intTypePromotion=3

xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 13

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
244
lượt xem
132
download

xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của van xả khí nhanh. Tăng tốc độ chuyển động thụt lùi của xilanh tác dụng đơn. Tăng tốc độ chuyển động duỗi ra của xilanh tác dụng kép. Dụng cụ thực tập: Bộ thí nghiệm khí nén. Bộ thí nghiệm PLC. Một nút nhấn thường mở. Yêu cầu điều khiển: Đối với xilanh tác dụng kép, khi nhấn nút xilanh sẽ duỗi ra nhanh hơn so với trường hợp không sử dụng van xả khí nhanh. Đối với xilanh tác dụng đơn, khi nhả nút xilanh sẽ thụt vào nhanh hơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 13

  1. Chương 13: Taêng toác ñoä cuûa xilanh baèng caùch duøng van xaû khí nhanh I. Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van xaû khí nhanh. Taêng toác ñoä chuyeån ñoäng thuït luøi cuûa xilanh taùc duïng ñôn. Taêng toác ñoä chuyeån ñoäng duoãi ra cuûa xilanh taùc duïng keùp. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Boä thí nghieäm PLC.  Moät nuùt nhaán thöôøng môû.  Moät xilanh taùc duïng keùp.  Moät xilanh taùc duïng ñôn.
  2.  Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loøxo.  Moät van xaû khí nhanh. A  P  R III. Yeâu caàu ñieàu khieån: Ñoái vôùi xilanh taùc duïng keùp, khi nhaán nuùt xilanh seõ duoãi ra nhanh hôn so vôùi tröôøng hôïp khoâng söû duïng van xaû khí nhanh. Ñoái vôùi xilanh taùc duïng ñôn, khi nhaû nuùt xilanh seõ thuït vaøo nhanh hôn so vôùi tröôøng hôïp khoâng söû duïng van xaû khí nhanh. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn:
  3. 1. Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng keùp: QUICK EXHAUST VALVE FCV1 FCV2 DV1 SOL-A
  4. 2. Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng ñôn: 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån:
  5. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: 1. Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng keùp: ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 2. Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng ñôn: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... 4. Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: 5.
  6. 6. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 7. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 8. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: a) Anh(chò) haõy cho bieát nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van xaû khí nhanh. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  7. ................................................................... ................................................................... b) Taùc duïng cuûa van xaû khí nhanh khi söû duïng xilanh taùc duïng keùp? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... c) Taùc duïng cuûa van xaû khí nhanh khi söû duïng xilanh taùc duïng ñôn? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản