There was a decreasing trend of metal retention in leg meat (Pb, Hg, Cd and As) in all the treatments with bentonite. The most suitable supplementation of bentonite to diets of duck broilers was 3% plus inorganic minerals. Key words: Duck, bentonite, growth performance, feed conversion ratio, meat quality. TV N Gi ng như zeolit, bentonit (m t lo i khoáng t nhiên) có thành ph n chính là nhóm khoáng v t monmorilonit (chi m t i 70%) và có kh năng trao i ion cao. Các nghiên c u M , Pháp cho th y nhóm khoáng v t này có kh năng trương ph ng cao do các phân t nư c có th lưu thông d dàng trong m ng lư i tinh th c u trúc c a nó. Do tính ch t lý hoá c thù ó mà bentonit có kh năng h p th và trao i ion kim lo i r t cao. Trong th c ti n s n xu t bentonit, zeolit ư c s d ng v i nhi u m c ích như b o v môi trư ng, làm nguyên li u trong th c ăn chăn nuôi, làm ch t mang cho thu c tr sâu và thu c di t c , làm dư c li u trong y h c và c bi t là làm gi m tính c c a aflatoxin trong kh u ph n c a gia súc gia c m (Miazzo và c ng s , 2005). Ngay t th p k 60 c a th k trư c, trên th gi i ã có nhi u các công trình nghiên c u v s d ng khoáng t nhiên trong chăn nuôi. Ngày nay vi c s d ng khoáng t nhiên zeolit và benonit làm th c ăn b sung trong kh u ph n cho gia súc gia c m ã có cơ s khoa h c và mang l i hi u qu kinh t cao. Vi t Nam trong 3 năm g n ây v n nghiên c u s d ng zeolit, bentonit t nhiên làm th c ăn trong chăn nuôi m i ư c b t u. M t s k t qu nghiên c u v s d ng zeolit, bentonit trong th c ăn ã cho th y hi u qu rõ r t v năng su t sinh trư ng, hi u qu s d ng th c ăn cũng như c i thi n ch t lư ng th t, c bi t i v i gà th t (Ph m Công Thi u và cs., 2005, Tr n Qu c Vi t và cs., 2005). góp ph n kh ng nh vai trò và hi u qu c a betonit trong th c ăn chăn nuôi, chúng tôi ti n hành tài này nh m ánh giá nh hư ng c a vi c b sung bentonit vào kh u ph n n năng su t sinh trư ng, hi u qu s d ng th c ăn và ch t lư ng th t c a v t nuôi th t trong i u ki n chăn nuôi nông h mi n B c.
  2. VĂN TI N DŨNG – Tình hình chăn nuôi bò và kh năng... V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U a i m thí nghi m Thí nghi m ư c ti n hành t i h chăn nuôi v t th t xã Vân T o, huy n Thư ng Tín, t nh Hà Tây t tháng 7 n tháng 9 năm 2005 i tư ng thí nghi m V t siêu th t thương ph m gi ng Supermeat, 1 ngày tu i Phương pháp b trí thí nghi m Thí nghi m ư c b trí theo ki u kh i ng u nhiên y . T ng s 450 v t con thương ph m 1 ngày tu i gi ng Supermeat ư c phân thành 5 lô tương ng v i 5 kh u ph n thí nghi m, m i lô 90 con và chia thành 3 l n l p l i (30 con/l n l p l i). T l tr ng/mái trong m i lô là tương ương. Di n tích m i ô chu ng (m t l n l p l i) là 20 m2 trong ó m t n a là ao và m t n a là chu ng có mái che. V t thí nghi m ư c eo s theo th t t 1 n 30 cho m i ô. Thí nghi m kéo dài 52 ngày. Các kh u ph n thí nghi m ư c b trí như sau: Lô 1 ( i ch ng- C): kh u ph n cơ s (KPCS) b sung khoáng vi lư ng dư i d ng khoáng vô cơ theo hư ng d n c a nhà s n xu t Lô 2 (2B+K): 100 kg KPCS có khoáng vi lư ng d ng vô cơ + 2 kg bentonit Lô 3 (3B+K): 100 kg KPCS có khoáng vi lư ng d ng vô cơ + 3 kg bentonit Lô 4 (2B-K): 100 kg KPCS không có khoáng vi lư ng d ng vô cơ + 2 kg bentonit Lô 5 (3B-K): 100 kg KPCS không có khoáng vi lư ng d ng vô cơ + 3 kg bentonit KPCS ư c xây d ng d a trên các nguyên li u th c ăn chính là: Ngô, cám g o, khô d u tương, b t m ch, m m m ch và b t cá. Th c ăn ư c ch bi n dư i d ng viên và s n xu t thành 2 t, m i tháng m t t tương ng v i m i giai o n nuôi dư ng (giai o n sinh trư ng: 0-30 ngày và giai o n k t thúc: 30-52 ngày). Thành ph n nguyên li u và giá tr dinh dư ng c a kh u ph n thí nghi m ư c th hi n B ng 1a và 1b. Ch ăn t do ư c áp d ng trong su t quá trình thí nghi m. Các y u t v i u ki n chu ng tr i, ch chăm sóc nuôi dư ng và các i u ki n khác u ư c m b o ng u gi a các lô. T i th i i m b t u thí nghi m và k t thúc m i giai o n nuôi dư ng, toàn b v t thí nghi m u ư c cân kh i lư ng vào bu i sáng s m sau m t êm nh n ói. Khi k t thúc thí nghi m, m i lô ch n 6 con có kh i lư ng tương ương v i kh i lư ng trung bình c a lô m kh o sát, ánh giá t l móc hàm và hàm lư ng các nguyên t khoáng c trong th t ùi. Vi c phân tích ư c th c hi n t i vi n M và Luy n kim. Các ch tiêu theo dõi T l nuôi s ng c a v t; Th c ăn tiêu th hàng ngày qua t ng giai o n nuôi dư ng và c th i kỳ thí nghi m; Kh i lư ng v t qua t ng th i kỳ nuôi dư ng và c giai o n; Tiêu t n th c ăn và chi phí th c ăn cho 1 kg tăng kh i lư ng t ng giai o n và c giai o n; T l móc hàm và hàm lư ng m t s kim lo i n ng t n dư trong th t ùi: As, Cd, Pb và Hg. X lý s li u
  3. VĂN TI N DŨNG – Tình hình chăn nuôi bò và kh năng... Các s li u thu th p ư c x lý b ng phương pháp phân tích phương sai trên chương trình Minitab 13.0 (Minitab, 2000) B ng 1a. Kh u ph n cơ s (% trong kh u ph n) Giai o n Giai o n Giai o n Giai o n Nguyên li u 1 2 Nguyên li u 1 2 Ngô 50,02 52,85 DCP 1,60 2,00 Khô 23,50 15,50 VTM 0,25 0,25 B t cá 5,00 3,00 Premix khoáng 0,25 0,25 M m m ch 6,00 9,00 Men tiêu hoá 0,05 0,05 B t m ch 12,60 15,00 Mu i NaCL 0,20 0,23 Du tương 0,00 1,50 Lysin 0,07 0,04 Bt á 0,30 0,20 Methionin 0,16 0,13 B ng 1b- Giá tr dinh dư ng c a kh u ph n thí nghi m nuôi v t thí nghi m (% d ng s d ng) Giai o n 1 Giai o n 2 Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Giá tr dinh ( C) (2B+K) (3B+K) (2B-K) (3B-K) ( C) (2B+K) (3B+K) (2B-K) (3B-K) dư ng ME (Kcal) 2952 2893 2863 2901 2871 3055 2994 2964 3002 2972 CP (%) 19,93 19,53 19,33 19,55 19,35 16,53 16,20 16,04 16,22 16,06 CF(%) 3,43 3,36 3,33 3,37 3,33 3,29 3,22 3,19 3,23 3,19 Ca (%) 1,02 1,00 0,99 1,01 1,00 0,97 0,95 0,94 0,95 0,94 P (%) 0,75 0,73 0,73 0,73 0,73 0,75 0,73 0,73 0,73 0,73 Lysin (%) 1,20 1,18 1,16 1,18 1,17 0,90 0,89 0,88 0,89 0,88 Met +Cys (%) 0,85 0,83 0,82 0,83 0,82 0,70 0,69 0,68 0,69 0,68 Giá ( /kg) 3707 3643 3611 3625 3593 3468 3408 3379 3390 3361 DCP: di-can xi ph t phát; VTM: premix vitamin; ME: năng lư ng trao i; CP: protein thô; CF: xơ thô; Ca: can xi; P: ph t pho; Met: methionin; Cys: Cystein K T QU VÀ TH O LU N Giá tr dinh dư ng c a kh u ph n B ng 1b là hàm lư ng các ch t dinh dư ng c a các kh u ph n thí nghi m. Các s li u trong B ng cho th y hàm lư ng các ch t dinh dư ng trong kh u ph n u có xu hư ng gi m d n các lô thí nghi m có b sung bentonit. Ví d trong giai o n 1 hàm lư ng ME c a lô 1 là 2952 Kcal thì lô 2 là 2893 kcal và 2863 kcal lô 3, song v i cùng m t lư ng bentonit thêm vào thì không có s khác nhau gi a các lô thí nghi m ư c b sung và không b sung khoáng vô cơ. Tính trung bình, hàm lư ng protein thô các lô b sung 2% bentonit th p hơn lô i ch ng là 0.4 và 0.3% còn các lô b sung 3% bentonit th p hơn 0,6 và 0,5% tương ng
  4. VĂN TI N DŨNG – Tình hình chăn nuôi bò và kh năng... v i giai o n 1 và giai o n 2. M c dù v y, giá thành nguyên li u c a 1 kg th c ăn các lô b sung bentonit u th p hơn lô i ch ng. Giá thành r nh t lô b sung 3% bentonit vào kh u ph n không s d ng khoáng vi lư ng vô cơ. K t qu này là do giá 1 kg bentonit th p hơn giá 1 kg kh u ph n cơ s (500 ng/1 kg bentonit). Kh i lư ng cơ th và t c tăng kh i lư ng Trong su t quá trình thí nghi m (t 1 ngày tu i n lúc gi t th t) v t t t c các lô thí nghi m u tr ng thái phát tri n bình thư ng, không m c b nh. T l nuôi s ng u t 97- 98%. K t qu v kh i lư ng cơ th và t c tăng kh i lư ng c a v t ư c th hi n B ng 2. K t qu B ng 2 cho th y t i th i i m k t thúc m i giai o n nuôi dư ng cũng như toàn b th i kỳ thí nghi m, ã có s khác nhau v kh i lư ng s ng cũng như t c tăng kh i lư ng gi a các lô thí nghi m m c dù kh i lư ng v t 1 ngày tu i là tương ương nhau. c 2 giai o n sinh trư ng áp ng sinh trư ng c a v t i v i bentonit trong kh u ph n không nh ng ph thu c vào t l b sung bentonit mà còn ph thu c vào d ng kh u ph n cơ s có ho c không có khoáng vô cơ. Nhìn chung v t các lô ư c b sung bentonit vào kh u ph n cơ s có khoáng vô cơ cho k t qu tăng kh i lư ng t t nh t (P
  5. VĂN TI N DŨNG – Tình hình chăn nuôi bò và kh năng... K t qu v kh năng thu nh n và chuy n hoá th c ăn c a v t thí nghi m ư c th hi n trong B ng 3. K t qu B ng 3 cho th y không có s nh hư ng c a d ng kh u ph n cũng như mc b sung bentonit n lư ng th c ăn thu nh n h ng ngày c a v t thí nghi m (g/con/ngày) khi ư c nuôi cùng ch ăn t do. Kh năng thu nh n th c ăn c a v t trong giai o n sinh trư ng t 114-116 g/con/ngày, giai o n v béo t 180-182 g/con/ngày. Như v y có th kh ng nh ư c r ng b sung bentonit vào kh u ph n ã không làm gi m tính ngon mi ng c a kh u ph n. Tuy nhiên khi so sánh kh năng thu nh n ME (Kcal/con/ngày) và protein thô (g/con/ngày) chúng tôi nh n th y v t lô i ch ng u cho các giá tr cao nh t, trong khi ó không có s sai khác v ME và CP ăn vào trung bình gi a các lô 2; 3; 4 và 5. K t qu này ch y u là do hàm lư ng ME và CP c a kh u ph n ã gi m d n khi m c b sung benonit tăng lên. B ng 3: K t qu v thu nh n th c ăn hàng ngày và tiêu t n th c ăn cho 1 kg tăng kh i lư ng Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 ( C) (2B+K) (3B+K) (2B-K) (3B-K) Ch tiêu SE TĂĂVG 1, g 115 114 115 116 116 0,63 P> 0,05 TĂĂVG 2, g 180 181 182 180 181 0,77 P> 0,05 TĂĂVTB, g 145 145 146 146 146 0,56 P> 0,05 a b b ab b MEĂVTB, kcal 428 420 417 422 420 1,41 P
  6. VĂN TI N DŨNG – Tình hình chăn nuôi bò và kh năng... T l móc hàm và hàm lư ng m t s nguyên t khoáng c trong th ùi K t qu v t l móc hàm và hàm lư ng m t s nguyên t khoáng c trong th t ùi ư c th hi n B ng 4. K t qu B ng 4 cho th y vi c b sung bentonit vào kh u ph n không làm nh hư ng n t l móc hàm c a v t nuôi th t. Cũng như m t s k t qu trư c ây, chúng tôi nh n th y hàm lư ng m t s nguyên t khoáng c như Pb, Hg, Cd và As có xu hư ng gi m d n khi m c s d ng bentonit tăng lên. Tuy nhiên không có s khác bi t rõ r t gi a các d ng kh u ph n có ho c không có khoáng vô cơ. So v i tiêu chu n cho phép v t n dư hàm lư ng kim lo i n ng trong th t theo tiêu chu n Vi t nam (2000) thì các giá tr t ư c trong thí nghi m này th p hơn r t nhi u (Cd=0.05; Pb=0.5; Hg=0.03 mg/kg) B ng 4: K t qu v t l móc hàm (%) và hàm lư ng khoáng c trong th t ùi (mg/kg) Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 ( C) (2B+K) (3B+K) (2B-K) (3B-K) Ch tiêu SE TLMH, % 78,0 78,0 79,2 78,4 77,9 0,56 P> 0,05 Cd , mg 0,0025 0,0022 0,0023 0,0022 0,0022 0,00005 0,00005 0,00004 0,00003 0,00005 ±SD Pb, mg 0,032 0,019 0,019 0,020 0,021 0,00082 0,00041 0,00085 0,00065 0,00138 ±SD As, mg 0,066 0,048 0,046 0,054 0,046 0,00096 0,00048 0,00091 0,00103 0,00202 ±SD Hg, mg 0,00074 0,00054 0,00051 0,00052 0,00051 0,00002 0,00003 0,00003 0,00002 0,00002 ±SD TLMH : T l móc hàm Trên th gi i vi c nghiên c u tác d ng c a bentonit khi ư c s d ng làm th c ăn chăn nuôi ã ư c nghiên c u t lâu. H u h t các nghiên c u u cho r ng b sung bentonit vào th c ăn ã làm tăng kh năng thu nh n th c ăn và t c sinh trư ng c a gia súc, gia c m. Tuy nhiên áp ng tích c c c a v t nuôi i v i bentonit ư c th hi n rõ ràng hơn v i các lo i th c ăn b nhi m aflatoxin và i v i gia súc non (Shell và ctv. 1993). N u trong th c ăn b nhi m m c ho c c t aflatoxin B1 thì s có m t c a bentonit (0.3%) ã làm gi m nh hư ng c a c t (Miazzo và ctv 2005) n s c kho và năng su t c a gà broiler. Cũng theo tác gi n u nh hư ng c a c t nt c sinh trư ng là 22% thì b sung bentonit ch còn 3.2% b i vì bentonit ã h p ph m t ph n AFB1 và làm vô hi u hoá ho t l c c a chúng. M t k t qu khác t Southern và ctv (1994) cũng cho th y b sung betonit vào các d ng th c ăn là th c ăn h n h p hoàn ch nh ho c th c ăn b thi u các ch t dinh dư ng u làm tăng t c sinh trư ng c a gà broiler. Ngày nay khi công nghi p s n xu t th c ăn là ép viên, bentonit còn ư c s d ng v i vai trò như m t ch t k t dính bên c nh nh ng vai trò tích c c là c i ti n năng su t v t nuôi. Salari và ctv (2006) ã ch ng minh r ng b sung 1-2% bentonit vào th c ăn ã làm cho tc sinh trư ng tăng và gi m chi phí th c ăn c a gà broiler hơn lô không b sung và c bi t tác d ng i v i th c ăn ép viên. Tuy nhiên k t qu c a chúng tôi m t ph n không phù
  7. VĂN TI N DŨNG – Tình hình chăn nuôi bò và kh năng... h p v i k t lu n c a Ph m Công Thi u và ctv (2005) r ng b sung 3-5% bentonit ã không c i thi n năng su t c a gà th t, song cũng ã gi m giá thành th c ăn/1 kg tăng kh i lư ng v i m c 384 /kg. i u này có th ư c gi i thích b i s khác nhau v i u ki n thí nghi m c bi t là gi a vi c dùng th c ăn b t c a tác gi và th c ăn viên trong thí nghi m hi n t i, ngoài ra cũng có th là do áp ng sinh trư ng c a v t th t v i th c ăn có bentonit là phù h p hơn v i gà th t K T LU N VÀ NGH B sung 2 ho c 3% bentonit vào kh u ph n cơ s có khoáng vô cơ ã c i thi n rõ t c sinh trư ng, hi u qu chuy n hoá th c ăn và hi u qu kinh t trong chăn nuôi v t th t. T t nh t m c b sung 3% bentonit vào kh u ph n cơ s không s d ng khoáng vô cơ v n không nh hư ng n các ch tiêu v năng su t cũng như giá tr kinh t trong chăn nuôi v t th t ngh cho ng d ng b sung benonit xu t th th c ăn cho v t nuôi th t. TÀI LI U THAM KH O Miazzo. R, Peralta.M.F, Magnoli. C, Salvano. M, Ferrero. S, Chiacchiera.S.M, Carvalho. E.C.Q, Rosa. C.A and Dalcero. A. 2005. Efficacy of sodium bentonite as a detoxifier of broiler feed contaminated with aflatoxin and fumonisin. Poultry Science. 84. (1-8) Minitab. 2000. Minitab release 13.1 for windows. Windows* 95/98/2000. Copyright 1999, Minitab Inc., USA. Ph m Công Thi u, H Lam Sơn, Tr n Qu c Tu n và Tr nh Vinh Hi n. 2005. Nghiên c u nh hư ng c a vi c sư d ng bentonit n quá trình sinh trư ng phát tri n c a gà Lư ng phư ng nuôi th t. Báo cáo khoa h c năm 2004-Ph n nghiên c u dinh dư ng và th c ăn vât nuôi, Vi n Chăn nuôi. (119-128) Salari.S, Kermanshahi. H and Nasiri Moghaddam, H.. 2006. Effect of sodium bentonite and comparison of pellet vs mash on performance of broiler chickens. International Journal of Poultry Science. 5. (31-34). Shell. T.C, Linderman. M.D, Kornegay. E.T and Blodgett. 1993. Effect of feeding aflatoxin contaminated diets with and without clay to weaning and growing pigs on performance liver function and mineral metabolism. Journal of Animal Science. 71 (1209-1218). Southern. L. L, Ward. T. L, Bidner. T. D and Hebert. L. G.. 1994. Effect of sodium bentonite or hydrated sodium calcium aluminosillicate on growth performance and tibia mineral concentrations in broiler chicks fed nutrient-deficient diets. Poultry Science. 73 (848-854). Tiêu chu n Vi t nam cho th t ông l nh. 2000. TCVN 7047: 2000 Tr n Qu c Vi t, Tr nh Vinh Hi n, Lê H ng Sơn và ào c Kiên. 2005. Nghiên c u nh hư ng c a vi c b sung bentonit trong kh u ph n n hi u qu b o qu n th c ăn, t c sinh trư ng và hi u qu chuy n hoá th c ăn c a l n con sau cai s a và nuôi th t. Báo cáo khoa h c năm 2004-Ph n nghiên c u dinh dư ng và th c ăn vât nuôi, Vi n Chăn nuôi. (119-128)./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2