intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Nông Cống tỉnh Thanh hóa giai đoạn 2009-2012

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
27
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Nông Cống tỉnh Thanh hóa giai đoạn 2009-2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện lý luận về đầu tư phát triển trong phát triển kinh tế, trong đó xác định rõ vai trò của đầu tư phát triển đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển để vận dụng vào điều kiện cụ thể của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Nông Cống tỉnh Thanh hóa giai đoạn 2009-2012

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> ------------------<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT<br /> TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG<br /> CỐNG TỈNH THANH HÓA<br /> GIAI ĐOẠN 2009 -2012<br /> <br /> PHAN THỊ LIÊN<br /> <br /> KHÓA HỌC, 2009 - 2013<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Liên - Lớp: K43A KH - ĐT<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> ------------------<br /> <br /> ́H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT<br /> TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG<br /> CỐNG TỈNH THANH HÓA<br /> GIAI ĐOẠN 2009 -2012<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Phan Thị Liên<br /> Lớp:K43A Kế hoạch - Đầu tư<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> ThS. Hồ Tú Linh<br /> <br /> Huế, 05/2013<br /> SVTH: Phan Thị Liên - Lớp: K43A KH - ĐT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này đ̣ i hỏi một sự nổ lực rất lớn của<br /> bản thân tác giả cộng với sự giúp đỡ từ nhiều phía. Với t́ nh cảm sâu sắc, chân<br /> thành nhất, cho phép tác giả được bày tỏ ḷ ng biết ơn sâu sắc tới tất cả những<br /> <br /> Ế<br /> <br /> cá nhân và cơ quan đă tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong quá tŕ nh học tập<br /> <br /> U<br /> <br /> cũng như thực hiện tốt đề tài thực tập cuối khóa này.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Đầu tiên tác giả xin bày tỏ ḷ ng biết ơn đến quư thầy cô giáo Trường Đại<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> học Kinh tế - Đại Học Huế đă nhiệt t́ nh giảng dạy tác giả trong suốt bốn năm<br /> học tập tại trường. Đặc biệt để hoàn thành tốt đề tài này, tác giả xin chân thành<br /> <br /> H<br /> <br /> cảm ơn cô Th.S Hồ Tú Linh, người đă hướng dẫn rất tận t́ nh, quan tâm và đầy<br /> <br /> IN<br /> <br /> trách nhiệm từ lúc định hướng chọn đề tài cũng như trong suốt quá tŕ nh hoàn<br /> <br /> K<br /> <br /> thiện đề tài của tác giả.<br /> <br /> Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn ban lănh đạo, các anh chị, nhân viên<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> và đặc biệt là Pḥ ng công thương trong Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống<br /> <br /> O<br /> <br /> tỉnh Thanh Hóa và bạn bè đă nhiệt t́ nh giúp đỡ, cung cấp các thông tin, số liệu<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> cần thiết và góp ư để tác giả có thể hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Do thời gian, kiến thức và kinh nghiệm của tác giả c̣ n nhiều hạn hẹp nên<br /> khóa luận không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Do vậy tác giả mong nhận<br /> được ư kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để khóa luận được hoàn thiện<br /> hơn.<br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Phan Thị Liên<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Liên - Lớp: K43A KH - ĐT<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................iv<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .................................................. vii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ.......................................................................... viii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU....................................................................................x<br /> <br /> U<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ............................................................................................xi<br /> <br /> ́H<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...........................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ...............................................................................................1<br /> <br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................2<br /> 5. Những đóng góp của đề tài......................................................................................2<br /> <br /> K<br /> <br /> 6. Kết cấu của đề tài.....................................................................................................3<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................4<br /> <br /> O<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.........................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận.........................................................................................................4<br /> 1.1.1. Đầu tư phát triển ............................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm đầu tư phát triển ....................................................................4<br /> 1.1.1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển...............................................................4<br /> 1.1.1.3 Vai trò của đầu tư phát triển ....................................................................5<br /> 1.1.1.4 Các nguồn huy động vốn đầu tư phát triển .............................................7<br /> <br /> 1.1.2. Phát triển kinh tế - xã hội ..............................................................................8<br /> 1.1.2.1. Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế - xã hội ...............8<br /> 1.1.2.2. Các nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế xã hội. ..............................9<br /> 1.1.3. Mối quan hệ giữa đầu tư phát triển và phát triển kinh tế-xã hội ................10<br /> 1.1.3.1. Tác động của đầu tư phát triển đối với phát triển kinh tế - xã hội .......10<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Liên - Lớp: K43A KH - ĐT<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.1.3.2. Phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc thu hút vốn đầu tư ...........11<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn....................................................................................................11<br /> 1.2.1. Khái quát về tình hình đầu tư phát triển và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt<br /> Nam..............................................................................................................11<br /> 1.2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế Việt Nam ..................................................11<br /> 1.2.1.2 Tình hình xã hội ở nước ta ....................................................................15<br /> 1.2.2. Khái quát về tình hình đầu tư phát triển và phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Thanh Hóa....................................................................................................15<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.2.1. Tình hình kinh tế tỉnh Thanh Hóa ........................................................15<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.2.2.2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội ......................................................................16<br /> 1.2.3. Giới thiệu chung về huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa ..........................17<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.2.3.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................17<br /> 1.2.3.2. Đặc điểm kinh tế xã hội........................................................................19<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA<br /> <br /> IN<br /> <br /> BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2009-2012.......22<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1. Tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Nông Cống trong giai đoạn<br /> 2009-2012 ..........................................................................................................22<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.1.1. Đầu tư phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2009-2012 .........................22<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.1.2. Kết quả đạt được từ quá trình đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2009-2012.....24<br /> 2.2. Đánh giá tác động của đầu tư phát triển đến phát triển kinh tế - xã hội tên địa<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> bàn huyện Nông Cống........................................................................................33<br /> 2.2.1. Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng kinh tế của huyện Nông Cống 34<br /> 2.3.2. Tác động của đầu tư phát triển đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện<br /> Nông Cống ...................................................................................................35<br /> 2.3.3. Tác động của đầu tư phát triển đến lao động - việc làm .............................37<br /> 2.3.4. Tác động của đầu tư phát triển đến cơ sở hạ tầng .......................................38<br /> 2.3.5. Tác động của đầu tư phát triển đến văn hóa - xã hội...................................39<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT<br /> ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH<br /> THANH HÓA ..............................................................................................................42<br /> SVTH: Phan Thị Liên - Lớp: K43A KH - ĐT<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản